UOHS S219/2006
Rozhodnutí: SOHSII/S219/06-15831/2006/720 Instance I.
Věc Žádost o povolení spojení soutěžitelů PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. a EUROPHARM a.s.
Účastníci Alpha Union Invest Aktiengesellschaft EUROPHARM a.s. PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 5. 9. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 106 KB


S 219/06-15831/2006/720 V Brně dne 5. září 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 219/06, zahájeném dne 25. července 2006 dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s., se sídlem Praha 10-Hostivař, K Pérovně 945/7, IČO: 45359326, a Alpha Union Invest Aktiengesellschaft, se sídlem Luxemburg, L-1528, Boulevard de la Foire, Lucemburské velkovévodství, ve správním řízení zastoupené na základě plných mocí JUDr. Petrem Novotným, advokátem, se sídlem Platnéřská 2, Praha 1, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 5 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s rozhodnutím společnosti Alpha Union Invest Aktiengesellschaft, se sídlem Luxemburg, L-1528, Boulevard de la Foire, Lucemburské velkovévodství, jakožto jediného akcionáře společnosti EUROPHARM a.s., se sídlem Praha 6, Vlastina 23, PSČ 16100, IČO: 49621173, ze dne 15. června 2006 při výkonu působnosti valné hromady, o zvýšení základního kapitálu společnosti EUROPHARM a.s., se sídlem Praha 6, Vlastina 23, PSČ 16100, IČO: 49621173, na jehož základě dojde k emisi 20 kusů akcií představujících 16,67% podíl na základním kapitálu této společnosti, a které v konečném důsledku nabyde společnost PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s., se sídlem Praha 10-Hostivař, K Pérovně 945/7, IČO: 45359326, čímž získá spolu se společností Alpha Union Invest Aktiengesellschaft, se sídlem Luxemburg, L-1528, Boulevard de la Foire, Lucemburské velkovévodství, možnost společně kontrolovat společnost EUROPHARM a.s., se sídlem Praha 6, Vlastina 23, PSČ 16100, IČO: 49621173, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 32/2006 ze dne 9. srpna 2006. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít v souvislosti s rozhodnutím jediného akcionáře společnosti EUROPHARM a.s., se sídlem Praha 6, Vlastina 23, PSČ 16100, IČO: 49621173 (dále jen "EUROPHARM"), tj. společnosti Alpha Union Invest Aktiengesellschaft, se sídlem Luxemburg, L-1528, Boulevard de la Foire, Lucemburské velkovévodství (dále jen "AUI"), ze dne 15. června 2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti EUROPHARM formou notářského zápisu. Současně se společnost AUI vzdala svého přednostního práva na upisování nových akcií a všechny tyto nové akcie byly nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s., se sídlem Praha 10-Hostivař, K Pérovně 945/7, IČO: 45359326 (dále jen "PHOENIX"). Společnost PHOENIX v souladu se shora uvedeným rozhodnutím jediného akcionáře všechny nově emitované akcie upsala. V důsledku toho nabyla společnost PHOENIX akcie představující 16,67% podíl na základním kapitálu společnosti EUROPHARM.
Součástí shora uvedeného notářského zápisu ze dne 15. června 2006 jsou rovněž nové stanovy společnosti EUROPHARM, které se stanou účinné dnem zápisu nové výše základního kapitálu společnosti EUROPHARM do Obchodního rejstříku. Z těchto, v době podání návrhu na povolení spojení ještě neúčinných, stanov společnosti EUROPHARM mimo jiné vyplývá, že valná hromada společnosti EUROPHARM je usnášeníschopná, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 90 % základního kapitálu. Současně dle uvedených stanov valná hromada rozhoduje 90% většinou všech hlasů akcionářů, nestanoví-li zákon nebo stanovy přísnější způsob rozhodování. Z uvedeného lze tedy konstatovat, že k jakémukoli rozhodnutí valné hromady společnosti EUROPHARM bude za účinnosti nových stanov zapotřebí společného konsensu jak dosavadního jediného akcionáře, tj. společnosti AUI, tak i společnosti PHOENIX.
Ustanovení zákona týkající se vzniku kontroly se vztahuje nejen na případy získání kontroly nad jedním podnikem ze strany jednoho subjektu, ale též na jakoukoli transakci, která má za následek změnu kvality kontroly. Pokud jde o kvalitativní rozdíl mezi kontrolou společnou a výlučnou, rozhodující vliv (tj. kontrola), vykonávaný samostatně se podstatně liší od rozhodujícího vlivu, jenž je vykonáván společně, neboť ve druhém případě je vždy nutné brát ohled na potenciálně odlišné zájmy druhé strany. Jestliže tedy jeden soutěžitel, který doposud výhradně kontroloval druhý podnik, přizve dalšího tak, že vznikne společná kontrola, jedná se o spojení soutěžitelů stejně jako v případě, kdy jeden z partnerů v joint venture koupí od druhého partnera jeho podíl ve společném podniku.
Uskutečním nyní navrhované transakce tak dojde ke změně kvality kontroly vykonávané nad společností EUROPHARM, a to z kontroly výlučné, vykonávané společností AUI, na kontrolu společnou, vykonávanou společnostmi AUI a PHOENIX.
Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona.
Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost AUI je společností založenou podle práva Lucemburského velkoknížectví s akciemi na majitele. Společnost je činná jako holdingová společnost, která se majetkovou účastí podílí na podnikání svých dceřiných společností. V době před realizací posuzovaného spojení společnost AUI přímo kontroluje kromě společnosti EUROPHARM rovněž (i) společnost EUROCLINICUM a.s., se sídlem Praha 6, Aviatická 1048/12, PSČ 16800, IČO: 26730413, jejímž předmětem činnosti je zprostředkovatelská a poradenská činnost, (ii) společnost REGINNA PHARMA CZ a.s., se sídlem Praha 6, Vlastina 889/23, PSČ 16100, IČO: 26512297, která se zabývá pronájmem nemovitostí a provozováním 6 lékáren základního typu, (iii) společnost ÚSTECKÁ POLIKLINIKA, s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Masarykova 92/2000, IČO: 62740482, jejímž předmětem činnosti je diagnostická, léčebná a preventivní péče v celé škále lékařských oborů, dále provozování lékárny a poskytování prostředků zdravotnické techniky, a (iv) společnost D O C T U S , spol. s r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Masarykova 94, IČO: 49903161, která poskytuje prostřednictvím otevřeného zdravotnického zařízení léčebnou preventivní péči (odborné služby ve zdravotnictví), dále závodní preventivní péči, poradenské služby ve zdravotnictví a podobně.
Společnost EUROPHARM je v době před podáním návrhu na povolení spojení kontrolována výlučně ze strany společnosti AUI. Hlavním předmětem činnosti společnosti EUROPHARM je provozování veřejných lékáren, okrajově rovněž distribuce léčiv s vlastním logem, a to prostřednictvím dceřiné společnosti PERFANA s.r.o., se sídlem Praha 6, Vlastina 889/23, PSČ 16100, IČO: 26705141, jejímž předmětem podnikání je specializovaný maloobchod, velkoobchod, pronájem nemovitostí a zprostředkování obchodu a služeb. Na území České republiky provozuje společnost EUROPHARM, přímo či prostřednictvím dceřiných společností, v současné době celkem 84 lékáren.
PHOENIX je akciovou společností založenou podle českého práva. Hlavním předmětem jejího podnikání je oblast distribuce léčiv a prostředků zdravotnické techniky. Jejím majoritním akcionářem (cca 99,9% podíl) je společnost PHOENIX International Beteiligungs GmbH, která náleží do koncernu společnosti PHOENIX Pharmahandel Aktiengesellschaft & Co. KG. Na území České republiky společnost PHOENIX kontroluje společnosti PHARMATEUTICA, spol. s r.o., se sídlem Brno, Mendlovo nám. 1a, PSČ: 60300, IČO: 26732386, jejímž předmětem podnikání je velkoobchod a specializovaný maloobchod, Revital Pharma, s.r.o., se sídlem Praha 10, Hostivař, K Pérovně 945/7, PSČ: 10200, IČO: 27394981, která se zabývá provozováním lékárny, a ALFA LEKAS s.r.o., se sídlem Praha 5, Chovatelská 294, PSČ: 15531, IČO: 25825313, rovněž provozující lékárny základního typu. Dále je společnost PHOENIX minoritním společníkem společnost PHARMDATA, s.r.o., se sídlem Pelikánova 7, Praha 6. Součástí skupiny Phoenix je rovněž společnost Apatyka servis s.r.o., se sídlem K Pérovně 945/7, Praha 10, jejíž hlavní činností je poskytování služeb lékárnám v oblasti výpočetní techniky, zejména jde o instalaci sítí, dodávku hardware a software, školení pracovníků a další služby spojené se zajištěním provozu výpočetní techniky v lékárně. Relevantní trh
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 5, respektive odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele či navrhovatelů.
Jak vyplývá z výše uvedených skutečností, společnost EUROPHARM se zabývá především provozováním veřejných lékáren. Na stejném trhu působí okrajově i navrhovatelé, tj. jak společnost AUI, která doposud společnost EUROPHARM výlučně kontrolovala, tak i společnost PHOENIX.
Na základě posouzení činností spojujících se soutěžitelů a rovněž s ohledem na výše uvedené vymezil Úřad věcně relevantní trh pro účely tohoto rozhodnutí jako trh provozování lékáren .
Při vymezování relevantního trhu z geografického hlediska je vždy nezbytné vzít v úvahu území, v němž se může spotřebitel prakticky snažit o nalezení alternativních zdrojů nabídky, která je předmětem výrobkového trhu. Při výběru lékárny je spotřebitel omezen časovou a dopravní dostupností, navíc může být omezen i svým zdravotním stavem. V daném případě je z pohledu spotřebitele území, v němž může hledat alternativní zdroje nabídky, dáno maximální vzdáleností ujetou při přibližně 20 minutové jízdě autem (tzv. dosahová vzdálenost).
Posuzované spojení se týká 84 lékáren provozovaných, přímo či nepřímo, společností EUROPHARM v oblastech Beroun, Brno, České Budějovice, Cheb, Chrudim, Děčín, Hradec Králové, Jablonec nad Nisou, Jičín, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Kdyně, Kolín, Liberec, Litovel, Litvínov, Mariánské Lázně, Mladá Boleslav, Most, Nová Paka, Olomouc, Ostrava, Otrokovice, Pardubice, Pelhřimov, Plzeň, Praha, Prachatice, Přelouč, Příbram, Slaný, Šternberk, Stráž pod Ralskem, Tanvald, Teplice, Uničov, Ústí nad Labem, Vrchlabí a Zlín.
Na základě výše uvedeného Úřad, v souladu se svojí předchozí rozhodovací praxí a judikaturou Evropské komise v případech týkajících se výrobkového relevantního trhu provozování lékáren, vymezil relevantní geografické trhy v posuzovaném případě územím okresů Beroun, Brno-město, Brno-venkov, Česká Lípa, České Budějovice, Děčín, Domažlice, Hradec Králové, Cheb, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jičín, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Kladno, Kolín, Liberec, Mladá Boleslav, Most, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Pelhřimov, Plzeň, Prachatice, Příbram, Teplice, Trutnov, Ústí nad Labem, a Zlín a dále městských částí Praha 1, Praha 2, Praha 5, Praha 6, Praha 8, Praha 9, Praha 10 a Praha 14 .
Dopady spojení
Pokud jde o výše vymezené relevantní trhy, v průběhu šetření vyplynulo, že pouze na relevantních trzích provozování lékáren vymezených územím okresů Beroun, Jablonec nad Nisou, Jičín a Karlovy Vary bude spojením vzniklý subjekt zaujímat vyšší než [ ...obchodní tajemství... ] % tržní podíl. Z tohoto důvodu se situací na relevantních trzích vymezených územím zbývajících okresů nebude Úřad nadále podrobně zabývat.
Celková velikost relevantního trhu provozování lékáren na území okresu Beroun je z hlediska obratu odhadována přibližně na 313 918 tis. Kč. Společnost EUROPHARM v uvedeném okresu provozuje jednu lékárnu, jejíž odhadovaný tržní podíl činí přibližně [ ...obchodní tajemství... ] %. Společnost PHOENIX ani společnost AUI (bez EUROPHARM) na vymezeném území žádnou lékárnu neprovozuje.
Celková velikost relevantního trhu provozování lékáren na území okresu Jablonec nad Nisou je z hlediska obratu odhadována přibližně na 377 149 tis. Kč. Společnost EUROPHARM v uvedeném okresu provozuje 6 lékáren, jejichž odhadovaný tržní podíl činí přibližně [ ...obchodní tajemství... ] %. Společnost PHOENIX ani společnost AUI (bez EUROPHARM) na vymezeném území žádnou lékárnu neprovozuje.
Celková velikost relevantního trhu provozování lékáren na území okresu Jičín je z hlediska obratu odhadována přibližně na 354 783 tis. Kč. Společnost EUROPHARM v uvedeném okresu provozuje 2 lékárny, jejichž odhadovaný tržní podíl činí přibližně [ ...obchodní tajemství... ] %. Společnost PHOENIX ani společnost AUI (bez EUROPHARM) na vymezeném území žádnou lékárnu neprovozuje.
Celková velikost relevantního trhu provozování lékáren na území okresu Karlovy Vary je z hlediska obratu odhadována přibližně na 681 300 tis. Kč. Společnost EUROPHARM v uvedeném okresu provozuje 4 lékárny, jejichž odhadovaný tržní podíl činí přibližně [ ...obchodní tajemství... ] %. Společnost PHOENIX na vymezeném území provozuje jednu lékárnu, až do roku 2005 však dosahovala nulového obratu. Společnost AUI (bez EUROPHARM) na vymezeném území žádnou lékárnu neprovozuje.
Pokud jde o celkový pohled na sektor provozování lékáren v České republice, lze konstatovat, že odhad jeho celkové velikosti v roce 2005 činil přibližně 45 miliard Kč. Společnost EUROPHARM dosahuje v předmětném sektoru přibližně [ ...obchodní tajemství... ] % podílu, podíly společnosti PHOENIX a AUI jsou zanedbatelné.
V sektoru provozování lékáren působí kromě spojujících se soutěžitelů a jimi kontrolovaných subjektů řada dalších soutěžitelů, ať už s celostátní nebo regionální působností. Pro území České republiky bylo v době zahájení tohoto správního řízení vydáno 2314 povolení působit jako lékárna 1 .
Nejvýznamnějším konkurentem spojujících se soutěžitelů v oblasti provozování lékáren v České republice je společnost Lékárny Lloyds s.r.o., se sídlem Praha 1, Revoluční 1082/8, PSČ 11000, IČO: 49688596, která na území České republiky provozuje lékárenský řetězec tvořený přibližně 100 lékárnami, v uvedené oblasti je rovněž aktivní skupina kontrolovaná společností PENTA HOLDING LIMITED a další významné subjekty.
Hlavní bariéru vstupu na trh provozování lékáren v České republice představuje v souladu s § 8 a násl. zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotních zařízeních, nutnost získat oprávnění k provozování nestátního zdravotnického zařízení. Toto oprávnění vzniká rozhodnutím krajského úřadu, příslušného podle místa provozování nestátního zdravotnického zařízení, respektive v Praze na základě rozhodnutí místně příslušného obvodního úřadu. Obecnou podmínkou registrace je zejména odborná způsobilost podle § 6 citovaného zákona, kterou musí mít fyzická osoba provozující lékárnu. Fyzická osoba, která tuto odbornou způsobilost nemá a právnická osoba jsou povinny ustanovit odborného zástupce s příslušnou odbornou způsobilostí. K žádosti o registraci je žadatel povinen připojit mimo jiné osvědčení České lékárnické komory, provozní řád schválený příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a souhlas Státního ústavu pro kontrolu léčiv.
Pokud jde o cenu produktů nabízených lékárnami na relevantním trhu provozování lékáren, tyto nejsou ovlivněny přepravními náklady, jsou však ovlivněny obecně závaznými právními předpisy, zejména předpisy upravujícími cenu zboží a úhradu zboží zdravotními pojišťovnami či pacienty. Vzhledem k této státní regulaci lze považovat regionální úroveň cen všech soutěžitelů za srovnatelnou.
Vzhledem k tomu, že společnost PHOENIX působí na trhu distribuce léčivých přípravků a zdravotnické techniky, který je trhem předcházejícím k relevantnímu trhu provozování lékáren, bylo nezbytné posoudit dopady předmětného spojení na hospodářskou soutěž z hlediska vertikálního propojení spojujících se soutěžitelů. V závislosti na typu odběratelů lze tento trh dále rozdělit na trh distribuce léčiv a zdravotnické techniky dodávaných (i) veřejným lékárnám, (ii) nemocnicím a (iii) veterinářům. Z výše uvedeného je patrné, že vertikální vazba vznikne, respektive bude posílena v oblasti distribuce léčiv a zdravotnické techniky pro veřejné lékárny. Společnost PHOENIX patří, spolu se společnostmi Alliance UniChem CZ, s.r.o., se sídlem Praha 10-Malešice, Podle Trati č.p. 624/7, PSČ: 10800, IČO: 14707420, GEHE Pharma Praha, spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Naskové 1, PSČ: 15000, IČO: 14888742, 2 a PHARMOS, a.s., se sídlem Ostrava, Radvance, Těšínská ulice 1349/296, PSČ: 71600, IČO: 19010290, mezi nejvýznamnější distributory léčiv a zdravotnické techniky v České republice, přičemž v segmentu veřejných lékáren je její tržní podíl cca [ ...obchodní tajemství... ] %. Odpovídajícího tržního podílu dosahuje společnost PHOENIX v oblasti distribuce léčiv a zdravotnické techniky rovněž na územích, kterými byl výše vymezený relevantní trh provozování lékáren, tj. v okresech Beroun, Jablonec nad Nisou, Jičín a Karlovy Vary.
Ačkoli dojde realizací posuzovaného spojení jak k horizontálnímu překrytí činností spojujících se soutěžitelů, tak i ke vzniku vertikální vazby mezi distributorem léčiv a zdravotnické techniky a provozovatelem veřejných lékáren nabízejících tyto produkty konečným spotřebitelům, na vymezeném relevantním trhu provozování lékáren (celorepublikově i v rámci vymezených okresů) zůstane zachován dostatečný počet jiných soutěžitelů, zabývajících se lékárenským prodejem, ale i jiným prodejem zboží nabízeným společností PHOENIX tak, že pro konečné spotřebitele bude i nadále zachována nabídka konkurenčních lékáren v dostatečném rozsahu a kvalitě. Stejně tak lze konstatovat, že i lékárnám zůstane nadále možnost obracet se na různé dodavatele léčiv a zdravotnické techniky, jejichž tržní síla zůstane nadále srovnatelná se společností PHOENIX. Ve vztahu k prodeji léčiv lze vzít do úvahy také skutečnost, že existuje možnost, že by byl státem povolen volný prodej některých léčiv i mimo síť lékáren.
Kromě toho na tuzemském trhu působí několik subjektů, kteří jsou výhradními zástupci některých výrobců léčiv. To znamená, že tato léčiva musí soutěžitelé, v tomto případě lékárny, popřípadě zdravotnická zařízení, nakupovat výlučně u takových zástupců. Žádný ze spojujících se soutěžitelů nezastupuje na základě smlouvy exkluzivně jakéhokoli výrobce léčiv.
Po zhodnocení celkové situace na relevantních trzích provozování lékáren na území okresů Beroun, Jablonec nad Nisou, Jičín a Karlovy Vary, jakož i dopadu vertikálního propojení spojujících se soutěžitelů má Úřad za to, že na vymezených relevantních trzích nedojde v důsledku spojení soutěžitelů k významnému snížení úrovně konkurenčního prostředí, neboť na daných územích zůstane dostatečný počet lékáren provozovaných ostatními soutěžiteli, které prodávají zboží zaměnitelné se zbožím prodávaným spojovanými soutěžiteli. Spojení tedy nebude mít negativní dopad na spotřebitele z hlediska možnosti výběru mezi výše uvedeným zbožím. Cena léčiv a zdravotnického materiálu navíc podléhá cenové regulaci stanovením maximální ceny, kterou musí každý soutěžitel dodržet. Spotřebitel tak může bez jakýchkoliv nákladů přejít ke konkurenci. V důsledku spojení soutěžitelů také nedojde k omezení možnosti vstupu nových soutěžitelů na relevantní trh.
Vzhledem ke všem shora uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že nedojde v důsledku posuzovaného spojení ke snížení úrovně konkurenčního prostředí na relevantním trhu, nebude neomezena možnost volby spotřebitelů, předmětné spojení rovněž nepovede k omezení možnosti vstupu nových soutěžitelů na relevantní trh. Posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na vymezených relevantních trzích, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 odst. 1 a 4 ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Bc. Monika Kučerová
ředitelka sekce
ochrany hospodářské soutěže II
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Petr Novotný, advokát
Platnéřská 2
110 00 Praha 1
Nabylo právní moci 5.9.2006
1 Viz Výroční zpráva Státního ústavu pro kontrolu léčiv za rok 2005
2 Společnosti Alliance UniChem CZ s.r.o., Gehe Pharma Praha, spol. s r.o. a PHOENIX jsou členy Asociace velkodistributorů léčiv (AVEL).