UOHS S226/2008
Rozhodnutí: S226/2008/KS-18369/2008/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů VAE Eisenbahnsysteme GmbH a Kirchdorfer Fertigteilholding GmbH/TSF-A GmbH
Účastníci VAE Eisenbahnsysteme GmbH TSF-A GmbH
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 27. 9. 2008

S 226/2008/KS-18369/2008/840
V Brně dne 10. září 2008

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 226/2008, zahájeném dne 11. srpna 2008 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníků řízení, společností VAE Eisenbahnsysteme GmbH, se sídlem Rakouská republika, Zeltweg, Alpinestrasse 1, a Kirchdorfer Fertigteilholding GmbH, se sídlem Rakouská republika, Wöllersdorf, ve správním řízení zastoupených Mgr. Markétou Deimelovou, advokátkou, se sídlem v Brně, Pekařská 7, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 5 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě syndikátní smlouvy uzavřené dne 2. června 2008 mezi společnostmi VAE Eisenbahnsysteme GmbH, se sídlem Rakouská republika, Zeltweg, Alpinestrasse 1, na straně jedné, a Kirchdorfer Fertigteilholding GmbH, se sídlem Rakouská republika, Wöllersdorf, na straně druhé, v důsledku které má společnost VAE Eisenbahnsysteme GmbH získat 50,1% obchodní podíl ve společnosti TSF-A GmbH, se sídlem Rakouská republika Wöllersdorf, Feuerwerkanstalt, a tím i možnost tuto společnost spolu se společností Kirchdorfer Fertigteilholding GmbH společně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku či obdobného registru, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 34/2008 ze dne 20. srpna 2008. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít v návaznosti na syndikátní smlouvu uzavřenou dne 2. června 2008 mezi společnostmi VAE Eisenbahnsysteme GmbH, se sídlem Rakouská republika, Zeltweg, Alpinestrasse 1 (dále jen VAE ), na straně jedné, a Kirchdorfer Fertigteilholding GmbH, se sídlem Rakouská republika, Wöllersdorf (dále jen Kirchdorfer ), na straně druhé. V důsledku syndikátní smlouvy má společnost VAE nabýt od společnosti Kirchdorfer 50,1% obchodní podíl ve společnosti TSF-A GmbH, se sídlem Rakouská republika Wöllersdorf, Feuerwerkanstalt (dále jen TSF-A ), společnost Kirchdorfer bude nadále vlastníkem 49,9% obchodního podílu v této společnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že v syndikátní smlouvě si strany dohodly rovná práva při jmenování jednatelů společnosti, kteří společnost zastupují společně, jakož i při výkonu práv společníků, kdy každá strana syndikátní smlouvy vysílá na valnou hromadu jednoho zástupce, lze konstatovat, že po realizaci spojení získají společnosti VAE a Kirchdorfer možnost společně vykonávat rozhodující vliv na činnost společnosti TSF-A, a tím i kontrolu nad touto společností ve smyslu § 12 odst. 4 zákona.
4. Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů dle § 12 odst. 5 zákona. Podle citovaného ustanovení se totiž za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje i vznik společné kontroly nad soutěžitelem, který dlouhodobě plní všechny funkce samostatné hospodářské jednotky.
5. V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona.
6. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat dosažený za poslední účetní období jedním ze soutěžitelů vytvářejících společně kontrolovaný podnik je na trhu České republiky vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliardy Kč, podmínka dle § 13 písm. b) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
7. Společnost VAE je jednou ze společností divize železničních systémů rakouského koncernu voestalpine . Nejvyšší koncernovou společností je rakouská společnost voestalpine AG kotovaná na burze cenných papírů ve Vídni. Společnost VAE se zabývá výrobou výhybkových systémů a s tím souvisejících pohonných a bezpečnostně-technických produktů v oblasti železniční dopravy. Své produkty nabízí v oblastech vysokorychlostního provozu, těžkotonážní dopravy, městské a příměstské dopravy, pro všechny mezinárodně standardizované rozchody kolejnic, pro všechny formy tratí, jako jsou pevná jízdní dráha nebo štěrková trať, a pro veškeré systémy upevnění kolejnic.
8. Společnost Kirchdorfer je součástí skupiny Kirchdorfer Industrie, jejíž vedoucí holdingovou společností je Hoffman Holding GmbH. Uvedená skupina působí zejména v oblasti výroby keramických produktů a produktů z kamene a betonu. Společnost Kirchdorfer vykonává činnosti související s výrobou montovaných domů.
9. Společnost TSF-A byla v době před realizací posuzované transakce součástí skupiny Kirchdorfer Industrie a jejím jediným společníkem byla společnost Kirchdorfer. Do společnosti TSF-A byly převedeny aktivity společnosti MABA TRACK SOLUTIONS GmbH, patřící rovněž do koncernu Kirchdorfer Industrie, spojené s výrobou betonových výhybkových pražců.
10. Licenci pro výrobu betonových pražců pro výhybky v procesu podélného lože poskytuje skupině Kirchdorfer Industrie švédská společnost Abetong Technik AB, přičemž skupina Kirchdorfer Industrie má geografickou exkluzivitu pro Rakousko, Bulharsko, Rumunsko, Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Turecko a státy bývalé Jugoslávie. Nicméně dosud byla skupina Kirchdorfer Industrie v této činnosti aktivní pouze v Rakousku a od roku 2008 v Turecku. Dopady spojení
11. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
12. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 5 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána společná kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatelů.
13. Jak vyplývá ze skutečností uvedených v předchozí kapitole tohoto rozhodnutí, oblastí dotčenou posuzovaným spojením soutěžitelů je výroba železničních betonových pražců určených pro výhybky. Rozlišuje se mezi dlouhými a příčnými pražci, z hlediska materiálového pak pražci betonovými, dřevěnými, ocelovými, jakož i umělohmotnými. V minulých letech byly dřevěné pražce nahrazeny pražci betonovými, a to zejména z důvodu lepší stability a delší životnosti.
14. Na základě výše uvedeného se nabízí několik způsobů vymezení relevantních trhů, nicméně vzhledem k tomu, že spojující se soutěžitelé ani společně kontrolovaný soutěžitel dosud nedodávají betonové pražce určené pro výhybky na území České republiky, Úřad v tomto konkrétním případě nepřikročil k vymezení výrobkového ani geografického relevantního trhu a ponechal tuto otázku otevřenou.
15. Po celkovém zhodnocení posuzované transakce dospěl Úřad k závěru, že toto spojení nepovede ke snížení úrovně konkurenčního prostředí v dané oblasti v České republice a případný budoucí vstup společnosti TSF-A na trh České republiky v oblasti výroby betonových pražců by naopak znamenal zvýšení konkurence vůči stávajícím subjektům. Posuzovaným spojením nedojde k navýšení tržní síly spojovaných společností natolik, aby toto mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
16. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.

místopředseda

pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže

PM: 27. září 2008
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Markéta Deimelová, advokátka
e\n\w\c Natlacen Walderdorff Cancola v.o.s.
Pekařská 7
602 00 Brno