UOHS S222/2002
Rozhodnutí: OF/S222/02-4282/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Lékárny Lloyds a Lékárna Střed
Účastníci Lékárna Střed, s.r.o., se sídlem tř. Osvobození 1388, 765 02 Otrokovice Lékárny Lloyds s. r. o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 27. 12. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 64 KB


S 222/02-4282/02 V Brně dne 9. prosince 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 222/02, zahájeném dne 11.11. 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Lékárny Lloyds s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, Praha 1, ve správním řízení zastoupená Liborem Prokešem, advokátem, se sídlem Na Příkopě 15, Praha 1, na základě plné moci ze dne 16.5.2002, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Lékárny Lloyds s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, Praha 1, a Lékárna Střed, s.r.o., se sídlem tř. Osvobození 1388, Otrokovice, ke kterému dochází dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o koupi obchodních podílů, která bude uzavřena mezi společností Lékárny Lloyds s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, Praha 1, jako kupujícím, a společníky společnosti Lékárna Střed, s.r.o., se sídlem tř. Osvobození 1388, Otrokovice, jako prodávajícími, v jejímž důsledku společnost Lékárny Lloyds s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, Praha 1, získá 100% obchodní podíl ve společnosti Lékárna Střed, s.r.o., se sídlem tř. Osvobození 1388, Otrokovice, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 47/02 ze dne 20.11. 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k jeho podkladu a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě smlouvy o koupi obchodních podílů, která bude uzavřena mezi společností Lékárny Lloyds s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, Praha 1 (dále jen "Lékárny Lloyds"), jako kupujícím, a společníky společnosti Lékárna Střed, s.r.o., se sídlem tř. Osvobození 1388, Otrokovice (dále jen "Lékárna Střed"), jako prodávajícími, v jejímž důsledku společnost Lékárny Lloyds získá 100% obchodní podíl ve společnosti Lékárna Střed.
Společnost Lékárny Lloyds je společností s ručením omezeným, která podniká zejména v oblasti provozování lékáren a prodejen zdravotnické techniky. Je ovládána společností GEHE AG, se sídlem Neckartalstr. 155, 70376 Stuttgart, SRN (dále jen "GEHE"). Společnost GEHE podniká v oblasti distribuce léčiv, a to jak velkoobchodní, tak i maloobchodní (provozování lékáren); v České republice kontroluje také společnost GEHE Pharma Praha s.r.o., velkoobchodního distributora léčiv a farmaceutických výrobků. Společnost Lékárny Lloyds přímo a prostřednictvím svých dceřiných společností provozuje celkem 99 lékáren na území celé České republiky.
Společnost Lékárna Střed je společností s ručením omezeným, která provozuje jednu lékárnu na adrese tř. Osvobození 1388, Otrokovice. Před realizací navrhovaného spojení byla společnost Lékárna Střed kontrolována čtyřmi společníky-fyzickými osobami. Dále společnost Lékárna Střed nekontroluje žádné soutěžitele.
Celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období přesahuje hranici stanovenou v § 13 písm. a) zákona, je tedy splněna notifikační podmínka dle tohoto ustanovení a posuzované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Dopady spojení
Pokud jde o vymezení relevantního trhu, společnost Lékárny Lloyds i společnost Lékárna Středp odnikají zejména v oblasti provozování lékáren a předmětem posuzovaného spojení je získání lékárny na adrese tř. Osvobození 1388, Otrokovice společností Lékárny Lloyds. Úřad proto vymezil relevantní trh z hlediska výrobkového jako trh provozování lékáren . Z hlediska časového následně Úřad vymezil relevantní trh jako trh trvalý, charakterizovaný pravidelnými dodávkami (službami) po celý kalendářní rok, nepodléhající významným výkyvům.
Relevantní geografický trh byl v předmětném správním řízení vymezen s ohledem na to, že s potřebitel je při svém výběru lékárny omezen časovou a dopravní dostupností, navíc může být omezen i svým zdravotním stavem. Při vymezení relevantního trhu z geografického hlediska je proto nutné vzít v úvahu území, v němž se může spotřebitel prakticky snažit o nalezení alternativních zdrojů nabídky, která je předmětem výrobkového trhu. Z pohledu spotřebitele je území, v němž může hledat alternativní zdroje nabídky, dáno maximální vzdáleností ujetou při zhruba 20 minutové jízdě autem (tzv. dosahová vzdálenost)-viz obdobně rozhodnutí Evropské komise č.j. 97/277 z 20. 11. 1996 ( Case No IV/M.784-Kesko/Tuko ). Vzhledem k tomu, že posuzované spojení se týká nákupu jedné lékárny v Otrokovicích, představuje geografický relevantní trh pro účely tohoto rozhodnutí přibližně území okresu Zlín.
Na vymezeném relevantním trhu působí společnost Lékárny Lloyds prostřednictvím svých 3 lékáren, přičemž její tržní podíl před realizací posuzovaného spojení nedosahuje ani výše %. Realizací posuzovaného spojení získá společnost Lékárny Lloyds na vymezeném relevantním trhu další lékárnu, jejíž podíl na tomto trhu je nižší než %. Podíl společnosti Lékárny Lloyds na trhu provozování lékáren v okrese Zlín tak po spojení nepřevýší %.
Pro území celé České republiky bylo do zahájení tohoto správního řízení vydáno cca 2234 povolení působit jako lékárna. Podíl soutěžitelů kontrolovaných společností GEHE AG po realizaci posuzovaného spojení nebude, při srovnání jejich obratů s celkovým obratem na zboží prodávaném v lékárnách v celé ČR, vyšší než %.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména k počtu lékáren provozovaných účastníkem řízení, s přihlédnutím ke skutečnosti, že předmětem navrhovaného spojení je pouze jedna lékárna, vzhledem k počtu provozoven na území České republiky a vůbec i vzhledem k dostatečnému soutěžnímu prostředí a k možnosti dalších vstupů na vymezený trh, Úřad konstatuje, že navrhované spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Libor Prokeš, advokát, c/o NÖRR STIEFENHOFER LUTZ
Na Příkopě 15, 110 00 Praha 1
Právní moc: 27.12.2002