UOHS S228/2006
Rozhodnutí: S 228/06-15577/06/610 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Blue River, s.r.o. a Tatra, a.s.
Účastníci Blue River, s.r.o. TATRA, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 17. 9. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 94 KB

S 228/06-15577/06/610 V Brně dne 31. srpna 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 228/06, zahájeném dne 28. července 2006 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti Blue River s.r.o., se sídlem Klimentská 1216/46, Praha 1, IČ: 273 88 913, ve správním řízení zastoupené JUDr. Alexandrem Césarem, advokátem, se sídlem Klimentská 46, Praha 1, na základě plné moci ze dne 18. července 2006, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Blue River s.r.o., se sídlem Klimentská 1216/46, Praha 1, IČ: 273 88 913, a TATRA, a.s., se sídlem Štefánikova 1163, Kopřivnice, okres Nový Jičín, IČ: 451 93 444, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o přímém a nepřímém prodeji 80,51 % akcií společnosti TATRA, a.s., uzavřené dne 18. července 2006 mezi společností TEREX CORPORATION, se sídlem 1013 Centre Road, City of Wilmington, Delaware, Spojené státy Americké, jako prodávajícím, a Blue River s.r.o., se sídlem Klimentská 1216/46, Praha 1, IČ: 273 88 913, jako kupujícím, a v souvislosti s Dohodou mezi společníky společnosti Blue River s.r.o., uzavřenou dne 25. července 2006 mezi společnostmi KBC Private Equity NV, se sídlem Havenlaan 12, Avenue du Port, Brusel, Belgické království, Meadow Hill, s.r.o., se sídlem Hukvaldy 82, IČ: 270 72 045, a Vectra Ltd, se sídlem 36 Paradise Road, Richmond, Surrey, Spojené královsví Velké Británie a Severního Irska, v jejichž důsledku společnost Blue River s.r.o., se sídlem Klimentská 1216/46, Praha 1, získá akcie představující 80,51% podíl na základním kapitálu společnosti TATRA, a.s., se sídlem Štefánikova 1163, Kopřivnice, okres Nový Jičín, IČ: 451 93 444, a tím i možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad touto společností, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 33/2006 ze dne 16. srpna 2006. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází na základě Smlouvy o přímém a nepřímém prodeji 80,51 % akcií společnosti TATRA, a.s., uzavřené dne 18. července 2006 mezi společností TEREX CORPORATION, se sídlem 1013 Centre Road, City of Wilmington, Delaware, Spojené státy Americké (dále jen "TEREX"), jako prodávajícím, a Blue River s.r.o., se sídlem Klimentská 1216/46, Praha 1, IČ: 273 88 913 (dále jen "Blue River"), jako kupujícím. V důsledku předmětné smlouvy má společnost Blue River nabýt akcie představující 80,51% podíl na základním kapitálu společnosti TATRA, a.s., se sídlem Štefánikova 1163, Kopřivnice, okres Nový Jičín, IČ: 451 93 444 (dále jen "TATRA"), čímž a tím i získat přímou výlučnou kontrolu nad touto společností.
V této souvislosti byla dne 25. července 2006 uzavřena mezi společnostmi KBC Private Equity NV, se sídlem Havenlaan 12, Avenue du Port, Brusel, Belgické království (dále jen "KBC"), Meadow Hill, s.r.o., se sídlem Hukvaldy 82, IČ: 270 72 045 (dále jen "Meadow Hill"), a Vectra Ltd., se sídlem 36 Paradise Road, Richmond, Surrey, Spojené královsví Velké Británie a Severního Irska (dále jen "Vectra"), Dohoda mezi společníky společnosti Blue River s.r.o. (dále jen "Dohoda"), v jímž důsledku se společníky společnosti Blue River, jejíž obchodní podíly jsou doposud 100% drženy společností Meadow Hill, stanou všechny tři strany Dohody, přičemž společnost KBC bude držet obchodní podíl ve výši ( Obchodní tajemství ) %, společnost Meadow Hill bude vlastníkem ( Obchodní tajemství ) % obchodního podílu a společnost Vectra bude držet obchodní podíl ve výši ( Obchodní tajemství ) %. Rovněž lze konstatovat, že v souvislosti s Dohodou dochází ke vzniku společné kontroly nad společností Blue River ze strany jejích společníků, neboť každý z nich má při rozhodování o strategickém obchodním chování společnosti Blue River právo veta. V této souvislosti je tedy třeba poukázat na skutečnost, že společnosti KBC, Meadow Hill a Vectra získávají prostřednictvím společnosti Blue River možnost vykonávat nepřímou společnou kontrolu na společností TATRA.
Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
Kontrolou se pak ve smyslu § 12 odst. 4 zákona rozumí možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele, zejména na základě vlastnického práva nebo práva užívání podniku kontrolovaného soutěžitele nebo jeho části, anebo práva nebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona.
Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Blue River je společností s ručením omezeným, která byla založena v roce 2005 za účelem podnikání v oblasti pronájmu nemovitostí, nicméně doposud nevykonávala žádnou podnikatelskou činnost. Společnost nevykonává kontrolu nad žádným jiným soutěžitelem, přičemž v době nabytí výlučné kontroly na společností TATRA bude společně kontrolována společnostmi Meadow Hill, Vectra a KBC.
Společnost Meadow Hill je rovněž společností s ručením omezeným, jejím předmětem podnikání je pak správa vlastních nemovitostí a pronájem nemovitostí. Kromě podílu ve společnosti Blue River nemá žádné další majetkové podíly zaručující kontrolní práva nad jinou společností.
Společnost KBC je investiční společností, jež náleží do skupiny KBC, která se především zabývá investováním do středního podnikání v Belgii a střední a východní Evropě. V České republice je předmětná skupina činná zejména v oblasti poskytování bankovních a pojišťovacích služeb, žádná ze společností náležících do skupiny KCB nepůsobí ve stejné oblasti jako společnost TATRA či její dceřiné společnosti.
Společnost Vectra je investiční společností, která patří do skupiny společností, jež se mj. zabývají i výrobou konstrukčního vybavení, výrobou nákladních automobilů, autobusů a automobilových součástí. V České republice působí v oblasti výroby a prodeje autojeřábů a mobilních jeřábů, a to prostřednictvím dceřiné společnosti ČKD Mobilní Jeřáby a.s. Společnost Vectra rovněž již před posuzovanou transakcí je držitelem akcií společnosti TATRA, které představují cca 11% podíl na jejím základním kapitálu.
Společnost TATRA je akciovou společností založenou dle českého práva, jejíž podnikatelská činnost se v rámci České republiky soustředí především do oblastí výzkumu, vývoje, výroby, prodeje, oprav a servisu nákladních automobilů, včetně jejich modifikací, dále do oblasti speciálních automobilů, sestav, podsestav a součástí nákladních automobilů. Společnost TATRA kontroluje v České republice následující společnosti:
Tafonco a.s., která působí v oblasti výroby a prodeje odlitků z litiny, nízkouhlíkové litiny a slitin hliníku, včetně výroby modelových zařízení a nástrojů,
Taforge a.s., jejímž předmětem podnikání je kovářství, zámečnictví, tepelné zpracování kovů a výroba nástrojů, a
Tawesco s.r.o., jež je činná v oblasti konstrukční a projektové činnosti ve strojírenství, výroby nástrojů a kovoobrábění, broušení a leštění kovů, zámečnictví apod.
Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a zejména pak na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Společnost TATRA především vyrábí nákladní automobily, včetně náhradních dílů. Nákladní automobily lze členit dle mnoha kritérií, např. dle jejich celkové hmotnosti, dle motoru a jeho síly, dle počtu náprav, dle vlastností kabiny vozidla či dle možností oddělení části nákladního vozidla za kabinou apod. Společnost TATRA se soustředí na výrobu nákladních automobilů v následujících kategoriích: (i) terénní a silniční nákladní automobily s užitečnou hmotností od 9,5 do 22 tun-užívány zejména ve stavebnictví, při povrchové těžbě, v lesnictví, hasičských sborech a armádě, a (ii) vojenské a speciální nákladní automobily s užitečnou hmotností od 8,25 do 16,3 tuny. V této souvislosti společnost TATRA současně vlastní několik patentů souvisejících zejména s originální koncepcí jejích vozidel (např. nosná roura, výkyvné polonápravy, kombinované pérování atd.). Dále pak společnost TATRA vyrábí pracovní stroje s celkovou hmotností 30-38 tun, těchto strojů však v České republice prodá ročně omezený počet kusů, max. v řádu jednotek.
Společnost Blue River, ani žádná z jejích v době uskutečnění posuzovaného spojení mateřských společností, nepůsobí v České republice ve stejných či vertikálně navazujících oblastí.
Zejména s ohledem na skutečnost, že činnost spojujících se soutěžitelů se na území České republiky nepřekrývá a ani na sebe vertikálně nenavazuje, Úřad dospěl k závěru, že pro účely tohoto rozhodnutí není nezbytně nutné přistoupit k vymezení věcně relevantního trhu s konečnou platností, a pro účely tohoto rozhodnutí se bude zabývat dopady spojení pouze na oblasti těžkých terénních a silničních nákladních automobilů a vojenských a speciálních nákladních automobilů v České republice, ve kterých je přímo aktivní nabývaná společnost.
Podíl společnosti TATRA v oblasti těžkých terénních a silničních automobilů v rámci České republiky nepřevyšuje ( Obchodní tajemství ) %, v oblasti vojenských a speciálních vozidel pak dosahuje více než ( Obchodní tajemství ) %.
V uvedených oblastech nákladních automobilů zároveň působí v rámci České republiky současně se společností TATRA několik ekonomicky silných zahraničních výrobců prodávajících zde vozidla prostřednictvím svých zastoupení nebo nezávislých distributorů, např. MERCEDES BENZ, SCANIA, VOLVO. Dále pak lze konstatovat, že neexistují významné bariéry pro vstup potenciálních konkurentů na dané oblasti v České republice. Přepravní náklady jsou minimální, neexistují netarifní překážky obchodu apod.
S ohledem na skutečnost, že činnosti spojujících se soutěžitelů se nepřekrývají a ani nedochází k jejich vertikálnímu propojení, dále pak na existenci významných konkurenčních subjektů, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 ve spojení s § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel
Sekce ochrany hospodářské soutěže I
v zastoupení
Ing. Martin Vitula
pověřený zastupováním

Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Alexandr César
Advokát
AK Baker&McKenzie, v.o.s.
Klimentská 46
110 02 Praha 1