UOHS S223/2009
Rozhodnutí: S223/2009/KS-12073/2009/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů PPF Group N.V. a Garnet Holding B.V.
Účastníci PPF Group N.V. Garnet Holding B.V.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2009
Datum nabytí právní moci 22. 9. 2009
Dokumenty dokument ke stažení 162 KB


ÚOHS-S223/2009/KS-12073/2009/840
V Brně dne 18. září 2009

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S223/2009/KS zahájeném dne 19. srpna 2009 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění platném a účinném k 31. srpnu 2009, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění platném a účinném do 31. srpna 2009, na návrh účastníka řízení, společnosti PPF Group N.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Strawinskylaan 933 Tow. B lev. 9, ve správním řízení zastoupeného Dr. iur. Jiřím Němcem, LL.M., advokátem, se sídlem Praha 1, Klimentská 1207/10, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění platném a účinném k 31. srpnu 2009, vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění platném a účinném k 31. srpnu 2009, na základě dvou smluv o převodu akcií, které budou uzavřeny mezi společnostmi DOMUS Eventis N.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Naritaweg 165 Telestone 8, vždy jako prodávajícím, společností HC Fin2 B.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Strawinskylaan 933 Tow. B lev. 9, vždy jako kupujícím, a mezi společností Garnet Holding B.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Naritaweg 165 Telestone 8, a M. J., v jejichž důsledku společnost PPF Group N.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Strawinskylaan 933 Tow. B lev. 9, získá prostřednictvím své dceřiné společnosti HC Fin2 B.V. akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Garnet Holding B.V., a tím i možnost tuto společnost nepřímo výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění platném a účinném k 31. srpnu 2009,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku či obdobných zahraničních registrů, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění platném a účinném k 31. srpnu 2009 (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 35/2009 ze dne 2. září 2009. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
3. Řízení bylo zahájeno podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění platném a účinném k 31. srpnu 2009. Před vydáním rozhodnutí ve věci povolení spojení soutěžitelů nabyl účinnosti zákon č. 155/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů. Protože čl. II zákona č. 155/2009 Sb. stanoví, že řízení zahájená přede dnem účinnosti zákona č. 155/2009 Sb. se dokončí podle zákona č. 143/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti zákona č. 155/2009 Sb., Úřad v řízení sp. zn. S223/2009/KS postupoval i nadále podle úpravy stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění platném a účinném k 31. srpnu 2009. Současně Úřad uvádí, že zákon č. 155/2009 Sb. nepřinesl změnu notifikačních kritérií či pravidel pro posouzení dopadů spojení na soutěž. I. Notifikační podmínky
4. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě dvou smluv o převodu akcií, které budou uzavřeny mezi společnostmi DOMUS Eventis N.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Naritaweg 165 Telestone 8 (dále jen DOMUS ), vždy jako prodávajícím, společností HC Fin2 B.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Strawinskylaan 933 Tow. B lev. 9 (dále jen HC Fin2 ), vždy jako kupujícím, a mezi společností Garnet Holding B.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Naritaweg 165 Telestone 8 (dále jen Garnet Holding ), a M. J.. V důsledku výše uvedených smluv společnost PPF Group N.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Strawinskylaan 933 Tow. B lev. 9 (dále jen PPF Group ), získá prostřednictvím své dceřiné společnosti HC Fin2 akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Garnet Holding, a tím i možnost tuto společnost nepřímo výlučně kontrolovat.
5. Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se totiž za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
6. V souladu s podmínkami výše uvedených smluv dojde souběžně rovněž k převodu minoritního 25% akciového podílu ve společnosti HC Fin2 [1] na společnost DOMUS a minoritního 49,8% akciového podílu ve společnosti ECM Group N.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Naritaweg 165 Telestone 8 (dále jen ECM ), [2] která je dceřinou společností DOMUS, na společnost HC Fin2. Nabytím uvedených minoritních podílů však nevznikne ani společnosti DOMUS možnost přímo či nepřímo, výlučně či společně s jinou osobou kontrolovat společnost HC Fin2, a ani společnosti HC Fin2 možnost přímo či nepřímo, výlučně či společně s jinou osobou kontrolovat společnost ECM. Práva a povinnosti společností HC Fin2 a DOMUS se budou týkat pouze ochrany jejich postavení jako minoritního akcionáře, rozhodující vliv na obchodní vedení tak bude mít v případě společnosti HC Fin2 výhradně společnost PPF Group a v případě společnosti ECM výhradně společnost DOMUS.
7. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
8. Navrhovatel PPF Group je holdingovou společností, která vlastní a spravuje majetkové účasti ve společnostech, které vyvíjejí aktivity zejména v oblastech (i) spotřebitelského financování, (ii) bankovnictví, (iii) poradenských služeb, (iv) realitní činnosti, přičemž v této oblasti se zabývají především nabýváním komerčních nemovitostí a kancelářských ploch za účelem jejich pronájmu, nabýváním pozemků za účelem budoucí výstavby a developmentu, (v) správy pohledávek, (vi) kabelového televizního a radiového vysílání a poskytování internetového připojení, [3] (vii) likvidace komunálního odpadu a sekundárně výroby tepla a elektrické energie, a (viii) správy majetku (dále jen Skupina PPF ). [4]
9. V oblasti pronájmu nebytových prostor je navrhovatel na území České republiky činný prostřednictvím společností (i) Office Star One spol. s r.o., (ii) Office Star Two spol. s r.o., (iii) Office Star Three spol. s r.o., (iv) Office Star Four spol. s r.o., (v) Office Star Five spol. s r.o., (vi) Office Star Six s.r.o., (vii) Office Star Seven spol. s r.o., (viii) Office Star Nine spol. s r.o., (ix) Office Star Ten spol. s r.o., (x) Office Star Thirteen spol. s r.o., (xi) Office Star Fourteen spol. s r.o., (xii) PPF GATE a.s., (xiii) CITY TOWER, s.r.o., (xiv) ECM OFFICES LIBEŇ s.r.o., (xv) ECM CITY EMPIRIA a.s., (xvi) VARENSKÁ OFFICE CENTER, a.s. a (xvii) TABULA MAIOR, a.s, jež své aktivity soustředí na území hlavního města Prahy, Brna, Ostravy, Plzně, Českých Budějovic, Hradce Králové, Liberce, Pardubic a Tábora.
10. V oblasti developerské činnosti je navrhovatel na území České republiky činný prostřednictvím společností Vítězné náměstí a.s. a Office Star Eight s.r.o., jež vyvíjejí svou činnost výhradně na území hlavního města Prahy.
11. Nabývaná společnost Garnet Holding , kontrolovaná před realizací spojení společností DOMUS, je holdingovou společností stojící v čele skupiny společností, jejichž aktivity se celosvětově soustředí především do oblastí provádění pozemního stavitelství, maloobchodního prodeje, developerské činnosti, pronájmu nebytových prostor, poskytování služeb v privátní letecké osobní přepravě [5] a vzdělávací a poradenské činnosti (dále jen Skupina Garnet ).
12. Na území České republiky je Skupina Garnet činná především v oblasti developerské činnosti, pozemního stavitelství a pronájmu nebytových prostor. Developerskou činností se zabývají v rámci Skupiny Garnet následující společnosti: (i) Bukovec park s.r.o., (ii) Rezidence Chýně s.r.o., (iii) Nivy Rezidence s.r.o., (iv) DOMUS EVENTIS Project One s.r.o., (v) DOMUS EVENTIS Project Two s.r.o., (vi) Hastal Apartments, s.r.o., (vii) Bytový dům Za Školou s.r.o. a (viii) Byty Jesenice, s.r.o., a to na území hlavního města Prahy, Plzni, Zlíně, Liberci, Jihlavě, obci Chýně, obci Oráčov, Jesenici u Prahy či Mošnově. V oblasti pozemního stavitelství působí společnost PSJ a.s. a její dceřiná společnost EKOKLIMA akciová společnost, které se podílí na výstavbě multifunčních projektů, kancelářských a komerčních budov, logistických parků a obytných budov. Oblastí pronájmu nebytových prostor, jakožto pouze svoji doplňkovou činností, se zabývá ze skupiny Garnet pouze společnost PSJ a.s., která pronajímá zanedbatelný rozsah nebytových prostor na území měst Brna, Jihlavy a Třebíče.
13. Z Úřadem zjištěných skutečností dále vyplývá, že mezi Skupinou Garnet [6] , na straně jedné, a některými soutěžiteli, činnými na trzích pronájmu nebytových prostor, na straně druhé, existují před spojením personální vazby, které budou zachovány i po uskutečnění spojení. Společnosti, které jsou personálně propojené se Skupinou Garnet (jedná se o společnosti EKZ Tschechien 4 Immobiliengesellschaft s.r.o., EPOQUE-LANCASTER a.s., MONTESTORE a.s., ECM Facility a.s., REZIDENCE UNHOŠŤ a.s., LONGIN Business Center, a.s., ECM Corporate Services s.r.o. a ECM ExCe Services s.r.o.) nicméně dosahují na trhu pronájmu nebytových prostor na jednotlivých níže uvedených relevantních trzích zanedbatelných tržních podílů. III. Dopady spojení
14. Za účelem zjištění, zda předmětné spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména v důsledku vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
15. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
16. Jak je patrné z výše uvedeného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, na území České republiky se jejich činnost překrývá pouze v oblasti pronájmu nebytových prostor a developerské činnosti.
17. Developerská činnost spočívá ve vyhledávání a nákupu pozemků, zajištění vypracování projektů na výstavbu komerčních nebytových prostor či bytovou výstavbu, financování projektů, zajištění nutných povolení pro výstavbu, přípravu pozemku na výstavbu a realizaci vlastní výstavby.
18. Spojením dotčenou oblastí se Úřad již zabýval ve svých předchozích rozhodnutích, kde za možné vymezení věcně relevantního trhu v této oblasti označil trh developerské činnosti. [7] Úřad se v této souvislosti zabýval i otázkou možného užšího vymezení relevantního trhu v oblasti developerské činnosti, například možným členěním na segment developerské činnosti pro komerčních nebytové prostory a developerskou činností pro bytovou výstavbu, [8] nicméně otázku konečného vymezení relevantního trhu nechal otevřenou.
19. V případě geografického trhu Úřad označil ve své předchozí rozhodovací praxi [9] jako možné vymezení území celé České republiky, neboť podle jeho názoru jsou podmínky pro poskytování služeb v rámci developerské činnosti dostatečně homogenní na celém území České republiky. Podstata a vlastní obsah developerské činnosti totiž nejsou bezprostředně ovlivněny polohou, respektive cenou bytových či nebytových prostor.
20. V případě Skupiny Garnet pouze menší část výše uvedených společností zabývajících se oblastí developmentu vyvíjí aktivity v rámci realizačních fází konkrétních projektů (projekty jsou již například ve fázi zpracování projektu, přípravy výstavby, realizace či následného využívání), přičemž ostatní společnosti mají pouze zajištěny pozemky buď jejich zakoupením či uzavřením opce na jejich pořízení se záměrem jejich budoucího možného využití pro realitní development. Rozpracované projekty Skupiny Garnet jsou navíc menšího rozsahu, a to jak z hlediska území celé České republiky, tak i z hlediska lokálního, kdy největší z jí realizovaných projektů, který se nachází na území města Jihlavy, nedosahuje zásadnějších tržních podílů. Nabývající Skupina PPF realizuje pouze několik menších projektů výhradně na území hlavního města Prahy.
21. Vzhledem k tomu, že spojující se soutěžitelé dosahují nízkého tržního podílu při jakémkoliv v úvahu přicházejícím vymezení relevantního trhu, ponechává Úřad pro účely tohoto rozhodnutí otázku věcného i geografického vymezení relevantního trhu otevřenou.
22. Ve spojením dotčené oblasti developerské činnosti dosahuje Skupina Garnet zanedbatelných tržních podílů, na území České republiky její podíl činí méně než [0-5] %, v případě užšího vymezení, tj. územím jednotlivých měst, podíl Skupiny Garnet nepřesahuje výši [0-5] %. Skupina PPF pak působí v dané oblasti pouze na území hlavního města Prahy, kde její tržní podíl je nižší než [0-5] %. Uskutečněním spojení dojde tedy jen k mírnému navýšení tržního podílu Skupiny PPF, přičemž společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů v oblasti developerské činnosti ani na území České republice, ani na možných úžeji vymezených lokálních trzích, nebude vyšší než [5-15] %.
23. V oblasti developerské činnosti působí na území České republiky řada dalších konkurenčních společností, z nichž lze jmenovat například společnosti IMMORENT ČR s.r.o., Sekyra Group, a.s., CENTRAL GROUP a.s., Skanska Reality a.s., ORCO Prague, a.s. či CODECO, a.s.
24. Při vymezování věcného relevantního trhu v oblasti pronájmu nebytových prostor vycházel Úřad z následujících úvah. Nebytové prostory, které jsou spojujícími se soutěžiteli a jejich konkurenty ve zkoumané oblasti pronajímány, lze z pohledu komerčního účelu, jemuž slouží, členit na (i) pronájem prodejních ploch, (ii) pronájem hotelových ploch a (iii) pronájem kancelářských ploch. [10] Tyto segmenty, případně jejich další členění, [11] trhu pronájmu nebytových prostor by sice mohly každý představovat samostatný relevantní trh, dosavadní rozhodovací praxe Úřadu však ponechala předmětnou otázku otevřenou. [12]
25. Při vymezení geografického relevantního trhu v oblasti pronájmu nebytových prostor [13] Úřad rozlišuje mezi územím hlavního města Prahy, na straně jedné, a ostatními územími v rámci České republiky, na straně druhé, s odůvodněním, že území hlavního města Prahy se v oblasti pronájmu nebytových prostor vyznačuje dostatečně homogenními soutěžními podmínkami, které jsou zřetelně odlišitelné od jiných území v České republice. Zejména pak cena za pronájem nebytových prostor je považována za klíčový rozlišující faktor. Protože se geograficky aktivity Skupiny PPF a Skupiny Garnet v oblasti pronájmu nebytových prostor překrývají v menší míře pouze na území města Brna a Skupina Garnet dále působí i na území Jihlavy a Třebíče, přicházelo by v úvahu vymezení těchto lokálních trhů pronájmu nebytových prostor.
26. Protože však posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže při žádné z možných definic relevantního trhu, ponechává Úřad pro účely tohoto rozhodnutí otázku věcného i geografického vymezení relevantního trhu otevřenou.
27. V oblasti pronájmu nebytových prostor na území hlavního města Prahy spojením nedochází k navýšení tržního podílu a tržní podíl Skupiny PPF nepřesahuje hranici [0-5] %. Rovněž tak v oblasti pronájmu nebytových prostor na území České republiky mimo území hlavního města Prahy spojující se soutěžitelé po spojení nedosáhnou společného tržního podílu [0-5] %. Jestliže by Úřad své posouzení zaměřil na území Brna, jako jediného města v rámci České republice, kde se aktivity Skupiny PPF překrývají s činnostmi Skupiny Garnet, pak by společný tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele v oblasti pronájmu nebytových prostor také nepřekročil [0-5] %. Bylo-li by při zkoumání Úřadu zohledněno možné užší členění oblasti pronájmu nebytových prostor, pak by spojující se soutěžitelé po spojení dosáhli v segmentu pronájmu kancelářských ploch na území hlavního města Prahy společného tržního podílu nižšího než [5-15] %, na území České republiky mimo území hlavního města Prahy a rovněž tak v předmětném segmentu trhu na území Brna společného tržního podílu méně než [0-5] %. V dalších věcných segmentech trhu pronájmu nebytových prostor, tedy segmentu pronájmu prodejních ploch a segmentu pronájmu hotelových ploch by společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů nepřesáhl hranici [0-5] % při kterémkoli z možných geografických vymezení trhu.
28. Spojením vzniklý subjekt bude v oblasti pronájmu nebytových prostor čelit i po uskutečnění spojení konkurenci ze strany dalších soutěžitelů, z nichž lze jmenovat například společnosti IMMORENT ČR s.r.o., Sekyra Group, a.s., PASSERINVEST GROUP, a.s nebo skupinu AIG Lincoln.
29. V oblasti pozemního stavitelství, kde působí pouze jeden ze spojujících se soutěžitelů, a to Skupina Garnet, je podíl tohoto soutěžitele i v případě jakéhokoliv možného věcného vymezení relevantního trhu na území České republiky velmi nízký a nepřesahuje výši [0-5] %. Rovněž v této oblasti působí velké množství soutěžitelů, kteří disponují neporovnatelně vyšším tržním podílem, z nichž se mezi nejvýznamnější řadí společnost Skanska CS a.s., Metrostav a.s., STRABAG a.s., Hochtief CZ a.s. nebo Eurovia CS, a.s.
30. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v posuzovaných oblastech.
31. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
první místopředseda
P.M.-22.9.2009
Rozhodnutí obdrží:
Dr. iur. Jiří Němec, LL.M., advokát
AK Brzobohatý Brož & Honsa, v.o.s.
Klimentská 1207/10
110 00 Praha 1

[1] Zbývající 75% akciový podíl ve společnosti HC Fin2 bude držet společnost PPF Group.
[2] Zbývající 50,2% akciový podíl ve společnosti ECM bude držet společnost DOMUS.
[3] Touto činností se skupina PPF zabývá výlučně na regionálních trzích na Ukrajině.
[4] Skupina PPF působí na území České republiky, Slovenska, Rumunska, Ruské federace, Ukrajiny, Kazachstánu, Běloruska, Kypru, Číny a Vietnamu.
[5] Touto činností se Skupina Garnet zabývá pouze na regionálním trhu patřícím do území Velké Britanie.
[6] Jedná se o společnost PSJ a.s. a Nivy Rezidence s.r.o.
[7] Např. rozhodnutí Úřadu sp. zn. S 219/03 Americká 33/ IPB Real. .
[8] Např. rozhodnutí Úřadu sp. zn. S 35/03 Immorent International Holding/Portland Trust Investments II.
[9] Např. rozhodnutí Úřadu sp. zn. S 35/03 Immorent International Holding/Portland Trust Investments II.
[10] Možnost takového členění naznačuje rozhodnutí Úřadu ve věci S 246/03 CEE CZ Immobilien/ELTIMA PROPERTY COMPANY či S 170/2009 PPF Group/CITY TOWER/ECM CITY EMPIRIA/ECM OFFICES/ VARENSKÁ OFFICE CENTER/TABULA MAIOR.
[11] Například v závislosti na skutečnosti, zda pronajímané prostory jsou či nejsou klimatizované.
[12] Viz například rozhodnutí Úřadu ve věci S 154/01 Palác Karlín/Real Estate Karlín , S 219/03 Americká 33/IPB Real či S 246/03 CEE CZ Immobilien/ELTIMA PROPERTY COMPANY .
[13] Viz rozhodnutí Úřadu ve věci S 246/03 CEE CZ Immobilien/ELTIMA PROPERTY COMPANY .