UOHS S222/2003
Rozhodnutí: S222/03-4434/04-ORP Instance I.
Věc Narušení ustanovení § 11 ZOHS-uplatňování cenových plánů, které vytváří bariéru pro rozvoj konkurence na trhu poskytování veřejných telefonních služeb určených domácnostem a podnikatelským subjektům prostřednictvím veřejných pevných telekomun. sítí
Účastníci Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Typ správního řízení Zneužití dominantního postavení
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 7. 8. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 73 KB


Č.j.: S 222/03-4434/04-ORP V Brně dne 21. července 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 222/03 zahájeném dne 13. listopadu 2003 z vlastního podnětu podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, s účastníkem řízení, kterým je společnost ČESKÝ TELECOM, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ 60193336, ve správním řízení zastoupená do 8. prosince 2003 na základě plné moci ze dne 24. června 2003 JUDr. Marií Lutovskou, bytem Kubelíkova 1258/43, Praha 3, a od 9. prosince 2003 na základě plné moci ze dne 8. prosince 2003 JUDr. Alexandrem Césarem, advokátem v Baker & McKenzie v.o.s., se sídlem Klimentská 46, 110 02 Praha , ve věci možného porušení ustanovení § 11 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, vydává toto
rozhodnutí:
Správní řízení č.j. S 222/03 vedené s účastníkem řízení, společností ČESKÝ TELECOM, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ 60193336, ve věci možného porušení § 11 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, se zastavuje. O d ů v o d n ě n í
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel v únoru roku 2002 řadu stížností zákazníků i ostatních operátorů na cenové plány určené pro domácnosti, drobné podnikatele a zákazníky využívající připojení přes ISDN zavedené společností ČESKÝ TELECOM, a.s. s platností od 1. února 2002. Předmětem stížností byla zejména skutečnost, že tyto cenové plány obsahují vazbu hovorového kreditu na pravidelný měsíční paušál za pronájem telefonní linky. Na základě těchto stížností zahájil Úřad šetření, v rámci kterého zjistil, že regulované cenové plány (HOME MINI, HOME STANDARD a BUSINESS STANDARD) stanovené cenovým rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu č. 01/2002 obsahují vazbu hovorového kreditu na měsíční paušál za pronájem telefonní linky a že v cenovém plánu HOME MINI není umožněna volba operátora. Úřad dále zjistil, že obdobnou strukturu včetně vazby hovorového kreditu na pravidelný měsíční paušál za pronájem telefonní linky mají i neregulované cenové plány HOME MAXI, HOME MAXI PLUS, BUSINESS STANDARD PLUS, BUSINESS MAXI, BUSINESS MAXI PLUS, ISDN2 BASIC, ISDN2 STANDARD, ISDN2 STANDARD PLUS, ISDN2 MAXI, ISDN2 MAXI PLUS, ISDN30 STANDARD .
S platností od 1. dubna a 1. května 2003 zavedla společnost ČESKÝ TELECOM, a.s. další neregulované cenové plány, a to Telefon 120, Telefon 120 Plus, Telefon 240, Telefon 240 Plus, Business 100, Business 300, Business 300+50, Business 500, Business 500+100, BUSINESS 100 ISDN, BUSINESS 300 ISDN, BUSINESS 300+50 ISDN, BUSINESS 500 ISDN, BUSINESS 500+100 ISDN, ISDN ADSL. Tyto cenové plány obsahují místo hovorových kreditů v korunách volné minuty pro volání zdarma.
Vzhledem k tomu, že Úřad společnost ČESKÝ TELECOM, a.s. opakovaně upozorňoval, že její neregulované cenové plány obsahují vazbu mezi hovorovým kreditem či volnými minutami a pravidelným měsíčním paušálem, která je způsobilá narušit hospodářskou soutěž a společnost ČESKÝ TELECOM, a.s. přes opakované výzvy Úřadu k nápravě tohoto protisoutěžního stavu nepřistoupila a dále zaváděla nové cenové plány obsahující obdobnou protisoutěžní skladbu, a to i v době, kdy již byla prokazatelně seznámena s výhradami Úřadu, zahájil Úřad po vyhodnocení výsledků předběžného šetření a všech jednání dne 13. listopadu 2003 z vlastního podnětu se společností ČESKÝ TELECOM, a.s. správní řízení č.j. S 222/03 ve věci možného narušení ustanovení § 11 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále též "zákon"). Možné porušení zákona spatřuje Úřad v tom, že společnost ČESKÝ TELECOM uplatňováním cenových plánů HOME MAXI, HOME MAXI PLUS, HOME INTERNET, Telefon 120, Telefon 120 Plus, Telefon 240, Telefon 240 Plus, BUSINESS STANDARD PLUS, BUSINESS MAXI, BUSINESS MAXI PLUS, Business 100, Business 300, Busin ess 300+50, Business 500, Business 500+100, ISDN2 BASIC, ISDN2 STANDARD, ISDN2 STANDARD PLUS, ISDN2 MAXI, ISDN2 MAXI PLUS, ISDN30 STANDARD, Business 100 ISDN, Business 300 ISDN, Business 300+50 ISDN, Business 500 ISDN, Business 500+100 ISDN, ISDN ADSL vytváří bariéru pro rozvoj konkurence při poskytování veřejných telekomunikačních služeb určených domácnostem a podnikatelským subjektům prostřednictvím veřejných pevných telekomunikačních sítí.
Vzhledem ke skutečnosti, že účastník řízení s platností od 1. ledna 2004 začal nabízet nové cenové plány určené pro domácnosti a drobné podnikatele, které vycházejí ze stejné koncepce jako cenové plány, jež jsou předmětem správního řízení č.j. S 222/03, upřesnil Úřad o tyto cenové plány předmět správního řízení.
Vzhledem k tomu, že společnost ČESKÝ TELECOM s platností od 1. května 2004 zavedla nové cenové plány, a to Telefon Universal dialog a Business Universal dialog, oznámil Úřad zástupci účastníka řízení na jednání konaném dne 21. května 2004, že předmět správního řízení S 222/03 upřesňuje tak, že možné porušení zákona spatřuje v tom, že společnost ČESKÝ TELECOM, a.s. uplatňováním cenových plánů HOME MAXI, HOME MAXI PLUS, HOME INTERNET, Telefon Universal, Telefon 70, Telefon 120, Telefon 120 Plus, Telefon 240, Telefon 240 Plus, Telefon a Internet 90+300, Telefon a Internet 180+600, Internet 780, BUSINESS STANDARD PLUS, BUSINESS MAXI, BUSINESS MAXI PLUS, Business 100, Business 300, Business 300+50, Business 500, Business 500+100, Business Universal, Business 60, Business Internet, Internet Business 600, ISDN2 BASIC, ISDN2 STANDARD, ISDN2 STANDARD PLUS, ISDN2 MAXI, ISDN2 MAXI PLUS, ISDN30 STANDARD, Business 100 ISDN, Business 300 ISDN, Business 300+50 ISDN, Business 500 ISDN, Business 500+100 ISDN, ISDN ADSL, ISDN2 Universal, ISDN 2 Internet 600, ISDN2 Internet 780, Telefon Universal dialog, Business Universal dialog vytváří bariéru pro rozvoj konkurence při poskytování veřejných telekomunikačních služeb určených domácnostem a podnikatelským subjektům prostřednictvím veřejných pevných telekomunikačních sítí.
Dne 1.5.2004 nabylo účinnosti nařízení Rady ES č. 1/2003, o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (dále jen "Nařízení"), které reglementuje způsob aplikace čl. 81 a 82 Smlouvy ES a jež přenáší povinnost aplikovat tyto články na národní soutěžní úřady členských států ES (dále jen "NSÚ"). Na základě novely zákona č. 143/2001 Sb. pod č. 340/2004, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb. a některé další zákony, je NSÚ pro Českou republiku Úřad, který je na základě § 20a zákona č. 143/2001 Sb. oprávněn aplikovat články 81 a 82 Smlouvy ES v jednotlivých případech, pokud by jednání soutěžitelů mohlo mít vliv na obchod mezi členskými státy ve smyslu těchto článků. Dle čl. 10 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění, potom vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu. Stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. Články 81 a 82 Smlouvy ES jsou ustanoveními, která jsou na základě judikatury Evropského soudního dvora přímo aplikovatelná, a která požívají na základě čl. 10 Ústavy vyšší právní síly než zákon. Z tohoto hlediska Úřad dovozuje jejich přednostní aplikaci před zákonem č. 143/2001 Sb.
Správní řízení č. S 222/03 bylo zahájeno dle zákona č. 143/2001 Sb., který byl, jak je výše uvedeno, novelizován a přinesl některé změny do institutů jak práva hmotného, tak i do práva procesního. Vzhledem k této skutečnosti stanovila novela v čl. III. Přechodná ustanovení pravidlo, dle kterého se správní řízení zahájená před nabytím její účinnosti dokončí dle dosavadních právních předpisů. Předmět správního řízení č.j. S 222/03 tedy není možné rozšířit v tom směru, aby Úřad posoudil možné porušení čl. 82 Smlouvy ES, přestože tomuto porušení charakter jednání účastníka řízení může nasvědčovat.
Úřad rovněž zdůrazňuje, že vzhledem k nastalé přechodné nestandardní situaci vyplývající z časového a věcného překrytí komunitárního právního předpisu (čl. 81 a 82 Smlouvy ES) a s ní plně harmonizované normy národní (zákon č. 143/2001 Sb., v platném znění) nelze vyloučit, že by při současné aplikaci obou právních předpisů mohlo v tomto konkrétním případě dojít k porušení zásady materiální pravdy, konkrétně principu ne bis in idem.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti, tedy vyšší právní sílu ustanovení čl. 81 a 82 Smlouvy ES než zákon č. 143/2001 Sb., přímou aplikovatelnost těchto článků, povinnost Úřadu aplikovat tyto články na případy jejich možného narušení, možnou způsobilost jednání ČESKÉHO TELECOMU narušit obchod mezi členskými státy ve smyslu čl. 82 Smlouvy ES a v neposlední řadě se zohledněním práv a právem chráněných zájmů účastníka řízení na spravedlivém projednání této věci , rozhodl Úřad o zastavení tohoto správního řízení bez toho, aby o věci meritorně rozhodl. Rozhodnutí o meritu věci bude předmětem řízení vedeného pro možné porušení čl. 82 Smlouvy ES.
Poučení o opravném prostředku
Podle ustanovení § 61 odst. 1 správního řádu lze proti tomuto rozhodnutí do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Alexandr César, advokát
Baker & McKenzie v.o.s.
Klimentská 46
110 02 Praha
ČESKÝ TELECOM, a.s.
Olšanská 55/5
130 34 Praha 3