UOHS S226/2006
Rozhodnutí: S226/06-14896/2006/710/SOHSII Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů-Euro-Druckservice Aktiengesellschaft a Svoboda Press a.s.
Účastníci Euro-Druckservice Aktiengesellschaft Svoboda Press a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 28. 8. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 103 KB


S 226/06-14896/2006/710
V Brně dne 22. srpna 2006

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 226/06, zahájeném dne 31. července 2006 podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti Euro-Druckservice Aktiengesellschaft, se sídlem Medienstraße 5, D-94036 Passau, Spolková republika Německo, ve správním řízení zastoupené JUDr. Liborem Prokešem, advokátem, se sídlem Na Příkopě 15, 110 00 Praha 1, na základě plné moci ze dne 27. června 2006, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě "Smlouvy o převodu akcií", uzavřené dne 17. července 2006 mezi společnostmi Euro-Druckservice Aktiengesellschaft, se sídlem Medienstraße 5, D-94036 Passau, Spolková republika Německo, jako kupujícím, a CENEUPRINT S.A R.L., se sídlem 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, Lucemburské velkovévodství, jako prodávajícím, v jejímž důsledku získá společnost Euro-Druckservice Aktiengesellschaft, se sídlem Medienstraße 5, D-94036 Passau, Spolková republika Německo, možnost kontrolovat společnost Svoboda Press a.s., se sídlem Praha 10, Malešice, Sazečská 560/8, PSČ 108 25, IČO 270 78 396, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 32/2006 ze dne 9. srpna 2006. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy o převodu akcií", uzavřené dne 17. července 2006 mezi společnostmi Euro-Druckservice Aktiengesellschaft, se sídlem Medienstraße 5, D-94036 Passau, Spolková republika Německo (dále jen "Euro-Druckservice"), jako kupujícím, a CENEUPRINT S.A R.L., se sídlem 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, Lucemburské velkovévodství (dále jen "CENEUPRINT"), jako prodávajícím. Na základě uvedené smlouvy získá společnost Euro-Druckservice (obchodní tajemství) akcie společnosti Svoboda Press a.s., se sídlem Praha 10, Malešice, Sazečská 560/8, PSČ 108 25, IČO 270 78 396 (dále jen "Svoboda Press"), a tím i (obchodní tajemství) kontrolu nad touto společností. Výše popsaná transakce představuje tedy spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Euro-Druckservice je holdingovou společností, která spravuje podíly ve svých dceřiných společnostech v České republice, Polsku, Rakousku a na Slovensku. Vlastní hospodářskou činnost společnost Euro-Druckservice nevykonává. Majetkovou účast ve společnosti Euro-Druckservice mají společnosti HKM Beteiligungs GmbH, HKM Medienbeteiligungs GmbH a POL-Print Medien GmbH, z nichž prvně jmenovaná nad ní vykonává přímou kontrolu. Společnost Euro-Druckservice i všichni její akcionáři jsou součástí skupiny, v jejímž čele stojí společnost Verlagsgruppe Passau GmbH, se sídlem Medienstraße 5, D-94036 Passau, Spolková republika Německo (dále jen "Verlagsgruppe Passau").
Ze společností, nad nimiž vykonává kontrolu společnost Euro-Druckservice, vykonává činnost v České republice společnost TYPOS, tiskařské závody, a.s., se sídlem Plzeň, Podnikatelská 1160/14, PSČ 320 56, IČO 000 13 803 (dále jen "TYPOS"), její dceřiná společnost TYPOS-Digital Print, spol. s r.o. se sídlem Plzeň, Podnikatelská 1160/14, PSČ 320 59, IČO 252 22 741 (dále jen "TYPOS-Digital Print"), a společnost SEVEROTISK spol. s r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Mezní 3312/7, PSČ 400 11, IČO 445 67 171 (dále jen "SEVEROTISK"). V rámci skupiny Verlagsgruppe Passau rovněž působí v České republice společnosti VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., se sídlem České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 8/5, IČO 618 60 981 (dále jen "VLTAVA-LABE-PRESS"), a několik jejích dceřiných společností zabývajících se vydavatelskou činností. Dále získala obchodní podíl ve společnosti NOVOTISK Olomouc, spol. s r.o., se sídlem Olomouc, Šlechtitelů 636/6, PSČ 772 11, IČO 496 09 289 (dále jen "NOVOTISK") 1 .
Společnost SEVEROTISK se zabývá polygrafickou výrobou, zejména tiskem časopisů, katalogů, prospektů a jiných propagačních materiálů. Společnost TYPOS působí rovněž v oblasti polygrafické výroby se zaměřením na tisk reklamních, propagačních a obchodních tiskovin a různý akcidenční tisk, a to způsobem odlišným od novinového tisku, a dále na tisk knih. Společnost TYPOS se však nezabývá výrobou samotných časopisů, ale pouze jejich obálek. Společnost TYPOS-Digital Print je činná v oblasti digitálního tisku dokumentů a publikací v malých nákladech (50-500 ks) a rovněž v oblasti tisku propagačních a obchodních tiskovin a tisku knih. Společnost VLTAVA-LABE-PRESS tiskne a současně vydává novinové tiskoviny a časopisy novinového charakteru, její dceřiné společnosti jsou vydavatelstvími. Společnost VLTAVA-LABE-PRESS se nezabývá tiskem časopisů a časopisům podobných tiskovin. Společnost NOVOTISK působí v oblasti polygrafické výroby, zejména denního a jiného periodického tisku novinového charakteru.
Jediným akcionářem společnosti Svoboda Press v období před uskutečněním spojení je společnost CENEUPRINT, po uskutečnění spojení jím bude společnost Euro-Druckservice. Společnost Svoboda Press působí v oblasti polygrafické výroby, přičemž se specializuje především na barevný kotoučový offsetový tisk. Společnost Svoboda Press vyrábí barevné časopisy, propagační tiskoviny, katalogy a knihy. Ačkoliv je jejím předmětem podnikání mimo jiné i nakladatelská a vydavatelská činnost, v současnosti v tomto oboru nepůsobí.
Společnost Svoboda Press vlastní (obchodní tajemství) % obchodní podíl ve společnosti VIVAS prepress a.s., se sídlem Praha 10, Sazečská 560/8, PSČ 108 25, IČO 261 84 958 (dále jen "VIVAS"), která se zabývá prepress činnostmi, barevným a černobílým digitálním tiskem a zhotovováním tiskových forem, dále zpracováním textu a grafických návrhů pro tiskoviny, přípravou tiskovin ve formátu PDF, digitálním tiskem a zhotovováním tiskových forem. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Nabývaná společnost Svoboda Press působí v České republice v oblasti polygrafické výroby, konkrétně tiskne barevné časopisy, katalogy, knihy a propagační materiály, její dceřiná společnost VIVAS pak provádí především předtiskové činnosti, barevný a černobílý tisk, zhotovení tiskových forem atd. Nabývající společnost Euro-Druckservice, resp. společnosti ze skupiny Verlagsgruppe Passau, jejíž je navrhovatel součástí, se v České republice zabývá jednak vydáváním novinového tisku (společnosti VLTAVA-LABE-PRESS a NOVOTISK), jednak polygrafickou výrobou, a to konkrétně tiskem novin, časopisů, ostatních tiskovin a knih. Činnosti spojujících se soutěžitelů se tedy překrývají zejména v oblasti polygrafické výroby-především se jedná o tisk časopisů, ostatních tiskovin a knih.
Vymezením relevantních trhů v dané oblasti se Úřad zabýval již např. v rozhodnutí č.j. S 143/01-2341/01 ( IMAGE ČR a.s./část podniku Česká Typografie, a.s. ). V nejširším smyslu lze rozlišovat trh vydávání tiskovin a trh polygrafické výroby. Trh polygrafické výroby je možno v obecné rovině dále rozdělit na základě účelu, vlastností a zamýšleného použití výrobku pro konečného spotřebitele a rovněž použité technologie na trh výroby denního novinového tisku, trh výroby časopisů, trh výroby knih a trh výroby ostatních tiskovin, jako jsou letáky, plakáty a jiné propagační materiály.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vymezil Úřad pro účely tohoto rozhodnutí jako věcně relevantní trh výroby časopisů , trh výroby ostatních tiskovin a trh výroby knih . Z geografického hlediska lze předmětné relevantní trhy vymezit územím celé České republiky , neboť podmínky pro provozování uvedených činností jsou na celém území České republiky dostatečně homogenní.
Pro relevantní trh výroby časopisů je charakteristické, že časopisy, na rozdíl od ostatních tiskovin a knih musejí být většinou vytištěny ve velmi krátkém časovém úseku a jejich vydavatelství často činí na poslední chvíli podstatné změny. Stejně flexibilně musejí tiskárny časopisů reagovat na změny v požadavcích inzerentů na obsah a formu reklamy. Relevantní trh výroby časopisů se dále od ostatních dvou vymezených relevantních trhů odlišuje v konečné úpravě tiskovin, jež spočívá např. ve vkládání reklamních materiálů do některých časopisů, v typu vazby, délce tisku, způsobu distribuce a rozdílných verzích pro různé regiony. Vzhledem k velkému nákladu časopisů se pro jejich tisk používají především rotační offsetové stroje.
Trh výroby tzv. ostatních tiskovin zahrnuje zejména tisk obchodních katalogů, katalogů cestovních kanceláří, reklamních letáků, různých obchodně-propagačních materiálů, etiket, samolepicích produktů, kalendářů, diářů, formulářů, obalů a plakátů. Z výše uvedeného vyplývá, že tato skupina tiskovin je velmi různorodá co do druhu použité tiskové technologie i nároku na čas zpracování. V případě zhotovování tiskovin ve větším nákladu, jako jsou obchodní katalogy, katalogy cestovních kanceláří či reklamní letáky obchodních řetězců, se z důvodů efektivnosti výroby používají rotační offsetové stroje. Ostatní výše uvedené tiskoviny jsou tištěny nepravidelně v různých objemech převážně na archových offsetových strojích či zhotovovány případně dalšími tiskovými technologiemi, kde použití ofsetové technologie není vhodné z důvodu použitého materiálu, jeho formátu či výše nákladu. 2
Pro trh výroby knih je charakteristické, že období od zadání zakázky do jejího splnění je obdobně jako u ostatních tiskovin obecně delší než v případě časopisů. Aktuálnost ve většině případů není pro výrobu knih rozhodující, takže hotový produkt lze tisknout v zahraničí ještě snadněji než časopisy a lze jej distribuovat do ještě podstatně vzdálenějších míst. Knihy a brožury se s ohledem na zpravidla nízký náklad a silnější druh papíru tisknou převážně na archových offsetových strojích a převážně v tiskárnách disponujících zařízeními na výrobu tuhé vazby. Další zpracování hodnotných knih, které je velmi nákladné, je většinou zadáváno specializovaným dodavatelům.
Na relevantním trhu výroby časopisů v České republice dosáhla společnost Svoboda Press v roce 2005 tržního podílu cca (obchodní tajemství) % a společnost SEVEROTISK ze skupiny nabyvatele cca (obchodní tajemství) %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení tedy dosáhne cca (obchodní tajemství) %. Mezi významné soutěžitele, jejichž podíl na tomto relevantním trhu převyšuje (obchodní tajemství) %, patří společnosti MORAVIAPRESS a.s., se sídlem Břeclav, U póny 3061, PSČ 690 02, IČO 005 43 411, a Česká Unigrafie, a.s., se sídlem Praha 10, U Stavoservisu 1, IČO 618 58 200.
Na relevantním trhu výroby ostatních tiskovin v České republice činil tržní podíl společnosti Svoboda Press v roce 2005 cca (obchodní tajemství) % a společnosti ze skupiny nabyvatele dosahovaly následujících tržních podílů: společnost SEVEROTISK cca (obchodní tajemství) % a společnost TYPOS se svojí dceřinou společností TYPOS-Digital Print cca (obchodní tajemství) %. Po uskutečnění spojení bude tedy společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů činit cca (obchodní tajemství) %.
Na relevantním trhu výroby knih v České republice dosáhla společnost Svoboda Press v roce 2005 tržního podílu cca (obchodní tajemství) % a společnost TYPOS se svojí dceřinou společností TYPOS-Digital Print cca (obchodní tajemství) %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení bude tedy činit cca (obchodní tajemství) %.
Zejména s ohledem na výši tržních podílů spojujících se soutěžitelů a dále s přihlédnutím k tomu, že na relevantním trhu výroby časopisů, na němž bude společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení přesahovat (obchodní tajemství) %, působí další významní soutěžitelé, dospěl Úřad k závěru, že v důsledku předmětného spojení nedojde ke zvýšení tržní síly spojením vzniklého subjektu natolik, aby mu tato umožňovala chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, a tudíž nedojde ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Bc. Monika Kučerová
ředitelka
Sekce ochrany hospodářské soutěže II.
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Libor Prokeš, advokát
AK NÖRR STIEFENHOFER LUTZ v.o.s.
Na Příkopě 15
110 00 Praha 1
Právní moc: 28.8.2006.
1 Předmětné spojení je posuzováno Úřadem v rámci správního řízení S 185/06- HKM Beteiligungs GmbH/ NOVOTISK/podnik společnosti NTISK .
2 Například se může jednat o digitální tisk, sítotisk, termotisk, plotter aj.