UOHS S231/2002
Rozhodnutí: OF/S231/02-1007/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů Czech Radiators B.V. a KORADO, a.s.
Účastníci Czech Radiators B.V., Prof. J.H. Bavincklaan 7, 1183 AT, Amstelveen, Nizozemí KORADO, a.s., Bří Hubálků 869, 560 02 Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 16. 4. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 73 KB


S 231/02-1007/03 V Brně dne 28. března 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 231/02, zahájeném dne 15. listopadu 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Czech Radiators B.V, se sídlem Prof. J.H. Bavincklaan 7, 1183 AT, Amstelveen, Nizozemí, ve správním řízení zastoupená Mgr. Alicí Undusovou, advokátkou, se sídlem Jiráskovo náměstí 1981/6, 120 00 Praha 2, na základě plné moci ze dne 14. listopadu 2002, ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů Czech Radiators B.V, se sídlem Prof. J.H. Bavincklaan 7, 1183 AT, Amstelveen, Nizozemí, a KORADO, a.s., se sídlem Bří Hubálků 869, Česká Třebová, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o opci na prodej akcií KORADO, a.s.", která bude uzavřena mezi Františkem Menclíkem, bytem Přívrat 44, Česká Třebová, Ludvíkem Petrem, bytem Šindlerova 1034, Ústí nad Orlicí, a Miroslavem Voborou, bytem Na Křibě 606, Česká Třebová, jako prodávajícími, a společností Czech Radiators B.V, se sídlem Prof. J.H. Bavincklaan 7, 1183 AT, Amstelveen, Nizozemí, jako kupujícím, v jejímž důsledku společnost Czech Radiators B.V, se sídlem Prof. J.H. Bavincklaan 7, 1183 AT, Amstelveen, Nizozemí, získá možnost přímo kontrolovat společnost KORADO, a.s., se sídlem Bří Hubálků 869, Česká Třebová, okres: Ústí nad Orlicí, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, "Smlouvy o opci na prodej akcií KORADO, a.s" a "Smlouvy o postoupení pohledávek za společností KORADO, a.s.", výpisů z obchodního rejstříku a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 49/02 ze dne 4.12.2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů Czech Radiators B.V, se sídlem Prof. J.H. Bavincklaan 7, 1183 AT, Amstelveen, Nizozemí (dále jen " Czech Radiators "), a KORADO, a.s., se sídlem Bří Hubálků 869, Česká Třebová, (dále jen " KORADO "), má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě "Smlouvy o opci na prodej akcií KORADO, a.s", která bude uzavřena mezi Františkem Menclíkem, bytem Přívrat 44, Česká Třebová, Ludvíkem Petrem, bytem Šindlerova 1034, Ústí nad Orlicí, a Miroslavem Voborou, bytem Na Křibě 606, Česká Třebová, jako prodávajícími, a společností Czech Radiators B.V, se sídlem Prof. J.H. Bavincklaan 7, 1183 AT, Amstelveen, Nizozemí, jako kupujícím. Společnost Czech Radiators zašle nabídku odkupu akcií všem stávajícím akcionářům společnosti KORADO a s ohledem na vzájemná předkupní práva jednotlivých akcionářů tak, jak jsou zakotvena v "Dohodě akcionářů" společnosti KORADO, (obchodní tajemství) poté, co budou uplatněna, Czech Radiators od jednotlivých akcionářů nakoupí akcie společnosti KORADO minimálně v rozsahu 74,98%. Společnost Czech Radiators tím získá možnost přímé kontroly nad společností KORADO.
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných společností přesahuje hranici 5 miliard Kč, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Dopady spojení
Společnost Czech Radiators je společností holdingového typu, která byla založena pro investiční transakci převzetí společnosti KORADO a jejímž úkolem bude vykonávat správu majetkové účasti ve společnosti KORADO. V současné době nevyvíjí společnost Czech Radiators žádnou činnost.
Společnost Czech Radiators je v současné době kontrolována holdingovou společností Odien Partners B.V., se sídlem Prof. J.H. Bavincklaan 7, 1183 AT Amstelveen, Nizozemí, po podpisu smluvní dokumentace však akcie společnosti Czech Radiators nakoupí noví společníci, a to společnost Goldman, Sachs & Co., se sídlem 85 Broad Street, New York, USA, která je činná v oblasti poskytování služeb investičního bankovnictví a provádění a zprostředkování transakcí v oblasti nákupu a prodeje majetkových účastí a provádění transakcí na peněžních trzích (získá 45% podíl), společnost SGM International B.V., se sídlem Prof. J.H. Bavincklaan 7, 1183AT Amstelveen, Nizozemí, která se zabývá nákupem a správou majetkových účastí (získá 45% podíl) a holdingová společnost Odien Radiators B.V., se sídlem Prof. J.H. Bavincklaan 7, 1183AT Amstelveen, Nizozemí (10% podíl). V případě společností SGM International B.V. a Odien Radiators B.V. jde o účelově nově založené společnosti holdingového typu, které nejsou činné v oblasti radiátorové výroby a nemají žádné dceřiné společnosti. Společnost Goldman, Sachs & Co. a její dceřiné společnosti uskutečňují velké množství investic do různých společností, podle tvrzení účastníka řízení však nekontroluje žádného z významných evropských výrobců radiátorů, který dodává zboží do České republiky.
Předmětem podnikání společnosti KORADO je zejména výroba radiátorů ústředního topení, výroba, instalace a opravy vzduchotechnických zařízení, výroba a zpracování plastů, včetně dokončovacích technologií, topenářství, výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, poradenství v oboru strojírenství, nástrojařství, zámečnictví a metrologické práce průmyslových výrobků mimo ústřední měření.
Společnost KORADO působí především v oblasti výroby radiátorů, a to ocelových deskových těles a ocelových trubkových těles, a plastových výlisků.
Před spojením vlastní akcie společnosti KORADO následující osoby: František Menclík, bytem Přívrat 44, 561 41 Řetová, Ludvík Petr, bytem Šindlerova 1034, 562 01 Ústí nad Orlicí, Miroslav Vobora, bytem Na Křibě 606, 560 02 Česká Třebová, Ing. Bedřich Brabec, bytem Mostecká 16/47, 118 00 Praha 1, Evropská banka pro obnovu a rozvoj, se sídlem One Exchange Square, London EC2A 2EH, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, a Česká konsolidační agentura, se sídlem Janovského 438/2, 170 06 Praha 7.
Z dceřiných společností společnosti KORADO má sídlo na území České republiky společnost S.A.S., a.s., se sídlem Topolová 2060, Česká Třebová, která podniká v oblasti silniční motorové dopravy nákladní, provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy, oprav silničních vozidel, zasilatelství, zprostředkování služeb, velkoobchodu, zastupování v celním řízení, údržby motorových vozidel a jejich příslušenství, skladování zboží a manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě. Společnost KORADO kontroluje dále sedm zahraničních společností působících v oblasti výroby radiátorů a obchodní činnosti.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. V tomto případě je kontrola získávána nad společností KORADO, která je činná především v oblasti výroby ocelových deskových těles, ocelových trubkových těles a plastových výlisků. K překrytí podnikatelských aktivit společnosti KORADO a společnosti Czech Radiators nedochází.
Na českém trhu působí z konkurentů např. rakouská společnost VOGEL & NOOT a české společnosti Kermi s.r.o. a THERMAL TREND spol. s r.o.
Jelikož ani při užším možném vymezení relevantních trhů, které bylo výše naznačeno, nedojde k překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů a ke vzniku či posílení dominantního postavení na těchto trzích, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, nebylo pro účely tohoto rozhodnutí třeba vymezovat výrobkové trhy s konečnou platností.
Společnost KORADO dosahuje sice, pokud jde o výrobu ocelových deskových těles, v České republice významného tržního podílu, ale vzhledem ke skutečnosti, že nedochází k překrytí podnikatelských aktivit spojovaných subjektů, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných společností na relevantním trhu a spojení tedy nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Alice Undusová, advokátka
Jiráskovo náměstí 1981/6
120 00 Praha 2
Právní moc: 16.4.2003