UOHS S224/2002
Rozhodnutí: OF/S224/02-4228/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů 3i Group a Alö AB
Účastníci 3i Group plc, Waterloo Road 91, Londýn, SE1 8XP, Velká Británie Alö Aktiebolag, Brännland 300, SE-901 37 Umea, Švédsko
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 27. 12. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 74 KB


S 224/02-4228/02 V Brně dne 6. prosince 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 224/02, zahájeném dne 11. listopadu 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnost 3i Group plc, se sídlem Waterloo Road 91, Londýn SE1 8XP, Velká Británie, a společnost Balticgruppen AB, se sídlem Sufflörgränd 14, Box 489, 901 09 Umea, Švédsko, ve správním řízení zastoupených JUDr. Josefem Vejmelkou, advokátem, se sídlem Italská 27, 120 00 Praha 2, na základě plné moci, ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ke kterému dochází na základě "Dohody o převodu akcií mezi společnostmi Beloki BV a 3i Group plc na straně jedné jako prodávajícími a společností Lagrummet Dedember Nr 827 Aktiebolag (název v současné době mění na Alö Intressenter AB) na straně druhé jako kupujícím přímo a nepřímo všech akcií společnosti Alö AB" uzavřené dne 16. října 2002, v jejímž důsledku společnost 3i Group plc, se sídlem Waterloo Road 91, Londým SE1 8XP, Velká Británie, získá nepřímo 49,9% akcií společnosti Alö Aktiebolag, se sídlem Brännland 300, SE-901 37 Umea, Švédsko, a společnost Balticgruppen AB, se sídlem Sufflörgränd 14, Box 489, 901 09 Umea, Švédsko, získá nepřímo 49,306% akcií společnosti Alö Aktiebolag, se sídlem Brännland 300, SE-901 37 Umea, Švédsko, čímž dojde ke změně kvality kontroly z kontroly výlučné, vykonávané doposud společností Balticgruppen AB, se sídlem Sufflörgränd 14, Box 489, 901 09 Umea, Švédsko, která vlastnila z 80% společnost Alö Aktiebolag, se sídlem Brännland 300, SE-901 37 Umea, Švédsko, na kontrolu společnou, vykonávanou společností 3i Group plc, se sídlem Waterloo Road 91, Londým SE1 8XP, Velká Británie, a společností Balticgruppen AB, se sídlem Sufflörgränd 14, Box 489, 901 09 Umea, Švédsko, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, "Dohody o převodu akcií", výpisů z obchodního rejstříku a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 48/02 ze dne 27.11.2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít na základě "Dohody o převodu akcií mezi společnostmi Beloki BV a 3i Group plc na straně jedné jako prodávajícími a společností Lagrummet Dedember Nr 827 Aktiebolag (název v současné době mění na Alö Intressenter AB) na straně druhé jako kupujícím přímo a nepřímo všech akcií společnosti Alö AB" (dále jen "Dohoda o převodu akcií"), v jejímž důsledku společnost 3i Group plc, se sídlem Waterloo Road 91, Londým SE1 8XP, Velká Británie (dále jen " 3i Group "), získá nepřímo 49,9% akcií společnosti Alö Aktiebolag, se sídlem Brännland 300, SE-901 37 Umea, Švédsko (dále jen " Alö AB "), a společnost Balticgruppen AB, se sídlem Sufflörgränd 14, Box 489, 901 09 Umea, Švédsko (dále jen " Balticgruppen AB "), získá nepřímo 49,306% akcií společnosti Alö AB, se sídlem Brännland 300, SE-901 37 Umea, Švédsko. V důsledku této transakce dojde ke změně kvality kontroly z kontroly výlučné, kterou dosud vykonávala společnost Balticgruppen AB, jež vlastnila z 80% společnost Alö AB, na kontrolu společnou, vykonávanou společnostmi 3i Group a Balticgruppen AB prostřednictvím společnosti Alö Intressenter AB, se sídlem c/o Alö AB, Brännland 300, SE-901 37 Umea, Švédsko. Společnosti 3i Group a Balticgruppen AB tím získají možnost společné kontroly nad společností Alö AB ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č.143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Společnost Alö AB je v současné době vlastněna z 80% společností Balticgruppen AB a z 20% společností 3i Group. Na základě "Dohody o převodu akcií" odprodají společnosti Balticgruppen AB a 3i Group své podíly na společnosti Alö AB holdingové společnosti Alö Intressenter AB, která je vlastněna z 49,9% společností 3i Group a z 49,306% společností Balticgruppen AB prostřednictvím společnosti Beloki BV, se sídlem c/o Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 11 87 Stockholm, Švédsko (dále jen " Beloki BV "). V rámci celé transakce společnost Beloki BV a 3i Group uzavřely dne 16. října 2002 "Dohodu akcionářů" týkající se podílů na společnosti Alö Intressenter AB.
Ustanovení zákona o vzniku kontroly se vztahuje na jakoukoliv transakci, která má za následek změnu kvality kontroly, tedy v tomto případě z kontroly výlučné na kontrolu společnou. Pokud jde o kvalitativní rozdíl mezi kontrolou společnou a výlučnou, rozhodující vliv (tj. kontrola), vykonávaný samostatně se podstatně liší od rozhodujícího vlivu, jenž je vykonáván společně, neboť ve druhém případě je vždy nutné brát ohled na potenciálně odlišné zájmy druhé strany. Uvedený přístup uplatnil Úřad např. již v rozhodnutí č.j. S 35/02-BP p.l.c. a E.ON AG.
Na "Dohodu o převodu akcií" a "Dohodu akcionářů" navazuje "Investiční dohoda" uzavřená dne 16. října 2002 mezi společností Beloki BV a společností 3i Group, (obchodní tajemství) , a tím by došlo i k další změně vlastnické struktury ve společnosti Alö Intressenter AB a zprostředkovaně také ve společnosti Alö AB. Jelikož v "Investiční dohodě" není pod pojmem "nezávislý investor" uveden konkrétní subjekt a chybí tedy určitost ohledně možných účastníků řízení, Úřad se transakcí popsanou v "Investiční dohodě" v tomto rozhodnutí nezabývá. Pokud by na základě "Investiční dohody" došlo k jakékoliv změně kontroly v zainteresovaných společnostech, bylo by to předmětem samostatného řízení o povolení spojení vedeného Úřadem.
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných společností přesahuje hranici 5 miliard Kč, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Dopady spojení
Akciová společnost 3i Group je investiční společností investující převážně v Evropě do společností v řadě průmyslových odvětví. Akcie společnosti 3i Group vlastní množství akcionářů, z nichž žádný nemá možnost nad společností vykonávat kontrolu. Žádná z dceřiných společností nemá sídlo na území České republiky.
Společnost 3i Group působí v České republice prostřednictvím následujících dceřiných společností:
Combursa, se sídlem ve Španělsku, která je činná v oblasti výroby zarovnávacích systémů pro nakládky v přístavech,
Intermas Nets S.A., se sídlem ve Španělsku, která vyrábí plastické pletivo,
Plenexis Gesellschaft für Stallitenkommunikation, se sídlem v SRN, provozující satelitní komunikace,
Quasar Microwave Technology, se sídlem ve Velké Británii, vyrábějící vlnovody,
The Pimpernel Group, se sídlem ve Velké Británii, zabývající se stavbou pobřežních lodí,
Allen & Heath Ltd, se sídlem ve Velké Británii, podnikající v oblasti výroby audio zařízení,
MDM Group, se sídlem ve Velké Británii, poskytující povýrobní služby médiím,
Esbelt S.A., se sídlem ve Španělsku, která vyrábí dopravníkové pásy,
Zanini Auto Grup S.A., se sídlem ve Španělsku, vyvíjející činnost v oblasti výroby automobilových komponentů,
Fractus S.A., se sídlem ve Španělsku, která projektuje a vyrábí antény,
Gruppo Epelsa S.L., se sídlem ve Španělsku, která se zabývá výrobou a prodejem vážících systémů.
Společnost Balticgruppen AB je švédskou obchodní společností, jejíž hlavní předmět podnikání je zaměřen na oblast nemovitostí (správa nemovitostí, domovní služby a realitní kancelář). S výjimkou společnosti Alö AB nevyvíjí společnost Balticgruppen AB žádné aktivity mimo území Švédska. Společnost Balticgruppen AB nevyvíjí žádné činnosti, které by měly horizontální nebo vertikální přesah s předmětem podnikání společnosti Alö AB.
Společnost Alö AB vyrábí a prodává přední nakládací zařízení a nástroje pro zemědělské traktory, která jsou využívána zejména v mléčném průmyslu a při produkci masa. Přední nakládací zařízení a nástroje pro zemědělské traktory dodává společnost Alö AB také do České republiky.
Společnst Alö AB byla před spojením kontrolována společností Balticgruppen AB, která vlastnila 80% jejích akcií. Zbývajících 20% vlastnila společnost 3i Group. Z dceřiných společností společnosti Alö AB sídlí v České republice pouze společnost ALO Component s.r.o., se sídlem Vosmíkova 900, 396 01 Humpolec, jejímž předmětem podnikání je pronájem nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb; v současné době však nevykonává žádnou činnost.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. V tomto případě je kontrola získávána nad společností Alö AB, která dodává do České republiky přední nakládací zařízení a nástroje pro zemědělské traktory. K překrytí podnikatelských aktivit společnosti Alö AB a společností 3i Group a Balticgruppen AB nedochází.
Na základě výše uvedených skutečností určil Úřad jako věcně relevantní trh předních nakládacích zařízení a nástrojů pro zemědělské traktory . Z časového hlediska se jedná o trh trvalý. Geograficky je relevantní trh vymezen územím celé České republiky.
Vzhledem ke skutečnosti, že nedochází k překrytí podnikatelských aktivit spojovaných subjektů, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných společností na relevantním trhu a spojení tedy nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Právní moc: 27.12.2002
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Josef Vejmelka,
Freshfields Bruckhaus Deringer, veřejná obchodní společnost advokátů
Italská 27
120 00 Praha 2