UOHS S229/2002
Rozhodnutí: OF/S229/02-4383/02 Instance I.
Věc Žádost o povolení spojení soutěžitelů RAG Aktiengesellschaft a Degussa AG
Účastníci Degussa AG RAG Aktiengesellschaft, se sídlem Rellinghauser Strasse 1, Essen, SRN
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 2. 1. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 76 KB


S 229/02-4383/02 V Brně dne 16. prosince 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 229/02, zahájeném dne 15. listopadu 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti RAG Aktiengesellschaft, se sídlem Rellinghauser Strasse 1-11, Essen, Německo, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Jiřím Horákem, advokátem, se sídlem Mělnická 13, Praha 5, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů RAG Aktiengesellschaft, se sídlem Rellinghauser Strasse 1-11, Essen, Německo, a Degussa Aktiengesellschaft, se sídlem Bonnigsenplatz 1, Düsseldorf 1, Německo, ke kterému má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Rámcové smlouvy ze dne 20. května 2002, kterou uzavřely na jedné straně společnosti RAG Aktiengesellschaft; RAG Beteiligungs-GmbH; RAG Projektgesellschaft mbH a EBV Aktiengesellschaft a na straně druhé společnosti E.ON AG; Chemie Verwaltungs AG a E.ON Vermögensanlage GmbH, v jejímž důsledku společnost RAG Aktiengesellschaft získá prostřednictvím společnosti RAG Projektgesellschaft mbH akcie přesahující 50,1% podíl na společnosti Degussa Aktiengesellschaft, a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, smlouvy zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv spojujících se soutěžitelů a dalších informací o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 48/02 ze dne 27. listopadu 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst., 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Dne 20.5.2002 byla uzavřena rámcová smlouva uzavřená mezi RAG Aktiengesellschaft, se sídlem Rellinghauser Strasse 1-11, Essen, Německo (dále jen "RAG"), spolu s jejími dceřinými společnostmi na straně jedné, a E.ON AG, se sídlem E.ON-Platz 1, Düsseldorf, Německo (dále jen "E.ON"), spolu s jejími dceřinými společnostmi na straně druhé, na jejímž základě společnost RAG učinila veřejnou nabídku převzetí veškerých veřejně obchodovatelných akcií na majitele společnosti Degussa Aktiengesellschaft, se sídlem Bonnigsenplatz 1, Düsseldorf 1, Německo (dále jen "Degussa"). Uplynutím akceptační lhůty byla tato nabídka přijata ve vztahu k cca 46,5 % akcií společnosti Degussa. V důsledku veřejné nabídky a dohody mezi stranami rámcové smlouvy budou společnosti RAG a E.ON vlastnit stejný akciový podíl ve společnosti Degussa, a budou tuto společnost do 31.5.2004 společně kontrolovat. Druhá fáze transakce začíná v okamžiku, kdy společnost RAG získá další akcie společnosti Degussa od společnosti E.ON tak, aby se její podíl na základním kapitálu Degussa zvýšil na 50,1 %. Společnost E.ON bude svůj akciový podíl v Degussa dále postupně snižovat, je totiž povinna zcizit své akcie společnosti Degussa na akciových trzích, a to na základě soudního smíru uzavřeného s Komisí pro cenné papíry USA (U.S. Securities and Exchange Commission), který je výsledkem získání výlučné kontroly společnosti E.ON nad společností Powergen plc. Oznamovaná transakce představuje spojení soutěžitelů, neboť společnost RAG získá v důsledku výše uvedených kroků možnost přímo a výlučně kontrolovat společnost Degussa v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Návrh na povolení spojení tak byl Úřadu podán v souladu s § 15 odst. 5 zákona, tj. před lhůtou stanovenou v odstavci 3 téhož ustanovení.
Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů za poslední účetní období přesáhl částku 5 miliard Kč, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona.
Strany spojení
Společnost R AG je akciovou společností, jejíž akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Jejími nejvýznamnějšími akcionáři jsou společnosti ze skupiny E.ON, které dohromady vlastní cca 37 % akcií a dále společnost BGE Beteiligungs-Gesellschaft für Energieunternehmen mbH (ze skupiny RWE), která disponuje cca 30 % akcií RAG. Žádný z akcionářů nevykonává sám nebo společně s jiným kontrolu nad RAG.
RAG je mezinárodní těžařskou a technologickou skupinou společností, která je činná v oblasti těžby uhlí, nájmu a prodeje nemovitostí, výroby elektrické energie, technologie životního prostředí, výroby gumárenských produktů, ale i v oblasti poskytování pojišťovacích služeb a odborných školících služeb a rovněž v oblasti chemického průmyslu (zejm. výroba plastů).
Na Území České republiky podniká RAG prostřednictvím následujících dceřiných společností:
Bakelite s.r.o., se sídlem Areál UMA, Pardubice-Semtín, která se zabývá výrobou fenolických pryskyřic stejně prodejem epoxidových pryskyřic a tvarovacích směsí,
RAG BILDUNG Intertrainig vzděl. Spol. s r.o., se sídlem Španělská 4, Praha 2-Vinohrady, jejímž hlavním předmětem podnikání je poskytování odborného výcviku, a
Saar Gummi Czech s.r.o., se sídlem Stolín 105, Červený Kostelec, která je činná ve výrobě a prodeji gumárenských systémů a komponentů určených pro těsnění a tlumení hluku pro automobily.
Mimoto působí RAG na tuzemském trhu prostřednictvím dovozu výrobků obchodních divizí Rütgers AG (chemikálie a plasty), RAG Coal International (důlní zařízení a těžební vybavení), STEAG (stavební zařízení elektráren), Vocational Training (odborný výcvik) a RAG Saarberg (gumárenské výrobky.
Společnost Degussa je veřejně obchodovatelnou společností, registrovanou na frankfurtské burze cenných papírů. Před spojením je kontrolována ze strany společnosti E.ON, která vlastní 64,56 % akcií Degussa.
Společnost Degussa působí celosvětově v sektoru speciálních chemikálií. Její činnost je rozdělena mezi šest divizí: 1) Zdraví a výživa-do této skupiny patří různé bioaktivní substance, aroma a ovocné extrakty, texturové přísady a stabilizátory a v neposlední řadě i přísady do krmiv; 2) Stavební chemikálie-zejména se jedná o cementové výrobky, syntetické kameny, stavební materiály, disperzní barvy, omítky a jejich komponenty. Do této skupiny produktů náleží i vstřikovací materiály na bázi pryskyřice; 3) Jemné a průmyslové chemikálie-bělící a vodní chemikálie, C4 chemikálie, katalyzátory a iniciátory; 4) Výkonné chemikálie-čistící přípravky, kosmetické prostředky, oligomery a silikony; a 5) Nátěry a moderní výplně-například plynné kovové kysličníky, chlorsilany, organosilany; 6) Speciální polymery-speciální akryláty, polymery, pojiva a ropné přísady, plexiskla apod.
Degussa má na území České republiky dvě dceřiné společnosti. Jednak je to Degussa Praha s.r.o., se sídlem Na Sychrově 8, Praha 10, která působí v marketingu chemikálií vyrobených společnostmi skupiny, dále pak MBT Stavební hmoty s.r.o., se sídlem K Májovu 1244, Chrudim, která se zabývá výrobou směsí na dlaždice, systémů určených k opravám, lepidel, cementových kaší, vstřikovacích produktů, podlahovin apod., a rovněž marketingem těchto výrobků. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné porušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území ČR provozuje soutěžitel nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
S ohledem na výše uvedené Úřad, pro potřeby posouzení dopadů navrhovaného spojení, vymezil následující věcně relevantní trhy:
trh produktů pro zdraví a výživu,
trh chemikálií používaných ve stavebnictví,
trh jemných a průmyslových chemikálií,
trh výkonných chemikálií,
trh nátěrových a výplňových chemikálií a
trh speciálních polymerů.
Geograficky je trh vymezen územím České republiky . Z časového hlediska se jedná o trh trvalý , charakterizovaný pravidelnými dodávkami po celý kalendářní rok, nepodléhající významným výkyvům.
Úřad v průběhu správního řízení zjistil, že k překrývání činností spojujících soutěžitelů na území České republiky dochází pouze v segmentu vstřikovacích materiálů na bázi pryskyřice, které spadají do oblasti stavebních chemikálií.
Pokud jde o postavení spojujících se soutěžitelů na vymezených relevantních trzích, lze konstatovat, že k navýšení tržního podílu spojujících se soutěžitelů dojde v důsledku spojení pouze na relevantním trhu chemikálií používaných ve stavebnictví a to jen na úzce vymezeném segmentu tohoto trhu, tj. v oblasti vstřikovacích materiálů na bázi pryskyřic. I při uvažovaném takto úzce pojatém vymezení relevantního trhu dojde v důsledku spojení pouze k nepatrnému navýšení tržního podílu spojujících se soutěžitelů, které po spojení nedosáhne hranice [ obchodní tajemství ] %.
Na ostatních vymezených relevantních trzích působí pouze společnost Degusa, přičemž na celkových trzích nepřekračuje její tržní podíl hranici [ obchodní tajemství ] % . Tato hranice by mohla být překročena v případě vymezení relevantních trhů podle jednotlivých konkrétních chemických výrobků (např. chromocen, kaliumkyanid či dikyanamid) spadajících především do oblasti jemných a průmyslových chemikálií či speciálních polymerů. Úřad je však toho názoru, že užšího vymezení relevantních trhů podle jednotlivých chemických výrobků není v tomto případě třeba, a to především proto, že na nich působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Degussa (s výjimkou úzkého segmentu stavebních chemikálií), což znamená, že v důsledku spojení nedojde k podstatnému navýšení tržního podílu spojujících se soutěžitelů, a tedy ani ke změně struktury těchto trhů. Rovněž nedojde ani ke vzniku či prohloubení vertikální či horizontální integrace spojujících se soutěžitelů.
Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že posuzované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku či posílení dominantního postavení nově vzniklého subjektu. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
PM: 2.1.2003
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Jiří Horák, advokát
AK Horák & Chvosta
Mělnická 13
150 00 Praha 5