UOHS S218/2006
Rozhodnutí: S 218/06-14882/06/620 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Českomoravský uzenářský holding, a.s. + KMOTR-Masna Kroměříž a.s. + Vysočina, a.s. + Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s.
Účastníci Českomoravský uzenářský holding, a.s. KMOTR-Masna Kroměříž a.s., se sídlem Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s. Vysočina, a.s., se sídlem Hodice 1, 589 01 Třešť
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 29. 8. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 90 KB

S 218/06-14882/06/620 V Brně dne 23. srpna 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 218/06, zahájeném dne 24. července 2006 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Českomoravský uzenářský holding, a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, Praha, IČ: 27444759, ve správním řízení jednající Mgr. Petrem Hájkem, předsedou představenstva společnosti, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Českomoravský uzenářský holding, a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, Praha, IČ: 27444759, na straně jedné, a společností Vysočina, a.s., se sídlem Hodice 1, Třešť, IČ: 46992189, KMOTR-Masna Kroměříž a.s., se sídlem Hulínská 2286, Kroměříž, IČ: 25570765, a Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s., se sídlem Krahulčí 10, Jihlava, IČ: 25586823, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě Smluv o úplatném převodu cenných papírů, uzavíraných mezi společností Českomoravský uzenářský holding, a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, Praha, IČ: 27444759, jako kupujícím, a společnostmi KMOTR-Masna Kroměříž a.s., se sídlem Hulínská 2286, Kroměříž, IČ: 25570765, MASOZÁVOD Krahulčí, a.s., se sídlem Farní 71/4, Jihlava, IČ: 46900926, a Wallter Company Limited, se sídlem 35 Firs Avenue, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, jako prodávajícími, v jejichž důsledku společnost Českomoravský uzenářský holding, a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, Praha, IČ: 27444759, získá akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společností Vysočina, a.s., KMOTR-Masna Kroměříž a.s. a Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s., a tím i možnost nad jmenovanými společnostmi vykonávat přímou kontrolu, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 32/2006 ze dne 9. srpna 2006. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smluv o úplatném převodu cenných papírů, uzavíraných jednotlivě mezi společnostmi KMOTR-Masna Kroměříž a.s., se sídlem Hulínská 2286, Kroměříž, IČ: 25570765 (dále jen "KMOTR"), MASOZÁVOD Krahulčí, a.s., se sídlem Farní 71/4, Jihlava, IČ: 46900926 (dále jen "MASOZÁVOD Krahulčí"), a Wallter Company Limited, se sídlem 35 Firs Avenue, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen "Wallter"), jako prodávajícími, a společností Českomoravský uzenářský holding, a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, Praha, IČ: 27444759 (dále jen "ČMUH"), jako kupujícím. V důsledku realizace zmíněných smluv získá společnost ČMUH od společnosti KMOTR akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Vysočina, a.s., se sídlem Hodice 1, Třešť, IČ: 46992189 (dále jen "Vysočina"), od společnosti MASOZÁVOD Krahulčí akcie ve výši 100% podílu na základním kapitálu společnosti Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s., se sídlem Krahulčí 10, Jihlava, IČ: 25586823 (dále jen "Krahulík") a od společnosti Wallter akcie odpovídající 100% podílu na základním kapitálu společnosti KMOTR, a tím i možnost uvedené společnosti přímo kontrolovat.
Předmětné transakce tak představují spojení podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů, které jim umožňují jiného soutěžitele kontrolovat.
Kontrolou se pak ve smyslu § 12 odst. 4 rozumí možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele, zejména na základě vlastnického práva nebo práva užívání podniku kontrolovaného soutěžitele nebo jeho části, anebo práva nebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona.
Vzhledem k tomu, že čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky alespoň jedním ze soutěžitelů vytvářejících společně kontrolovaný podnik je vyšší než 1,5 miliardy Kč a současně alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli za poslední účetní období na trhu v České republice čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost ČMUH je česká akciová společnost zabývající se zejména činnostmi v oblasti správy vlastního majetku a investiční činností. V České republice nekontroluje před uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů žádnou společnost. Společnost ČMUH je kontrolována společností MASNA HOLDING LIMITED, se sídlem 59-61 Savvides Center, Akropoleos, Nikósie, Kyperská republika, která působí v oblasti správy vlastního majetku a investiční činnosti na vlastní účet. Společnost MASNA HOLDING LIMITED je kontrolována společností J&T Private Equity B.V., která působí v oblasti finančního zprostředkování, a která je součástí skupiny společností, jež je prostřednictvím společností J&T FINANCE GROUP, a.s., činné v oblasti podnikatelského poradenství, J&T Finance Group II, a.s., činné v oblasti organizačního a ekonomického poradenství, a TECHNO PLUS, v.o.s., zabývající se činnostmi v oblasti zprostředkování obchodu a služeb, kontrolována fyzickými osobami, a to Ing. Jozefem Tkáčem, bytem Na Revíne 2941/13, Bratislava, Slovenská republika, a Ing. Ivanem Jakabovičem, bytem Donnerova 15, Bratislava, Slovenská republika (dále též "skupina J&T").
Součástí skupiny J&T jsou rovněž mj. společnosti: i) J&T BANKA, a.s. působící v oblasti bankovnictví, ii) J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., činná v oblasti kolektivního investování do cenných papírů, iii) KABLO ELEKTRO, a.s., zabývající se výrobou rozvaděčů nízkého napětí a baterií, a dále pak kabelů, vodičů a elektrických strojů a přístrojů, iv) RM-S HOLDING, a.s. působící v oblasti automatizovaného zpracování dat a poskytování software, a v) J&T FINANCIAL INVESTMENTS LTD, působící v oblasti finančního poradenství.
Společnost KMOTR je česká akciová společnost, která působí v oblasti potravinářství, a to v oblasti výroby masných výrobků. V České republice společnost KMOTR kontroluje společnost Vysočina, a.s., která se rovněž zabývá výrobou masných výrobků.
Společnost KMOTR je výlučně kontrolována britskou společností Wallter Company Limited, která se zabývá investováním a obchodováním v oblasti cenných papírů, poradenskou a obchodní činností a poskytováním půjček.
Společnost Vysočina je česká akciová společnost, která působí v oblasti výroby masných výrobků. Před uskutečněním posuzované transakce je výlučně kontrolována společností KMOTR.
Společnost Krahulík je česká akciová společnost, která rovněž působí v oblasti výroby masných výrobků. Společnost Krahulík je přímo kontrolována společností MASOZÁVOD Krahulčí, a.s., nepřímo pak společností MANGROVE, a.s., přičemž se obě kontrolující společnosti zabývají činnostmi v oblasti správy vlastního majetku a investování na vlastní účet.
Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území. Při vymezování relevantních trhů v předmětném správním řízení Úřad přihlédl ke své předchozí rozhodovací praxi.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 5 zákona, resp. § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a zejména pak na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele, resp. navrhovatelů.
Jak bylo uvedeno výše, společnosti KMOTR, Vysočina a Krahulík působí zejména v oblasti výroby a prodeje širokého sortimentu masných výrobků z červeného masa, tedy masa vepřového, hovězího a telecího. Jedná se o masné výrobky tepelně opracované, tepelně neopracované, trvanlivé tepelně opracované nebo fermentované, dále pak výrobky sekané, speciality a masné polotovary. Výrobní program jmenovaných společností tedy tvoří ucelený sortiment masných výrobků jako jsou špekáčky, párky, měkké i trvanlivé salámy, šunky a uzená masa.
S přihlédnutím k předchozí rozhodovací praxi Úřadu, a rovněž k odlišným charakteristickým vlastnostem masa z jednotlivých druhů hospodářských zvířat, odlišnému způsobu jeho zpracování nebo preferencím konečných spotřebitelů a následně omezené zastupitelnosti výrobků z různých druhů masa, by bylo možno vymezit relevantní trh s důrazem na jednotlivé druhy masa, tedy trh výrobků z vepřového masa a trh výrobků z hovězího masa. Nicméně shodné zaměření jednotlivých nabývaných výrobců převážně na produkci masných výrobků a uzenin, přičemž výrobní postupy jednotlivých výrobků ve značné míře využívají kombinace vepřového a hovězího masa, vede Úřad k názoru, že by relevantní trh z hlediska výrobkového měl být vymezen spíše jako trh masných výrobků z červeného masa, případně trh uzenin.
Vzhledem k níže uvedenému postavení jednotlivých spojujících se soutěžitelů na trhu masných produktů, kdy, bez ohledu na skutečnost, zda je vymezen úzce podle druhu zpracovávaného masa nebo v širším pojetí jako trh masných výrobků a uzenin, ani v jednom případě nezaujímají významný tržní podíl, Úřad nepovažuje za nutné blíže specifikovat věcný relevantní trh a pro účely tohoto správního řízení ponechává otázku relevantního trhu z hlediska věcného otevřenou.
Relevantní trh z hlediska geografického zahrnuje území, na kterém se realizuje vztah nabídky a poptávky po zboží za dostatečně homogenních podmínek, jimiž se odlišuje od ostatních území, na kterých nabídka a poptávka probíhá za podmínek zřetelně odlišných. Úřad v rámci správního řízení zkoumal, zda je možno relevantní trh vymezit jako trh národní nebo zda podmínky na území ovlivněném předmětným spojením opravňují k vymezení relevantního trhu v užším pojetí jako trhu lokálního či regionálního.
Vzhledem ke skutečnosti, že masné a uzenářské výrobky jsou určeny k běžné denní spotřebě na celém území České republiky, přičemž mezi jednotlivými regiony neexistují významné rozdíly z hlediska cenové úrovně, dále pak ke skutečnosti, že srovnatelné produkty různých výrobců jsou ve výše uvedených oblastech trhu s masnými produkty vzájemně zastupitelné, vymezil Úřad relevantní trh z hlediska geografického územím České republiky .
Ve spojením dotčené oblasti působí ze spojujících se soutěžitelů společnosti KMOTR, Vysočina a Krahulík. Společnost ČMUH nevyrábí ani na trh nedodává žádné výrobky ani neposkytuje služby, zabývá se pouze investiční činností, nedochází tedy k překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů na území ČR.
Celkový objem produkce masných produktů (uzenin) v České republice činil v objemovém vyjádření v roce 2005 cca 500 tis. tun, přičemž společnost KMOTR dosahuje tržního podílu ve výši cca 0,64%, společnost Vysočina zaujímá v dotčené oblasti postavení odpovídající výši tržního podílu cca 0,83%, společnost Krahulík pak dosahuje tržního podílu ve výši cca 1,82%. V důsledku realizace spojení soutěžitelů tedy bude spojením vzniklý subjekt disponovat tržním podílem, který nepřesáhne hranici 3,5%.
Ve spojením dotčené oblasti na území České republiky budou spojující se soutěžitelé i nadále vystaveni konkurenčnímu tlaku ze strany dalších soutěžitelů působících na předmětných trzích, přičemž mezi tyto soutěžitele patří velmi významné subjekty působící na celém území České republiky, jako např. Kostelecké uzeniny, a.s. a Maso Planá, a.s., náležící do skupiny společností AGROFERT HOLDING, a.s., dále pak regionální výrobci jako např. Masna Příbram, spol. s r.o., Prima Group, a.s. nebo Steinhauser Tišnov s.r.o., a množství drobných výrobců na lokání úrovni.
Významný vliv na situaci na trhu masných produktů má kromě potenciálních konkurentů z řad výrobců uzenin také přítomnost obchodních řetězců, které působí nejen v roli odběratelů se značnou hospodářskou silou, ale v některých případech i jako producenti vlastních masných výrobků (např. společnost Globus, k.s.). Převážná část produkce masných výrobků je v České republice realizována právě prostřednictvím obchodních sítí, spojující se soutěžitelé tedy nebudou mít možnost chovat se do značné míry nezávisle na svých odběratelích.
S ohledem na skutečnost, že spojením vzniklý subjekt nebude v dotčené oblasti disponovat významným tržním podílem, a dále pak na existenci významných konkurenčních subjektů v oblasti výroby masných produktů dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 ve spojení s § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel
Sekce ochrany hospodářské soutěže I

Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Petr Hájek, předseda představenstva
Českomoravský uzenářský holding, a.s.
Pobřežní 297/14
186 00 Praha 8