UOHS S222/2008
Rozhodnutí: S222/2008/KS-17730/2008/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů AVE CZ odpadové hospodářství/REMONDIS, spol. s r.o. a TS Rumburk s.r.o.
Účastníci TS Rumburk s.r.o. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. REMONDIS, spol. s r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 5. 9. 2008
Dokumenty dokument ke stažení 97 KB


Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 5.9.2008
S 222/2008/KS-17730/2008/840
V Brně dne 1. září 2008

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 222/2008, zahájeném dne 28. července 2008 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Praha 1, Rumunská 1, IČ: 49356089, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Monikou Deislerovou Wetzlerovou, advokátkou, se sídlem v Plzni, B. Smetany 2, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu obchodních podílů uzavřené dne 3. července 2008 mezi společnostmi REMONDIS International GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Lünen, jako převodcem, a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Praha 1, Rumunská 1, IČ: 49356089, jako nabyvatelem, v jejímž důsledku má společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. získat 100% obchodní podíl ve společnosti REMONDIS, spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Žitavského 496, IČ: 60491736, a tím i možnost kontrolovat tuto společnost, dle § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
n e p o d l é h á .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 34/2008 ze dne 20. srpna 2008. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Charakteristika spojujících se soutěžitelů Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. , se sídlem Praha 1, Rumunská 1, IČ: 49356089 (dále jen AVE CZ ), je dceřinou společností společnosti AVE Energie AG Oberösterreich Umwelt GmbH, jež je součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost Energie AG Oberösterreich (dále jen skupina Energie AG ). Hlavní obor činnosti této skupiny tvoří aktivity v oblastech hospodářství s elektrickou a tepelnou energií, telekomunikací, zpracování odpadů a komunálních služeb. Celkový čistý obrat dosažený skupinou Energie AG na území České republiky v roce 2007 překračoval [ obchodní tajemství ] Kč a celosvětový čistý obrat za stejné období byl vyšší než [ obchodní tajemství ] mld. Kč. REMONDIS, spol. s r.o. , se sídlem Praha 5, Žitavského 496, IČ: 60491736 (dále jen REMONDIS ), byla před realizací transakce, prostřednictvím 100% obchodního podílu, přímo kontrolována ze strany společnosti REMONDIS International GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Lünen (dále jen REMONDIS International ), jež je součástí skupiny Rethmann-Gruppe. REMONDIS dále přímo kontroluje společnost TS Rumburk s.r.o., jež je součástí předmětné transakce, a to prostřednictvím svého [ obchodní tajemství ] obchodního podílu, zbylých [ obchodní tajemství ] držela před realizací transakce společnost REMONDIS International GmbH. Obě nabývané společnosti působí pouze na území České republiky, kde se zabývají činností v oblasti zpracování odpadů a komunálních služeb. Celkový čistý obrat (vypočtený v souladu s § 14 zákona) dosažený společností REMONDIS za poslední ukončené účetní období byl realizován výhradně na území České republiky a činil cca [ obchodní tajemství ] milionů Kč.
Právní rozbor K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o převodu obchodních podílů uzavřené dne 3. července 2008 mezi společnostmi REMONDIS International, jako převodcem, a AVE CZ, jako nabyvatelem. V důsledku výše uvedené smlouvy má společnost AVE CZ získat 100% obchodní podíl společnosti REMONDIS, a tím nepřímo nabýt i [ obchodní tajemství ] obchodní podíl ve společnosti TS Rumburk s.r.o. Současně byla uzavřena dne 3. července 2008 Smlouva o převodu obchodních podílů mezi společnostmi REMONDIS International, jako převodcem, a AVE CZ, jako nabyvatelem, v jejímž důsledku má společnost AVE CZ nabýt [ obchodní tajemství ] obchodní podíl ve společnosti REMONDIS, a tím navýšit svůj obchodní podíl v této společnosti na 100 %. V důsledku toho získá společnost AVE CZ možnost vykonávat na základě právních skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele. Posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Povinnost notifikace Úřadu se podle zákona vztahuje na transakce, které jsou ve smyslu § 12 zákona spojením soutěžitelů, za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v § 13 zákona, které jsou stanoveny v podobě obratu spojujících se soutěžitelů. Podle § 13 zákona spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže a) celkový čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo b) čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení podle § 12 odst. 3 soutěžitelem, nad nímž je získávána kontrola, je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliardy Kč. Celkový čistý obrat společností, nad nimiž je získávána kontrola, činil za posuzované období [ obchodní tajemství ] mil. Kč, tj. byl nižší než 250 milionů Kč a tedy i nižší než 1,5 mld. Kč. Spojující se soutěžitelé tedy zákonem požadovaných obratů nedosáhli, a předmětná transakce tak nepodléhá povolení Úřadu. Z tohoto důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
ředitel Sekce hospodářské soutěže
v zastoupení
JUDr. Luděk Svoboda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Monika Deislerová Wetzlerová, advokátka
AK Saxinger, Chalupský & Partner v.o.s.
B. Smetany 2
301 00 Plzeň