UOHS S220/2002
Rozhodnutí: OF/S220/02-4184/02 Instance I.
Věc Návrh na povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení AGROFERT HOLDING, a.s., a ZZN Havlíčkův Brod a.s.,
Účastníci AGROFERT HOLDING, a.s. ZZN Havlíčkův Brod a.s.,
Typ správního řízení Výjimka ze zákazu uskutečňování spojení
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 20. 12. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 55 KB


S 220/02-4184/02 V Brně 2. prosince 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 220/02, zahájeném dne 11. listopadu 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), a § 18 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Roháčova 89/1101, Praha 3, ve správním řízení zastoupená JUDr. Miroslavou Rybovou, na základě plné moci, ve věci povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení, vydává toto
rozhodnutí:
Správní řízení č.j. S 220/02 ve věci povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Roháčova 89/1101, Praha 3, a ZZN Havlíčkův Brod a.s., se sídlem Havířská 1059, Havlíčkův Brod, ve smyslu ustanovení § 18 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, se dle ustanovení § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), na návrh účastníka řízení
z a s t a v u j e .
Odůvodnění:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 8. listopadu 2002 na návrh společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Roháčova 89/1101, Praha 3 (díle jen "AGROFERT"), ve správním řízení zastoupené JUDr. Miroslavou Rybovou, na základě plné moci, správní řízení S 219/02 ve věci povolení spojení soutěžitelů AGROFERT a ZZN Havlíčkův Brod a.s., se sídlem Havířská 1059, Havlíčkův Brod (dále jen "ZZN HB"), podle § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Ke spojení soutěžitelů, jehož povolení je předmětem správního řízení S 219/02, má dojít ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 zákona tím, že společnost AGROFERT získá akcie představující 56,16% podíl na základním kapitálu společnosti ZZN HB, a tím i kontrolu nad touto společností.
Dne 11. listopadu 2002 bylo na základě návrhu účastníka řízení zahájeno správní řízení S 220/02 ve věci povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení ve smyslu § 18 odst. 3 zákona. Ve svém podání právní zástupce účastníka řízení požádal o povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení soutěžitelů podle § 18 odst. 3 zákona formou výkonu hlasovacích práv účastníka řízení na valné hromadě společnosti ZZN HB.
Ve svém podání společnost AGROFERT uvedla, že na programu předmětné valné hromady společnosti ZZN HB je vedle zahájení, kontroly usnášeníschopnosti, volby jejího předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů především schválení prodeje podílu ve společnosti OBLS s.r.o. se sídlem Křižíkova 70, Brno, změna stanov společnosti ZZN HB a odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady.
Dne 2. prosince 2002 obdržel Úřad zpětvzetí návrhu na povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení podané účastníkem řízení. Důvodem pro zpětvzetí návrhu bylo, dle účastníka řízení, povolení spojení AGROFERT a ZZN HB v rozhodnutí Úřadu č.j. S 219/02-4144/02, které bylo vydáno téhož dne, tedy 2. prosince 2002. Z tohoto důvodu a s odkazem na znění § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), které umožňuje zastavit správní řízení, vzal-li účastník návrh na jeho zahájení zpět, Úřad řízení o povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení zastavil. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
PM: 20.12.2002
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Miroslava Rybová
AGROFERT HOLDING, a.s.
Roháčova 89/1101
130 00 Praha 3