UOHS S22/2010
Rozhodnutí: S22/2010/KS-1782/2010/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů STRABAG SE a Viamont DSP a.s.
Účastníci STRABAG SE Viamont DSP a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2010
Datum nabytí právní moci 15. 2. 2010
Dokumenty dokument ke stažení 169 KB


Č. j.: ÚOHS-S22/2010/KS-1782/2010/840
V Brně dne:12. 2. 2010


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S22/2010/KS, zahájeném dne 18. 1. 2010 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti STRABAG SE, se sídlem Rakouská republika, Villach, Triglavstraße 9, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Martinem Nedelkou, advokátem, se sídlem Praha 1, nám. Republiky 1079/1a, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů STRABAG SE, se sídlem Rakouská republika, Villach, Triglavstraße 9, a Viamont DSP a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Železničářská 1385, IČ: 25429949, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne 21. 12. 2009 mezi společnostmi VIAMONT a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Železničářská 1385, IČ: 64651711, jako prodávajícím, a STRABAG SE, jako kupujícím, v jejímž konečném důsledku má společnost STRABAG SE získat akcie představující 50% podíl na základním kapitálu společnosti Viamont DSP a.s., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a obdobných registrů, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 04/2010 ze dne 27. 1. 2010. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má podle návrhu na povolení spojení dojít na základě Smlouvy o koupi akcií, která byla uzavřena dne 21. 12. 2009 mezi společnostmi VIAMONT a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Železničářská 1385, IČ: 64651711 (dále jen VIAMONT ), jako prodávajícím, a STRABAG SE, se sídlem Rakouská republika, Villach, Triglavstraße 9 (dále jen STRABAG ), jako kupujícím.
4. Před uskutečněním předmětné transakce společnost STRABAG nepřímo drží 50 % akcií společnosti Viamont DSP a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Železničářská 1385, IČ: 25429949 (dále jen Viamont DSP ), a to prostřednictvím společnosti Dálniční stavby Praha, a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, IČ: 40614948 (dále jen DSP ). Zbývajících 50 % akcií společnosti Viamont DSP drží společnost VIAMONT. V důsledku uvedené smlouvy navýší společnost STRABAG svůj stávající 50% akciový podíl na společnosti Viamont DSP o dalších 50 %, čímž dojde ke změně kvality kontroly z kontroly společné, vykonávané nad společností Viamont DSP společnostmi STRABAG a VIAMONT, na kontrolu výlučnou, vykonávanou společností STRABAG.
5. Posuzovaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, když ustanovení zákona o vzniku kontroly se vztahuje i na jakoukoliv transakci, která má za následek změnu kvality kontroly.
6. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
7. Společnost STRABAG je (obchodní tajemství) .
8. V České republice je společnost STRABAG činná prostřednictvím svých dceřiných společností zejména v následujících oblastech: pozemní stavby, inženýrské stavby, silniční stavby, těžba kameniva, štěrků a písků a výroba betonových a asfaltových směsí. Činnost v oblasti silničních staveb zahrnuje mj. stavby silnic a dálnic, železniční stavby, stavby mostů a jejich rekonstrukce, tunelové stavby, stavby letišť a testovacích drah, vodohospodářské stavby apod. Samotná činnost v oblasti železničních staveb v České republice je pro společnost STRABAG činností zcela vedlejší, neboť tato oblast podnikání je pokryta zejména účastí na společnosti Viamont DSP.
9. Společnost Viamont DSP je stavební společností působící v České republice, která se specializuje na železniční stavby. Její činnost v této oblasti zahrnuje zejména stavební činnost, pokládku a svařování kolejnic, stavební a montážní činnost ve vztahu k železničním trakcím, projektovou a geodetickou činnost a pronájem stavební mechanizace. III. Dopady spojení
10. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
11. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
12. Z výše uvedeného výčtu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že oba spojující se soutěžitelé působí v oblasti stavebnictví a s ním souvisejících činností a služeb. Konkrétně nabývaná společnost Viamont DSP působí v České republice v segmentu železničního stavitelství. Společnosti ze skupiny STRABAG působí v České republice v segmentu železničního stavitelství pouze okrajově.
13. Oblastí stavebnictví se Úřad zabýval již ve svých předchozích rozhodnutích, [1] v nichž vycházel ze skutečnosti, že pro vymezení věcně relevantních trhů je z pohledu posouzení dopadů na hospodářskou soutěž rozhodné členění z hlediska nabídkového, tedy v závislosti na způsobu provádění jednotlivých typů staveb, pro než se používají obdobné stavební metody, je k nim zapotřebí obdobných speciálních znalostí či se provádějí za pomoci obdobných strojů a zařízení. Naopak Úřad má za to, že v předmětné oblasti při vymezování relevantních trhů nelze vycházet z pohledu poptávkové substituce, neboť konečný spotřebitel vždy vyžaduje určitou jedinečnou stavbu a nikoli stavbu prováděnou obdobným způsobem.
14. Oblast stavebnictví jako celek lze obecně z hlediska věcného rozčlenit do dvou oblastí: i) pozemní stavitelství (zejména výstavba budov-ať již bytových či nebytových) a ii) inženýrské stavitelství (zejména výstavba dopravních děl, vedení trubních, telekomunikačních a elektrických, souborů staveb pro průmyslové účely atd.) S ohledem na výše uvedené skutečnosti by bylo možno uvažovat o vymezení věcně relevantního trhu inženýrského stavitelství, přičemž by bylo dále možno uvažovat o případném užším členění např. na segment železničního stavitelství, silničního stavitelství apod.
15. Z hlediska geografického by bylo s ohledem na předchozí rozhodovací praxi Úřadu možno uvažovat o vymezení relevantního trhu územím celé České republiky. [2]
16. Jak vyplývá z výše uvedeného, činnosti spojujících se soutěžitelů se překrývají v oblasti inženýrského stavitelství, konkrétně v segmentu železničního stavitelství. Společnost Viamont DSP dosahuje v segmentu železničního stavitelství v České republice tržního podílu cca [15-25] %. Společnost STRABAG je v segmentu železničního stavitelství v České republice činná zejména prostřednictvím společnosti Viamont DST, samotná společnost STRABAG působí v předmětném segmentu pouze okrajově a výše jejího tržního podílu v tomto segmentu je pouze zanedbatelná. V segmentu železničního stavitelství působí v České republice rovněž další společnosti, např. Skanska a.s., OHL ŽS, a.s. a EUROVIA CS, a.s., z nichž každá dosahuje v předmětném segmentu cca [15-25]% tržního podílu.
17. Vzhledem ke skutečnosti, že v důsledku předmětné transakce dojde pouze ke změně kvality kontroly z kontroly společné na kontrolu výlučnou, a dále s ohledem na skutečnost, že v dané oblasti dochází pouze k marginálnímu překryvu činností spojujících se soutěžitelů, neboť společnost STRABAG působí v segmentu železničního stavitelství v České republice zejména prostřednictvím společnosti Viamont DSP, ponechává Úřad pro účely tohoto rozhodnutí otázku věcného i geografického vymezení relevantního trhu otevřenou.
18. Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a to zejména s ohledem na skutečnost, že v důsledku uskutečňovaného spojení dochází pouze ke změně kvality kontroly ze společné na výlučnou a nedochází tedy k podstatné změně tržních struktur.
19. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
místopředseda
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
JUDr. Martin Nedelka, advokát
AK Schönherr v.o.s.
Nám. Republiky 1079/1a
110 00 Praha 1
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Nabylo právní moci dne:
15.2.2010

[1] Např. rozhodnutí Úřadu o povolení spojení soutěžitelů č.j. S13/2008- STRABAG/JHP , č.j. S290/2006- ZIPP BRATISLAVA/PREFIN a č.j. S262/2003- Metrostav/S u b t e r r a .
[2] Např. rozhodnutí Úřadu o povolení spojení soutěžitelů č.j. S150/2006- Bâtiment International/VCES HOLDING , S 175/03 - Stavby silnic a železnic/SILNICE BRNO .