UOHS S227/2003
Rozhodnutí: OF/S227/03-4410/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů K and K Capital Group, a.s. a Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
Účastníci Cestovní kancelář FISCHER, a.s., se sídlem Provaznická 13/397, Praha 1 K and K Capital Group, a.s., se sídlem Vinohradská 1511/230, Praha 10 FISCHER, s.r.o. FISCHER AIR, s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 5. 12. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 78 KB


S 227/03-4410/03 V Brně dne 3. prosince 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 227/03, zahájeném dne 6. listopadu 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost K & K Capital Group a.s., se sídlem Vinohradská 1511/230, Praha 10, IČ: 25582429, ve správním řízení zastoupená Petrem Hrdličkou, advokátem, se sídlem Vinohradská 230, Praha 10, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů K & K Capital Group a.s., se sídlem Vinohradská 1511/230, Praha 10, IČ: 25582429, na straně jedné, a Cestovní kancelář FISCHER, a.s., se sídlem Provaznická 13/397, Praha 1, IČ: 26141647, FISCHER, s.r.o., se sídlem Provaznická 13/397, Praha 1, IČ: 18628842, a FISCHER AIR, s.r.o., se sídlem Letiště Ruzyně 1017, Praha 6, IČ: 25068105, na straně druhé, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě (i) Smlouvy o převodu cenných papírů uzavřené dne 23. října 2003 mezi panem Václavem Fischerem, bytem Břehová 8, Praha 1, jako převodcem, a společností K & K Capital Group a.s., jako nabyvatelem, (ii) Smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené dne 23. října 2003 mezi panem Václavem Fischerem, jako převodcem, a společností K & K Capital Group a.s., jako nabyvatelem, a (iii) Smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené dne 23. října 2003 mezi panem Václavem Fischerem, jako převodcem, a společností K & K Capital Group a.s., jako nabyvatelem, v jejichž důsledku má společnost K & K Capital Group a.s. nabýt akcie představující 75% podíl na základním kapitálu společnosti Cestovní kancelář FISCHER, a.s., 75% obchodní podíl ve společnosti FISCHER, s.r.o., a 75% obchodní podíl ve společnosti FISCHER AIR, s.r.o., a tím získat možnost tyto společnosti kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku spojujících se soutěžitelů, listin zakládajících předmětné spojení, výročních zpráv a účetních závěrek spojujících se soutěžitelů, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 46/03 ze dne 19. listopadu 2003 současně se zveřejněním výzvy k podávání případných námitek k předmětnému spojení. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podávání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K předmětnému spojení má dojít na základě následujících tří smluv.
První z těchto smluv je Smlouva o převodu cenných papírů uzavřená dne 23. října 2003 mezi panem Václavem Fischerem, bytem Břehová 8, Praha 1 (dále jen "pan Václav Fischer"), jako převodcem, a společností K & K Capital Group a.s., se sídlem Vinohradská 1511/230, Praha 10, IČ: 25582429 (dál jen "K & K Capital Group" nebo "navrhovatel"), jako nabyvatelem. Podle této smlouvy převede pan Václav Fischer, jako dosavadní vlastník 99 % akcií společnosti Cestovní kancelář FISCHER, a.s., se sídlem Provaznická 13/397, Praha 1, IČ: 26141647 (dále jen "Cestovní kancelář FISCHER"), na navrhovatele 75 % akcií společnosti Cestovní kancelář FISCHER.
Druhou je Smlouva o převodu obchodního podílu uzavřená dne 23. října 2003 mezi panem Václavem Fischerem, jako převodcem, a společností K & K Capital Group, jako nabyvatelem, podle níž pan Václav Fischer, jako dosavadní vlastník 100% obchodního podílu ve společnosti FISCHER, s.r.o., se sídlem Provaznická 13/397, Praha 1, IČ: 18628842 (dále jen "FISCHER"), převede na navrhovatele 75% obchodní podíl ve společnosti FISCHER.
Poslední je Smlouva o převodu obchodního podílu uzavřená dne 23. října 2003 mezi panem Václavem Fischerem, jako převodcem, a společností K & K Capital Group, jako nabyvatelem, podle níž pan Václav Fischer, jako dosavadní vlastník 100% obchodního podílu ve společnosti FISCHER AIR, s.r.o., se sídlem Letiště Ruzyně 1017, Praha 6, IČ: 25068105 (dále jen "FISCHER AIR"), převede na navrhovatele 75% obchodní podíl ve společnosti FISCHER.
V souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona č.143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), tím získá společnost K & K Capital Group možnost kontrolovat jiné soutěžitele, kterými jsou společnosti Cestovní kancelář FISCHER, FISCHER a FISCHER AIR. Předmětná transakce tak zakládá spojení soutěžitelů ve smyslu zákona.
V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 550 milionů Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý čistého obratu více než 200 milionů Kč za poslední účetní období, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. b) zákona splněna a spojení podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost K & K Capital Group je soutěžitelem, mezi jehož předmět podnikání patří mimo jiné nabývání a držení majetkových účastí v plynárenských a naftových společnostech, dále pronájem a půjčování věcí movitých, činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců a poskytování služeb v oblasti administrativní správy a služeb organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob.
Akcie odpovídající 100% podílu na základním kapitálu společnosti K & K Capital Group jsou ve vlastnictví pana Karla Komárka, bytem Brtnice 129, Velké Popovice.
Navrhovatel vlastní významný akciový podíl ve společnosti Vinohradská 230 a.s., která vyvíjí podnikatelskou činnost v oblasti správy a pronájmu nemovitostí, a ve společnosti Stanford a.s., zabývající se nakladatelskou a vydavatelskou činností a pronájmem nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem.
Kromě navrhovatele vlastní pan Karel Komárek významné akciové podíly ve společnosti Moravia Trade Systems a.s., jež podniká v oblasti průmyslových armatur, hutního materiálu a potrubí, a ve společnosti ATLANTIK finanční trhy, a.s., která poskytuje investiční služby ve smyslu zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech 1 .
Nabývané společnosti, jimiž jsou Cestovní kancelář FISCHER , FISCHER a FISCHER AIR , vyvíjejí činnost spočívající především v poskytování turistických zájezdů,okrajově se pak zabývají poskytováním a zprostředkováním obchodní letecké dopravy, vydáváním knih a videokazet, včetně jejich distribuce konečným spotřebitelům, distribucí vstupenek na kulturní představení, směnárenskou činností, návrhářstvím oděvů, jejich výrobou a distribucí konečným spotřebitelům, či reklamní činností a jejím zprostředkováním.
V době před uskutečněním předmětného spojení je majoritním akcionářem či společníkem nabývaných subjektů pan Václav Fischer, který rovněž vlastní významné majetkové účasti i v dalších subjektech. Konkrétně se jedná o společnosti MCF, s.r.o., jež je v současné době nečinná, A.M.F. Aircraftleasing Meier & Fischer GmbH (Spolková republika Německo), poskytující leasing letadel, a A.V.F. Aircraftleasing Václav Fischer GmbH (Spolková republika Německo), poskytující leasing letadel. Dva posledně jmenované subjekty však poskytují služby pouze společnostem náležejícím do skupiny FISCHER.
Cestovní kancelář FISCHER je jediným společníkem ve společnostech FISCHER Slovakia, s.r.o., se sídlem na území Slovenské republiky, FISCHER Polska Sp. z o.o., sídlící v Polsku, a Fischer Hungária Kft., která má sídlo v Maďarsku. Všechny posléze uvedené subjekty působí v oblasti cestovního ruchu.
Dopady spojení
Jak je patrné z uvedených údajů o aktivitách spojujících se soutěžitelů, působí tito v odlišných, navzájem nesouvisejících oblastech činnosti. Po spojení dojde k rozšíření portfolia činností u navrhovatele a jeho vstupu do oblasti, ve které před spojením na území České republiky působili soutěžitelé, v nichž má být získána možnost kontroly. Na základě těchto skutečností se Úřad zabýval postavením spojujících se soutěžitelů v oblasti poskytování turistických zájezdů. V rámci předmětné oblasti zahrnují aktivity nabývaných společností jednak zahraniční turistické zájezdy (tzv. "outgoing" ), domácí turistické zájezdy a incomingové turistické zájezdy.
Protože se aktivity spojujících se soutěžitelů v posuzované oblasti nepřekrývají (konglomerátní povaha spojení) a nabývané společnosti jsou vystaveny konkurenci ze strany dalších soutěžitelů, nevzbuzuje posuzované spojení obavy z narušení hospodářské soutěže v posuzované oblasti. V daném případě tak bylo možné ponechat otázku přesného vymezení relevantního trhu otevřenou, neboť při použití ani jedné z v úvahu přicházejících definic nedojde ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů.
Hospodářské soutěže v oblasti poskytování turistických zájezdů na území České republiky se ze spojujících se soutěžitelů účastní skupina nabývaných společností. V oblasti zahraničních turistických zájezdů (tzv. "outgoing" ) dosahuje tato skupina [ obchodní tajemství ] podílu z pohledu počtu klientů ([ obchodní tajemství ] podílu na celkovém objemu tržeb), zatímco v oblasti domácích turistických zájezdů činí výše těchto podílů [ obchodní tajemství ]z hlediska počtu klientů ([ obchodní tajemství ] z hlediska objemu tržeb) a v oblasti incomingových turistických zájezdů [ obchodní tajemství ] jak z pohledu počtu klientů, tak z pohledu objemu tržeb.
Žádná ze společností patřících do skupiny kontrolované navrhovatelem v oblasti poskytování turistických zájezdů na území České republiky nepůsobí. Po uskutečnění předmětného spojení tak v posuzované oblasti nedojde k navýšení podílů spojujících se soutěžitelů, pouze se změní subjekt mající možnost vykonávat kontrolu ve společnostech Cestovní kancelář FISCHER, FISCHER a FISCHER AIR.
V oblasti poskytování turistických zájezdů vyvíjí na území České republiky činnost řada dalších soutěžitelů, mezi nimiž lze jmenovat například ČEDOK, GTS International, EXIM TOURS, JESENIATOUR, GLOBTOUR PRAHA, nebo ČSA AIRTOURS.
S přihlédnutím k uvedeným skutečnostem, tržní síle konkurenčních soutěžitelů a zejména pak ke konglomerátní povaze posuzovaného spojení, dospěl Úřad k závěru, že jeho uskutečnění nepovede k nárůstu tržní síly spojujících se soutěžitelů na takovou úroveň, která by jim umožňovala chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Nevznikne tedy dominantní postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o tom, že posuzované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Petr Hrdlička, advokát
AK ŠAFÁŘ & SPOL.
Vinohradská 230
100 00 Praha 10
1 Jedná se o investiční služby ve smyslu § 8 a násl. zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech.