UOHS S221/2003
Rozhodnutí: OF/S221/03-1044/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů LNM Holdings N.V. a Polskie Huty S.A.
Účastníci LNM Holdings N.V., se sídlem Pentastraat 105, Curaçao, Nizozemské Antily Polskie Huty S.A., se sídlem Katowice, Polská republika
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 12. 3. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 181 KB


S 221/03-1044/04 V Brně dne 8. března 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 221/03, zahájeném dne 3. listopadu 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost LNM Holdings N.V., se sídlem Pentastraat 105, Curaçao, Nizozemské Antily, ve správním řízení zastoupená Mgr. Libuší Jeremiášovou, advokátní koncipientkou, se sídlem Husova 5, Betlémský palác, Praha 1, na základě substituční plné moci ze dne 3. listopadu 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů LNM Holdings N.V., se sídlem Pentastraat 105, Curaçao, Nizozemské Antily, a Polskie Huty Stali S.A., se sídlem Chorzovská 50, Katowice, Polská republika, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o prodeji akcií, uzavřené dne 27. října 2003 mezi společností LNM Holdings N.V., jako kupujícím, a Ministerstvem financí Polské republiky, jako prodávajícím, v jejímž důsledku má společnost LNM Holdings N.V. získat akcie společnosti Polskie Huty Stali S.A. představující nejméně [ obchodn í tajemství ] % podíl na základním kapitálu společnosti a současně nejméně 68,5 % hlasovacích práv ve společnosti Polskie Huty Stali S.A., a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, informací získaných od sdružení soutěžitelů a konkurentů spojovaných společností a všeobecně známých skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů a situace na relevantních trzích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 46/03 ze dne 19. listopadu 2003 společně s pětidenní lhůtou stanovenou pro podání případných námitek. Úřad dále, ve snaze využít všechny dostupné možnosti k získání informací potřebných k objektivizaci stavu v oblasti hutního průmyslu v České republice, vyzval některé subjekty, zejména konkurenty spojovaných soutěžitelů a společnost Hutnictví železa a.s., Praha, která je asociací, sdružující české a slovenské ocelářské podniky, k poskytnutí stanovisek k předmětnému spojení.
I. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o prodeji akcií, uzavřené dne 27. října 2003 mezi společností LNM Holdings N.V., se sídlem Pentastraat 105, Curaçao, Nizozemské Antily (dále jen "LNM"), jako kupujícím, a Ministerstvem financí Polské republiky, jako prodávajícím (dále jen "Smlouva o prodeji akcií").
V důsledku uvedené smlouvy získá společnost LNM akcie společnosti Polskie Huty Stali S.A., se sídlem Chorzovská 50, Katowice, Polská republika (dále jen "PHS") představující nejméně [ obchodn í tajemství ] % podíl na základním kapitálu společnosti. Polská vláda bude disponovat [ obchodn í tajemství ] % podílem na společnosti PHS s tím, že společnost LNM bude mít právo tento podíl odkoupit v roce 2007. Zaměstnanci společnosti PHS mají právo získat až [ obchodn í tajemství ] % akcií společnosti. Věřitelé PHS, definovaní ve Smlouvě o prodeji akcií, jsou oprávněni získat [ obchodn í tajemství ] % akcií PHS, avšak v takovém případě udělí společnosti LNM stálou plnou moc k výkonu hlasovacích práv spojených s těmito akciemi.
V důsledku posuzované transakce tedy společnost LNM získá akcie představující nejméně [ obchodn í tajemství ] % podíl na základním kapitálu společnosti PHS a současně nejméně 68,5 % hlasovacích práv ve společnosti PHS, a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat.
Výše popsaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje transakce, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
II. Strany spojení
Společnost LNM je prostřednictvím společnosti Richmond Investments Holdings Ltd. [ obchodn í tajemství ] % kontrolována členy rodiny Mittal a jako taková je součástí skupiny společností "LNM Group". LNM Group je dále tvořena zejména společnostmi Ispat INTERNATIONAL N.V. a PT ISPAT INDO, které jsou rovněž kontrolovány rodinou Mittal. Skupina společností LNM Group provozuje celosvětově podnikatelskou činnost v oblasti hutního průmyslu. Společnost LNM je holdingovou společností, společnosti jí kontrolované se zabývají zejména výrobou železa přímou redukcí a výrobou ocelových výrobků a předvýrobků.
V České republice působí skupina LNM přímo, prostřednictvím společnosti ISPAT NOVÁ HUŤ a.s. (dále též "Nová huť") 1 a společností jí kontrolovaných, anebo nepřímo, prostřednictvím dovozů, a to zejména v oblastech výroby a prodeje surového železa a výroby a prodeje ocelových výrobků a předvýrobků.
Společnost PHS byla založena v souvislosti s Programem restrukturalizace železářství a ocelářství přijatého polskou radou ministrů. Majoritním akcionářem společnosti PHS je před realizací posuzované transakce Ministerstvo financí Polské republiky. Společnost PHS vznikla v roce 2002 na základě fúze čtyř ocelářských společností, a sice Huta Katowice S.A., Huta Cedler S.A., Huta im. Tadeusza Sendzimira S.A. a Huta Florian S.A. Uvedené společnosti v současné době tvoří jednotlivé divize v rámci vnitřní struktury PHS. Skupina PHS působí zejména v oblastech výroby a zpracování koksových výrobků, výroby technických plynů, výroby odlitků slitin oceli a slitin železa a výroby ocelových výrobků a předvýrobků.
V České republice společnost PHS nekontroluje žádného soutěžitele. Skupina PHS působí na území České republiky pouze prostřednictvím dovozů z Polska, a to zejména v oblasti prodeje ocelových výrobků a předvýrobků. III. Relevantní trhy
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, jež je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Nabývaná společnost, společnost PHS, a jí kontrolované společnosti působí v České republice v následujících oblastech:
předvýrobky z uhlíkové oceli,
ploché výrobky z uhlíkové oceli válcované za tepla,
(nepotahované) ploché výrobky z uhlíkové oceli válcované za studena,
tvarová ocel (profily tvářené za tepla),
nosníky,
válcovaný drát,
bezešvé trubky nevelkých průměrů z uhlíkové oceli,
galvanizované ocelové výrobky,
ostatní potahované ploché výrobky,
kolejnice a
štětové stěny.
Nabývající skupina společností, skupina LNM, působí v České republice přímo, prostřednictvím společnosti Nová huť a společností jí kontrolovaných, anebo nepřímo, prostřednictvím dovozů, zejména v následujících oblastech:
surové železo,
předvýrobky z uhlíkové oceli,
ploché výrobky z uhlíkové oceli válcované za tepla,
(nepotahované) ploché výrobky z uhlíkové oceli válcované za studena,
tvarová ocel (profily tvářené za tepla),
nosníky,
tyčová ocel,
profily tvářené za studena,
důlní ocelové výstuže,
betonové výstuže,
kabelové výrobky,
drátové výrobky,
válcovaný drát,
bezešvé trubky nevelkých průměrů z uhlíkové oceli,
svařované ocelové trubky,
odlitky z litiny a
odlitky z oceli.
Při vymezování relevantních trhů v oblasti ocelářského průmyslu je třeba dbát některých rozlišovacích pravidel, z nichž vychází při svém rozhodování mimo jiné i Evropská komise 2 . První z těchto pravidel spočívá v rozlišení výrobků z uhlíkové oceli, nerez oceli a vysokolegované oceli. Nezastupitelnost aplikace uhlíkové oceli s vysokolegovanou ocelí je způsobena odlišným chemickým složením, a tím i vlastnostmi výrobků z těchto dvou materiálů, významným cenovým rozdílem mezi nimi, jakož i odlišným způsobem konečného užití. Nezastupitelnost výrobků z uhlíkové oceli s výrobky z nerez oceli vychází především z odlišnosti chemického složení, a tudíž z rozdílných vlastností výrobků. Výroba nerez oceli zahrnuje oproti výrobě uhlíkové oceli navíc fázi legování chromem, niklem a dalšími legujícími prvky za účelem dosažení jiných vlastností konečného výrobku, než jaké by měl výrobek z tradiční uhlíkové oceli. Oba spojující se soutěžitelé dodávají na tuzemský trh pouze výrobky z uhlíkové oceli.
Druhým pravidlem je rozlišení mezi semi-finálními a finálními ocelovými produkty, tzn. mezi ocelovými předvýrobky a konečnými ocelovými výrobky.
Třetím pravidlem je pak rozlišení mezi plochými výrobky a dlouhými výrobky. Ocel vyrobená v zařízeních pro výrobu oceli se totiž formuje do tvarů a forem, které vyhovují dalšímu zamýšlenému zpracování oceli. V tomto smyslu jsou zcela jasně odlišitelné dvě základní kategorie výrobků. Ploché výrobky se vyrábějí na jiném výrobním zařízení (válcovací tratě) než dlouhé ocelové výrobky či ocelové trubky. Většina výrobních zařízení je přitom konstruována pouze pro výrobu jedné z těchto forem a jejich konverze je výjimečná a nákladná.
Na základě uvedených skutečností Úřad pro účely tohoto rozhodnutí v souladu se svou předchozí rozhodovací praxí 3 a s podpůrným přihlédnutím k rozhodnutím Evropské komise v oblasti ocelářského průmyslu vymezil z hlediska výrobkového následující relevantní trhy:
Předvýrobky z uhlíkové oceli
Předvýrobky z uhlíkové oceli-bramy, bloky, sochory a plynule lité předlitky-se používají jako vstupní polotovary pro další zpracování, zejména technologií válcování nebo tváření za tepla, na finálních zařízeních do konečné podoby. Bramy, včetně plochých plynule litých předlitků, se používají pro výrobu plochých výrobků, bloky a sochory pro výrobu dlouhých výrobků a ocelových trubek. 4
Ploché výrobky z uhlíkové oceli válcované za tepla
Ploché výrobky válcované za tepla zahrnují především pásy a plechy o minimální tloušťce 1,5 mm. Část produkce je určena k prodeji bez dalšího zpracování. Druhá část produkce je používána jako vstupní polotovar pro výrobu dalších ocelářských výrobků, tzn. je dále upravována válcováním za studena a případně dalšími následnými technologiemi.
(Nepotahované) ploché výrobky z uhlíkové oceli válcované za studena
Ploché ocelové výrobky válcované za studena zahrnují především z pásy a plechy o minimální tloušťce 0,12-0,15 mm, používají se zejména v automobilovém, spotřebním a stavebním průmyslu a ve strojírenství.
Ocelové výrobky válcované za studena nejsou zpravidla zastupitelné s ocelovými výrobky válcovanými za tepla, a to zejména pro lepší rozměrovou přesnost a jakost povrchu, menší tloušťku a s tím související vyšší cenu (cca o 30 %). 5
Tvarová ocel (profily)
Tvarovou ocel, respektive profily tvářené za tepla, představují dlouhé výrobky válcované za tepla ve tvaru L, T a U v rozměrech 50 až 240 mm, které se používají jako konstrukční a stavební prvky.
Nosníky
Nosníky představují dlouhé výrobky válcované za tepla různých tvarů, zejména I a H, o rozměrech 80 až 240 mm a 100 až 140 mm, které se rovněž používají jako konstrukční a stavební prvky.
Účastník řízení navrhl vymezit v předmětné oblasti relevantní trh šířeji, a to jako trh tvarové oceli a nosníků. Naopak oslovení konkurenti spojujících se soutěžitelů působící v uvedené oblasti, například společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. a VÍTKOVICE STEEL, a.s., zastávají názor, že jde o dva samostatné relevantní trhy. Úřad s ohledem na skutečnost, že spojující se soutěžitelé dosahují obdobných tržních podílů při všech v úvahu přicházejících vymezeních relevantních trhů, vymezil pro účely předmětného správního řízení v souladu se svou předchozí rozhodovací praxí 6 jako relevantní trhy v této oblasti trh tvarové oceli, respektive profilů tvářených za tepla, a trh nosníků.
Válcovaný drát
Válcovaný drát je dlouhý výrobek válcovaný za tepla, většinou kruhového průřezu, o průměru 5,5 mm a více, který je navinut do svitku. Část vyrobeného válcovaného drátu je určena k přímému použití, část slouží jako polotovar pro další zpracování tažením a tvářením.
Bezešvé trubky nevelkých průměrů z uhlíkové oceli
Bezešvé trubky nevelkých průměrů z uhlíkové oceli jsou vyráběny ze sochorů, které se děrují a válcují. Tyto výrobky se používají především pro komerční využití. Dodávají se ve standardních velikostech a jakostech. Tloušťka stěny zpravidla nepřesahuje 12,5 mm. Bezešvé trubky nevelkých průměrů z uhlíkové oceli jsou používány především ve strojírenské výrobě, stavebnictví, instalatérství, topenářství apod.
Účastník řízení navrhl vymezit předmětný relevantní trh úžeji, a to s ohledem na některá rozhodnutí Evropské komise 7 , jako trh přesných bezešvých trubek nevelkých průměrů z uhlíkové oceli a trh nepřesných bezešvých trubek nevelkých průměrů z uhlíkové oceli. Úřad nicméně s ohledem na skutečnost, že na posléze uvedeném trhu působí ze spojujících se soutěžitelů pouze navrhovatel, a dále s ohledem na obdobné tržní podíly dosahované spojujícími se soutěžiteli při všech v úvahu přicházejících vymezeních relevantních trhů, vymezil pro účely předmětného správního řízení v souladu se svou předchozí rozhodovací praxí 8 jako relevantní trh v této oblasti trh bezešvých trubek nevelkých průměrů z uhlíkové oceli a otázku případného dalšího členění tohoto trhu ponechal otevřenou.
Galvanizované ploché ocelové výrobky
Galvanizované ploché ocelové výrobky spadají do skupiny výrobků s kovovým potahem. Zinkový povlak výrobků zabraňuje korozi ocelového substrátu, a tak zvyšuje životnost těchto výrobků. Tyto výrobky se používají zejména v automobilovém, stavebním a strojírenském průmyslu.
Ostatní potahované ploché ocelové výrobky
Na trh ostatních potahovaných plochých ocelových výrobků spadají výrobky potahované jinou než kovovou vrstvou, zejména výrobky potahované organickou vrchní vrstvou 9 . Organickou svrchní vrstvu zpravidla tvoří barva, tenký organický nebo laminovaný povlak. Rovněž potahování jinou než kovovou vrstvou zabraňuje korozi ocelového substrátu, a tím zvyšuje životnost těchto výrobků. Organické potahování zvyšuje podstatně hodnotu plechu, a to přibližně o 75 až 85 %. Do tohoto trhu náleží jediný výrobek spojujících se soutěžitelů, a to konkrétně izolační pásy (organicky potahovaná uhlíková ocel), vyráběné společností PHS.
Kolejnice
Kolejnice patří mezi dlouhé ocelové výrobky. Spadají sem veškeré kolejnice, včetně železničních svršků drah kolejnic pro podzemní dráhy a tramvaje. 10
Štětové stěny
Štětové stěny (štětovnice) jsou zakřivené tvarové oceli, které se používají při komplikovaných stavbách v řekách nebo tam, kde je podloží stavby v kontaktu s vodou. Štětové stěny mají zabránit prosakování vody.
Kromě výše vymezených relevantních trhů se posuzované spojení soutěžitelů LNM a PHS dotýká rovněž oblasti surového železa, neboť surové železo, které se vyrábí z železné rudy a dalších surovin a přísad, se společně se šrotem a dalšími přísadami používá jako surovina při výrobě surové oceli, která se dále zpracovává ve válcovaný materiál, konkrétně předvýrobky, dlouhé výrobky a ploché výrobky, jež se případně dále zpracovávají ve výrobky první transformace. V oblasti surového železa působí v České republice ze spojujících se soutěžitelů pouze navrhovatel, přičemž většina jeho produkce je použita pro vlastní spotřebu.
Všechny výše vymezené výrobkové relevantní trhy vymezil Úřad v předmětném správním řízení z geografického hlediska územím celé České republiky , nicméně při posuzování dopadů spojení Úřad zohlednil i celkovou situaci v oblasti hutnictví v Evropě.
IV. Postavení soutěžitelů na relevantních trzích
Pro účely správného vymezení relevantních trhů v předmětném správním řízení a posouzení soutěžní situace na těchto trzích Úřad vyzval nejvýznamnější konkurenty spojovaných soutěžitelů v České republice, konkrétně společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. (dále též "TŽ"), VÍTKOVICE STEEL, a.s. (dále též "VS") a U.S.Steel Košice-Bohemia a.s. (dále též "USS" nebo všechny tři uvedené subjekty společně jako "Úřadem oslovení konkurenti") 11 , a dále společnost Hutnictví železa a.s., Praha (dále jen "HŽ"), která je asociací, sdružující české a slovenské ocelářské podniky, k poskytnutí informací ohledně vymezení jednotlivých relevantních trhů, celkové velikosti předmětných trhů v České republice a postavení jednotlivých soutěžitelů na nich a rovněž informací o velikosti celé oblasti hutního průmyslu v České republice a postavení nejvýznamnějších soutěžitelů v ní působících.
Informace poskytnuté Úřadem oslovenými konkurenty vycházely zejména ze statistik HŽ a zpravidla se tedy shodovaly s údaji poskytnutými Úřadu společností HŽ, v dalším textu jsou proto údaje poskytnuté navrhovatelem explicitně doplněny zejména o údaje získané od HŽ. Údaje poskytnuté společností HŽ se pro jednotlivé relevantní trhy liší od údajů poskytnutých navrhovatelem, konkrétně tržní podíly odhadované společností LNM jsou pro většinu relevantních trhů více či méně nižší než odhady společnosti HŽ. Tyto rozdíly jsou dle zjištění Úřadu způsobeny zejména tím, že údaje poskytnuté LNM jsou údaji o celkovém prodeji, nezahrnují tedy objem výrobků určených pro vlastní spotřebu skupiny LNM, zatímco údaje evidované HŽ jsou údaji o celkové spotřebě ocelářských produktů v České republice, zahrnují tedy jak prodeje v České republice (pocházející z domácí výroby či z dovozu), tak i vlastní spotřebu jednotlivých ocelářských společností, tzn. produkty, které nejsou umísťovány na trh. Typicky například v oblasti ocelových předvýrobků LNM prodává třetím subjektům pouze marginální část své celkové produkce. Další diskrepance mohou být způsobeny skutečností, že neexistuje jednotný přístup k zařazování jednotlivých produktů na vymezené relevantní trhy. Typicky například v oblasti tvarové oceli, profilů, nosníků a tyčové oceli.
Pro úplnost Úřad v této souvislosti dále uvádí, že společnost HŽ nemá k dispozici údaje o jednotlivých dovozcích na relevantní trhy 12 (s výjimkou údajů o svých členech ze Slovenska), ale pouze o celkových dovozech.
Pokud jde o postavení soutěžitelů na jednotlivých výše vymezených relevantních trzích, situace je následující: 13
Trh předvýrobků z uhlíkové oceli: tržní podíl LNM je cca [ obchodn í tajemství ] % a tržní podíl PHS je cca [ obchodn í tajemství ] %, celkové dovozy činí cca 40 %, tržní podíl nejsilnějšího konkurenta, společnost TŽ, činí cca 28 %.
Trh plochých výrobků z uhlíkové oceli válcovaných za tepla: tržní podíl LNM je cca [ obchodn í tajemství ] % a tržní podíl PHS je cca [ obchodn í tajemství ] %, celkové dovozy činí cca 43 %, společnost VS dosahuje tržního podílu cca 22 % a společnost USS dosahuje tržního podílu cca 19 %.
Trh (nepotahovaných) plochých výrobků z uhlíkové oceli válcovaných za studena: tržní podíl LNM je cca [ obchodn í tajemství ] % a tržní podíl PHS je cca [ obchodn í tajemství ] %, celkové dovozy činí cca 70 %, nejsilnější konkurent, společnost USS, dosahuje tržního podílu na cca 30 %.
Trh tvarové oceli (profilů): tržní podíl LNM je cca [ obchodn í tajemství ] % a tržní podíl PHS je cca [ obchodn í tajemství ] %, celkové dovozy jsou cca 40 %, tržní podíl nejsilnějšího konkurenta, společnosti TŽ, je cca 36 %.
Trh nosníků: tržní podíl LNM je cca [ obchodn í tajemství ] % a tržní podíl PHS je cca [ obchodn í tajemství ] %, celkové dovozy jsou cca 36 %.
Trh válcovaného drátu: tržní podíl LNM je cca [ obchodn í tajemství ] % a tržní podíl PHS je cca [ obchodn í tajemství ] %, celkové dovozy činí cca 20 %, společnost TŽ dosahuje tržního podílu cca 40 %.
Trh bezešvých trubek nevelkých průměrů z uhlíkové oceli: tržní podíl LNM je cca [ obchodn í tajemství ] % a tržní podíl PHS je cca [ obchodn í tajemství ] %, celkové dovozy jsou cca 46 %, tržní podíl nejsilnějšího konkurenta, společnosti VS, je cca 16 %.
Trh galvanizovaných ocelových výrobků: LNM na tomto trhu nepůsobí, PHS zde dosahuje cca [ obchodn í tajemství ] %, dle HŽ činí celkové dovozy do České republiky cca 99 %, USS odhaduje svůj podíl na cca 10 %.
Trh ostatních potahovaných plochých výrobků: LNM na tomto trhu nepůsobí, PHS zde dosahuje cca [ obchodn í tajemství ] %, dle HŽ činí celkové dovozy do České republiky cca 100 %, USS odhaduje svůj podíl na cca 44 %.
Trh kolejnic: tržní podíl LNM je cca [ obchodn í tajemství ] % a tržní podíl PHS je cca [ obchodn í tajemství ] %, celkové dovozy činí dle HŽ cca 4 %, nejsilnějším subjektem na trhu je společnost TŽ, která odhaduje svůj podíl na cca 94 %.
Trh štětových stěn: LNM na tomto trhu nepůsobí, PHS zde dosahuje cca [ obchodn í tajemství ] %, dle HŽ činí celkové dovozy do České republiky cca 40 %, společnost VS odhaduje svůj podíl na cca 65 %.
Spojením dotčená oblast surového železa: tržní podíl LNM je cca [ obchodn í tajemství ] %, PHS surové železo do České republiky nedováží, dle HŽ jsou celkové dovozy marginální, pouhá cca 1,4 %, tržní podíl nejsilnějšího konkurenta, společnosti TŽ, je dle HŽ nikoliv nevýznamný 14 .
V. Dopady spojení
Při posuzování dopadů daného spojení soutěžitelů Úřad posuzoval dopady předmětného spojení soutěžitelů především z hlediska ustanovení § 17 odst. 1 zákona a v něm uvedených kriterií. Úřad se zabýval zejména strukturou relevantních trhů, podílem spojujících se soutěžitelů na těchto trzích, jejich hospodářskou a finanční silou, právními a jinými překážkami vstupu dalších soutěžitelů na relevantní trhy, možností volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů, vývojem nabídky a poptávky na relevantních trzích, potřebami a zájmy spotřebitelů, jakož i výzkumem a vývojem, jejichž výsledky vedou ku prospěchu spotřebitele, a dalšími skutečnostmi pro relevantní trhy charakteristickými.
Úřad tedy v rámci svého šetření zkoumal dopady posuzovaného spojení na hospodářskou soutěž, respektive újmu, která by v důsledku tohoto spojení mohla vzniknout. Přičemž za újmu se považuje zejména podstatné snížení počtu vzájemně si konkurujících subjektů na trhu nebo založení či posílení dominantního postavení soutěžitele. Újma se projevuje negativním vývojem struktury daného trhu, jehož důsledkem je narušení funkcí hospodářské soutěže s negativním dopadem na spotřebitele.
V rámci předmětného řízení Úřad v souladu s platnou legislativou posuzoval dopady spojení na hospodářskou soutěž v době rozhodnutí na území České republiky, nicméně zohlednil rovněž situaci, která s největší pravděpodobností nastane se vstupem České republiky do Evropské unie.
5.1 Situace na jednotlivých relevantních trzích a v hutním průmyslu jako celku v České republice
Při posuzování dopadů konkrétního spojení soutěžitelů považuje Úřad za stěžejní ty trhy, na nichž bude postavení spojujících se soutěžitelů spojením posíleno a o které se rozsah působnosti účastníka řízení rozšíří nebo ty trhy, na nichž dojde spojením k vertikálnímu propojení.
V posuzovaném případě působí na osmi z (celkem jedenácti) výše vymezených relevantních trhů před posuzovaným spojením oba spojující se soutěžitelé a oba si na nich navzájem konkurují. Na šesti z těchto trhů, konkrétně na trzích předvýrobků z uhlíkové oceli, plochých výrobků z uhlíkové oceli válcované za tepla, (nepotahovaných) plochých výrobků z uhlíkové oceli válcovaných za studena, tvarové oceli (profilů), nosníků a válcovaného drátu, přesahuje společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů [ obchodn í tajemství ] %.
Na relevantních trzích galvanizovaných ocelových výrobků, ostatních potahovaných plochých výrobků a štětových stěn působí ze spojujících se soutěžitelů pouze nabývaná společnost PHS. O tyto trhy bude tedy výrobkové portfolio účastníka řízení v důsledku spojení rozšířeno. Nicméně podíl společnosti PHS na těchto trzích je marginální, nepřesahující [ obchodn í tajemství ] %, a to navíc v kontextu toho, že celkové dovozy do České republiky představují v oblasti potahovaných ocelových výrobků cca 100 % a v oblasti štětových stěn cca 40 %, v posledně uvedeném případě je nejsilnějším subjektem na trhu bezesporu společnost VS, která odhaduje svůj podíl na cca 65 %.
V oblasti surového železa, která je posuzovaným spojením rovněž dotčena, dochází k vertikálnímu dotčení, neboť surové železo se zpracovává v surovou ocel a ta dále ve válcovaný materiál, konkrétně předvýrobky, dlouhé výrobky a ploché výrobky, jež se případně dále zpracovávají ve výrobky první transformace. Spojením nicméně nedochází k významnému vertikálnímu propojení, neboť v oblasti hutního průmyslu je většina výrobků sloužících k dalšímu zpracování použita v rámci jednotlivých holdingů.
S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že posuzované spojení soutěžitelů má převážně horizontální charakter. Na osmi vymezených relevantních trzích se činnosti spojujících se soutěžitelů překrývají, přičemž na šesti z takto horizontálně dotčených trhů přesahuje společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů [ obchodn í tajemství ] %. Na posuzování dopadů spojení na tyto trhy se Úřad zaměřil.
K situaci na trhu předvýrobků z uhlíkové oceli Úřad uvádí, že společnost LNM většinu své celkové produkce ocelových předvýrobků používá pro vlastní spotřebu v rámci svého holdingu a na trh umísťuje pouze zanedbatelnou část své celkové produkce. Tržní podíl společnosti PHS odhaduje navrhovatel na cca [ obchodn í tajemství ] %. Nejsilnějším konkurentem na tomto trhu je společnost TŽ, která odhaduje svůj tržní podíl na cca 28 %.
Tržní podíl spojením vzniklého subjektu na trhu plochých výrobků z uhlíkové oceli válcované za tepla sice přesáhne [ obchodn í tajemství ] % hranici, nicméně oproti situaci před posuzovaným spojením vzroste pouze o cca [ obchodn í tajemství ] %. Navíc dvě konkurenční společnosti dosahují na tomto trhu rovněž významných podílů (viz část IV tohoto rozhodnutí).
Na trhu (nepotahovaných) plochých výrobků z uhlíkové oceli válcovaných za studena dosahuje společnost LNM dle vlastních odhadů cca [ obchodn í tajemství ] % tržního podílu a tento podíl v důsledku spojení vzroste o dalších cca [ obchodn í tajemství ] %. Nicméně i na tomto trhu působí další významné subjekty, například společnost USS, která odhaduje svůj podíl na cca 30 %.
Na trhu tvarové oceli (profilů) dojde sice v důsledku posuzovaného spojení k navýšení tržního podílu LNM z cca [ obchodn í tajemství ] % na cca [ obchodn í tajemství ] %, nicméně na tomto trhu působí mimo jiné i společnost TŽ, jejíž tržní podíl činí cca 36 %.
Na trhu nosníků tržní podíl spojením vzniklého subjektu rovněž přesáhne [ obchodn í tajemství ] % hranici, nicméně oproti situaci před posuzovaným spojením vzroste pouze o cca [ obchodn í tajemství ] %.
Na posledním z výše uvedených trhů, na trhu válcovaného drátu, dosahuje před spojením LNM tržního podílu cca [ obchodn í tajemství ] % a tento podíl v důsledku spojení vzroste na cca [ obchodn í tajemství ] %. I na tomto trhu je však konkurence zajištěna, a to mimo jiné díky společnosti TŽ, která odhaduje svůj tržní podíl na cca 40 %.
Situace v oblasti hutního průmyslu v České republice jako celku je následující. Pro český ocelářský průmysl je typické působení několika velkých konkurentů s poměrně širokým spektrem vyráběných produktů, které jsou navzájem snadno zaměnitelné. Třemi hlavními konkurenty jsou LNM Group, která v České republice působí mimo jiné prostřednictvím společnosti Nová huť a společností jí kontrolovaných, skupina společností kontrolovaných TŽ a dále tradiční dovozce ze Slovenska, společnost U.S.Steel Košice, s.r.o., jejíž výrobky do České republiky dováží společnost U.S.Steel Košice-Bohemia a.s. Ostatní soutěžitelé, například skupiny společností kontrolovaných VS nebo Z-group a.s., zaujímají významnější pozice jen v některých skupinách sortimentu. Možnost monopolního ovlivňování trhu finální hutní produkce v České republice by tak hrozila zejména při majetkovém propojení nebo souladném jednání těchto subjektů.
Společnost LNM odhadla své postavení v oblasti hutního průmyslu v České republice jako celku za rok 2002 na cca [ obchodn í tajemství ] % podíl na celkovém prodeji a postavení společnosti PHS na cca [ obchodn í tajemství ] % podíl na celkovém prodeji. Společnost HŽ odhaduje podíl LNM (před akvizicí PHS) na celkové hutní spotřebě v České republice v roce 2003 na cca 40 % a podíl jejího hlavního konkurenta, společnosti TŽ, na cca 25 %.
5.2 Situace v hutnictví v nadnárodním kontextu a rozhodovací praxe Evropské komise
Jak již bylo uvedeno výše, Úřad posuzoval dopady spojení na hospodářskou soutěž na území České republiky, nicméně zohlednil i situaci, která v hutnickém průmyslu s největší pravděpodobností nastane se vstupem České republiky do Evropské unie, a v úvahu vzal rovněž nadnárodní kontext posuzované transakce.
Společnost LNM je součástí nadnárodní skupiny společností, v České republice působí jak přímo, zejména prostřednictvím společnosti Nová huť, tak i prostřednictvím dovozů. LNM je nejsilnější ocelářskou skupinou působící v České republice s nejširším spektrem výrobků. Společnost PHS je nejvýznamnější polskou ocelářskou společností, na území České republiky působí prostřednictvím dovozů a dosahuje zde nikoliv nevýznamného postavení. Na některých relevantních trzích přesáhne společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu [ obchodn í tajemství ] % hranici. Společnost navíc získá v České republice přístup k významné distribuční síti.
LNM je sice druhým největším světovým výrobcem oceli, nicméně v Evropě působí několik stejně významných subjektů, a to skupina Arcelor, která vznikla spojením společností Usinor, Aceleria a Arbed, skupina Corus, která vznikla spojením společností British Steel a Dutch Hoogovens Group, a skupina Thyssen Krupp. Konkurenční prostředí v rámci evropského trhu bude tedy zajištěno. Společnosti LNM a PHS dosahují na evropském trhu společného podílu cca [ obchodn í tajemství ] % na jednotlivých relevantních trzích 15 . Na celosvětovém ani celoevropském postavení společnosti LNM v důsledku jejího spojení s PHS nedojde k podstatným změnám.
S ohledem na výše uvedené Evropská komise i polský antimonopolní úřad předmětné spojení povolili bez podmínek. 16
K situaci na celoevropském trhu ocelářských produktů Úřad dále uvádí následující. V posledních letech je patrná tendence ke globalizaci ocelářského trhu v Evropě. Evropská komise nekladla při schvalování spojování ocelářských společností překážky, i když tržní podíl na relevantním trhu určitého výrobku na území jednoho členského státu Evropské unie byl velmi vysoký. Evropská komise rovněž v řadě případů týkajících se fúzí ocelářských společností nebránila koncentracím, v jichž důsledku nově vzniklý subjekt získal relativně vysoké tržní podíly v rámci evropského trhu. Rozhodujícími argumenty byly vždy konkurence dalších ekonomicky silných subjektů, existence konkurenčního tlaku v důsledku nadkapacity na daných relevantních trzích a také výrazný nárůst podílu dovozů z východní Evropy. Například v případě spojení British Steel and Hoogovens dosahovaly strany spojení tržních podílů cca 25 % 17 , v případě spojení Mannesmann/Hoesch spojující se subjekty dosahovaly na úrovni společenství rovněž cca 25 % a v Německu cca 50% 18 , obdobně rovněž v případě spojení Usinor/Arbed/Acelaria 19 .
Při posuzování spojení Krupp/Thyssen/Riva/Falck/Tadfin/AST shledala Evropská komise, že největší konkurent spojujících se subjektů, který na předmětném relevantním trhu dosahuje podílu 15 %-25 %, má dostatečné výrobní kapacity a navíc značné dodatečné kapacity, kterými může zamezit jakémukoliv pokusu nového subjektu omezit produkci za účelem zvýšení cen. 20 Tento fakt, který je navíc umocněn tím, že západoevropští výrobci budou muset čelit zásadní konkurenci ze zemí Dálného Východu a zemí východní Evropy, je výsledkem fungující cenové konkurence v oblasti ocelářství, v jejímž důsledku si žádný soutěžitel nedovolí neodůvodněně zvýšit cenovou úroveň svých produktů, neboť by ztratil či oslabil svoje pozice na trhu. Navíc výrobci s nízkými náklady pocházející z Taiwanu, Jižní Korei, Thajska a z Číny zásadně zvyšují své výrobní kapacity, a přestože zde také roste spotřeba ocelářských produktů, lze očekávat, že tito levnější výrobci vstoupí na západoevropský trh.
Vzhledem k tomu, že výše uváděná tendence je charakteristická i pro tuzemský trh, Úřad se s těmito závěry Komise pro potřeby posuzovaného spojení ztotožňuje. Uvedené skutečnosti svědčí o tom, že i po spojení budou LNM a PHS vystaveni silné konkurenci ze strany ostatních velkých hutních společností, které budou schopny zamezit jakémukoli pokusu o neospravedlnitelné zvýšení cen ocelářských výrobků.
5.3 Zahraniční obchod, bariéry dovozu
V současné době neexistují v oblasti hutnictví podstatné překážky dovozu, a tedy ani bariéry vstupu na trh pro zahraniční producenty. Cenová hladina, respektive konkurenceschopnost konečného produktu, je sice částečně ovlivňována náklady na jeho přepravu, nicméně výše nákladů na přepravu hutních výrobků ze zahraničí objem dovozu do České republiky podstatně neovlivňuje.
Dovozy do České republiky jsou obecně velmi významné, konkrétní dovozy na jednotlivé relevantní trhy se však navzájem liší. Dle údajů poskytnutých Úřadu společností HŽ například v oblasti potahovaných ocelových výrobků představují celkové dovozy do České republiky cca 100 %, na trhu (nepotahovaných) plochých výrobků z uhlíkové oceli válcovaných za studena představují celkové dovozy cca 70 % a na většině (konkrétně na šesti) z dalších relevantních trhů vymezených pro účely tohoto řízení představuje podíl celkových dovozů cca 40 %.
S ohledem na skutečnost, že po vstupu České republiky do Evropské unie odpadnou i zbývající bariéry pro dovozy, lze očekávat vstup některých významných evropských ocelářských společností na trh České republiky. Potenciálními konkurenty jsou například silné ocelářské společnosti Arcelor, ThyssenKrupp, Salzigitter a Rautarruki, které v současné době působí mimo jiné i v Polsku. Velmi významné jsou tradičně například dovozy společnosti US Steel Košice (viz výše).
Další relevantní skutečností je, že v posledních pěti letech musí soutěžitelé již působící a zavedení na uvedených relevantních trzích, a to nejen na území České republiky, ale i celosvětově, čelit nové konkurenci, a sice dovozům z východní Evropy. Na tuzemský trh začaly v nedávné době importovat zejména společnosti Magnitogorsk, Novolipetsk Iron & Steel Corporation a Severstal. Kromě faktické konkurence na výše uvedených relevantních trzích existuje i konkurence potenciální, která je s to kdykoliv nahradit dodávky spojujících se soutěžitelů, pokud by z jejich strany došlo k jakýmkoliv pokusům o zneužití dominantního postavení.
Ve vztahu k vývozům je situace obdobná (překážky vývozu, přepravní náklady). Například společnost Nová huť exportuje v současné době více než [ obchodn í tajemství ] % svých výrobků.
V této souvislosti Úřad považuje za velmi významný fakt, který uvedla společnost HŽ, a sice, že spotřeba ocelářských výrobků v Polsku je velmi nízká, cca 180 kg/osobu/rok, zatímco průměr v Evropské unii je cca 360 kg/osobu/rok a v České republice dokonce cca 430 kg/osobu/rok. Se vstupem Polska do Evropské unie lze proto předpokládat růst spotřeby a její krytí zvýšené poptávky jak produkcí PHS, tak i dovozy.
5.4 Další relevantní skutečnosti
Nově vzniklý hospodářsky a finančně silný celek, tedy skupina LNM ve spojení se skupinou PHS, bude nadále vystaven efektivní soutěži na všech vymezených relevantních trzích ze strany přinejmenším stejně hospodářsky a finančně silných konkurentů, ať již reálných či potenciálních. Tito konkurenti mají významný tržní podíl, dostatečné finanční zdroje, které jim umožní investovat a soutěžit s nově vzniklým subjektem. Nový subjekt LNM/PHS tak bude konfrontován se silnými subjekty působícími na mnoha relevantních trzích v rámci ocelářského sektoru. Jedná se zejména o nadnárodní skupiny společností Arcelor, Thyssen Krupp, Corus, Mannesmann/Hoesch, US Steel. Z tuzemských společností představují nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů společnosti TŽ a VS.
Rovněž existence cenové soutěže v oblasti ocelářství v předchozích letech naznačuje, že i po spojení soutěžitelů LNM a PHS budou ostatní velké společnosti schopny na trhu zamezit jakémukoliv pokusu o neospravedlnitelné zvýšení cen ze strany nově vzniklého subjektu.
S ohledem na charakter jednotlivých produktů spojujících se soutěžitelů a s ním související velkou návaznost dotčených relevantních trhů lze konstatovat, že v důsledku posuzovaného spojení nedojde k posílení pozice spojujících se soutěžitelů vůči odběratelům či dodavatelům, a to ani oproti svým hlavním konkurentům. Na straně poptávky stojí malý počet subjektů, zejména ocelářské společnosti, které mají významné postavení na navazujících trzích. Postavení soutěžitelů na relevantním trhu je vůči poptávajícím dále oslabeno existencí rezerv ve výrobních kapacitách.
V oblasti výzkumu a vývoje má pro konkurenceschopnost v ocelářském průmyslu zásadní význam především inovace. Výrobky umístěné na trhu musí splňovat vysoké očekávání a požadavky zákazníků. Proces výroby a výrobky samotné musí obstát v tržních podmínkách z hlediska poměru nákladů a efektivnosti, ochrany životního prostředí i bezpečnosti. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že společnost Nová huť je majitelem řady patentů, průmyslových a užitných vzorů a vyvinula řadu technologií ke zjednodušení a zefektivnění výroby, nicméně tento fakt se vztahuje na všechny významné producenty oceli a výrobků z oceli.
V této souvislosti navrhovatel uvedl, že hlavním cílem transakce je modernizace a finanční konsolidace polského ocelářského průmyslu. Posuzované spojení by mělo vést k cenově efektivní výrobě a dosažení vyšší kvality výrobků s vysokou přidanou hodnotou, které budou vyhovovat požadavkům zákazníků, a to jak dalších zpracovatelů, tak i konečných spotřebitelů.
5.5 Připomínky k posuzovanému spojení
Jak již bylo výše uvedeno, Úřad v rámci řízení o povolení spojení soutěžitelů LNM a PHS vyzval některé nejvýznamnější konkurenty spojovaných soutěžitelů, konkrétně společnosti TŽ, VS, USS a Z-group a.s., a dále společnost Hutnictví železa, která je asociací, sdružující české a slovenské ocelářské podniky, k poskytnutí stanovisek k předmětnému spojení.
Oslovení soutěžitelé nevznesli proti posuzovanému spojení žádné relevantní námitky. Pouze společnost VS ve svém podání vznesla námitky ve vztahu k dotčené oblasti surového železa, na níž je dle tvrzení VS společnost VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s. (dále jen "Vysoké pece") 21 monopolním výrobcem. Dle tvrzení společnosti VS společnost Vysoké pece v roce 2003 a v dosavadním průběhu roku 2004 vynucuje různými formami zneužívání dominantního postavení zcela nepřiměřené cenové podmínky. K tomu Úřad uvádí, že posouzení těchto skutečností není a ani nemůže být předmětem tohoto správního řízení. 22 Společnost Hutnictví železa spatřuje hlavní význam spojení v synergických efektech při snižování nákladů a nepředpokládá jakékoliv ohrožení hutnického trhu v České republice.
Žádné jiné připomínky, tzn. připomínky od Úřadem neoslovených soutěžitelů, k posuzovanému spojení Úřad v průběhu správního řízení neobdržel.
5.6 Předchozí rozhodovací praxe Úřadu
Dosažené tržní podíly spojujících se soutěžitelů na některých relevantních trzích v České republice posuzoval Úřad rovněž z hlediska své předcházející rozhodovací praxe, zejména případů, v nichž byl také dosažen vyšší společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů 23 .
Při porovnání podmínek na relevantních trzích v posuzovaném případě a v případech uvedených výše shledal Úřad, že na relevantních trzích v případě spojení soutěžitelů LNM/PHS jsou, podobně jako v případě spojení soutěžitelů DuPont Danmark ApS, RETRIM DK A/S RETRIM-CZ, spol. s r.o. (dále jen "Dupont/Retrim"), které bylo Úřadem rovněž povoleno, tržní podmínky zcela odlišné od podmínek na relevantních trzích v případě spojení soutěžitelů Karlovarské minerální vody, a.s a Poděbradka, spol. s r.o. (dále jen "KMV/Poděbradka"), a v případě spojení soutěžitelů Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt a Saint Louise Sucre S.A. (dále jen "Südzucker").
Konkrétně se jedná zejména o následující odlišnosti. V citovaných rozhodnutích Úřadu KMV/Poděbradka a Südzucker tvořilo poptávkovou stranu trhu mnoho subjektů, které proti spojujícím se soutěžitelům nedisponovaly významnou kupní silou. V případě posuzovaného spojení LNM/PHS, stejně jako v případě Dupont/Retrim, existuje na poptávkové straně trhu v České republice omezený počet subjektů.
V případě KMV/Poděbradka dodávali spojující se soutěžitelé své výrobky do distribuční sítě, přičemž konečnými odběrateli byly zejména domácnosti, zatímco v případě spojení společností LNM a PHS, obdobně jako v případě Dupont/Retrim, je situace odlišná, neboť výrobky spojujících se soutěžitelů jsou používány k dalšímu zpracování.
V případě LNM/PHS se dále jedná o neregulovaný trh bez významných bariér dovozu a vývozu. Dovozy hutnických produktů do České republiky jsou obecně velmi významné, rovněž značná část produkce LNM v České republice je určena pro vývoz. Naopak případě KMV/Poděbradka se jednalo o trhy, kde dovoz činil cca 0,1 % spotřeby, a to vzhledem k vysokým dopravním nákladům, které představovaly významnou bariéru mezinárodního obchodu, a v případě Südzucker byl jak dovoz, tak vývoz omezen regulatorními opatřeními, tedy kvótami a cly, a to jak ze strany České republiky, tak ze strany ostatních států, respektive Evropské unie.
VI. Závěr
Po zhodnocení celkové situace na všech výše vymezených relevantních trzích v České republice, jakož i situace v oblasti hutního průmyslu v České republice jako celku, a s přihlédnutím k celkové situaci v oblasti hutnictví v Evropě dospěl Úřad k následujícím závěrům.
Nově vzniklý subjekt, tedy skupina LNM ve spojení se skupinou PHS, bude nadále vystaven efektivní soutěži na všech vymezených relevantních trzích ze strany obdobně hospodářsky a finančně silných konkurentů, ať již reálných či potenciálních. Rovněž existence cenové soutěže v oblasti ocelářství v předchozích letech naznačuje, že i po spojení soutěžitelů LNM a PHS budou ostatní velké společnosti schopny na trhu zamezit jakémukoliv pokusu o neospravedlnitelné zvýšení cen ze strany nově vzniklého subjektu.
S ohledem na charakter jednotlivých produktů spojujících se soutěžitelů a s ním související velkou návaznost dotčených relevantních trhů lze konstatovat, že na poptávkové straně trhu v České republice existuje omezený počet subjektů, kterými jsou ocelářské společnosti s významným postavením na navazujících trzích. Postavení soutěžitelů na relevantním trhu je vůči poptávajícím dále oslabeno existencí rezerv ve výrobních kapacitách. V důsledku spojení zároveň rovněž nedojde k posílení pozice spojujících se soutěžitelů při vyjednávání podmínek s odběrateli, neboť spojující se soutěžitelé nebudou v odlišné pozici, než jejich konkurenti.
V případě posuzovaného spojení se jedná o neregulovaný trh bez významných bariér dovozu a vývozu. Dovozy hutnických produktů do České republiky jsou obecně velmi významné, rovněž značná část produkce LNM v České republice je určena pro vývoz.
Úřad rovněž podpůrně přihlédl k rozhodovací praxi Evropské komise, která v posledních letech nekladla při schvalování spojování ocelářských společností překážky, i když tržní podíl na relevantním trhu určitého výrobku na území jednoho členského státu Evropské unie byl velmi vysoký. Evropská komise rovněž v řadě případů týkajících se fúzí ocelářských společností nebránila koncentracím, v jejichž důsledku nově vzniklý subjekt získal relativně vysoké tržní podíly v rámci evropského trhu. Rozhodujícími argumenty byly vždy konkurence dalších ekonomicky silných subjektů, existence konkurenčního tlaku v důsledku nadkapacity na daných relevantních trzích a také výrazný nárůst podílu dovozů z východní Evropy.
Spojením společnosti LNM se společností PHS nedojde k podstatným změnám na jejich celosvětovém ani celoevropském postavení. Evropská komise i polský antimonopolní úřad předmětné spojení z tohoto důvodu povolili bez podmínek.
Úřad vzal rovněž v úvahu skutečnost, že k posuzovanému spojení soutěžitelů neobdržel žádnou relevantní negativní připomínku, respektive námitku, od jakýchkoliv třetích subjektů.
S ohledem na právě uvedené Úřad konstatuje, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší společnou tržní sílu společností LNM a PHS natolik, aby jim tato umožnila chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Subjekt vzniklý spojením bude na všech relevantních trzích v České republice nadále čelit reálné i potenciální konkurenci, takže v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů nedojde ke snížení úrovně konkurenčního prostředí v dotčené oblasti ani k omezení možnosti vstupu nových soutěžitelů. Účinná soutěž na všech relevantních trzích, vymezených pro účely tohoto rozhodnutí, jakož i v celé oblasti hutnictví v České republice, zůstane po realizaci posuzovaného spojení zachována. Posuzované spojení tak nevzbuzuje vážné obavy z možného narušení hospodářské soutěže. Spojením nevznikne nebo nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení. Toto rozhodnutí Úřad ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží: Mgr. Libuše Jeremiášová AK Glatzová & Co. Husova 5, Betlémský palác 110 00 Praha 1
1 spojení soutěžitelů LNM a Nová huť bylo povoleno v roce 2002 rozhodnutím Úřadu č.j. S 141/02-3731/02
2 rovněž viz rozhodnutí Evropské komise M.3326 LNM/PHS
3 viz například rozhodnutí Úřadu č.j. S 141/02-3731/02
4 Evropská komise zvažovala např. v rozhodnutí ECSC.1340 Riva and Acciaio/SAM vymezení čtyř samostatných trhů v rámci trhu ocelových předvýrobků, a to trhů (i) bramy, (ii) bloky, (iii) sochory a (iv) lité předlitky, nicméně otázku konečného vymezení relevantních trhů v této oblasti nechala otevřenou, podobně jako v rozhodnutí M.3326 LNM/PHS
5 obdobně viz rozhodnutí Evropské komise ECSC.1351 Usinor/Arbed/Aceralia
6 viz například rozhodnutí Úřadu č.j. S 141/02-3731/02
7 viz např. rozhodnutí Evropské komise M.906 Mannesmann/Valloutrec a M.222 Mannesmann/Hoesch
8 viz například rozhodnutí Úřadu č.j. S 141/02-3731/02
9 obdobně viz rozhodnutí Evropské komise ECSC.1351 Usinor/Arbed/Aceralia
10 viz např. rozhodnutí Evropské komise ECSC.1357 VA Stahl/Thyssen Schienen Technick
11 Úřad si rovněž vyžádal informace od společnosti Z-group a.s., od níž však neobdržel žádné relevantní informace, které by byly podkladem rozhodnutí
12 tzn. ani o společnosti PHS
13 není-li v konkrétním případě uvedeno jinak, jedná se o údaje za rok 2003
14 jedná se o individuální údaj ve smyslu směrnice č. ST08/96 předsedy ČSÚ k zajištění ochrany individuálních údajů v Českém statistickém úřadě, poskytnutý Úřadu společností HŽ
15 viz rozhodnutí polského antimonopolního úřadu č. 8/2004-LNM/PHS
16 viz rozhodnutí Evropské komise M.3326 LNM/PHS a rozhodnutí polského antimonopolního úřadu č. 8/2004-LNM/PHS
17 viz rozhodnutí Evropské komise ECSC.1310
18 viz rozhodnutí Evropské komise M.222
19 viz rozhodnutí Evropské komise M.2382
20 viz rozhodnutí Evropské komise M.484
21 dceřiná společnost Nové huti
22 v této souvislosti je Úřadem v současné době vedeno samostatné správní řízení č.j. S 25/04
23 případ č.j. R 18/2001-spojení soutěžitelů Karlovarské minerální vody, a.s. a Poděbradka, spol. s r.o., případ č.j. S 57/01, R 13/2003, R 14/2003-spojení soutěžitelů Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt a Saint Louise Sucre S.A., a případ č.j. S 213/03-spojení soutěžitelů DuPont Danmark ApS, RETRIM DK A/S a RETRIM-CZ, spol. s r.o.