UOHS S226/2002
Rozhodnutí: OF/S226/02-155/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Compagnie Royale Asturienne des Mines, a Elektroisola, a.s.,
Účastníci Compagnie Royale Asturienne des Mines, Société Anonyme, se sídlem Rue de l´Industrie 46, B-1040 Brusel, Belgie Elektroisola, a.s., se sídlem Vožická 2104, 390 02 Tábor
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 22. 1. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 71 KB


S 226/02-155/03 V Brně dne 17.1.2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 226/02, zahájeném dne 14. listopadu 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Compagnie Royale Asturienne des Mines, Société Anonyme, se sídlem Rue de l´Industrie, 46, B-1040 Brusel, Belgie, ve správním řízení zastoupená Dr. Radanem Kubrem, advokátem se sídlem Jáchymova 2, Praha, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů Compagnie Royale Asturienne des Mines, Société Anonyme, se sídlem Rue de l´Industrie, 46, B-1040 Brusel, Belgie, a Elektroisola, a.s., se sídlem Vožická 2104, 390 02 Tábor, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souvislosti s dokumentem nazvaným "Letter of Intent", uzavřeným dne 27.11.2002 Alexandrem Korbem, bytem Augustinova 2065/12, 148 00 Praha, Richardem Chalupníkem, bytem Ve Smečkách 1408/4, 110 00 Praha, Jaroslavem Chalupníkem, bytem Jilemnického 5, Hodonín, a Liborem Kuchařem, bytem Velmovice 29, 391 55 Chýnov, a Compagnie Royale Asturienne des Mines, Société Anonyme, podle nějž má společnost Compagnie Royale Asturienne des Mines, Société Anonyme na základě Akviziční smlouvy nabýt přímo nebo nepřímo 100 % akcií společnosti Elektroisola, a.s., a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci zástupce účastníka řízení a dalších informací.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 48/02 ze dne 27.11.2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Společnost Compagnie Royale Asturienne des Mines, Société Anonyme, se sídlem Rue de l´Industrie, 46, B-1040 Brusel, Belgie (dále jen "Asturienne"), na straně jedné, a Alexandr Korb, bytem Augustinova 2065/12, 148 00 Praha, Richard Chalupník, bytem Ve Smečkách 1408/4, 110 00 Praha, Jaroslav Chalupník, bytem Jilemnického 5, Hodonín, a Libor Kuchař, bytem Velmovice 29, 391 55 Chýnov (dále jen "stávající akcionáři"), na straně druhé, uzavřeli dokument nazvaný "Letter of Intent", jehož předmětem je vzájemná spolupráce společnosti Asturienne a Stávajících akcionářů směřující k podpisu Akviziční smlouvy, v jejímž důsledku společnost Asturienne nebo jiná společnost společností Asturienne kontrolovaná získá 100% akcií, a tím i možnost kontrolovat společnost Elektroisola, a.s., se sídlem Vožická 2104, 390 02 Tábor (dále jen "Elektroisola") ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů činil v roce 2001 více než 5 miliard Kč, je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona a posuzované spojení podléhá povolení Úřadu. Strany spojení
Společnost Asturienne je průmyslovým holdingem, jehož operační divize COGEBI, se zabývá zpracováním slídy na produkty elektrické a tepelné izolace. Mezi hlavní produkty vyráběné touto divizí patří:
Mezilamelové izolace -tuhé desky nebo lamely jsou vyrobeny ze slídových lístků (splittingů) nebo slídového papíru a malého množství pojiva lisováním za vysoké teploty a tlaku. Následně jsou broušeny na velmi přesnou tloušťku. Dle použité slídy nebo pojiva je určeno finální použití. Tuhé slídové desky se vyznačují velmi nízkými hodnotami stlačitelnosti při vysokých teplotách a tlacích a velmi dobrou razitelností. Tyto slídové desky se používají především pro izolaci komutátorů pro elektrické motory a průmyslová zařízení.
Izolanty vysokonapěťových strojů -jedná se o pásky, které jsou používány pro výrobu hlavní izolace drážkové části vinutí elektrických točivých strojů, izolaci čel vinutí, na izolaci jednotlivých vodičů samotných. Slídové izolační materiály se používají při výrobě různých typů generátorů, asynchronních motorů a trakčních pohonů. Slídové pásky se používají pro vysoké napětí, kde nelze použít plasty či jiné materiály.
Izolanty kabelů -jedná se o pásky zajišťují funkčnost kabelu v případě požáru. Pásky jsou vyrobeny ze speciální tenké skleněné tkaniny, slídového papíru a flexibilní silikonové pryskyřice a tvoří ohnivzdornou bariéru.
Žárové izolace -tato skupina izolantů je určena k použití v těch zařízeních, v nichž je požadována vysoká tepelná odolnost a dobré elektroizolační vlastnosti. Aplikace zahrnuje i strojní opracování silných slídových desek až do 80 mm, používaných v průmyslových aplikacích, které jsou vystaveny elektrickému proudu a mechanickému namáhání, např. v hliníkových slévárnách, lisové výrobě atd. Žárové izolace jsou aplikovány ve výrobě indukčních pecí a obloukových pecí, ve slévárnách, ve všech průmyslových odvětvích s utěsněním při vysokých teplotách.
Slídový papír -slídový papír tvoří základní polotovar pro výrobu všech ostatních izolačních materiálů na slídové bázi. Slídový papír je vyráběn ze slíd, které se hydromechanickou nebo chemickou cestou štěpí na drobné částice a opět spojují na papírenském stroji do folie.
Asturienne je kontrolována společností Nord Est, která ovládá společnosti působící ve třech hlavních oblastech: luxusní balení, těžba a zpracování nerostů a výroba a prodej pasivních komponentů. Asturienne má několik dceřiných společností, v České republice však společnost působí pouze prostřednictvím dovozu žárových izolací.
Společnost Elektroisola se jako jediná v České republice zabývá výrobou izolačních materiálů na slídové bázi. Tyto materiály vyváží do evropských států, USA, Kanady, států jižní Ameriky. Akcionáři Elektroisoly jsou před uskutečněním spojení čtyři fyzické osoby. Žádnou další společnost Elektroisola nekontroluje. Mezi hlavní produkty této společnosti patří mezilamelové izolace, izolanty vysokonapěťových strojů, izolanty kabelů, žárové izolace, slídový papír. Slídový papír používá společnost Elektroisola jako polotovar pro další výrobu vlastních produktů. V rámci České republiky nemá společnost Elektroisola žádného odběratele slídového papíru, vyváží jej pouze do zahraničí.
Dopady spojení
Při vymezení věcně relevantních trhů vycházel Úřad především z činnosti společnosti Elektroisola na trhu v České republice, neboť její činnosti, respektive výrobky či služby, rozšíří pole působnosti společnosti Asturienne na domácím trhu. Relevantní trhy pro účely tohoto rozhodnutí po stránce věcné byly vymezeny jako trh mezilamelových izolací, trh izolantů vysokonapěťových strojů, trh izolantů kabelů a trh žárových izolací.
Z hlediska geografického je relevantním trhem území celé České republiky, neboť podmínky na takto definovaném území jsou homogenní.
Z hlediska časového se jedná o trh trvalý, bez časových omezení.
Na relevantních trzích mezilamelových izolací, izolantů vysokonapěťových strojů a izolantů kabelů působí v České republice ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Elektroisola, která má vzhledem ke své pozici jediného tuzemského výrobce na těchto relevantních trzích významné postavení.
Na relevantním trhu žárových izolací se činnost spojujících se soutěžitelů překrývá, uskutečněním spojení dojde k navýšení tržního podílu společnosti Asturienne o významný podíl společnosti Elektroisola a ke snížení počtu konkurentů působících na tomto relevantní trhu. Trh žárových izolací však není chráněn žádnými cly, dovozními kvótami, ani netarifními překážkami obchodu. Významným konkurentem spojením vzniklého subjektu na předmětném relevantním trhu je rakouská společnost ISOVOLTA. V zahraničí pak působí celá řada dalších subjektů, jako jsou např. švýcarská společnost VRI, již zmíněná rakouská společnost ISOVOLTA, společnosti JSI-KREMPEL, ELINAR, SUNG, WON, atd., které se mohou v případě zájmu vzhledem k neexistenci vstupních bariér ucházet na domácím trhu o zakázky a představují významnou konkurenci, či potenciální konkurenci společnosti Asturienne. Žárové izolace na slídové bázi jsou navíc do jisté míry substituovatelné jinými materiály na bázi cementu, skelných rohoží a keramiky.
Elektroisola uskutečněním spojení získá lepší přístup na zahraniční trhy a především přístup k výzkumu a vývoji společnosti Asturienne, který hraje v oblasti izolátorů na slídové bázi důležitou roli. Spojení tak bude mít pozitivní efekt jak na inovaci produktů, tak na celkový rozvoj společnosti Elektroisola.
Spojením soutěžitelů dojde k rozšíření aktivit společnosti Asturienne na českém trhu, s hlavním dopadem na relevantní trh žárových izolací. Na základě provedeného šetření Úřad konstatuje, že v důsledku předmětného spojení soutěžitelů nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
Dr. Radan Kubr, LL.M.
AK Procházka / Randl / Kubr
Jáchymova 2
110 00 Praha 1
PM nabylo dne 22.1.2003