UOHS S221/2002
Rozhodnutí: OF/S221/02-4382/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Západočeská energetika a Plzeňská teplárna a Plzeňská energetika a.s.,
Účastníci Plzeňská energetika a.s., Západočeská energetika, a.s., Plzeňská teplárenská, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 19. 12. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 80 KB


S 221/02-4382/02 V Brně dne 19. prosince 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 221/02, zahájeném dne 11. listopadu 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníků řízení, společností Západočeská energetika, a.s., se sídlem Plzeň, Guldenerova 19, PSČ 30328, a Plzeňská teplárenská, a.s. se sídlem Plzeň, Doubravecká 1, PSČ 30410, ve správním řízení zastoupených Dr. iur. Jiří Němec, LL.M., advokátem, se sídlem Klimentská 10, 110 00 Praha 1, na základě plné moci, ve věci udělení povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů společností Západočeská energetika, a.s., se sídlem Guldenerova 19, Plzeň, Plzeňská teplárenská, a.s. se sídlem Doubravecká 1, Plzeň, a Plzeňská energetika a.s., se sídlem Tylova 57, Plzeň, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o převodu cenných papírů uzavřené mezi společností CINERGY GLOBAL RESOURCES 1 B.V., Rotterdam, Nizozemské království, jako prodávající, a společnostmi Západočeská energetika, a.s., se sídlem Guldenerova 19, Plzeň, a Plzeňská teplárenská, a.s. se sídlem Doubravecká 1, Plzeň, jako kupujícími, v jejímž konečném důsledku získají společnosti Západočeská energetika, a.s., se sídlem Guldenerova 19, Plzeň, a Plzeňská teplárenská, a.s. se sídlem Doubravecká 1, Plzeň, každá 50 % akcií společnosti Plzeňská energetika a.s., se sídlem Tylova 57, Plzeň , a tím i společnou kontrolu nad touto společnosti, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, informací o spojovaných společnostech a dalších relevantních informací.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 49/02 ze dne 4. 12. 2002 současně se zveřejněním výzvy k podání případných námitek proti předmětnému spojení soutěžitelů. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Úřad, ve snaze využít všechny dostupné způsoby k získání potřebných informací k objektivizaci stavu na trhu dálkového tepla ve městě Plzni, vyzval dále několik subjektů, dodavatelů a odběratelů spojujících se soutěžitelů k poskytnutí stanovisek k předmětnému spojení. Oslovené subjekty uvedly kromě jediného negativního stanoviska, že posuzované spojení bude mít pozitivní dopad na předmětný trh.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení v platném znění (správní řád), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
K posuzovanému spojení soutěžitelů společností Západočeská energetika, a.s., se sídlem Guldenerova 19, Plzeň (dále jen "ZČE"), Plzeňská teplárenská, a.s. se sídlem Doubravecká 1, Plzeň(dále jen "PT"), a Plzeňská energetika a.s., se sídlem Tylova 57, Plzeň(dále jen "PE"), dochází ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě smlouvy o převodu cenných papírů uzavřené mezi CINERGY GLOBAL RESOURCES 1 B.V., Rotterdam, Nizozemské království (dále jen "CINERGY"), ZČE a PT, v jejíž konečném důsledku získají společnosti ZČE a PT společnou kontrolu nad společností PE.
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období ve smyslu § 14 zákona překročil částku 5 miliard Kč, tzn. že je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona a spojení podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se subjektů
Společnost ZČE je akciovou společností založenou podle českých právních předpisů. Společnost je kontrolována státem prostřednictvím FNM a České konsolidační agentury, které drží společně 50,27 % akcií ZČE. Společnost ZČE podniká na základě licencí udělených dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění (dále jen "energetický zákon"). Jedná se o licenci na distribuci elektřiny na území západočeského regionu (kraj Plzeňský a Karlovarský), na obchod s elektřinou, na výrobu elektřiny a dále na obchod s plynem, která však v roce 2001 ani 2002 nebyla využívána.
Vedle licencovaných činností se společnost ZČE zabývá i řadou vedlejších činností souvisejících s rozvodem elektrické energie, jako je například provoz, údržba, opravy, výstavba a modernizace energetických zařízení, zařízení dispečerské techniky a technických prostředků k řízení spotřeby elektřiny, poskytování služeb souvisejících s dodávkou, odběrem a používáním elektřiny, poskytování telekomunikačních služeb, projektování elektrických zařízení, montáž, oprava, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení.
Společnost ZČE na území České republiky kontroluje následující společnosti:
EN-DATA a.s., se sídlem Guldenerova 19, Plzeň-automatizované zpracování dat poskytování software, hardware a IT služeb,
Enerfin, a.s., se sídlem Na Beránce 2/57, Praha 6-projektování a realizace klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel aj.
EN projekt, spol. s r.o., se sídlem Železniční 34, Plzeň-poradenství v oblasti energetiky,
ESMOS, s.r.o., se sídlem Klenčí pod Čerchovem 329, okr. Domažlice-montáž, opravy a údržba vybraných elektrických zařízení,
GAZELA plus s.r.o., se sídlem Železniční čp.128/34, Plzeň-zpracování dat a poskytování služeb v oblasti odečtu dat,
LIC Technika, s.r.o., se sídlem Koldinova ul. 824 , Klatovy II-výroba plastů, výroba rozvaděčů , jejich montáž, údržba a opravy,
LIDRONE, spol. s r.o., se sídlem Železniční 34, Plzeň-podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady a provozovaní skládek,
PRO ENERGO Plzeň, spol. s r.o., se sídlem K Cihelnám 74, Plzeň-výroba rozvaděčů, regulačních systémů aj.
SEG s.r.o., se sídlem Skladová 4, Plzeň-montáž, opravy a údržba vybraných elektrických zařízení.
Společnost PT je akciovou společností založenou podle českých právních předpisů. Majoritním vlastníkem společnosti PT je město Plzeň. Společnost PT působí na základě licencí udělených dle energetického zákona v oblasti výroby a rozvodu tepelné energie a výroby elektřiny. Dodávaná tepelná energie je vyráběna převážně v kombinované výrobě spolu s elektrickou energií. Společnost PT je nejvýznamnějším dodavatelem dálkového tepla na území města Plzně. Vedle licencovaných činností se společnost dále zabývá činnostmi souvisejícími jako jsou například opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení, opravy a montáže měřidel, projektovou činností ve výstavbě, prováděním staveb aj. Společnost PT nekontroluje žádného dalšího soutěžitele.
Společnost PE je akciovou společností, jež byla před spojením kontrolovaná společností CINERGY. Společnost PE působí na základě licencí udělených dle energetického zákona v oblasti výroby a rozvodu tepelné energie a výroby elektřiny. Společnost PE zásobuje dálkovým teplem některé městské části města Plzeň, ve kterých nepůsobí PT, a dále zásobuje teplem areál skupiny Škoda. Zároveň se zabývá výrobou a rozvodem stlačeného vzduchu a směsného plynu pro odběratele v areálu skupiny Škoda. je nejvýznamnějším dodavatelem dálkového tepla na území města Plzně. Vedle licencovaných činností se společnost dále zabývá činnostmi souvisejícími jako jsou například opravy, revize tlakových zařízení, opravy a montáže měřidel, projektovou činností ve výstavbě, prováděním staveb aj. Společnost PT nekontroluje žádného dalšího soutěžitele ani nemá jiné majetkové účasti. Dopady spojení
Společnost ZČE působí v oblasti výroby, distribuce a obchodu s elektřinou, společnost PT a rovněž i nabývaná společnost PE působí zejména v oblasti výroby elektrické energie a dále výroby a rozvodu tepelné energie, tj. jedná se o činnosti, které jsou regulovány podle energetického zákona. Jednotliví soutěžitelé mohou působit na těchto trzích pouze na základě licencí udělených Energetickým regulačním úřadem (dále jen "ERÚ").
Společnosti PT a PE vyrábějí a dodávají tepelnou energii (včetně dodávek teplé užitkové vody) prostřednictvím svých rozvodných sítí. Pro trh dodávek dálkového tepla je charakteristické vytváření lokálních monopolů, což je dané především specifikem dodávaného zboží (teplo) a specifiky distribuční sítě (rozvody tepelné energie) a tím, že spotřebitel, využívající uvedené služby, nemá většinou možnost na daném území získat tyto služby od jiného soutěžitele. Z hlediska geografického se tedy jedná o trhy vymezené územím, na kterém se nachází tepelné rozvody, prostřednictvím kterých společnosti PT a PE rozvádí jimi vyráběnou tepelnou energii svým zákazníkům. Jedná se tedy o definované lokální trhy omezené zejména ekonomickými a fyzikálními možnostmi dopravy tepelné energie. Relevantní trh dodávek dálkového tepla, na kterém působí PT , zahrnuje geografickou oblast města Plzně, jedná se o konkrétně o městské části Bory, Centrum, Slovany, Severní předměstí, Doubravka a Doudlebce, kde společnost provozuje svou distribuční síť. Společnost PE dodává teplo do hlavního průmyslového areálu skupiny Škoda a dále do zbývajících městských částí Plzně, tj. Skvrňany a Borská pole, kde nepůsobí společnost PT. Vzhledem k výše uvedenému, zejména k tomu, že distribuční sítě společností PT a PE je nutno považovat za vzájemně oddělené a uvedené společnosti působí na rozdílných geografických trzích nedojde ke změně jejich postavení na vymezených geografických trzích.
Při vymezování relevantního trhu přihlédl Úřad také k rozhodnutím Evropské komise M.1402-GAZ DE FRANCE/BEWAG/GASAH, M.1803- Electrabel/Epon , M. 2701- Vattenfall/ BEWAG 1 ), kde Evropská komise konstatovala, že rozvody tepla se od jiných rozvodů liší vysokými nároky na izolaci proti ztrátám tepla. Tato zvláštní nároky vedou k tomu, že rozvody tepla jsou lokálního charakteru a není obvyklé, aby tyto sítě pokrývaly větší území. Z důvodu této omezené možnosti teplo přepravovat se tedy podle komise jedná o lokální geografický trh. Na základě vlastních úvah a s přihlédnutím k rozhodovací praxi Evropské komise při vymezování relevantního trhu u obdobných případů vymezil Úřad relevantní trhy z hlediska geografického jako trhy dané uzemím města Plzně, kde společnosti PT a PE provozují své rozvodné sítě .
V průběhu správního řízení na základě vyžádání názorů a stanovisek od dodavatelů a odběratelů Úřad obdržel vyjádření vztahující se k možným dopadům spojení na předmětné trhy. Oslovené subjekty s výjimkou jednoho negativního stanoviska uvedly, že posuzované spojení bude mít pozitivní dopad zejména na zefektivnění podmínek pro centrální zásobování teplem, snížení režijních nákladů a možné snižování cen pro konečné spotřebitele (viz str. 68-72 spisu). V jediném negativním stanovisku, které Úřadu zaslala společnost Západočeská plynárenská, a.s. (dále jen "ZČP"), bylo poukazováno na skutečnost, že předmětné spojení povede zejména k významnému posílení monopolu dodavatele tepla, získání možnosti rozšíření aktivit spojujícího se subjektu v oblasti teplárenství i mimo město Plzeň a povede k ohrožení investic společnosti ZČP do plynárenských zařízení v průmyslové zóně Borská. K tomu Úřad uvádí, že šetření neprokázalo, že předmětným spojením dojde k významnému posílení monopolu dodavatele tepla, zejména vzhledem ke skutečnosti, že společnosti PT a PE jsou přirozenými lokálními monopoly v oblasti dodávek dálkového tepla a působí na rozdílných geografickým trzích, které jsou dány jejich rozvodnými sítěmi. Spojením soutěžitelů tedy nedojde k vytvoření či posílení dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na vymezeném geografickém trhu, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. K námitce týkající se rozšíření aktivit spojujícího se subjektu i mimo oblast města Plzně v rámci západočeského regionu v oblasti teplárenství Úřad uvádí, že možné rozšíření aktivit nelze vyloučit ani v případě, že by nedošlo k předmětnému spojení a předmětným spojením nebudou dotčena práva ostatních subjektů rozšiřovat své aktivity v oblasti teplárenství mimo oblast Plzně či v rámci regionu západních Čech. Šetření Úřadu rovněž neprokázalo, že předmětným spojením by mohlo dojít k ohrožení investic společnosti ZČP, když společnost ZČP tuto svou obavu žádným způsobem nespecifikovala, stejně jako neprokázala žádný relevantní vztah této své obavy k posuzovanému spojení.
V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů nedojde k navýšení tržních podílů na relevantních trzích, ani k vytvoření či posílení dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
P.M.-19. 12. 2003
Rozhodnutí obdrží:
Dr. iur. Jiří Němec, LL.M., advokát
Klimentská 10
110 00 Praha 1
1 rozh. Komise IV/M.1402-GAZ DE FRANCE/BEWAG/GASAH ze dne 20. 1. 1999, COMP/M.1803-Electrabel/Epon ze dne 7. 2. 2000, COMP/M. 2701-Vattenfall/BEWAG ze dne 4. 2. 2002