UOHS S227/2002
Rozhodnutí: OF/S227/02-4333/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-CEP General Partner a Edscha
Účastníci CEP General Partner, L.P., se sídlem Walker House, Mary Street, P.O.Box 908 GT, George Town, Grand Cayman, Kajmanské ostrovy Edscha AG, se sídlem Hohenhagener Strasse 26-28, Remscheid, SRN
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 30. 12. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 73 KB


S 227/02-4333/02 V Brně dne 12. prosince 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 227/02, zahájeném dne 12. 11. 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost CEP General Partner, L.P., se sídlem Walker House, Mary Street, P.O.Box 908 GT, George Town, Grand Cayman, Kajmanské ostrovy, ve správním řízení zastoupená JUDr. Josefem Vejmelkou, advokátem se sídlem Italská 27, Praha 2, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů CEP General Partner, L.P., se sídlem Walker House, Mary Street, P.O.Box 908 GT, George Town, Grand Cayman, Kajmanské ostrovy, a Edscha AG, se sídlem Hohenhagener Straße 26-28, Remscheid, SRN, ke kterému dochází dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Kupních smluv týkajících se prodeje a koupě akcií ve společnosti Edscha AG", uzavřených mezi společností EdCar Beteiligungs GmbH & Co. KG, se sídlem v Mnichově, SRN, jako kupujícím, a akcionáři společnosti Edscha AG, se sídlem Hohenhagener Straße 26-28, Remscheid, SRN, jako prodávajícími, v jejichž důsledku společnost CEP General Partner, L.P., se sídlem Walker House, Mary Street, P.O.Box 908 GT, George Town, Grand Cayman, Kajmanské ostrovy, získá nepřímou kontrolu nad společností Edscha AG, se sídlem Hohenhagener Straße 26-28, Remscheid, SRN, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, "Kupních smluv 1 a 2" a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 48/02 ze dne 27. 11. 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k jeho podkladu a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě dvou "Kupních smluv týkajících se prodeje a koupě akcií ve společnosti Edscha AG", a to kupní smlouvy 1, uzavřené mezi nejvýznamnějšími akcionáři společnosti Edscha AG, se sídlem Hohenhagener Straße 26-28, Remscheid, SRN (dále jen "Edscha"), společnostmi PCI Edscha Partners C.V., Horst Kuschetzki, Deutsche Beteiligungs AG, Deutsche Beteiligungsgesellschaft Find III GmbH, s výjimkou společnosti Flint Echo, B.V., jako prodávajícími, a společností EdCar Beteiligungs GmbH & Co. KG, se sídlem v Mnichově, SRN (dále jen "EdCar"), jako kupujícím; a dále na základě kupní smlouvy 2, uzavřené mezi společností Flint Echo B.V., jako prodávajícím, a společností EdCar, jako kupujícím. Kupní smlouvu 2 bylo nezbytné uzavřít, neboť záruky a prohlášení poskytnuté společností Flint Echo B.V. nejsou tak rozsáhlé, jako je tomu u ostatních akcionářů společnosti Edscha, protože společnost Flint Echo B.V. nebyla akcionářem společnosti Edscha po tak dlouhou dobu jako ostatní prodávající akcionáři.
Společnost EdCar byla založena společností CEP General Partner, L.P., se sídlem Walker House, Mary Street, P.O.Box 908 GT, George Town, Grand Cayman, Kajmanské ostrovy (dále jen "Carlyle") speciálně za účelem uskutečnění předmětného spojení. Akciemi společnosti EdCar budou po uskutečnění posuzovaného spojení disponovat The European Carlyle Funds (čtyři komanditní společnosti výlučně kontrolované společností Carlyle) a všichni stávající členové představenstva společnosti Edscha. V důsledku výše uvedených kupních smluv tedy společnost Carlyle získá prostřednictvím společnosti EdCar nepřímou výlučnou kontrolu nad společností Edscha. Na závěr celé transakce vyhlásí společnost EdCar nabídku převzetí zbývajících akcií společnosti Edscha.
Celkový celosvětový čistý obrat skupiny Carlyle a společnosti Edscha za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, přesahuje tedy hranici stanovenou v § 13 písm. a) zákona, tím je splněna notifikační podmínka dle tohoto ustanovení a posuzované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Strany spojení
Společnost Carlyle je komanditní společností, která je ovládána společností Offshore Partners II, Limited, v niž disponuje stejným podílem šestnáct fyzických osob s tím, že žádná z nich nemá možnost vykonávat kontrolu nad touto společností. Těchto šestnáct fyzických osob stojí v čele soukromé investiční společností podnikající pod obchodní firmou "The Carlyle Group", se sídlem ve Washingtonu D.C., která zajišťuje soukromé investice prostřednictvím řady různých fondů. Společnost Carlyle nemá žádnou dceřinou společnost se sídlem na území České republiky.
Společnost Edscha je celosvětově působícím dodavatelem automobilového průmyslu vyvíjejícím, vyrábějícím a distribuujícím své výrobky prostřednictvím čtyř nezávislých obchodních segmentů:
závěsné systémy,
odklápěcí střešní systémy,
zařízení pro kontrolu jízdy a
sklápěcí střechy pro nákladní vozy.
Rovněž působí společnost Edscha prostřednictvím své dceřiné společnosti v oblasti poskytování strojírenských služeb pro automobilový vývoj. V České republice společnost Edscha přímo nebo nepřímo ovládá následující společnosti: Edscha Bohemia s.r.o., Edscha SVG s.r.o., ESM Sezimovo Ústí k.s. a CM Consult and Management, s.r.o. Podnikatelské činnosti společností ESM Sezimovo Ústí k.s. a CM Consult and Management, s.r.o. byly převedeny na společnost Edscha Bohemia s.r.o. a tyto převádějící společnosti budou následně vymazány z obchodního rejstříku.
Dopady spojení
Společnost Carlyle působí v České republice prostřednictvím jí kontrolovaných společností v následujících oblastech:
vydavatelská činnost,
dodávky zdravotnických pomůcek,
zpracování lehkých kovů,
tvarované výrobky pro automobilový průmysl,
ukončovací stroje,
výroba vybavení pro plynařský a naftařský průmysl, vodní hospodářství a energetický průmysl.
Společnost Edscha působí v České republice v oblastech:
závěsných systémů pro automobilový průmysl,
sklápěcích střech pro nákladní vozy a železniční vagóny a
strojírenských služeb pro automobilový průmysl.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. V tomto případě je kontrola získávána nad společností Edscha, která dodává do České republiky výše uvedené součástky a služby pro automobilový průmysl. K překrytí podnikatelských aktivit společnosti Edscha a dceřiných společností skupiny Carlyle nedochází.
Na základě výše uvedených skutečností vymezil Úřad jako věcně relevantní trhy pro účely tohoto rozhodnutí trh závěsných systémů pro automobilový průmysl , trh sklápěcích střech pro nákladní vozy a železniční vagóny a trh strojírenských služeb pro automobilový průmysl .
Z časového hlediska se jedná o trhy trvalé , charakterizované pravidelnými dodávkami (službami) po celý kalendářní rok, nepodléhající významným výkyvům. Geograficky jsou trhy vymezeny územím celé České republiky .
Trh závěsných systémů-závěsné systémy pro automobilový průmysl zahrnují závěsy dveří a zarážky na dveřích, dále kryty motoru a závěsy okének. Každý čtyřdveřový sedan má osm závěsů dveří, čtyři závěsné kryty a čtyři zarážky na dveřích. Podíl společnosti Edscha na tomto relevantním trhu je vyšší než %.
Trh sklápěcích střech pro nákladní vozy a železniční vagóny-zahrnuje posuvnou část střechy, vrchní část pokrytou plachtovinou a sklápěcí část. Sklápěcí střechy jsou vyráběny pro všechny typy komerčních vozidel a v poslední době ve zvýšené míře i pro železniční vagóny. Tržní podíl společnosti Edscha v České republice je vyšší než %.
Trh strojírenských služeb pro automobilový průmysl-tyto služby zahrnují vývoj prvních studií (konceptů), stavbu a testování složitých prototypů, plánování výrobních postupů, jakož i celé řízení projektu pro vývoj nových součástí, komponentů a prototypů. Společnost Edscha poskytuje služby pro automobilový průmysl pouze společnosti Volkswagen AG, se sídlem v SRN, a má na tomto relevantním trhu podíl nižší než %.
Na základě výše uvedených skutečností, zejména pak proto, že činnosti spojovaných soutěžitelů se na území České republiky nepřekrývají, a nedochází tak k horizontální ani vertikální integraci soutěžitelů, Úřad konstatuje, že v důsledku předmětného spojení nedojde ke změně postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na relevantním trhu, a tedy ani nevznikne nebo nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Josef Vejmelka, advokát Vejmelka & Wünsch, v.o.s. advokátů Italská 27, 120 00 Praha 2
Právní moc: 30.12.2002