UOHS S229/2003
Rozhodnutí: OF/S229/03-4471/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů-Doughty Hanson & Co Limited a SAFT-FERAK a.s.
Účastníci Doughty Hanson & Co Limited, se sídlem Times Place, 45 Pall Mall, London, Spojené království Velké Británie a Severního Irska SAFT-FERAK a.s., se sídlem Raškovice č. 247, 739 00, IČ: 61974587 ALCATEL S.A. PROJECT SPEED BIDCO SARL,
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 15. 12. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 85 KB


S 229/03-4471/03
V Brně dne 8. prosince 2003

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 229/03, zahájeném dne 6. listopadu 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Doughty Hanson & Co Limited, se sídlem Times Place, 45 Pall Mall, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska , ve správním řízení zastoupená Mgr. Miroslavem Dubovským, advokátem, se sídlem Na Příkopě 22, Praha 1, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Doughty Hanson & Co Limited, se sídlem Times Place, 45 Pall Mall, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, a SAFT-FERAK a.s., se sídlem Raškovice č. 247, IČ: 61974587, k němuž má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o prodeji a koupi akcií, uzavřené dne 17. října 2003 mezi společnostmi ALCATEL S.A., se sídlem 54 rue La Boétie, Paříž, Francouzská republika, jako prodávajícím, a PROJECT SPEED BIDCO SARL, se sídlem 398 route d´Esch, Lucemburské velkovévodství, jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost Doughty Hanson & Co Limited, získat, prostřednictvím své dceřiné společnosti PROJECT SPEED BIDCO SARL, akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti SAFT-FERAK a.s. a tím i možnost tuto společnost nepřímo kontrolovat, se v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku, listiny zakládající spojení a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a situace na relevantních trzích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 46/2003 ze dne 19. listopadu 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku proti uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o prodeji a koupi akcií (dále jen "Smlouva"), kterou uzavřela společnost ALCATEL S.A., se sídlem 54 rue La Boétie, Paříž, Francouzská republika (dále jen "ALCATEL"), jako prodávající, a společnost PROJECT SPEED BIDCO SARL, se sídlem 398 route d´Esch, Lucemburské velkovévodství (dále jen "BIDCO"), jako kupující. V důsledku této Smlouvy nabude společnost Doughty Hanson & Co Limited, se sídlem Times Place, 45 Pall Mall, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen "Doughty Hanson"), prostřednictvím své dceřiné společnosti PROJECT SPEED BIDCO SARL, akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti SAFT-FERAK a.s., se sídlem Raškovice č. 247, Česká republika, IČ: 61974587 (dále jen "SAFT-FERAK").
Navrhovaná transakce je spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), neboť společnost Doughty Hanson získá možnost nepřímo kontrolovat soutěžní chování jiného soutěžitele, v tomto případě společnosti SAFT-FERAK. Podle uvedeného ustanovení zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů, vypočtený dle ustanovení § 14 zákona, byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a navrhované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Doughty Hanson je společností zapsanou dle anglického práva kontrolovanou (obchodní tajemství) . Společnost Doughty Hanson se zabývá organizací a správou fondů investujících do základního kapitálu obchodních společností. V rámci České republiky působí (prostřednictvím nezávislých distributorů či dceřiných společností) z portfolia společnosti Doughty Hanson následující společnosti:
Ilford Imaging Limited-výrobce monochromatických filmů a papírů pro fotografický trh;
Impress Holdings BV-dceřiné společnosti Impress, a.s. a Obalex Znojmo, a.s.-výroba a prodej jemných kovových obalů;
Umbro Holdings Limited-sportovní oblečení a obuv;
Dunlop Standard Aerospace-údržba, opravy a revize motorů letadel, výroba kol a brzdových systémů, motorových součástek atd.;
Nove Butovice Sarl-dceřiná společnost BECON s.r.o. a další-oblast nemovitostí;
Skupina A.T.U. (společnosti AFM Autofahrerfachmarkt GmbH&Co KG, APS Autopotřeby a služby s.r.o. a Diana Kfz-Textil GmbH)-prodej automobilových součástek.
Společnost BIDCO je lucemburskou společností založenou za účelem nabytí akcií v dceřiných společnostech společnosti ALCATEL-tj. skupině SAFT. Společnost BIDCO je 100% kontrolovaná společností DH Projects 2 Limited, která je vlastněná společností Doughty Hanson. Společnost Doughty Hanson drží akcie společnosti BIDCO ve prospěch řady komanditních společností zapsaných dle anglického práva, jež dohromady tvoří Doughty Hanson & Co IV (komplementářem těchto komanditních společností je společnost Doughty Hanson & Co IV Limited, rovněž kontrolovaná společností Doughty Hanson).
Společnost SAFT-FERAK je českou akciovou společností zabývající se výrobou a prodejem průmyslových baterií a v omezeném rozsahu i prodejem importovaných baterií z produkce skupiny SAFT. Společnost SAFT-FERAK patří do skupiny společností SAFT, přičemž je nepřímo kontrolována, prostřednictvím společnosti SAFT Participations S.A., francouzskou společností ALCATEL zabývající se návrhy, vývojem a tvorbou komunikačních sítí. Skupina SAFT vyrábí baterie pro primární spotřebu (tj. jednorázové baterie bez možnosti znovu nabíjení) a pro sekundární spotřebu (tj. nabíjecí baterie) pro průmyslové aplikace a aplikace pro kritické systémy v civilním i vojenském sektoru. Skupina SAFT nedodává na trh běžné spotřebitelské baterie pro hromadnou spotřebu.
Dopady spojení
Pro posouzení dopadů předmětného spojení v České republice Úřad nejdříve vymezuje relevantní trh, který je spojením dotčen, a následně posuzuje, zda na takovém trhu navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. V tomto případě je kontrola získávána nad společností SAFT-FERAK, přičemž nabývající společností je společnost BIDCO, kontrolovaná společností Doughty Hanson .
Společnost SAFT-FERAK se zabývá výrobou a prodejem průmyslových baterií pro odvětví dopravy, průmyslu a telekomunikací. V omezené míře rovněž prodává importované přenosné baterie skupiny SAFT.
Při vymezování relevantních trhů Úřad podpůrně vycházel i z rozhodnutí Evropské Komise 1 , která se zabývala tržními segmenty v rámci oblasti průmyslových baterií s ohledem na účel užití výrobku (hnací, stacionární a speciální baterie). Průmyslové baterie zahrnují Ni Cd a Lead Acid baterie (těžké a objemné) používané především jako záložní zdroje energie v různých průmyslových aplikacích (železnice, včetně startování či otevírání dveří, záložní osvětlení atd.; letectví, včetně startování motorů atd.; telekomunikační rezervy a další průmyslové záložní systémy, včetně zálohy pro informační systémy, medicínské aplikace, alarmy atd.). Přenosné baterie jsou lehké nabíjecí či nenabíjecí baterie založené na Li-Pol, Li Ion, Ni-Cd, Ni-MH a Lithiu. Používají se např. pro pohotovostní osvětlení, profesionální elektroniku (platební terminály), telekomunikační spotřebitelská zařízení (mobilní či bezšňůrové telefony, počítače) a zařízení na bázi lithia (přenosná, civilní a vojenská elektronická zařízení).
Naproti tomu společnost Doughty Hanson je společností investiční a není aktivní v žádné oblasti, kde by se její podnikatelská činnost překrývala s činností společnosti SAFT-FERAK. Nedochází tak k vertikální ani horizontální integraci spojujících se soutěžitelů.
Na základě výše uvedeného dospěl Úřad k závěru, že v oblasti výroby a prodeje průmyslových baterií a prodeje přenosných baterií v případě posuzovaného spojení není nezbytně nutné přistoupit k vymezení věcně relevantního trhu na území České republiky s konečnou platností.
Úřad podpůrně přihlédl i k rozhodnutím Evropské Komise, která postupovala obdobně např. v případě spojení M.2035 ze dne 24. 8. 2000, kdy společnost Doughty Hanson získala kontrolu nad společností Ranks Hovis McDougall.
Posuzované spojení je konglomerátního charakteru, aktivity spojujících se soutěžitelů se na území České republiky nepřekrývají, ani na sebe nenavazují, a nedochází tak k vertikální ani horizontální integraci vedoucí ke zvýšení tržního podílu subjektu vzniklého spojením. Předmětným spojením zároveň nedojde k výraznému posílení finanční a hospodářské síly nově vznikajícího subjektu. Vedle společnosti SAFT-FERAK působí ve spojením dotčených oblastech další společnosti (průmyslové baterie-např. Enersys, HAWKER, s.r.o., C&D Matsushita atd.; přenosné baterie-např. Sanyo, Toshiba, Duracell, atd.) dodávající srovnatelné produkty. Vzhledem k tomu, že neexistují žádná významná omezení či překážky vstupu, mohou potenciální konkurenti snadno vstoupit na trh České republiky.
Vzhledem ke skutečnosti, že nedochází k překrytí podnikatelských aktivit spojovaných subjektů, dospěl Úřad k závěru, že, při jakékoli v úvahu přicházející definici věcně relevantního trhu na území České republiky, nedojde předmětným spojením k výraznému nárůstu tržní síly spojením vzniklého subjektu na takovou míru, která by mu umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, a spojení tedy nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Miroslav Dubovský, advokát
Lovells Sdružení advokátů
Slovanský dům, Na Příkopě 22
110 00 Praha 1
PM: 15. 12. 2003
1 např. M.2705-ENERSYS/INVENSYS (ESB) ze dne 4. 3. 2002.