UOHS S220/2003
Rozhodnutí: S220/03-120/04-ORP Instance I.
Věc Návrh na určení, zda Rámcová smlouva o dodávkách výrobků podléhá zákazu podle ustanovení § 3 až 6 ZOHS + žádost o povolení individuální výjimky
Účastníci Mistr Distribuce s.r.o., vila Thienfeld, ul. manž. Topinkových 796, 272 03 Kladno Procter & Gamble-Rakona, s.r.o.
Typ správního řízení Určovací řízení podle §7/2
Typ rozhodnutí podléhá zákazu dohod
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 23. 1. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 130 KB


PM 23.1.2004
Č.j.: S 220/03-120/04-ORP V Brně dne 12. ledna 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 220/03 zahájeném dne 4. listopadu 2003 dle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, na návrh společnosti Procter & Gamble-Rakona, s.r.o., se sídlem Ottova 402, Rakovník, PSČ 269 32, IČ 14801396, zastoupené na základě plné moci JUDr. Petrem Niplem , advokátem advokátní kanceláře Nipl, Žák, Slavíček & spol., se sídlem Na Pankráci 11, Praha 4, PSČ 140 00, ve věci určení dle § 7 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, zda Rámcová smlouva o dodávkách výrobků, kterou hodlá společnost Procter & Gamble-Rakona, s.r.o., se sídlem Ottova 402, Rakovník, PSČ 269 32, IČ 14801396 uzavřít se společností Mistr Distribuce s.r.o., se sídlem vila Thienfeld, ul. manž. Topinkových 796, Kladno, PSČ 272 03, IČ 25283596, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci JUDr. Štěpánem Liškou, advokátem advokátní kanceláře se sídlem Jungmannova 31, Praha 1, neobsahuje dohodu podléhající zákazu dle § 3 až 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Určuje se, že dohody obsažené v Rámcové smlouvě o dodávkách výrobků, kterou hodlá uzavřít společnost Procter & Gamble-Rakona, s.r.o., se sídlem Ottova 402, Rakovník, PSČ 269 32, IČ 14801396, se společností Mistr Distribuce s.r.o., se sídlem vila Thienfeld, ul. manž. Topinkových 796, Kladno, PSČ 272 03, IČ 25283596, a to:
dohoda obsažená v čl. 6 podléhá zákazu dohod narušujících soutěž dle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů;
dohoda obsažená v čl. 8 odst. 2 podléhá zákazu dohod narušujících soutěž dle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů;
dohoda obsažená v čl. 9 odst. 2 podléhá zákazu dohod narušujících soutěž dle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 4.11.2003 návrh společnosti Procter & Gamble-Rakona, s.r.o., se sídlem Ottova 402, Rakovník, PSČ 269 32, IČ 14801396 (dále jen "P&G" nebo "navrhovatel") zastoupené na základě plné moci JUDr. Petrem Niplem , advokátem advokátní kanceláře Nipl, Žák, Slavíček spol., se sídlem Na Pankráci 11, Praha 4, PSČ 140 00, na určení dle § 7 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále jen "zákon"). Navrhovatel požádal o určení, zda Rámcová smlouva o dodávkách výrobků (dále jen "Smlouva"), kterou hodlá uzavřít se společností Mistr Distribuce s.r.o., se sídlem vila Thienfeld, ul. manž. Topinkových 796, Kladno, PSČ 272 03, IČ 25283596 (dále jen "Mistr Distribuce"), podléhá zákazu dle § 3 až 6 zákona. K tomuto návrhu se připojila samostatným podáním společnost Mistr Distribuce, zastoupená na základě plné moci JUDr. Štěpánem Liškou, advokátem advokátní kanceláře se sídlem Jungmannova 31, Praha 1.
Na základě výše uvedeného návrhu bylo zahájeno správní řízení S 220/03, jehož účastníky jsou společnosti P&G a Mistr Distribuce.
V rámci správního řízení vyžádal Úřad za účelem zjištění skutečného stavu věci zejména údaje k vymezení relevantního trhu a podílů účastníků řízení na něm. Pro objasnění zamýšlené spolupráce mezi účastníky řízení Úřad nařídil ústní jednání a vyžádal od účastníků řízení doplňující informace (přehled zboží tvořícího předmět dohody, přehled společností propojených s účastníky řízení apod.).
V průběhu správního řízení Úřad vyzval účastníky řízení, aby zpřesnili, která ustanovení Smlouvy mají být předmětem určení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona. V rámci zpřesnění předmětu řízení účastníci řízení uvedli, že předmětem řízení by mělo být posouzení Smlouvy jako celku a že navrhují, aby se Úřad vyjádřil zejména k článku 6, článku 8 odst. 2, článku 9 a článku 10 odst. 2 písm. c) a d) Smlouvy.
V souladu s § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (správní řád), bylo účastníkům řízení umožněno seznámit se s podklady pro rozhodnutí a vyjádřit se ke způsobu jejich zjištění. Společnost P&G svého práva využila a dne 6.1.2004 se seznámila s podklady pro rozhodnutí a se způsobem jejich zjištění, společnost Mistr Distribuce svého práva nevyužila. Společnost P&G nenavrhla doplnění provedení podkladů pro rozhodnutí a nevznesla rovněž žádných námitek proti způsobu jejich zjištění.
Popis rozhodných skutečností
Účastníci řízení
Společnost P&G je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 93623, dne 25.3.1991. Předmětem podnikání je mj. výroba saponátových pracích, mycích, čistících prostředků a pomocných textilních přípravků, výroba kosmetických přípravků, sulfonace různých organických látek, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. Společnost je 100% vlastněna společností Procter & Gamble International Operations S.A., Švýcarsko. Společnost P&G je součástí koncernu The Procter & Gamble Company. V rámci této skupiny v České republice působí ještě Procter & Gamble Materials Management Czech Republic s.r.o. a Procter & Gamble Czech Republic s.r.o.
Společnost Mistr Distribuce je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 91910, dne 4.2.1998. Předmětem podnikání je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, reklamní a propagační činnost a marketingová činnost. Společnost Mistr Distribuce se zabývá zejména distribucí drogistického zboží. Mistr Distribuce je 100% dceřinou společností společnosti ESA s.r.o.
Rámcová smlouva o dodávkách výrobků
Předmětem Smlouvy, kterou hodlají uzavřít účastníci řízení, je úprava způsobu uzavírání a plnění jednotlivých kupních smluv mezi společnostmi P&G a Mistr Distribuce, jejichž předmětem jsou dodávky výrobků od P&G společnosti Mistr Distribuce a další záležitosti spojené s obchodní spoluprací mezi společnostmi P&G a Mistr Distribuce. Výrobky, na něž se vztahuje Smlouva, zahrnují všechny výrobky uvedené v platném ceníku P&G pro Českou republiku, který je pravidelně vydáván ze strany P&G na základě uvážení a rozhodnutí P&G.
Smlouva upravuje způsob uzavírání jednotlivých kupních smluv a práva a povinnosti smluvních stran s tím spojené. Dále upravuje kupní cenu výrobků, platební podmínky a zajištění závazků společnosti Mistr Distribuce.
Čl. 6 Smlouvy stanoví, že (obchodní tajemství)
V čl. 8 odst. 1 Smlouvy (obchodní tajemství)
Čl. 9 Smlouvy (obchodní tajemství)
Dále Smlouva stanoví délku trvání Smlouvy, způsob jejího ukončení a vyrovnání mezi účastníky řízení po ukončení Smlouvy. (obchodní tajemství). Jsou dány případy, kdy je společnost P&G oprávněna od Smlouvy odstoupit.
Další ustanovení Smlouvy se týkají např. podpory prodeje výrobků, utajení informací apod. Smlouva obsahuje přechodná a závěrečná ustanovení, kde se mj. uvádí, že v případě, že některé z ustanovení Smlouvy podléhá souhlasu (nebo výjimce) ze strany Úřadu, stává se takové ustanovení účinným okamžikem právní moci příslušného rozhodnutí Úřadu o udělení souhlasu nebo výjimky.
Smlouva obsahuje 9 příloh, a to: (Obchodní tajemství)
Informace účastníků řízení
Dne 10.12.2003 proběhlo ústní jednání s účastníky řízení za účelem poskytnutí informací o spolupráci obou účastníků řízení dle Smlouvy (protokol z jednání-spis str. 151-156). K povinnosti společnosti Mistr Distribuce předkládat P&G zprávy obsahující potřebné statistické údaje vztahující se k výrobkům, účastníci řízení uvedli, že se bude jednat o údaje o uskutečněných prodejích jednotlivým zákazníkům od společnosti Mistr Distribuce a (obchodní tajemství).
K důvěrným informacím, jež mají být předmětem ochrany (viz výše) účastníci řízení uvedli, že např. informace, který ze zákazníků společnosti Mistr Distribuce odebírá jaký objem zboží vyráběného P&G a za jakou cenu, je pro P&G důvěrná. (Obchodní tajemství). Dále se důvěrné informace vztahují k marketingové oblasti P&G (obchodní tajemství). Záměrem tohoto ustanovení je zamezit zneužití informací společností Mistr Distribuce ve vztahu ke konkurenci P&G, a tím poškození distribuce výrobků P&G.
K formulaci závazku dále účastníci řízení uvedli, že ve Smlouvě je uveden seznam konkurentů P&G, na které se závazek vztahuje a kteří již v současnosti působí na trhu. Zneužití důvěrných informací vyjmenovanými konkurenty P&G by mohlo způsobit mnohem závažnější újmu než jejich využití ve prospěch ostatních konkurentů P&G. (Obchodní tajemství). K dotazu Úřadu, jakým způsobem a na základě jakých kritérií bude posuzováno, zda P&G udělí souhlas společnosti Mistr Distribuce k prodeji a dovozu konkurenčních výrobků, účastníci řízení sdělili, že (obchodní tajemství). Na dotaz Úřadu, jakým způsobem bude Mistr Distribuce prokazovat, že nedojde k újmě v kvalitě distribuce výrobků P&G či k jakémukoliv jinému porušení závazků, které na sebe Mistr Distribuce Smlouvou převzal, účastníci řízení uvedli, že smyslem ustanovení je (obchodní tajemství). Ustanovení se týká závazků ze Smlouvy, které mají vztah ke kvalitě distribuce výrobků P&G, (obchodní tajemství). Dále účastníci řízení doplnili, že pokud Mistr Distribuce prokáže, že k újmě v kvalitě distribuce výrobků P&G a porušení závazků ze Smlouvy v důsledku prodeje a dovozu konkurenčních výrobků nedojde, P&G udělí souhlas k prodeji a dovozu konkurenčních výrobků a tento již nelze odejmout. Na závěr účastníci řízení sdělili, že závazek je směřován spíše na konkrétní osoby (obchodní tajemství).
K délce trvání Smlouvy účastníci řízení uvedli, že Smlouva je uzavřena na dobu (obchodní tajemství) a automaticky se prodlužuje pouze o další (obchodní tajemství), tzn. je maximálně na (obchodní tajemství).
Vymezení relevantního trhu
Pro řádné posouzení dohod obsažených ve Smlouvě je nutno vymezit relevantní trh, na němž se jejich případné protisoutěžní účinky projeví. Trh je obecně místem, kde se střetává nabídka s poptávkou. Dle ustanovení § 2 odst. 2 zákona je pak relevantním trhem trh zboží, které je z hlediska své charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území. Z hlediska času se relevantní trh zkoumá pouze v případě, když v konkrétním okamžiku nebo období jsou soutěžní podmínky výrazně odlišné než v jiných obdobích.
Pro účely vymezení trhu z hlediska výrobkového vycházel Úřad z následujících skutečností:
Ve správním řízení je posuzována Smlouva obsahující podmínky, za kterých bude společnost P&G dodávat své výrobky společnosti Mistr Distribuce pro jejich další prodej v České republice. Ve smyslu ustanovení čl. 1 odst. 2 Smlouvy je jejím předmětem zboží obsažené v platném ceníku společnosti P&G. Ten zahrnuje veškeré drogistického zboží, které společnost P&G dodává na tuzemský trh. Jedná se o širokou škálu výrobkových kategorií, mezi nimiž neexistuje, příp. existuje jen velmi omezená, vzájemná zastupitelnost. P&G vyrábí kromě výrobků používaných v domácnostech i výrobky pro profesionální použití. Ty tvoří zvláštní kategorie, neboť nejsou vzhledem k jiným technologických procesům při použití zastupitelné s výrobky pro domácnosti. K Úřadem zpracovanému rozdělení výrobků tvořících předmět Smlouvy do jednotlivých výrobkových kategorií nebyly účastníky řízení vzneseny námitky.
S ohledem na výše uvedené byly z hlediska věcného vymezeny tyto relevantní trhy: trh šamponů na vlasy, trh stylingových přípravků (zahrnuje laky, tužidla a gely na vlasy), trh kondicionérů a regeneračních přípravků na vlasy, trh pracích prostředků, trh avivážních prostředků, trh prostředků na ruční mytí nádobí, trh prostředků na úklid domácností, trh vod po holení, trh deodorantů a antiperspirantů, trh zubních past, trh přípravků na umělý chrup (zahrnuje krémy na zubní protézy a čistící tablety pro umělý chrup), trh dětských jednorázových plenek, trh dětských čistících ubrousků, trh výrobků pro dámskou hygienu (zahrnuje vložky, slipové vložky, tampony), trh profesionálních pracích systémů (zahrnuje prací prostředky využívané prádelnami, hotely apod.) a trh profesionálních kuchyňských systémů (zahrnuje čisticí prostředky využívané restauracemi, jídelnami, nemocnicemi apod.)
Relevantní trh z hlediska geografického zahrnuje území, na kterém se realizuje vztah nabídky a poptávky po zboží za dostatečně homogenních podmínek, jimiž se odlišuje od ostatních území, na kterých nabídka a poptávka probíhá za podmínek zřetelně odlišných. Společnost Mistr Distribuce bude distribuovat výrobky P&G na celém území republiky. Vztah nabídky a poptávky se realizuje na celém území za dostatečně homogenních podmínek. Z uvedených důvodů se jedná o trh celostátní .
Vymezení relevantního trhu z hlediska časového vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovatelnost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle. V posuzovaném případě se jedná o trh trvalý, charakterizovaný pravidelně se opakujícími dodávkami zboží v průběhu celého roku. Z uvedeného důvodu byl relevantní trh z hlediska časového vymezen jako trh trvalý .
Při vymezení relevantního trhu Úřad podpůrně vycházel z rozhodnutí Evropské komise ve věci fúzí Procter & Gamble/VP Schickedanz ze dne 21.6.1994, Henkel/Schwarzkopf ze dne 18.10.1995 a Unilever/Diversey ze dne 20.3.1996. Obdobným způsobem postupoval Úřad již ve správních řízeních č.j. S 87/98 a č.j. S 12/99 a v nich vydaných rozhodnutích č.j. S 87/98-240 a č.j. S 12/99-240.
Společnost P&G se zabývá jak tuzemskou výrobou drogistického zboží, tak i dovozem drogistického zboží ze zahraničí. Své zboží dodává distributorům/velkoobchodům a maloobchodním prodejnám. Společnost Mistr Distribuce nevyrábí drogistické zboží, ale odebírá drogistické zboží od tuzemských výrobců a dováží výrobky výrobců drogistického zboží ze zahraničí. Distribuuje drogistické zboží distributorům/velkoobchodům a dodává i do maloobchodů. Společnosti P&G a Mistr Distribuce proto působí nejenom jako soutěžitelé ve vertikálním vztahu, ale také jako horizontální konkurenti.
Při vymezení postavení společnosti P&G na relevantním trhu vyšel Úřad pro účely tohoto správního řízení z odhadovaných podílů společnosti P&G na jednotlivých relevantních trzích za rok 2002. Tyto podíly se pohybují do 5 % na následujících relevantních trzích-(obchodní tajemství). Na relevantních trzích-(obchodní tajemství)-se odhadované tržní podíly společnosti P&G pohybují do 30 %. Na zbývajících relevantních trzích-tj. na trzích (obchodní tajemství)-odhadované tržní podíly společnosti P&G přesahují 30 %. Konkrétní výše odhadů tržních podílů společnosti P&G na jednotlivých relevantních trzích (spis str. 166) představuje obchodní tajemství společnosti P&G a není z tohoto důvodu uvedena.
Z celkového objemu drogistického zboží P&G dodávaného na trh distribuuje Mistr Distribuce v průměru cca (obchodní tajemství) %. U jednotlivých výrobkových kategorií může být podíl distribuce prováděné Mistrem Distribuce i výrazně nižší. (Obchodní tajemství)
Společnost Mistr Distribuce distribuuje drogistické zboží nejen společnosti P&G, ale i jiných výrobců. P&G představuje pro Mistra Distribuce významného dodavatele drogistického zboží, o čemž vypovídá skutečnost, že na většině výše vymezených relevantních trhů přesahuje podíl výrobků P&G (obchodní tajemství) % veškerého objemu dodávek drogistického zboží Mistrem Distribuce na tuzemský trh. Konkrétní výše procentních podílů výrobků P&G (spis str. 243-244) nemůže být uvedena, neboť je obchodním tajemstvím společnosti Mistr Distribuce.
Skutková a právní posouzení
Podle § 1 zákona je jeho účelem ochrana hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb (dále jen "zboží") proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení, nebo, za podmínek stanovených tímto zákonem, jejímu ohrožení (dále jen "narušení") dohodami soutěžitelů, zneužitím dominantního postavení soutěžitelů, nebo spojením soutěžitelů.
Podle § 3 odst. 1 zákona dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí sdružení soutěžitelů a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě (dále jen "dohody"), které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže, jsou zakázané a neplatné, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud Úřad nepovolí svým rozhodnutím nebo vyhláškou z tohoto zákazu výjimku.
Předmětem posouzení dle § 7 odst. 2 zákona v rámci tohoto správního řízení byla Smlouva, přičemž se Úřad zabýval zejména článkem 6, článkem 8 odst. 2, článkem 9 a článkem 10 odst. 2 písm. c) a d) Smlouvy, tak jak to shodně uvedli oba účastníci řízení v rámci zpřesnění předmětu řízení. S ohledem na skutečnost, že účastníci řízení působí jak na horizontální, tak na vertikální úrovni trhů zboží, mají dohody obsažené ve Smlouvě charakter dohod smíšených, které jsou ve smyslu § 5 odst. 3 zákona považovány za dohody horizontální. V § 6 odst. 1 písm. a) zákon stanoví, že zákaz dohod podle § 3 odst. 1 se nevztahuje na horizontální dohodu, pokud společný podíl účastníků dohody na relevantním trhu nepřesahuje 5 %, nestanoví-li Úřad vyhláškou tento podíl vyšší (tzv. pravidlo de minimis ). V § 6 odst. 2 zákona jsou pak stanoveny podmínky, za nichž nelze vynětí ze zákazu dohod dle § 6 odst. 1 zákona použít, i když dohoda splňuje podmínky stanovené v § 6 odst. 1 zákona (mj. dohody o určení cen).
Dohoda obsažená v čl. 6 Smlouvy
Na základě dohody obsažené v čl. 6 Smlouvy je P&G oprávněn vydávat obchodní podmínky či jiné obchodní dokumenty, které mohou obsahovat doporučení ceny a obchodních podmínek pro prodej výrobků, jež jsou předmětem Smlouvy, společnosti Mistr Distribuce ve vztahu k jeho dalším zákazníkům. Riziko negativních dopadů na soutěž vyplývajících z doporučených cen, které stanovuje dodavatel svému odběrateli pro další prodej (tzn. na vertikální úrovni), spočívá především v tom, že doporučená cena může sloužit jako záchytný bod pro další prodejce, čímž ve svém důsledku může dojít až k vytvoření více či méně jednotné cenové hladiny i u dalších prodejců. Stanovení doporučené ceny pak může mít rovněž za následek omezení konkurence mezi ostatními dodavateli shodného či zastupitelného zboží (tzn. mezi ostatními konkurenčními soutěžiteli). Využívání či zveřejňování doporučených cen může usnadnit nekalé praktiky mezi dodavateli, kteří se budou vzájemně informovat o cenové hladině, a omezí tak možnost používání nižších cen pro další prodej. Dále je pak třeba zohlednit skutečnost, zda dodržování cenových doporučení není nějakým způsobem vynucováno, čímž by toto ustanovení ztrácelo charakter pouhého doporučení a v podstatě by se rovnalo stanovení prodejní ceny dalším odběratelům či koncovým spotřebitelům.
Zároveň Úřad uvádí, že účastníci řízení nepůsobí pouze na vertikální úrovni (tzn. ve vztahu dodavatel/odběratel), ale rovněž jako horizontální konkurenti, neboť Mistr Distribuce působí jako prodejce drogistického zboží ostatním velkoobchodům i maloobchodům a P&G rovněž dodává své zboží do maloobchodu i ostatním distributorům (velkoobchodům). Doporučené ceny stanovené mezi konkurenty mohou vést k závažnému narušení hospodářské soutěže, neboť mohou mít za následek jednotné a koordinované chování soutěžitelů při stanovení ceny.
Z výše uvedených důvodů Úřad konstatuje, že dohoda obsažená v čl. 6 Smlouvy může vést k narušení hospodářské soutěže. Úřad se dále zabýval tím, zda se na posuzovanou dohodu vztahuje ust. § 6 zákona, dle kterého se zákaz dohod podle § 3 odst. 1 zákona nevztahuje na dohody zanedbatelného významu (tzv. pravidlo " de minimis ").
K tomu Úřad uvádí, že s ohledem na odhadované podíly P&G na relevantních trzích a na podíl zboží P&G na celkovém objemu drogistického zboží distribuovaného společností Mistr Distribuce nemohou účastníci řízení využít pravidla " de minimis " pro dohodu obsaženou v čl. 6 Smlouvy, neboť jejich společný podíl přesahuje 5 % na těchto relevantních trzích: (obchodní tajemství).
Úřad se dále zabýval tím, zda se na dohodu obsaženou v čl. 6 Smlouvy ve vztahu k ostatním relevantním trhům vztahuje vyhláška č. 198/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona pro určité druhy vertikálních dohod (dále jen "vyhláška"). Zákaz podle § 3 odst. 1 zákona se nevztahuje na vertikální dohody, splňující podmínky stanovené v této vyhlášce. Takové dohody požívají výhody obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž. Podmínky pro aplikaci vyhlášky na vertikální dohody uzavřené mezi soutěžiteli jsou upraveny v § 4 vyhlášky, ze kterého vyplývá, že se zákaz podle § 3 odst. 1 zákona nevztahuje na vertikální dohody, pokud podíl dodavatele na trhu daného zboží nepřevýší 30 % (viz § 4 odst. 1 písm. a) vyhlášky), (resp. 35 % za dále stanovených podmínek-viz § 4 odst. 2 vyhlášky).
Ve vztahu k relevantním trhům (obchodní tajemství) Úřad konstatuje, že dohoda nespadá pod vyhlášku, neboť podíl P&G na těchto trzích přesahuje 30 % (na dvou z těchto trhů přesahuje podíl P&G 35 %), a proto nemohou účastníci řízení pro dohodu obsaženou v čl. 6 Smlouvy využít obecné výjimky ze zákazu dohod dle § 3 odst. 1 zákona upravenou ve vyhlášce, a proto spadá pod zákaz dle § 3 odst. 1 zákona.
Dohoda obsažená v čl. 8 odst. 2 Smlouvy
Na základě čl. 8 odst. 2 Smlouvy se Mistr Distribuce zavazuje poskytovat společnosti P&G statistické údaje vztahující se k výrobkům, jež jsou předmětem Smlouvy. Dle účastníků řízení by se mělo jednat zejména o údaje (obchodní tajemství).
K uvedené dohodě Úřad uvádí, že účastníci řízení působí rovněž jako horizontální konkurenti. Horizontální konkurenti si navzájem konkurují v řadě oblastí, mezi něž patří oblast nákladů (tedy oblast, v níž mohou hledat úspory využitelné ke zlepšení nabídky svého zboží), oblast prodejních cen zboží, ale např. i určení splatnosti pro své odběratele. Tyto informace obecně patří mezi velmi citlivé a odhalují konkurentům možnosti a limity chování daného soutěžitele.
Úřad uvádí, že účastníci řízení tím, že Mistr Distribuce bude sdělovat svému konkurentovi detailní zprávy vztahující se k výrobkům, jež jsou předmětem Smlouvy, a to zejména údaje (obchodní tajemství), mohou omezit svou schopnost navzájem si konkurovat při prodeji zboží společnosti P&G. Navíc je Mistr Distribuce povinen tyto informace předávat P&G bez zbytečného odkladu, kdykoli o to P&G požádá. P&G tímto způsobem získá podrobnou znalost o (obchodní tajemství) společnosti Mistr Distribuce ve vztahu ke svým odběratelům. Ze strany P&G pak hrozí potenciální nebezpečí koordinace při stanovení prodejních cen svého zboží dle společnosti Mistr Distribuce. V kontextu s čl. 6 Smlouvy pak může P&G stanovovat výši doporučených cen společnosti Mistr Distribuce s ohledem na (obchodní tajemství).
Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že dohoda obsažená v čl. 8 odst. 2 Smlouvy může vést k narušení soutěže. Úřad se dále zabýval tím, zda se na posuzovanou dohodu vztahuje ust. § 6 zákona, dle kterého se zákaz dohod podle § 3 odst. 1 zákona nevztahuje na dohody zanedbatelného významu (tzv. pravidlo " de minimis ")-viz výše. K tomu Úřad uvádí, že s ohledem na odhadované podíly P&G na relevantních trzích a na podíl zboží P&G na celkovém objemu drogistického zboží distribuovaného společností Mistr Distribuce nemohou účastníci řízení využít pravidla " de minimis " pro dohodu obsaženou v čl. 8 odst. 2 Smlouvy, neboť jejich společný podíl přesahuje 5 % na těchto relevantních trzích: (obchodní tajemství).
Úřad se dále zabýval tím, zda se na dohodu obsaženou v čl. 8 odst. 2 Smlouvy ve vztahu k ostatním relevantním trhům vztahuje vyhláška. Ke splnění podmínek vyhlášky Úřad odkazuje na rozhodnutí v předchozí části rozhodnutí "Dohoda obsažená v čl. 6 Smlouvy".
Na základě výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že dohoda obsažená v čl. 8 odst. 2 Smlouvy podléhá zákazu dle § 3 odst. 1 zákona, neboť pro ni nemohou účastníci řízení využít ani pravidla "de minimis", ani obecné výjimky ze zákazu dohod dle § 3 odst. 1 zákona upravené ve vyhlášce.
Dohoda obsažená v čl. 9 odst. 2 Smlouvy
Dohoda obsažená v čl. 9 odst. 2 Smlouvy stanoví omezení pro společnost Mistr Distribuce ve vztahu k dovozu a prodeji konkurenčního zboží. Dohoda za prvé vyjmenovává soutěžitele, kteří v současné době působí na relevantních trzích a zároveň představují (obchodní tajemství). K prodeji a dovozu výrobků dodávaných na trh těmito soutěžiteli (v případě soutěžitelů dodávajících na trh zboží pro profesionální použití, se omezení vztahuje pouze na tyto výrobky, u výrobců zboží pro "domácnosti" se omezení vztahuje na veškeré výrobky dodávané jimi na relevantní trhy) si je Mistr Distribuce povinen vyžádat předchozí souhlas od P&G. Tento souhlas může být udělen pouze, pokud Mistr Distribuce prokáže, že nedojde k narušení kvality distribuce výrobků, jež jsou předmětem Smlouvy. Dohoda účastníků stran za druhé stanoví, že společnost Mistr Distribuce musí obdržet souhlas společnosti P&G rovněž k prodeji či dovozu zboží, jež by v budoucnu bylo dodáváno na trh a jež by konkurovalo výrobkům P&G. Udělení tohoto souhlasu lze odmítnout jen ze závažných důvodů.
Jako důvod pro uzavření této dohody účastníci řízení uvedli ochranu důvěrných informací vůči konkurentům P&G (tzn. zejména údaje-obchodní tajemství) před zneužitím informací společností Mistr Distribuce ve vztahu ke konkurentům P&G, a tím ochranu před poškozením distribuce výrobků P&G.
K tomu Úřad uvádí, že tato dohoda může ve svém důsledku vést k tomu, že Mistr Distribuce nebude nakupovat a dále prodávat konkurenční zboží některých dodavatelů. Tímto způsobem tak může dojít k uzavření části trhu pro některé dodavatele konkurenčního zboží na trh, přičemž je třeba zdůraznit, že se jedná o (obchodní tajemství), kterým je prostřednictvím této dohody bráněno v efektivní distribuci svého zboží na dotčené relevantní trhy. Je třeba rovněž zohlednit skutečnost, že by dohoda účastníků řízení mohla vést k vytvoření překážky vstupu na relevantních trzích pro nové soutěžitele.
Ve svém důsledku dohoda může vést k omezení soutěže "mezi značkami" (tzn. mezi zastupitelným zbožím různých výrobců). Přitom je třeba zohlednit rovněž postavení společnosti Mistr Distribuce, která je významným distributorem drogistického zboží, neboť jeho prostřednictvím je distribuována cca (obchodní tajemství) všech výrobků P&G.
Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že dohoda obsažená v čl. 9 odst. 2 Smlouvy může vést k narušení soutěže. Úřad se dále zabýval tím, zda se na posuzovanou dohodu vztahuje ust. § 6 zákona, dle kterého se zákaz dohod podle § 3 odst. 1 zákona nevztahuje na dohody zanedbatelného významu (tzv. pravidlo " de minimis ")-viz výše. K tomu Úřad uvádí, že s ohledem na odhadované podíly P&G na relevantních trzích a na podíl zboží P&G na celkovém objemu drogistického zboží distribuovaného společností Mistr Distribuce nemohou účastníci řízení využít pravidla " de minimis " pro dohodu obsaženou v čl. 9 odst. 2 Smlouvy, neboť jejich společný podíl přesahuje 5 % na těchto relevantních trzích: (obchodní tajemství).
Úřad se dále zabýval tím, zda se na dohodu obsaženou v čl. 9 odst. 2 Smlouvy ve vztahu k ostatním relevantním trhům vztahuje vyhláška. Ke splnění podmínek vyhlášky Úřad odkazuje na rozhodnutí v předchozí části rozhodnutí "Dohoda obsažená v čl. 6 Smlouvy".
Na základě výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že dohoda obsažená v čl. 9 odst. 2 Smlouvy podléhá zákazu dle § 3 odst. 1 zákona na relevantních trzích, neboť pro ni nemohou účastníci řízení využít ani pravidla "de minimis", ani obecné výjimky ze zákazu dohod dle § 3 odst. 1 zákona upravené ve vyhlášce.
Ostatní ustanovení Smlouvy
Úřad se ve správním řízení zabýval rovněž dalšími ustanoveními Smlouvy, neshledal v nich však jiné dohody, které by byly zakázané ve smyslu § 3 až 6 zákona. Z těchto důvodů se těmto ustanovením v rozhodnutí podrobněji nevěnoval.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podle § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Mgr. Vítězslav Šemora
pověřený řízením odboru
Rozhodnutí obdrží:
Advokátní kancelář Nipl, Žák, Slavíček spol.
JUDr. Petr Nipl
Na Pankráci 11
140 00 Praha 4
Advokátní kancelář
JUDr. Štěpán Liška
Jungmannova 31
110 00 Praha 1