UOHS S218/2008
Rozhodnutí: S218/2008/KS-17486/2008/840 Instance I.
Věc Návrh na spojení soutěžitelů NESS Czech s.r.o./LOGOS a.s.
Účastníci Logos a.s. NESS Czech s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 2. 9. 2008
Dokumenty dokument ke stažení 125 KB


Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 2.9.2008
S 218/2008/KS-17486/2008/840 V Brně dne 29. srpna 2008
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 218/2008, zahájeném dne 1. srpna 2008 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost NESS Czech s.r.o., se sídlem Praha 4, V Parku 2335/20, IČ: 45786259, ve správním řízení zastoupená JUDr. Martinem Maisnerem, advokátem, se sídlem Praha 1, V Jámě 1, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů NESS Czech s.r.o., se sídlem Praha 4, V Parku 2335/20, IČ: 45786259, a Logos a.s., se sídlem Praha 4, BB Centrum budova Beta, Vyskočilova 1481/4, IČ: 48953121, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o úplatném převodu akcií, uzavřené dne 30. 7. 2008 mezi společností NESS Czech s.r.o., jako nabyvatelem, a Ing. P. Š., Ing. M. H., Ing. P. E., a Ing. D. D., jako prodávajícími, v jejímž důsledku společnost NESS Czech s.r.o., získá akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Logos a.s., a tím i možnost nad jmenovanou společností vykonávat přímou kontrolu, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
1. Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též jen Úřad ) především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku či jiného obdobného registru, dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 33/2008 ze dne 13. srpna 2008. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
3. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o úplatném převodu akcií, uzavřené dne 30. črvence 2008 mezi společností NESS Czech s.r.o., se sídlem Praha 4, V Parku 2335/20, IČ: 45786259, (dále jen NESS ), jako nabyvatelem, a Ing. P. Š., Ing. M. H., Ing. P. E., a Ing. D. D., jako prodávajícími.
4. V důsledku realizace zmíněné transakce společnost NESS získá akcie představující 100 % základního kapitálu společnosti Logos a.s., se sídlem Praha 4, BB Centrum budova Beta, Vyskočilova 1481/4, IČ: 48953121 (dále jen Logos ), a tím i možnost nad jmenovanou společností vykonávat přímou kontrolu. Předmětná transakce tak představuje spojení podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
5. V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a současně alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli za poslední účetní období na trhu v České republice čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost NESS se zabývá poskytováním služeb v oblasti informačních technologií, systémové integrace, vývoje uživatelských aplikací nebo konzultační činností v oblasti informačních systémů. Prostřednictvím nizozemské společnosti NESS Technologies B.V., se sídlem Nizozemské království, Baarn, Amalialaan 126, je kontrolována společností NESS Technologies Inc., se sídlem Spojené státy americké, Hackensack NJ, 3 University Plaza, Suite 600, zabývající se rovněž poskytováním služeb v oblasti informačních technologií. Před uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů nekontroluje společnost NESS v České republice žádnou společnost.
7. Společnost Logos se rovněž zabývá poskytováním služeb v oblasti informačních technologií, systémové integrace, vývoje uživatelských aplikací včetně konzultací v oblasti informačních systémů. Před uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů je společnost Logos kontrolována fyzickými osobami uvedenými v odst. (3) jako prodávající.
Dopady spojení
8. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména v důsledku vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
9. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a zejména pak na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
10. Předmětným spojením soutěžitelů je dotčena oblast informačních technologií, neboť jak společnost NESS tak společnost Logos nabízejí svým klientům v oblasti energetiky, průmyslové výroby, telekomunikací, financí nebo veřejné správy široké spektrum služeb a kompletních řešení, k nimž mj. náleží instalace a následná podpora v oblasti hardware a software, IT školení a vzdělávání nebo systémová integrace. Hlavní činností obou jmenovaných společností je však
i) poskytování poradenských a konzultačních služeb v oblasti informačních systémů, které zahrnují stanovení celkové strategie při budování informačního systému klienta, vyhodnocení stávajícího provozu informačních technologií, návrh optimální technologie včetně zhodnocení a výběru jejího dodavatele či plánování údržby,
ii) aplikační consulting a úpravy podle představ zákazníka, jehož součástí je především modifikace existujících aplikací a přizpůsobení standardních, tzv. balíčkových aplikací specifickým potřebám zákazníka,
iii) vývoj uživatelských aplikací, tedy vývoj softwarových aplikací podle potřeb a požadavků klienta, jejich testování, podpora a údržba, a
iv) outsourcing informačních systémů, což je služba, při níž poskytovatel přebírá odpovědnost za řízení části nebo celého informačního systému zákazníka (tzn. infrastrukturu a provoz IS).
11. Úřad vzhledem k výše uvedenému zaměření spojujících se soutěžitelů a rozsahu jimi poskytovaných služeb v rámci správního řízení zkoumal, zda by relevantní trh z hlediska věcného mohl být vymezen v širším pojetí, zahrnující služby v oblasti informačních technologií jako celku či naopak úzce se zaměřením na jednotlivé segmenty. S ohledem na skutečnost, že při jakémkoli vymezení relevantního trhu spojující se soutěžitelé nezaujímají v dané oblasti významné postavení, však v tomto případě Úřad nepovažuje za nutné vymezit věcný relevantní trh s konečnou platností a pro účely tohoto správního řízení se zabýval následujícími oblastmi:
- poradenské a konzultační služby v oblasti informačních systémů,
- aplikační consulting, - vývoj uživatelských aplikací a
- outsourcing informačních systémů.
12. Úřad v rámci správního řízení dále zkoumal, zda je možno relevantní trh z hlediska geografického vymezit jako trh národní nebo zda území ovlivněné předmětným spojením zahrnuje užší region či širší území, přesahující hranice České republiky.
13. Společnost NESS stejně jako společnost Logos působí na vymezených relevantních trzích z hlediska věcného téměř výhradně na celém území České republiky, přičemž aktivity obou společností mimo toto území nepředstavují více než [0-5] % jejich celkového obratu. Vzhledem k výše uvedenému a s přihlédnutím ke skutečnosti, že mezi jednotlivými regiony v rámci ČR neexistují významné rozdíly z hlediska obchodních podmínek, dále pak ke skutečnosti, že srovnatelné produkty různých výrobců jsou na celém území České republiky vzájemně zastupitelné, vymezil Úřad relevantní trh z hlediska geografického územím České republiky .
14. V oblasti poskytování poradenských a konzultačních služeb v oblasti informačních systémů působí jak společnost NESS tak společnost Logos, přičemž společnost NESS dosahuje tržního podílu cca [5-15] % a tržní podíl společnosti Logos je menší než [0-5] %. Společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu tedy bude nižší než [5-15] %.
15. V oblasti aplikačního consultingu a úprav podle představ zákazníka v České republice dosahuje tržní podíl společnosti NESS cca [0-5] % a tržní podíl společnosti Logos pak nepřesahuje [0-5] %. V důsledku realizace spojení soutěžitelů tedy tržní podíl spojením vzniklého subjektu bude činit cca [0-5] %.
16. V oblasti vývoje uživatelských aplikací působí rovněž oba spojující se soutěžitelé, přičemž společnost NESS zaujímá postavení odpovídající tržnímu podílu cca [0-5] %, tržní podíl společnosti Logos pak činí cca [5-15] %. V důsledku realizace předmětné transakce tedy společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů bude činit cca [5-15] %.
17. V oblasti outsourcingu informačních systémů působí na území České republiky rovněž oba spojující se soutěžitelé, tržní podíl společnosti NES činí cca [0-5] %, postavení společnosti Siemens odpovídá tržnímu podílu ve výši cca [0-5] %. V důsledku realizace spojení soutěžitelů tedy tržní podíl spojením vzniklého subjektu bude nižší než [0-5] %.
18. Obecně lze konstatovat, že ve spojením dotčených oblastech existuje vysoce konkurenční prostředí. Jednotliví soutěžitelé obvykle poskytují své služby prostřednictvím přímého prodeje koncovému zákazníkovi, přičemž rozdíly v úrovni cenových nabídek se podle zjištění Úřadu pohybují v rozmezí 10 %. Rozhodujícími faktory, jimiž se řídí preference zákazníků/konečných spotřebitelů při volbě dodavatele služeb, jsou cena, reference a kvalifikace. Jednotlivé zakázky jsou pak obvykle získávány prostřednictvím výběrových řízení, což odběratelům umožňuje snadný přechod mezi jednotlivými dodavateli.
19. Ve spojením dotčených oblastech na území České republiky budou spojující se soutěžitelé i nadále vystaveni konkurenčnímu tlaku ze strany dalších subjektů působících na celém území České republiky, mj. např. společnosti CSC Computer Sciences s.r.o., Accenture Services, s.r.o., SAP ČR, spol. s r.o., Unicorn a.s, Adastra s.r.o. nebo Logica Systems, s.r.o.
20. Z šetření Úřadu rovněž vyplývá, že neexistují zásadní právní či administrativní překážky, jež by bránily vstupu nových soutěžitelů na trhy v oblasti informačních technologií. Současně trhy v uvedené oblasti disponují růstovým potenciálem, který využívají v České republice dosud neaktivní soutěžitelé ke vstupu na předmětné trhy. V posledních několika letech se jedná mj. o celosvětově působící subjekty, činné v České republice obvykle prostřednictvím svých dceřinných společností, jako např. DHL Information services (Europe) s.r.o., EDS, s.r.o. nebo Computer Associates CZ, s.r.o.
21. S ohledem na výše uvedené, zejména pak vzhledem k nízkému tržnímu podílu spojujících se soutěžitelů, nízkému nárůstu tržního podílu spojením vzniklého subjektu po uskutečnění posuzovaného spojení, přítomnosti řady konkurenčních soutěžitelů a neexistenci významných překážek pro vstup nových soutěžitelů nezvýší posuzované spojení tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
22. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 ve spojení s § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
ředitel
Sekce hospodářské soutěže
v zastoupení
JUDr. Luděk Svoboda
pověřený zastupováním


Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Martin Maisner
AK ROWAN LEGAL,
sdružení advokátů
V Jámě 1
110 00 Praha 1