UOHS S218/2007
Rozhodnutí: S218/2007/KS-16974/2007/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů HRUŠKA, spol. s.r.o. a PRAMENA Olomouc s.r.o.
Účastníci HRUŠKA, spol. s r.o. PRAMEN Olomouc
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 1. 10. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 112 KB


S 218/2007/KS-16974/2007/840 V Brně dne 20. září 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 218/07, zahájeném dne 21. srpna 2007 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu účastníka řízení, jímž je společnost HRUŠKA, spol. s r.o., se sídlem Ostrava, Martinov, Na Hrázi 3228/2, IČ: 19014325, ve správním řízení zastoupená Mgr. Janem Kubicou, advokátem, se sídlem Ostrava-Přívoz, Trocnovská 2a, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů HRUŠKA, spol. s r.o., se sídlem Ostrava, Martinov, Na Hrázi 3228/2, IČ: 19014325, a části podniku společnosti PRAMEN Olomouc s.r.o., se sídlem Praha 9, Vysočany, Pod Pekárnami 213/8, IČ: 25387308, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o prodeji části podniku uzavřené dne 4. června 2007 mezi společností HRUŠKA, spol. s r.o., jako budoucím kupujícím, a společností PRAMEN Olomouc s.r.o., jako budoucím prodávajícím, a na ni navazující zamýšlené Smlouvy o prodeji části podniku mezi společností HRUŠKA, spol. s r.o., jako kupujícím, a společností PRAMEN Olomouc s.r.o., jako prodávajícím, v jejichž důsledku nabude společnost HRUŠKA, spol. s r.o. část podniku společnosti PRAMEN Olomouc s.r.o., se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.


Odůvodnění:
(1) Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
(2) Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 36/2007 ze dne 5. září 2007. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
(3) K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o prodeji části podniku, která byla uzavřena dne 4. června 2007 mezi společností HRUŠKA, spol. s r.o., se sídlem Ostrava, Martinov, Na Hrázi 3228/2, IČ: 19014325 (dále jen HRUŠKA ), jako budoucím kupujícím, a společností PRAMEN Olomouc s.r.o., se sídlem Praha 9, Vysočany, Pod Pekárnami 213/8, IČ: 25387308 (dále jen PRAMEN Olomouc ), jako budoucím prodávajícím, v níž se společnosti HRUŠKA a PRAMEN Olomouc zavázaly uzavřít Smlouvu o prodeji části podniku společnosti PRAMEN Olomouc na společnost HRUŠKA.
(4) Prodávaná část podniku společnosti PRAMEN Olomouc představuje samostatnou organizační složku s označením středisko Maloobchodních prodejen provozovaných společností PRAMEN Olomouc pod obchodní značkou SANA potraviny.
(5) Protože danou transakcí nabude společnost HRUŠKA na základě právních skutečností část podniku společnosti PRAMEN Olomouc, představuje předmětná transakce spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona.
(6) V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
(7) Společnost HRUŠKA je činná zejména v oblasti maloobchodního prodeje zboží denní spotřeby, tedy potravin, alkoholických nápojů, ovoce, zeleniny a nepotravinářského sortimentu konečným spotřebitelům. V České republice před uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů společnost HRUŠKA přímo kontroluje společnost PEKÁRNA HRUŠKA spol. s r.o., se sídlem Ostrava, Martinov, Na Hrázi 3228/2, která se zabývá činnostmi v oblasti pekařství a cukrářství, a společnost Maloobchodní síť HRUŠKA, spol. s r.o., se sídlem Olomouc, Táboritů č. 1, zabývající se zprostředkovatelskou činností. Aktivity společnosti HRUŠKA v oblasti maloobchodního prodeje zboží denní spotřeby pokrývají celé území České republiky.
(8) Nabývaná část podniku společnosti PRAMEN Olomouc rovněž působí v oblasti maloobchodního prodeje zboží denní spotřeby, tj. potravin, ovoce, zeleniny a nepotravinářského sortimentu (drogistického zboží). Maloobchodní prodejny, které jsou součástí nabývaného soutěžitele, jsou provozovány na území Moravy. Dopady spojení
(9) Za účelem zjištění, zda předmětné spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
(10) Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 2 zákona se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje podnik či jeho část, která je v důsledku spojení nabývána jiným soutěžitelem, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi nabyvatele.
(11) Jak je patrné z výše uvedeného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, působí jak společnost HRUŠKA, tak nabývaná část podniku společnosti PRAMEN Olomouc v České republice v oblasti maloobchodního prodeje zboží denní spotřeby. Tato oblast zahrnuje zejména potraviny, nápoje, ovoce a zeleninu, tabákové výrobky a rovněž nepotravinářské produkty domácí spotřeby (jako jsou například čistící prostředky, toaletní potřeby, papírové produkty a zdravotní potřeby).
(12) V souladu se svou předchozí rozhodovací praxi [1], jakož i s přihlédnutím k rozhodovací praxi Evropské komise [2], vymezil Úřad pro účely daného správního řízení jako věcně relevantní trh maloobchodního prodeje zboží denní spotřeby.
(13) Při vymezování relevantního trhu maloobchodního prodeje zboží denní spotřeby z hlediska geografického Úřad vyšel ze zjištění, že společnost HRUŠKA na uvedeném trhu působí v rámci celého území České republiky, zatímco aktivity nabývaného soutěžitele na tomto trhu jsou omezeny na území Moravy. Soutěžní podmínky na trhu maloobchodního prodeje zboží denní spotřeby, jimiž se vyznačuje území České republiky, jsou zřetelně odlišitelné od sousedících území. Při zkoumání, zda je geografický relevantní trh tvořen územím celé České republiky, či užším způsobem vymezeným územím, Úřad zjistil, že mezi jednotlivými regiony České republiky neexistují významné rozdíly z hlediska cenových a obchodních podmínek. Relevantní trh maloobchodního prodeje zboží denní spotřeby by tedy z pohledu geografického mohl být vymezen územím České republiky. Naproti tomu by bylo možné při vymezení geografického relevantního trhu přihlédnout ke skutečnosti, že aktivity spojujících se soutěžitelů se překrývají pouze na území Moravy, případně k rozhodovací praxi Evropské komise [3], a dopady předmětného spojení soutěžitelů tak posoudit v rámci užším způsobem vymezeného území. Protože však posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže při žádné z možných definic geografického relevantního trhu, nechal Úřad pro účely daného správního řízení otázku geografického vymezení relevantního trhu otevřenou.
(14) Na relevantním trhu maloobchodního prodeje zboží denní spotřeby v České republice působí společnost HRUŠKA, jejíž tržní podíl činí cca [ obchodní tajemství ]%, i nabývaná část podniku společnosti PRAMEN Olomouc, jejíž tržní podíl se pohybuje pod hranicí [ obchodní tajemství ] %. Po uskutečnění předmětného spojení tak sice dojde k nárůstu tržního podílu spojením vzniklého subjektu, tento tržní podíl však nebude přesahovat hranici [ obchodní tajemství ] %.
(15) Na základě skutečností zjištěných Úřadem v průběhu správního řízení lze konstatovat, že na relevantním trhu existuje vysoce konkurenční prostředí a současně neexistují žádné významné ekonomické, právní či jiné překážky znemožňující vstup potenciálních konkurentů.
(16) Soutěžní prostředí se vyznačuje přítomností významných, kapitálově silných maloobchodních řetězců, jako jsou například skupina Schwarz (provozující síť maloobchodních prodejen Kaufland a diskontní řetězec Lidl), skupina REWE (provozující supermarkety Billa a síť diskontních prodejen Penny Market), skupina Ahold (provozující obchodní řetězce Hypernova a Albert), či společnost Tesco Stores ČR, a.s. Spojením vzniklý subjekt bude rovněž čelit konkurenci dalších významných soutěžitelů, a to například společnosti PLUS-DISCOUNT spol. s r.o., Globus ČR, k.s. nebo SPAR Česká obchodní společnost s.r.o., případně konkurenci ze strany maloobchodních seskupení, jako je například společnost ENAPO OBCHODNÍ a.s.
(17) Vzhledem k nízkým tržním podílům spojujících se soutěžitelů, nepatrnému nárůstu tržního podílu spojením vzniklého subjektu po uskutečnění posuzovaného spojení, přítomnosti řady konkurenčních soutěžitelů a neexistenci významných překážek pro vstup nových soutěžitelů nedojde v důsledku posuzovaného spojení ke snížení úrovně konkurenčního prostředí na relevantním trhu, nebude neomezena možnost volby spotřebitelů, předmětné spojení rovněž nepovede k omezení možnosti vstupu nových soutěžitelů na relevantní trh. Posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na vymezeném relevantním trhu, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
(18) Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda
ředitel
Sekce hospodářské soutěže
PM: 1.10.2007
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Jan Kubica, advokát
AK Kubica, Zajíc a partneři
Trocnovská 2a
702 00 Ostrava-Přívoz

[1] Viz například rozhodnutí Úřadu č.j. S 30/05-5046/05-OOHS ze dne 2. září 2005 Ahold Czech Republic, a.s./JULIUS MEINL, a.s.
[2] Viz například rozhodnutí Evropské komise M.784 Kesko/Tuko , rozhodnutí M.1221 REWE/Meinl , rozhodnutí M.3905 Tesco/Carrefour či rozhodnutí M.4590 REWE/Delvita .
[3] Judikatura Evropské komise citovaná v poznámce č. 2 naznačuje, že by tento užší geografický trh mohl být vymezen hranicemi území, v nichž mohou být prodejny spojujících se soutěžitelů snadno dosaženy spotřebiteli.