UOHS S229/2009
Rozhodnutí: S229/2009/KS-11395/2009/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a Synthos Innovation s.r.o.
Účastníci AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Synthos Innovation s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2009
Datum nabytí právní moci 16. 9. 2009
Dokumenty dokument ke stažení 120 KB


ÚOHS-S229/2009/KS-11395/2009/840
V Brně dne 14. září 2009

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 229/2009, zahájeném dne 24. srpna 2009 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném a účinném znění ke dni 31. srpna 2009, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném a účinném znění ke dni 31. srpna 2009, na návrh účastníka řízení, společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38a, IČ: 49356089, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném a účinném znění ke dni 31. srpna 2009, v souladu s § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném a účinném znění ke dni 31. srpna 2009, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném a účinném znění ke dni 31. srpna 2009, na základě Rámcové smlouvy o spolupráci a podmínkách možného následného převodu obchodních podílů ve společnosti Synthos Innovation s.r.o. , která má být uzavřena mezi společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38a, IČ: 49356089, jako budoucím nabyvatelem, a společnostmi SYNTHOS Kralupy a.s., se sídlem Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, IČ: 28214790, a SYNTHOS SA, se sídlem Polská republika, Oswiecim, ul. Chemików 1, jako budoucími převodci, v jejímž důsledku nabude společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. obchodní podíl představující nejméně [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] % podíl na základním kapitálu společnosti Synthos Innovation s.r.o., se sídlem Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, IČ: 27935574, a tím i možnost jmenovanou společnost přímo kontrolovat, dle § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném a účinném znění ke dni 31. srpna 2009, povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
n e p o d l é h á.
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku či obdobného zahraničního registru, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném a účinném znění ke dni 31. srpna 2009 (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 35/2009 ze dne 2. září 2009. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
3. Řízení bylo zahájeno podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění platném a účinném do 31. srpna 2009. Před vydáním rozhodnutí ve věci povolení spojení soutěžitelů nabyl účinnosti zákon č. 155/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů. Protože čl. II zákona č. 155/2009 Sb. stanoví, že řízení zahájená přede dnem účinnosti zákona č. 155/2009 Sb. se dokončí podle zákona č. 143/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti zákona č. 155/2009 Sb., Úřad v řízení sp. zn. S229/2009/KS postupoval i nadále podle úpravy stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění platném a účinném do 31. srpna 2009. Současně Úřad uvádí, že zákon č. 155/2009 Sb., neměl vliv na splnění notifikačních kritérií v případě notifikovaného spojení soutěžitelů. I. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
4. Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. , se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38a, IČ: 49356089 (dále jen AVE CZ ), působí v oblasti nakládání s odpady, přičemž v České republice zajišťuje kompletní služby odpadového hospodářství, tj. nakládání s komunálním a živnostenským odpadem, provozování zařízení na využití a odstranění odpadu, nakládání s nebezpečnými odpady, apod. Společnost AVE CZ je součástí holdingové struktury, která je kontrolována společností Energie AG Oberösterreich, se sídlem Rakouská republika, Linz, Böhmenwaldstr. 3 (dále jen Energie AG ). Společnost Energie AG v České republice přímo či nepřímo kontroluje další společnosti působící zejména v oblastech teplárenství a vodárenství (dále též skupina Energie AG ).
5. Společnost Synthos Innovation s.r.o. , se sídlem Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, IČ: 27935574 (dále jen SI ), dosud nevyvíjela žádnou ekonomickou aktivitu a v rámci posuzované transakce je prostředekem pro převzetí části podniku společnosti SYNTHOS Kralupy a.s., se sídlem Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, IČ: 28214790 (dále jen SYNTHOS Kralupy ), představované spalovací stanicí odpadů (dále též jen SSO ) ze strany společnosti AVE CZ. Před realizací spojení soutěžitelů je společnost SI kontrolována společností SYNTHOS SA, se sídlem Polská republika, Oswiecim, ul. Chemików 1 (dále jen SYNTHOS SA nebo skupina SYNTHOS ).
6. SSO je převáděná část podniku, kterou má do společnosti SI v rámci předmětné transakce vložit společnost SYNTHOS Kralupy. SSO se aktuálně zabývá zejména spalováním nebezpečných odpadů vzniklých při činnostech jmenované společnosti.
7. Obrat nabývané společnosti SI, resp. převáděné části podniku společnosti SYNTHOS Kralupy představované SSO, jež má být do společnosti SI vložena, dosažený za poslední ukončené účetní období v České republice činil méně než 250 mil. Kč. II. Právní rozbor
8. K navrhované transakci má dojít na základě Rámcové smlouvy o spolupráci a podmínkách možného následného převodu obchodních podílů ve společnosti Synthos Innovation s.r.o. , která má být uzavřena mezi společností AVE CZ, jako budoucím nabyvatelem a společnostmi SYNTHOS Kralupy a SYNTHOS SA, jako budoucími převodci (dále jen Smlouva ).
9. S ohledem na složení statutárního orgánu a způsob jednání za společnost SI, kdy za jmenovanou společnost jedná každý ze tří jednatelů samostatně a současně způsob jmenování jednatelů této společnosti po uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů, kdy dva jednatelé mají být jmenováni společností AVE CZ a jeden z jednatelů má být jmenován skupinou SYNTHOS, Úřad posuzoval, zda spojení soutěžitelů AVE CZ a SI nezakládá možnost nabytí společné kontroly nad společností SI ze strany společnosti AVE CZ a skupiny SYNTHOS.
10. Jak vyplývá z informací získaných Úřadem v průběhu správního řízení, nedílnou součástí posuzované transakce, resp. Smlouvy, je dohoda o změně společenské smlouvy společnosti SI tak, že za společnost SI budou jednat vždy dva jednatelé společně.
11. V důsledku realizace výše uvedené smlouvy nabude společnost AVE CZ obchodní podíl představující nejméně [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] % podíl na základním kapitálu společnosti SI, a tím, i s ohledem na nové znění společenské smlouvy upravující způsob jednání za společnost SI, možnost jmenovanou společnost přímoa výlučně kontrolovat. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona.
12. Povinnost notifikace Úřadu se podle zákona vztahuje na transakce, které jsou ve smyslu § 12 zákona spojením soutěžitelů, za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v § 13 zákona, které jsou stanoveny v podobě obratu spojujících se soutěžitelů.
13. Podle § 13 zákona spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže a) celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo b) čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení podle § 12 odst. 3 soutěžitelem, nad nímž je získávána kontrola, je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliardy Kč.
14. S ohledem na skutečnost, že obrat nabývané společnosti SI, resp. převáděné části podniku společnosti SYNTHOS Kralupy-SSO, jež má být do společnosti SI vložena, dosažený za poslední ukončené účetní období v České republice činil méně než 250 mil. Kč, spojující se soutěžitelé nedosáhli za poslední ukončené účetní období zákonem požadovaných obratů, a předmětná transakce tak nepodléhá povolení Úřadu. Z tohoto důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
první místopředseda

Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Monika Deislerová Wetzlerová, advokátka
AK Saxinger, Chalupsky & Partner v.o.s.
B. Smetany 2
301 00 Plzeň