UOHS S219/2002
Rozhodnutí: OF/S219/02-4144/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING, a.s. a ZZN Havlíčkův Brod a.s.
Účastníci AGROFERT HOLDING, a.s. ZZN Havlíčkův Brod a.s., se sídlem Havířská 1059, Havlíčkův Brod
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 2. 12. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 72 KB


S 219/02-4144/02 V Brně dne 2. prosince 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 219/02, zahájeném dne 8. listopadu 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Roháčova 89/1101, Praha 3, IČ: 25 13 00 72, ve správním řízení zastoupená JUDr. Miroslavou Rybovou, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Roháčova 89/1101, Praha 3, IČ: 25 13 00 72, a ZZN Havlíčkův Brod a.s., se sídlem Havířská 1059, Havlíčkův Brod, IČ: 48 15 51 87, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě pokynu č. 1650 k obstarání koupě cenného papíru, uděleného společností AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Roháčova 89/1101, Praha 3, IČ: 25 13 00 72, komisionáři, společnosti CAPITAL PARTNERS a.s., se sídlem Dušní 22, Praha 1, IČ: 60 28 13 08, v jehož důsledku společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Roháčova 89/1101, Praha 3, IČ: 25 13 00 72, nabude listinné akcie představující 56,16% podíl na základním kapitálu společnosti ZZN Havlíčkův Brod a.s., se sídlem Havířská 1059, Havlíčkův Brod, IČ: 48 15 51 87, a tím získá možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších informací o spojujících se soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. . 47 /02 ze dne 20.11.2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází v souvislosti s komisionářskou smlouvou č. 503 uzavřenou mezi společností AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Roháčova 89/1101, Praha 3, IČ: 25 13 00 72 (dále jen "AGROFERT HOLDING"), jako komitentem, a obchodníkem s cennými papíry CAPITAL PARTNER a.s., se sídlem Dušní 22, Praha 1, IČ: 60 28 13 08, jako komisionářem, a na základě pokynu č. 1650 uděleného komitentem komisionáři ze dne 29.1.2002. V důsledku tohoto pokynu nakoupil výše uvedený obchodník s cennými papíry na účet komitenta listinné akcie na majitele představující 56,16% podíl na základním kapitálu společnosti ZZN Havlíčkův Brod a.s., se sídlem Havířská 1059, Havlíčkův Brod, IČ: 48 15 51 87 (dále jen "ZZN HB"). Skutečnost, že obchodník s cennými papíry nakoupil akcie společnosti ZZN HB, byla společnosti AGROFERT HOLDING oznámena dne 5.11.2002 a ta následně, dne 8.11.2002 požádala Úřad o povolení spojení soutěžitelů v souladu s § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"). Nabytí akcií společnosti ZZN HB ze strany společnosti AGROFERT HOLDING zakládá spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť v jeho důsledku získá AGROFERT HOLDING možnost společnost ZZN HB přímo kontrolovat.
Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů činil za poslední účetní období více než 5 miliard Kč, je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Strany spojení
Společnost AGROFERT HOLDING je obchodní společností bez vlastního výrobního programu, která formou majetkových účastí sdružuje další obchodní a výrobní společnosti. Jejím jediným akcionářem je společnost AGROFERT a.s., se sídlem Roháčova 83/1099, Praha 3, která stojí na vrcholu majetkové struktury holdingu.
Skupina AGROFERT zaměřuje svoji činnost do tří základních oblastí, jednak je to činnost související se zemědělstvím, činnost související s potravinářstvím a také činnost související s průmyslovou výrobou chemických látek na bázi organické i anorganické chemie. Předmětným spojením dotčenou je oblast zemědělství.
Z celého holdingu působí v zemědělství přibližně 30 společností. Majetkové účasti ve většině z těchto společností vlastní a spravuje společnost AGFTRADING, a.s., se sídlem Roháčova 83/1099, Praha 3 (dále jen AGFTRADING"). Jedná se zejména o společnosti typu ZZN, tedy Zemědělské zásobování a nákup, či ACHP, tj. agrochemické podniky. Uvedené typy společností se zabývají obchodováním s potřebami pro zemědělskou prvovýrobu (průmyslová hnojiva, pesticidy, mořidla) a poskytováním služeb pro zemědělce (např. sklizňové služby, posklizňový výkup plodin a jejich ošetření). Většina společností typu ZZN rovněž vyrábí krmné směsi pro zvířata a v menší míře se zabývají výkrmem drůbeže či prasat. Samotná AGFTRADING obchoduje především v oblasti zemědělských komodit, to znamená obilnin, olejnin, luštěnin, dále pak obchoduje s pesticidy, osivy, mořidly a komponenty do krmných směsí.
Společnost ZZN HB je akciovou společností, která vykonává činnosti, jež lze souhrnně označit jako zemědělské zásobování a nákup. Hlavní činností společnosti ZZN HB je zejména výroba krmných směsí, dále pak obchodování a poskytování služeb. V obchodní činnosti se společnost zaměřuje především na výkup řepky olejné a některých obilnin od zemědělců. Na tyto hlavní výrobní aktivity navazují další podpůrné činnosti, mezi něž patří především skladování zemědělských komodit, nákup a prodej agrochemikálií, okrajově rovněž prodej hnojiv a hospodářských potřeb.
Dopady spojení
Při vymezení relevantního trhu Úřad vycházel z podnikatelské činnosti společnosti ZZN HB. Věcně relevantním trhem je tak trh olejnin, trh obilovin, trh skladování rostlinných produktů , trh krmných směsí , a trh agrochemikálií .
Relevantní geografický trh vymezen územím České republiky, relevantní trh z hlediska časového je vymezen jako trh trvalý.
Pokud jde o relevantní trh olejnin, spojujících se soutěžitelé obchodují především řepkou olejnou, která je tuzemskou nejrozšířenější olejninou. Nákup řepky olejné provádí všechny podniky ZZN, zpracovatelé, ale i značný počet obchodních společností. V roce 2001 byl podíl skupiny AGROFERT na trhu olejnin přibližně 21 %, podíl společnosti ZZN HB představoval asi 1 %. Uskutečněním posuzovaného spojení dojde k 1%, tedy nepatrnému navýšení tržního podílu skupiny AGROFERT.
ZZN HB působí rovněž na trhu obilovin. Její podíl z celkového obratu dosaženého na tomto trhu v roce 2001 byl nižší než 1 % a tržní podíl skupiny AGROFERT činil přibližně 16 %.
Na věcně relevantním trhu skladování rostlinných produktů, působí rovněž oba spojující se soutěžitelé. V důsledku uskutečnění spojení dojde k navýšení tržního podílu skupiny AGROFERT přibližně o 2 %, s tím, že spojením dosažený společný podíl na trhu je přibližně 31 %.
Postavení spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu krmných směsí bude v důsledku spojení posíleno přibližně o 2 %, představující tržní podíl ZZN HB. Celkový tržní podíl spojujících se soutěžitelů tak činil v roce 2001 cca 17 % z celkového obratu na tomto trhu dosaženého. Přitom činnost spočívající ve výrobě krmných směsí představuje přibližně 61 % podíl na obratu společnosti ZZN HB.
Skupina AGROFERT je jedním z nejvýznamnějších tuzemských obchodníků s agrochemikáliemi. Její tržní podíl bez ohledu na typ agrochemikálie činil v roce 2001 asi 30 %, podíl společnosti ZZN byl ve stejném období nižší než 1 %.
Předmětným spojením soutěžitelů dojde na jednotlivých relevantních trzích k nepatrnému nárůstu tržních podílů, v důsledku čehož nebude stávající silné postavení společnosti AGROFERT HOLDING výrazně posíleno, a ani struktura relevantních trhů nebude v důsledku spojení významně porušena.
Navrhované spojení má horizontální charakter, nicméně s ohledem k nízkým tržním podílům společnosti ZZN HB a vzhledem k dalším výše uvedeným skutečnostem nedojde v důsledku spojení ke vzniku ani posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů na relevantních trzích, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
PM: 2.12.2002
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Miroslava Rybová
AGROFERT HOLDING, a.s.
Roháčova 1101/89
130 00 Praha 3