UOHS S221/2006
Rozhodnutí: S 221/06-15394/06-610 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů FINITRADING, a.s. a R.F.G., a.s.
Účastníci FINITRADING, a.s. R.F.G., a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 16. 9. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 110 KB

S 221/06-15394/06-610 V Brně dne 30. srpna 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 221/06, zahájeném dne 27. července 2006 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti FINITRADING, a.s., se sídlem nám. Svobody 526, Třinec, IČ: 619 74 692, ve správním řízení zastoupené JUDr. Jiřím Spoustou, Ph.D., advokátem, se sídlem Voršilská 10, Praha 1, na základě plné moci ze dne 14. července 2006, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů FINITRADING, a.s., se sídlem nám. Svobody 526, Třinec, IČ: 619 74 692, a R.F.G., a.s., se sídlem Železná 16/492, Brno, IČ: 630 79 658, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu cenných papírů, uzavřené dne 30. června 2006 mezi společností DEMONTA Trade a.s., se sídlem Železná 16/492, Brno, IČ: 634 94 671, jako prodávajícím, a FINITRADING, a.s., se sídlem nám. Svobody 526, Třinec, IČ: 619 74 692, jako kupujícím, v jejímž důsledku společnost FINITRADING, a.s., se sídlem nám. Svobody 526, Třinec, IČ: 619 74 692, získá akcie představující 50% podíl na základním kapitálu společnosti R.F.G., a.s., se sídlem Železná 16/492, Brno, IČ: 630 79 658, čímž navýší svůj dosavadní podíl na základním kapitálu této společnosti na 100 %, a tím i získá možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad společností R.F.G., a.s., se sídlem Železná 16/492, Brno, IČ: 630 79 658, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 32/2006 ze dne 9. srpna 2006. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází na základě Smlouvy o převodu cenných papírů, kterou dne 30. června 2006 uzavřely společnosti DEMONTA Trade a.s., se sídlem Železná 16/492, Brno, IČ: 634 94 671 (dále jen "DEMONTA"), jako prodávající, a FINITRADING, a.s., se sídlem nám. Svobody 526, Třinec, IČ: 619 74 692, jako kupující (dále jen "FINITRADING"). V důsledku předmětné smlouvy má společnost FINITRADING nabýt akcie představující 50% podíl na základním kapitálu společnosti R.F.G., a.s., se sídlem Železná 16/492, Brno, IČ: 630 79 658 (dále jen "RFG"), čímž navýší svůj stávající podíl na základním kapitálu této společnosti na 100 %.
Před navrhovanou transakcí akcie byly společnosti RFG rovnoměrně rozděleny mezi společnosti FINITRADING a DEMONTA, které vykonávaly nad touto společností přímou společnou kontrolu.
Uskutečněním zmiňovaného převodu akcií ve společnosti RFG tak dojde ke změně kvality kontroly nad společností RFG, a to z kontroly společné, vykonávané společnostmi FINITRADING a DEMONTA, na kontrolu výlučnou, vykonávanou společností FINITRADING.
Dále pak před uskutečněním předmětné transakce společnosti FINITRADING a RFG vykonávaly přímou společnou kontrolu nad společností MORAVIA STEEL a.s., se sídlem Průmyslová 1000, Třinec-Staré Město, IČ: 634 74 808 (dále jen "MS"), přičemž v důsledku nabytí přímé výlučné kontroly nad RFG ze strany FINITRADING rovněž dojde ke změně kvality kontroly nad společností MS, neboť i tuto společnost, jakož i všechny její dceřiné společnosti, bude moci společnost FINITRADING kontrolovat výlučně. Obdobným způsobem dojde ke změně kvality kontroly nad společností Sochorová válcovna TŽ, a.s., se sídlem Průmyslová 1000, Třinec-Staré Město, IČ: 258 72 940 (dále jen "SVTŽ"), a to z kontroly společné, vykonávané společnostmi FINITRADING, RFG a MS, na kontrolu výlučnou, vykonávanou pouze FINITRADING.
Ustanovení zákona týkající se vzniku kontroly se vztahuje, stejně jako např. ustanovení nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků, nejen na případy získání kontroly nad jedním podnikem ze strany jednoho subjektu, ale též na jakoukoliv transakci, která má za následek změnu kvality kontroly. Pokud jde o kvalitativní rozdíl mezi kontrolou společnou a výlučnou, rozhodující vliv (tj. kontrola) vykonávaný samostatně se podstatně liší od rozhodujícího vlivu, jenž je vykonáván společně, neboť v druhém případě je vždy nutné brát ohled na potenciálně odlišné zájmy druhé strany. Jestliže tedy jeden soutěžitel, který doposud výhradně kontroloval druhého soutěžitele, přizve třetího soutěžitele tak, že vznikne společná kontrola nad joint-venture, jedná se o spojení soutěžitelů stejně jako v případě, kdy jeden z partnerů v joint-venture nabude od druhého partnera jeho podíl ve společném podniku.
Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť dle tohoto ustanovení zákona se za spojení považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
Kontrolou se pak ve smyslu § 12 odst. 4 zákona rozumí možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele, zejména na základě vlastnického práva nebo práva užívání podniku kontrolovaného soutěžitele nebo jeho části, anebo práva nebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona.
Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost FINITRADING je obchodní společností založenou a existující podle českého práva. Hlavním předmětem podnikání FINITRADING je obchod s aglorudou produkovanou na Ukrajině. Společnost FINITRADING není výlučně ani společně kontrolována žádnou právnickou či fyzickou osobou, sama pak přímo společně se společností DEMONTA kontroluje společnost RFG, se kterou pak společně kontroluje společnost MS. S těmito společnostmi pak společně kontrolují společnost SVTŽ.
Společnost RFG je obchodní společností, jejíž předmětem podnikání je dle výpisu z obchodního rejstříku činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky, činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, velkoobchod, specializovaný maloobchod a maloobchod s motorovými vozidly a jejich příslušenstvím, nicméně v roce 2005 i v současnosti nevykonávala, resp. nevykonává žádnou činnost. Společnost RFG je společně kontrolována společnostmi FINITRADING a DEMONTA, kdy obě tyto společnosti drží akcie každá představující 50% podíl na základním kapitálu RFG. Společnost RFG pak vykonává společnou kontrolu nad MS, společně s FINITRADING, a SVTŽ, společně s FINITRADING a MS.
Společnost MS je před uskutečněním posuzované transakce společně kontrolována společnostmi FINITRADING a RFG. Jejím předmětem podnikání je velkoobchod, reklamní činnost a marketing, zprostředkování obchodu a služeb, činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, nakládání s odpady (vyjma odpadů nebezpečných), zasilatelství, výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a podej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické.
Společnost MS pak přímo či nepřímo výlučně kontroluje v České republice zejména následující společnosti:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., se sídlem Průmyslová 1000, Třinec-Staré Město, IČ: 180 50 646 (dále jen "TŽ"), jejíž hlavním předmětem činnosti je výroba hutních produktů,
Barrandov Studio a.s., se sídlem Kříženecké nám. 322, Praha 5, IČ: 416 93 311, která působí v oblasti tvorby a výroby hraných a jiných audiovizuálních děl,
Barrandov Lands a.s., se sídlem Kříženecké nám. 322, Praha 5, IČ: 272 25 674, která jejímž předmětem činnosti je správa a údržba nemovitostí a zprostředkování obchodu a služeb,
ENERGETIKA TŘINEC, a.s., se sídlem Průmyslová 1024, Třinec-Staré Město, IČ: 476 75 896, která vyrábí a rozvádí teplenou a elektrickou energii,
Strojírny Třinec, a.s., se sídlem Průmyslová 1038, Třinec-Staré Město, IČ: 253 63 654, jež je činná v oblasti zámečnictví, kovářství a nástrojařství,
Slévárny Třinec, a.s., se sídlem Průmyslová 1001, Třinec-Staré Město, IČ: 258 30 716, která působí jako slévárenská společnost,
FERROMORAVIA, s.r.o., se sídlem Tovární 1688, Staré Město, 634 80 085, jež vyrábí a hutně zpracovává železo a ocel,
Třinecké gastroslužby, s.r.o., se sídlem Průmyslová 1035, Třinec-Staré Město, IČ: 258 38 148, působící v oblasti hostinské činnosti,
Doprava TŽ, a.s., se sídlem Průmyslová 1008, Třinec-Staré Město, IČ: 253 98 083, která je činná v oblasti silniční motorové dopravy nákladní,
REFRASIL, s.r.o., se sídlem Průmyslová 720, Třinec-Konská, IČ: 483 95 862, jež je činná v oblasti výroby žáruvzdorných produktů,
Řetězárna a.s., se sídlem Polská 48, Česká Ves, IČ: 476 72 081, působící ve výrobě řetězů a řetězářských výrobků,
SILESIASLAG, a.s., se sídlem Průmyslová 1032, Třinec-Staré Město, IČ: 258 93 882, která je činná v oblasti velkoobchodu a výroby stavebních hmot a stavebních výrobků, nicméně v roce 2005 neprovozovala žádnou podnikatelskou činnost,
TRIALFA, s.r.o., se sídlem ul. Míru 272, Třinec-Kanada, IČ: 258 39 888, jež působí v oblasti kovářství, zámečnictví a nástrojařství,
TRISIA, a.s., se sídlem nám. Svobody 526, Třinec, IČ: 646 10 152, která je činná v oblasti zprostředkování obchodu v oblasti nákupu a prodej zboží a služeb a v oblasti pronájmu nemovitostí, bytových a nebytových prostor,
Kabelová televize Třinec, spol. s r.o., nám. Svobody 526, Třinec, IČ: 483 94 980, jež provozuje televizní vysílání šířené prostřednictvím družic a kabelových systémů na území Třince a Bystřice nad Olší,
Beskydská golfová, a.s., se sídlem Ropice 415, IČ: 253 52 920, která provozuje tělovýchovné zařízení a zařízení sloužící k regeneraci a rekondici,
Steel Consortium Partners, a.s., se sídlem Průmyslová 1000, Třinec-Staré Město, IČ: 272 42 382, působící jako pronajímatel nemovitostí, bytů a nebytových prostor, nivméně v roce 2005 společnost nevyvíjela jakoukoliv činnost,
VVT-VÍTKOVICE VÁLCOVNA TRUB, a.s., se sídlem Výstavní 1132, Ostrava-Vítkovice, IČ: 258 25 291, která působí v oblasti výroby ocelových trubek.
Společnost SVTŽ , která je činná v oblasti výroby a hutního zpracování železa a oceli, je kontrolována společně společnostmi FINITRADING, RFG a MS.
Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel/soutěžitelé, nad nímž/nimiž je v důsledku spojení získávána kontrola, resp. nad nímž/nimiž dochází ke změně kvality kontroly, a zejména pak na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
V rámci posuzované transakce jsou nabývanými společnostmi společnosti RFG, MS a SVTŽ, včetně všech jejich dceřiných společností. Z provedeného šetření vyplynulo, že společnost RFG je pouze holdingovou společností, která disponuje cennými papíry ve společnostech náležících do skupiny MS. MS pak působí jako obchodník s rudami, kovy a hutními výrobky, přičemž konkrétně pak prodává výrobky společností, ve kterých vykonává přímou či nepřímou, výlučnou či společnou kontrolu, rovněž tak nakupuje pro tyto společnosti i suroviny, a to mj. i aglorudu od společnosti FINITRADING. Konkrétní výrobky, se kterými společnost MS obchoduje, jsou distribuční hutní polotovary, dlouhé výrobky válcované za tepla, ploché výrobky válcované za tepla, tažená loupaná a broušená ocel. Výrobky svých dceřiných společností prodává společnost MS téměř ve všech zemích Evropské unie, dále pak v USA, Chorvatsku, Iránu, Rumunsku, Švýcarsku, Bulharsku, Sýrii, Bosně a Hercegovině, Rusku, Norsku, Keni, Izraeli, Islandu, Srbsku, Černé Hoře a Brazílii.
Činnost společnosti FINITRADING se s činnostmi nabývané skupiny společnosti nepřekrývá, neboť tato společnost působí pouze na trzích aglorud s různým obsahem železa, které dodává v rámci střední Evropy, v České republice pak aglorudu dodává pouze společnostem MS, jež ji dále dodává svým dceřiným společnostem, a ( obchodní tajemství ) .
S ohledem na výše uvedené vyplývá, že činnosti spojujících se soutěžitelů se nepřekrývají, nýbrž na sebe vertikálně navazují. Posuzovaným spojením dotčenou oblastí je výroba hutních výrobků, včetně upstreamové oblasti dodávek aglorud s obsahem železa.
Oblast dodávek aglorud s obsahem železa lze členit do několika segmentů, a to právě v závislosti na úrovni obsahu železa v aglorudách. Společnost FINITRADING obchoduje s aglorudami s různým obsahem železa. S ohledem na skutečnost, že žádná z nabývaných společností sama s touto komoditou neobchoduje, vyjma společnosti MS, jež ji ale již před posuzovanou transakcí nakupuje výhradně od FINITRADING a dodává pouze společnostem náležící do stejné podnikatelské skupiny, Úřad nepovažuje za nutné zabývat se z hlediska věcného konečným vymezením relevantních trhů.
V oblasti výroby hutních výrobků lze konstatovat, že společnost MS obchoduje s hutními výrobky, zejména ocelovými, svých dceřiných společností, konkrétně pak působí v oblasti prodeje hutních polotovarů, dlouhých výrobků válcovaných za tepla, dlouhých výrobků válcovaných za studena a tažené, loupané a broušené oceli. Všechny tyto oblasti lze dále rozčlenit dle rozdílného způsobu užití, nicméně opět s ohledem na skutečnost, že v těchto oblastech působí významní konkurenti z řad českých i zahraničních výrobců, nepovažuje Úřad za nutné vymezovat relevantní trh z hlediska věcného s konečnou platností.
S ohledem na výše uvedené pro účely tohoto rozhodnutí posuzoval dopady spojení z hlediska věcného v následujících oblastech:
oblast dodávek aglorud,
oblast prodeje hutních polotovarů,
oblast prodeje dlouhých ocelových výrobků válcovaných za tepla,
oblast prodeje plochých ocelových výrobků válcovaných za tepla,
oblast prodeje tažené, loupané a broušené oceli.
Z hlediska geografického lze konstatovat, že podmínky prodeje aglorudy, jež je těžená na Ukrajině a se kterou obchoduje společnost FINITRADING, jsou homogenní minimálně na území střední Evropy, výrobky z dalších výše věcně dotčených oblastí se prodávají za obdobných podmínek v rámci území Evropské unie, nicméně s ohledem na skutečnosti uvedené v odstavcích 22 a 23, ponechává Úřad otázku konečného vymezení relevantního trhu z hlediska geografického otevřenou, přičemž pro účely předmětného šetření se zabývá situací zejména na území České republiky.
V oblasti dodávek aglorud působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost FINITRADING, jejíž podíl v České republice činí ( obchodní tajemství ) %, v rámci střední Evropy pak její dodávky představují cca ( obchodní tajemství ) % podíl. Společnost FINITRADING dodává aglorudu v České republice pouze dvěma odběratelům, a to ( obchodní tajemství ) . S ohledem na skutečnost, že již před uskutečněním posuzované transakce společnost MS odebírá veškerou potřebu aglorudy od společnosti FINITRADING, předmětné spojení soutěžitelů nebude mít negativní dopad ani na tuto oblast, ani na vertikálně navazující oblast výroby hutních produktů, neboť spojením nedojde k snížení počtu konkurentů společnosti FINITRADING či omezení jejich možnosti dodávat aglorudu na trh.
Na zbývajících věcně spojením dotčených oblastí působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost MS, resp. její dceřiné společnosti. V České republice pak společnost MS dosahuje následujících podílů: oblast prodeje hutních polotovarů- ( obchodní tajemství ) %, oblast prodeje dlouhých ocelových výrobků válcovaných za tepla- ( obchodní tajemství ) %, oblast prodeje plochých ocelových výrobků válcovaných za tepla- ( obchodní tajemství ) % a oblast prodeje tažené, loupané a broušené oceli- ( obchodní tajemství ) %. V případě území Evropské unie pak podíl společnosti na žádné z výše uvedené dotčené oblasti nepřesahuje ( obchodní tajemství ) %. V předmětných oblastech působí významné české i celosvětové společnosti, které představují pro spojující se soutěžitele silné konkurenty.
S ohledem na skutečnost, že činnosti spojujících se soutěžitelů se nepřekrývají a ani nedochází k posílení již existující vertikální vazby, dále pak na existenci významných konkurenčních subjektů v oblasti výroby ocelových produktů, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 ve spojení s § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel
Sekce ochrany hospodářské soutěže I
v zastoupení
Ing. Martin Vitula
pověřený zastupováním

Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Jiří Spousta, Ph.D., advokát
AK Vyskočil, Krošlák a spol.
Voršilská 10
110 00 Praha 1