UOHS S222/2012
Rozhodnutí: S222/2012/KS-8946/2012/840/DVá Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů AGEL a.s., a Avenier, a.s. (týká se oblasti distribuce léčiv a zdravotnického materiálu a poradenskou činností v oblasti zdravotnictví
Účastníci AGEL a.s. Avenier, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 31. 5. 2012
Dokumenty dokument ke stažení 127 KB


Č. j.: ÚOHS-S222/2012/KS-8946/2012/840/DVá
V Brně dne 15. 5. 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S222/2012/KS, zahájeném dne 16. 4. 2012 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti AGEL a.s., se sídlem Prostějov, Mathonova 291/1, IČ: 00534111, zastoupeného Mgr. Jakubem Kotrbou, advokátem, se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů AGEL a.s., se sídlem Prostějov, Mathonova 291/1, IČ: 00534111, a Avenier, a.s., se sídlem Brno, Bidláky 20/837, IČ: 26260654, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů , uzavřené dne 9. 9. 2011 mezi společnostmi AGEL a.s., jako kupujícím, a panem Miroslavem Lekešem, bytem Maltská republika, San Giljan, Portomaso 2342, jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost AGEL a.s. má získat akcie představující [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] % podíl na základním kapitálu společnosti Avenier, a.s., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 17/2012 ze dne 25. 4. 2012. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů, uzavřené dne 9. 9. 2011, resp. dodatku č. 1 této smlouvy, uzavřeného dne 12. 4. 2012 mezi společnostmi AGEL a.s., se sídlem Prostějov, Mathonova 291/1, IČ: 00534111 (dále jen AGEL ), jako kupujícím, a panem Miroslavem Lekešem, bytem Maltská republika, San Giljan, Portomaso 2342, jako prodávajícím.
4. V důsledku realizace předmětné transakce má společnost AGEL získat akcie představující [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] % podíl na základním kapitálu společnosti Avenier, a.s., se sídlem Brno, Bidláky 20/837, IČ: 26260654 (dále jen Avenier ), a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
5. V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna. Navrhované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost AGEL je holdingová společnost, která se zabývá řízením a poradenskou činností v oblasti zdravotnictví. Společnost AGEL je součástí podnikatelské skupiny společností, kontrolované fyzickou osobou, Ing. T. Ch., Ph. D., CSc. (dále též jen skupina AGEL ), jež působí zejména v oblasti poskytování zdravotnických služeb na území České a Slovenské republiky. V České republice skupina AGEL prostřednictvím svých dceřiných společností provozuje zdravotnická zařízení (polikliniky, nemocnice či pracoviště poskytující specializovanou zdravotní péči) a lékárny, působí rovněž v oblasti distribuce léčiv a zdravotnického materiálu, včetně očkovacích látek, nebo v oblasti výroby léčiv-transfúzních přípravků pro klinické využití i další zpracování. Skupina AGEL se dále zabývá činnostmi v oblasti diagnostiky a laboratorních služeb a dalšími podpůrnými činnostmi jako např. vzdělávání zdravotnického personálu nebo pořádání odborných seminářů.
7. Společnost Avenier působí převážně v oblasti distribuce léčiv a zdravotnického materiálu, a to zejména v oblasti distribuce očkovacích látek. Společnost Avenier je činná rovněž v oblasti poskytování zdravotní péče, když provozuje zdravotnická zařízení poskytující konzultační a aplikační služby v oblasti dobrovolného očkování. Před uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů je společnost Avenier kontrolována výše uvedenou fyzickou osobou. III. Dopady spojení
8. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
9. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které má na území České republiky provozovat soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
10. Společnost Avenier se zabývá distribucí očkovacích látek a současně působí v oblasti poskytování zdravotní péče-provozování sítě zdravotnických zařízení-očkovacích center. V těchto centrech smluvní lékaři poskytují konzultace a služby v oblasti dobrovolného očkování, např. provádějí očkování pro děti a dorost (zejména proti chřipce, klíšťové encefalitidě a rakovině děložního čípku) a konzultace a očkování spojené s cestováním a turistikou.
11. Podnikatelské aktivity skupiny AGEL se primárně zaměřují na poskytování základní a specializované zdravotní péče prostřednictvím sítě nemocnic, poliklinik a specializovaných zdravotnických zařízení. V souvislosti s poskytováním komplexní zdravotní péče skupina AGEL působí rovněž v oblasti distribuce zdravotních potřeb a léčiv. Prostřednictvím společnosti ZENAGEL a.s., která se zabývá velkodistribucí léčiv do lékáren a zdravotnických zařízení skupiny AGEL v České republice, jmenovaná skupina působí i v oblasti distribuce očkovacích látek.
12. Z výčtu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že jak společnost Avenier, tak společnost AGEL působí v oblasti distribuce zdravotnického materiálu a léčiv a rovněž v oblasti poskytování zdravotní péče. S ohledem na aktivity nabývané společnosti Avenier však Úřad ve správním řízení posuzoval možné dopady spojení soutěžitelů AGEL/Avenier v užších oblastech, tedy v oblasti distribuce očkovacích látek, resp. v oblasti poskytování služeb týkajících se dobrovolného očkování.
13. Očkování je preventivní opatření, jehož cílem je zabránit vzniku řady vážných infekčních onemocnění. Podáním očkovací látky (vakcíny) je stimulován imunitní systém v lidském organismu a dochází k zamezení nebo alespoň snížení rizika jeho infekce. Očkovací látky mohou být aplikovány povinně v rámci tzv. veřejného očkování, tj. pravidelného očkování, které je hrazeno zdravotními pojišťovnami, nebo jsou určeny k tzv. privátnímu očkování. Privátní očkování je prováděno lékařem na žádost pacienta, je tedy dobrovolné a je hrazeno přímo očkovanou osobou.
14. Oblast distribuce očkovacích látek je tak možné v zásadě členit podle režimu jejich úhrady na užší segmenty, tj. na vakcíny distribuované v rámci veřejného očkování (veřejný trh) a látky využívané pro privátní očkování (privátní trh).
15. Z hlediska využívaných distribučních kanálů je možné v dané oblasti rozlišit přímé dodávky zdravotnickým zařízením, která tyto vakcíny nakupují a následně je prodávají pacientovi, a dodávky do lékáren, kdy si očkovací látku zakoupí pacient v lékárně sám a lékař ji poté aplikuje. Dalším z možných členění oblasti distribuce očkovacích látek by mohla být rovněž úzká segmentace na základě jednotlivých druhů vakcín, resp. podle jednotlivých infekčních chorob, proti kterým jsou aplikovány.
16. Jelikož však předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže při jakékoli v úvahu připadající definici věcného relevantního trhu, Úřad ponechal tuto otázku otevřenou a s ohledem na aktivity nabývané společnosti Avenier se zabýval situací v oblasti distribuce očkovacích látek pro veřejný a privátní trh.
17. Úřad se rovněž zabýval možným vymezením relevantního trhu z hlediska geografického. Geografickým relevantním trhem se rozumí oblast, v níž soutěžitelé nabízejí a poptávají příslušné zboží a v níž jsou podmínky soutěže homogenní a současně dostatečně odlišitelné od podmínek existujících v jiných oblastech. Úřad v rámci správního řízení zkoumal, zda je možno relevantní trh vymezit jako trh lokální, národní nebo zda území ovlivněné předmětným spojením zahrnuje širší území, přesahující hranice České republiky.
18. Společnost Avenier, působí v oblasti distribuce očkovacích látek na celém území České republiky. Skupina AGEL pak v dané oblasti působí pouze prostřednictvím společnosti ZENAGEL, která je dodavatelem léčiv/očkovacích látek pro zdravotnická zařízení mateřské skupiny a nevstupuje tak na volný trh. S přihlédnutím k této skutečnosti Úřad konstatuje, že předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže při jakémkoli vymezení geografického relevantního trhu, a proto ponechává tuto otázku otevřenou.
19. Oblast distribuce očkovacích látek pro veřejný trh představuje specifickou část celkového trhu s očkovacími látkami, neboť není předmětem volné soutěže mezi jednotlivými dodavateli. Uvedená oblast představuje tzv. nabídkový trh, na němž je sortiment očkovacích látek stanoven Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Dodavatel těchto vakcín je určen prostřednictvím veřejné soutěže vyhlašované Svazem zdravotních pojišťoven. Aktuálně v dané oblasti působí pouze společnost Avenier, která byla vybrána jako dodavatel očkovacích látek pro veřejný trh pro roky 2012-2013. V současné době tak tržní podíl společnosti Avenier činí 100 %. Tato situace je však dočasná a jmenovaná společnost musí po uplynutí smluvní doby znovu vstoupit do nově vyhlášené veřejné soutěže na dodávky vakcín pro další období. Výběrových řízení se mohou účastnit, a také se účastní, i další společnosti působící v oblasti distribuce léčiv, např. společnost PHOENIX lékárenský velkoobchod a.s., která byla dodavatelem očkovacích látek v letech 2007-2009, nebo společnost PHARMOS, a.s. jako vítěz výběrového řízení pro rok 2010. V roce 2011 pak vakcíny pro veřejný trh dodávalo konsorcium společností Avenier a PHOENIX lékárenský velkoobchod a.s.
20. V oblasti distribuce očkovacích látek pro privátní trh působí společnost Avenier, jejíž tržní podíl činí cca [25-35] %. Skupina AGEL působí v uvedené oblasti prostřednictvím společnosti ZENAGEL, která se však distribucí očkovacích látek zabývá pouze okrajově. Úřad rovněž zohlednil skutečnost, že společnost ZENAGEL dodává očkovací látky pouze subjektům ze stejné podnikatelské skupiny a není tedy aktivní na volném trhu. Ve spojením dotčené oblasti distribuce očkovacích látek pro privátní trh působí řada významných konkurentů, jako jsou velkoobchodní společnosti dodávající zejména do lékáren, např. PHOENIX lékárenský velkoobchod a.s., PHARMOS, a.s., GEHE Pharma Praha, spol. s r.o. nebo Alliance Healthcare s.r.o., případně další distributoři působící na celém území České republiky nebo v jednotlivých regionech (např. JK-Trading spol. s r.o., Distribuce CZ s.r.o. nebo Cyrmex s.r.o.).
21. Posuzovaným spojením soutěžitelů je rovněž dotčena oblast poskytování zdravotnických služeb. V této oblasti se však společnost Avenier zabývá pouze poskytováním konzultačních služeb a aplikací očkovacích látek v segmentu privátního očkování. Společnost Avenier za tímto účelem provozuje na území České republiky 20 očkovacích center situovaných převážně v krajských či okresních městech. Oproti tomu skupina AGEL se prostřednictvím sítě zdravotnických zařízení v uvedené oblasti zabývá poskytováním základní lůžkové i ambulantní a rovněž specializované zdravotní péče.[1] V rámci uvedených komplexních služeb pak skupina AGEL provádí i očkování, a to jak povinné očkování v rámci veřejného trhu, tak očkování privátní.
22. Úřad se vzhledem k výše uvedenému zaměření spojujících se soutěžitelů v oblasti poskytování zdravotních služeb, zejména pak společnosti Avenier, zabýval situací v užší oblasti poskytování konzultačních služeb a aplikace očkovacích látek, přičemž uvedené služby poskytují jak specializovaná očkovací centra, tak praktičtí lékaři.
23. Oba spojující se soutěžitelé působí na území České republiky, Úřad v rámci správního řízení zkoumal, zda je možno geografický relevantní trh vymezit jako trh národní nebo zda území ovlivněné předmětným spojením zahrnuje užší regiony.
24. Jak již bylo výše uvedeno, společnost Avenier působí v dané oblasti prostřednictvím sítě očkovacích center umístěných zejména v krajských či okresních městech. Obdobně skupina AGEL má k dispozici řadu praktických lékařů, v jejichž ambulancích je prováděno očkování. Oba spojující se soutěžitelé tak poskytují své služby v rámci spádového území příslušného k jimi provozovaným zdravotnickým zařízením. Tato skutečnost by svědčila spíše pro vymezení geografického relevantního trhu jako trhu lokálního, nicméně s přihlédnutím ke skutečnosti, že předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže při jakémkoli vymezení geografického relevantního trhu, ponechává Úřad tuto otázku otevřenou.
25. V oblasti poskytování konzultačních služeb a aplikace očkovacích látek v České republice působí oba spojující se soutěžitelé, přičemž společný podíl spojením vzniklého subjektu v této oblasti je značně nižší než 5 %. Z šetření Úřadu vyplývá, že v důsledku realizace předmětné transakce dojde k překrytí činností spojujících se soutěžitelů na území pěti měst, kterými jsou Praha, kde aktuálně působí 4 očkovací centra Avenier a [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] praktických lékařů náležejících skupině AGEL, dále Plzeň (1+ [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] ), České Budějovice (2+ [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] ), Ostrava (2+ [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] ) a Olomouc (1+ [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...] ). Jedná se o lokality vyznačující se vysokou koncentrací obyvatel a v každé z nich působí cca desítky zdravotnických zařízení, tj. specializovaných center nebo praktických lékařů poskytujících zdravotní péči, včetně služeb v oblasti privátního očkování. Případné omezení výběru poskytovatele služeb v oblasti privátního očkování v důsledku realizace předmětného spojení soutěžitelů se tak jeví jako nereálné.
26. Úřad tak má za to, že v důsledku překrytí činností společnosti Avenier a skupiny AGEL nehrozí narušení hospodářské soutěže v oblasti poskytování privátního očkování, neboť v dané oblasti působí řada dalších subjektů poskytujících tyto služby.
27. S ohledem na uvedené skutečnosti dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
Mgr. Jakub Kotrba, advokát
AK Jansta, Kostka spol. s r.o.
Těšnov 1/1059
110 00 Praha 1
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

[1] Jedná se o specializovaná pracoviště např. v oborech onkologie (Nemocnice Nový Jičín a.s.), oftalmologie (1. OČNÍ s.r.o.) nebo nefrologie (Dialýza Šumperk, spol. s r.o.).