UOHS S225/2002
Rozhodnutí: OF/S225/02-4325/02 Instance I.
Věc sopjení soutěžitelů Logica plc a CMG plc
Účastníci CMG plc, Parnell House, 25 Wilton Road, Londým SW1V 1LW, Velká Británie Logica plc, Stephenson House, 75 Hampstead Road, Londýn NW1 2PL, Velká Británie
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 30. 12. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 70 KB


S 225/02-4325/02 V Brně dne 11. prosince 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 225/02, zahájeném dne 12.11.2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Logica plc, se sídlem Stephenson House, 75 Hampstead Road, Londýn NW1 2PL, Velká Británie, ve správním řízení zastoupená Mgr. Danielem Čekalem, advokátem, se sídlem Palác Myslbek, Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1, na základě plné moci ze dne 8.11.2002, ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů Logica plc, se sídlem Stephenson House, 75 Hampstead Road, Londýn NW1 2PL, Velká Británie, a CMG plc, se sídlem Parnell House, 25 Wilton Road, Londýn SW1V 1LW, Velká Británie, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č.143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o spojení" uzavřené dne 5.11.2002 mezi společnostmi Logica plc, se sídlem Stephenson House, 75 Hampstead Road, Londýn NW1 2PL, Velká Británie, na straně jedné, a CMG plc, se sídlem Parnell House, 25 Wilton Road, Londýn SW1V 1LW, Velká Británie, na straně druhé, v jejímž důsledku společnost Logica plc, se sídlem Stephenson House, 75 Hampstead Road, Londýn NW1 2PL, Velká Británie, získá možnost výlučné kontroly nad touto společností, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, "Smlouvy o spojení", výpisů z obchodního rejstříku a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 48/02 ze dne 27.11.2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů Logica plc, se sídlem Stephenson House, 75 Hampstead Road, Londýn NW1 2PL, Velká Británie (dále jen " Logica "), a CMG plc, se sídlem Parnell House, 25 Wilton Road, Londýn SW1V 1LW, Velká Británie (dále jen " CMG "), má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě "Smlouvy o spojení" uzavřené dne 5.11.2002 mezi společnostmi Logica, na straně jedné, a CMG, na straně druhé, v jejímž důsledku společnost Logica získá možnost výlučné kontroly nad touto společností.
Podle "Smlouvy o spojení" (obchodní tajemství) .
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných společností přesahuje hranici 5 miliard Kč, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Dopady spojení
Společnost Logica je celosvětově působící veřejnou akciovou společností zabývající se poskytováním služeb v oblasti informačních technologií (dále také jen "IT"). Uvedené služby poskytuje zákazníkům v následujících oblastech: energetika a inženýrské sítě, průmysl, distribuce a doprava, finanční služby, veřejný sektor, telekomunikační služby a telekomunikační produkty. V rámci každé z těchto oblastí společnost Logica poskytuje strategické poradenství, integraci systémů, vedení projektů, produkty a služby outsourcingu. Zákazníky společnosti Logica jsou jak malí a střední podnikatelé, tak velké a mezinárodní korporace a veřejné instituce.
Akcie společnosti Logica jsou rozptýleny mezi větší počet akcionářů a společnost tedy není ovládána žádnou osobou. Společnost Logica má v České republice tyto dceřiné společnosti:
Logica s.r.o., se sídlem Na okraji 335/42, Praha 6,
FCC Folprecht Praha s.r.o., se sídlem Pod vodárenskou věží čp. 2, 18702 Praha 8, která je v likvidaci.
Společnost CMG je veřejná akciová společnost, jejímž předmětem činnosti je poskytování IT služeb v těchto oblastech: finance, obchod a průmysl, veřejná správa, služby podnikům, telekomunikační služby a telekomunikační produkty. Z mezinárodního hlediska společnost CMG působí v oblasti vývoje systémů, telekomunikačních produktů, vyspělých technologií a poradenství pro vedení a služeb podnikům. V České republice poskytuje společnost CMG IT služby jen v omezeném rozsahu (dodávky mobilních platforem pro zpracování zpráv českým provozovatelům mobilních sítí).
V České republice působí společnost CMG prostřednictvím své dceřiné společnosti CMG Wireless Data Solutions (C.R.)s.r.o., se sídlem Nádražní 23/344, 15134 Praha 5, jejímž předmětem podnikání je poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software a výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd (pro oblast software). Činnost společnosti CMG Wireless Data Solutions (C.R.) s.r.o. se omezuje pouze na vývoj a výzkum softwaru pro mobilní platformy pro zpracování zpráv. Samotné prodeje těchto platforem českým provozovatelům mobilních sítí jsou uskutečňovány prostřednictvím nizozemské pobočky společnosti CMG. Společnost CMG nebyla před spojením ovládána žádnou osobou.
Při vymezení relevantních trhů a hodnocení dopadů spojení vycházel Úřad z vlastních analýz a předchozích rozhodnutí (např. S 135/02-TietoEnator Corporation/SYKORA CZ Ostrava s.r.o. a S 165/02-International Business Machines Corporation a PricewaterhouseCoopers Consulting), a rovněž podpůrně přihlížel k několika rozhodnutím Evropské komise, které se týkaly stejného relevantního trhu jako posuzované spojení soutěžitelů. Jedná se například o rozhodnutí IV/M.1901-Cap Gemini/Ernst & Young; IV/M.2478-IBM Italia/Business Solutions/JV; IV/M.668-Philips/Origin ; IV/M.2024-Invensys/Baan .
Oba spojující se soutěžitelů působí na trhu služeb v oblasti informačních technologií (IT služeb). Tento trh může být dále dělen na menší subtrhy. Evropská komise například rozlišuje oblast IT služeb na sedm dalších samostatných oblastí: i) údržba a podpora hardware, ii) údržba a podpora software, iii) IT a obchodní poradenství, iv) vývojová integrace, v) IT manažerské služby, vi) obchodní manažerské služby a vii) vzdělávání a školení. Účastník řízení ve svém návrhu uvádí tržní podíly spojujících se soutěžitelů na segmentech realizace a podpora hardware, realizace a podpora software, poradenství pro IS, síťové poradenství a integrace, systémová integrace, vývoj zakázkových aplikací, přizpůsobování aplikací a poradenství, vzdělávání a školení pro IT, outsourcing IS, outsourcing síťových a stolních zařízení, správa aplikací, poskytovatelé aplikačních služeb, poskytovatelé systémové infrastruktury, přičemž společné tržní podíly spojujících se soutěžitelů nepřekročí v České republice (obchodní tajemství) % v rámci celého trhu IT sužeb ani žádného z výše vymezených užších segmentů trhu IT služeb.
Vzhledem k tomu, že ani při nejužším možném vymezení relevantních trhů, které bylo výše naznačeno, nedojde ke vzniku či posílení dominantního postavení na těchto trzích, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, nebylo pro účely tohoto rozhodnutí třeba vymezovat užší výrobkové trhy a trh byl vymezen pouze v širším smyslu jako trh služeb v oblasti informačních technologií (IT služeb) . Z časového hlediska se jedná o trh trvalý charakterizovaný pravidelnými a opakovanými dodávkami v průběhu celého roku. Geograficky je relevantní trh vymezen územím celé České republiky.
Zejména s ohledem na silné konkurenční prostředí v oblasti poskytování IT služeb a s ohledem na výši tržních podílů spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných společností natolik, aby jim umožňovalo chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, a spojení tedy nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Právní moc: 30.12.2002
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Daniel Čekal, advokát
Linklaters, v.o.s.
Palác Myslbek
Na Příkopě 19
117 19 Praha 1