UOHS S227/2007
Rozhodnutí: S227/2007/KS-17756/2007/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů W.A.W. spol. s r.o. a KERAMONT KERAMIKA, s.r.o.
Účastníci W.A.W. spol. s r.o. KERAMONT KERAMIKA, s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 27. 9. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 108 KB


S 227/2007/KS-17756/2007/840 V Brně dne 27. září 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp.zn. S 227/2007, zahájeném dne 29. srpna 2007 dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu účastníka řízení, jímž je společnost W.A.W. spol. s r.o., se sídlem Plzeň, Studentská 2019/52, IČ: 47915145, ve správním řízení zastoupená JUDr. Liborem Prokešem, Ph. D., advokátem, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi vybraných aktiv, uzavřené mezi společnostmi W.A.W. spol. s r.o., se sídlem Plzeň, Studentská 2019/52, IČ: 47915145, jako kupujícím, a KERAMONT KERAMIKA, s.r.o., se sídlem Bratřínov č.p. 53, IČ: 62621262, jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost W.A.W. spol. s r.o. převezme vybraná aktiva a pasiva společnosti KERAMONT KERAMIKA, s.r.o. v oblasti nákupu a prodeje sanitárních materiálů, a tím nabude část podniku společnosti KERAMONT KERAMIKA, s.r.o., se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .

O d ů v o d n ě n í :
(1) Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
(2) Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 37/2007 ze dne 12. září 2007. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
(3) K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o koupi vybraných aktiv (dále jen Smlouva ), kterou dne 15. srpna 2007 uzavřely společnosti W.A.W. spol. s r.o., se sídlem Plzeň, Studentská 2019/52, IČ: 47915145 (dále jen W.A.W. ), jako kupující, a KERAMONT KERAMIKA, s.r.o., se sídlem Bratřínov č.p. 53, IČ: 62621262 (dále jen KERAMONT ), jako prodávající. V důsledku uvedené smlouvy společnost KERAMONT, která hodlá ukončit svoji činnost v oblasti nákupu a prodeje sanitárních materiálů ve své provozovně v Plzni, na ulici Jateční 32, a soustředit se na své ostatní podnikatelské aktivity, převede na společnost W.A.W. soubor movitých věcí, zásoby obkladových materiálů, dlažeb, sanitární techniky a souvisejících produktů, vymezená práva k duševnímu vlastnictví a pohledávky vůči třetím osobám za prodej sanitárních materiálů. Současně společnost W.A.W. převezme vybrané závazky společnosti KERAMONT v oblasti koupě a prodeje sanitárních materiálů a jednou z podmínek uskutečnění [...obchodní tajemství...] , jejichž výkon práce souvisí s činností v oblasti prodeje obkladových materiálů, dlažeb, sanitární techniky a souvisejících produktů.
(4) Převedením shora uvedených a ve Smlouvě identifikovaných aktiv a pasiv společnosti KERAMONT nabude společnost W.A.W. část podniku společnosti KERAMONT. Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů v souladu s § 12 odst. 2 zákona. Podle citovaného ustanovení se totiž za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje i nabytí podniku jiného soutěžitele nebo jeho části smlouvou, na základě dražby nebo jiným způsobem. Částí podniku se pro účely zákona rozumí rovněž ta část podniku soutěžitele, které lze jednoznačně přiřadit obrat dosažený prodejem zboží na relevantním trhu, i když netvoří samostatnou organizační složku podniku. Tato podmínka je v posuzovaném případě rovněž splněna.
(5) V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona.
(6) Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů, potažmo část podniku jednoho z nich, která je předmětem transakce, dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
(7) Společnost W.A.W. je společností založenou a existující dle práva České republiky, jejímž jediným společníkem je společnost PARTIDIS S.A.S., se sídlem Francouzská republika, Courbevoie, Avenue D Alsace Tour Les Miroirs 18. Společnost W.A.W je součástí celosvětově působící skupiny Saint-Gobain, v jejímž čele stojí společnost Compagnie de Saint-Gobain, se sídlem Paris-La Défence, Francouzská republika. Společnosti ze skupiny Saint-Gobain se zabývají především výrobou, vývojem a prodejem stavebních materiálů a systémů, izolačních hmot, brusných materiálů a nástrojů, a dále výrobou a prodejem plochého skla, skleněných vláken a textilií, potrubních a vodovodních systémů.
(8) Společnost W.A.W. je činná v oblasti nákupu a prodeje obkladů, dlažeb, vodovodních baterií, sanitární techniky, sanitární keramiky, stavební chemie a koupelnových doplňků. Toto zboží získává společnost W.A.W. převážně dovozem od zahraničních výrobců.
(9) Prodej navrhovatele na tuzemském trhu lze rozdělit na prodej pro velké investiční celky a stavební firmy, velkoobchodní prodej dalším prodejcům a maloobchodní prodej pro individuální a bytovou výstavbu.
(10) Na tuzemském trhu vyvíjejí společnosti ze skupiny Saint-Gobain hospodářskou činnost především v oblasti výroby a prodeje plochého skla (např. VEHA spol. s r.o., IZOLAS, spol. s r.o., SAINT-GOBAIN SKLO ČR, spol. s r.o.), výrobou a prodejem laminovaných bezpečnostních skel pro automobilový průmysl (Saint-Gobain Sekurit ČR spol. s r.o.), výrobou a prodejem sádrokartonových systémů a výrobou a prodejem izolačních materiálů z polystyrenu (Rigips, s. r. o.), prodejem akustických podhledů a stěnových pohlcovačů zvuku (Saint-Gobain Ecophon CZ, s. r. o.), výrobou a prodejem tepelných izolačních a zvukových materiálů z minerálních a skleněných vláken (SAINT-GOBAIN Slévárna s. r. o.), výrobou a prodejem kompletních systémů z tvárné slitiny pro vodovody a kanalizace (SAINT-GOBAIN trubní systémy, s. r. o.) výrobou a prodejem štukových a tepelně izolačních omítek, zateplovacích systémů, sanačních omítkových systémů, nátěrů, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot a lepidel na obklady a dlažbu (Saint-GobainWeber Terranova, a.s.), výrobou a prodejem brusných materiálů (SAINT-GOBEN Abrasives, s. r. o.), výrobou a prodejem technické keramiky a řezných nástrojů z keramiky (Sain-Gobain Advanced Ceramics, s. r. o.), zpracováním a prodejem skleněných vláken (VETREX FABRICS, s. r. o., VERTEX GLASS MAT, s. r. o., VETROTEX REINFORCEMENTS BOHEMI, s. r. o.), výrobou a prodejem materiálů ze skleněného vlákna (Saint-Gobain Vertex, s. r. o.), nákupem a prodejem stavebních materiálů-zejména kamenin, omítkových a maltových směsí, izolačních systémů, cihel, tvárnic, střešních krytin, sádrokartonových desek, oken, dveří, řeziva, sanitárních materiálů, obkladů, dlažeb a stavebního nářadí (AAB KARCHER STAVIVA, a.s.), a organizačním, ekonomickým a personálním poradenstvím (Saint-Gobain Services, spol. s r.o.).
(11) Společnost KERAMONT je společností založenou a existující podle práva České republiky. Jejími společníky jsou tři fyzické osoby, přičemž každá z nich vlastní obchodní podíl ve výši 1/3 základního kapitálu společnosti. Společnost KERAMONT na území České republiky nekontroluje žádnou další osobu.
(12) Společnost KERAMONT se zabývá nákupem a prodejem sanitárních materiálů, a to specificky obkladů a dlažeb, vodovodních baterií, stavebních materiálů, sanitární keramiky, stavební chemie, koupelnových doplňků a dále i nákupem a prodejem dřevěných a plovoucích podlah, nářadí a doplňků pro obkladače. Dále je společnost činná v oblasti realizace staveb včetně dodávek stavebních materiálů, prodeje vybraných podlahových krytin a realitní činnosti. Jak již bylo uvedeno, část podniku, která je předmětem posuzovaného spojení soutěžitelů, se zabývá nákupem a prodejem sanitárních materiálů. Dopady spojení
(13) Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
(14) Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 2 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje podnik, který je předmětem převodu, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
(15) Jak vyplývá ze shora uvedených skutečností, činnosti společnosti W.A.W., respektive skupiny Saint-Gobain, a převáděné části podniku společnosti KERAMONT se na území České republiky překrývají v oblasti nákupu a prodeje sanitárních materiálů. Pod tento pojem lze podřadit typicky obklady a dlažby, vodovodní baterie, sanitární keramiku, výrobky stavební chemie, koupelnové doplňky a podobně. Zboží označované jako sanitární materiály přitom náleží do stavebních materiálů a hmot. Tyto produkty zahrnují kromě sanitárních materiálů také zdící materiály, cement, vápno, střešní krytiny, tepelné, zvukové a hydro izolace, betonové výrobky, zateplovací systémy, plasty a pryže užívané ve stavebnictví, okna, dveře, zárubně, sádrokarton, odvodňovací systémy, barvy a laky, kotle, topná tělesa a další zboží běžně dostupné v maloobchodních prodejnách typu hobby market , jako například Baumax, OBI, Hornbach atd.
(16) Společnost KERAMONT, respektive část jejího podniku, která je předmětem posuzované transakce, však nenabízí celý sortiment stavebních materiálů a hmot, a také z tohoto důvodu se Úřad zabýval otázkou případného užšího vymezení relevantního výrobkového trhu zahrnujícího pouze sanitární materiály, a to ať již obecně či v členění dle jednotlivých produktů, jako jsou obklady a dlažby, vodovodní baterie, sanitární keramika apod.
(17) Z hlediska poptávky se sanitární materiály a stavební materiály odlišují tím, že obchod se stavebními materiály je ovlivněn jistými sezónními výkyvy, kdy například v zimním období je venkovní stavební činnost vzhledem k nižším teplotám v útlumu a poptávka je tedy nižší. Naopak u sanitárních materiálů, jichž se užívá především v interiéru, je poptávka v průběhu roku vyrovnaná.
(18) Avšak zejména s ohledem na skutečnost, že společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů dosažený po uskutečnění spojení by byl prakticky totožný (přibližně [...obchodní tajemství...] %) bez ohledu na to, zda by byl výrobkový relevantní trh vymezen širším způsobem, tj. stavební materiály a hmoty, či užším způsobem, tj. sanitární materiály, a vzhledem k tomu, že spojující se soutěžitelé jsou na tuzemském trhu vystaveni silné konkurenci ze strany dalších soutěžitelů, zejména výše zmíněných nadnárodních řetězců, Úřad v tomto konkrétním případě nepřikročil k vymezení věcně relevantního trhu a ponechal otázku jejich konečného vymezení otevřenou.
(19) Z geografického hlediska lze považovat podmínky pro provozování uvedených činností za dostatečně homogenní na celém území České republiky, nicméně rovněž v případě geografického relevantního trhu lze otázku jeho přesného vymezení ponechat z obdobných důvodů otevřenou.
(20) Společnost W.A.W. působí v dotčené oblasti jako importér, který exkluzivně zastupuje řadu zahraničních výrobců, zatímco společnost KERAMONT se soustřeďuje spíše na zboží domácí provenience. Způsob prodeje mají oba spojující se soutěžitelé obdobný, a to prostřednictvím jak velkoobchodní tak i maloobchodní sítě.
(21) Po celkovém zhodnocení situace, která s největší pravděpodobností v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů vznikne na trhu v České republice, dospěl Úřad k závěru, že toto spojení nepovede ke snížení úrovně konkurenčního prostředí ve shora uvedené oblasti, a to zejména s přihlédnutím k tomu, že podíl spojujících se soutěžitelů by v případě jakkoli vymezeného relevantního trhu dosahoval maximálně [...obchodní tajemství...] %, dále vzhledem k působení dalších konkurenčních subjektů, kterými je v případě sanitárních materiálů kromě tzv. hobby marketů velký počet koupelnových studií apod., a s tím související neexistencí zásadních překážek vstupu nových konkurentů. Posuzovaným spojením nedojde k navýšení tržní síly spojovaných společností natolik, aby toto mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
(22) Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 odst. 1 a 4 ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda
ředitel
Sekce hospodářské soutěžeRozhodnutí obdrží:
Libor Prokeš, advokát
c/o NÖRR STIEFFENHOFER LUTZ v.o.s.
Na Příkopě 15
110 00 Praha 1