UOHS S218/2003
Rozhodnutí: OF/S218/03-1930/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Bijouterie Trading Company, Swarovski Bohemia, ORNELA a Bižuterie Česká Mincovna
Účastníci Bijouterie Trading Company a.s., se sídlem U Přehrady 3204/61, Jablonec nad Nisou ORNELA, akciová společnost, Swarovski Bohemia spol. s r.o. Bižuterie Česká Mincovna, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno s podm.
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 11. 5. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 322 KB


S 218/03-1930/04 V Brně dne 6. května 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 218/03, zahájeném dne 31. října 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnost Bijouterie Trading Company akciová společnost, se sídlem U Přehrady 3204/61, Jablonec nad Nisou, IČ: 47306611, a společnost Swarovski Bohemia spol. s r.o., se sídlem Dolní náměstí 5, Jablonec nad Nisou, IČ: 41324269, ve správním řízení zastoupené JUDr. Josefem Vejmelkou, advokátem, se sídlem Italská 27, Praha 2, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Bijouterie Trading Company akciová společnost, se sídlem U Přehrady 3204/61, Jablonec nad Nisou, IČ: 47306611, a společnost Swarovski Bohemia spol. s r.o., se sídlem Dolní náměstí 5, Jablonec nad Nisou, IČ: 41324269, na straně jedné, a ORNELA, akciová společnost, se sídlem v Zásadě 317, IČ: 46711538, a Bižuterie Česká Mincovna, a.s., se sídlem U Přehrady 3204/61, Jablonec nad Nisou, IČ: 00012572, na straně druhé, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Rámcové smlouvy, která byla uzavřena dne 7. listopadu 2003 mezi společností ORNELA, akciová společnost, společností Swarovski Bohemia spol. s r.o., společností Bijouterie Trading Company akciová společnost, společností Bižuterie Česká Mincovna, a.s., a vymezenými fyzickými osobami, které jsou akcionáři společnosti ORNELA, akciová společnost, a smluv na ni navazujících a s ní souvisejících, v jejichž konečném důsledku společnosti Bijouterie Trading Company akciová společnost a Swarovski Bohemia spol. s r.o. nabudou akcie představující [ obchodní tajemství ], resp. [ obchodní tajemství ] podíl na základním kapitálu společnosti ORNELA, akciová společnost a jejím prostřednictvím akcie představující [ obchodní tajemství ] podíl na základním kapitálu společnosti Bižuterie Česká Mincovna, a.s., a tím získají i možnost tyto společnosti společně kontrolovat, se dle § 16 odst. 4 ve spojení s § 17 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e
za podmínky splnění závazků, které v průběhu správního řízení účastníci řízení přijali ve prospěch zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže:
Účastníci řízení, společnost Bijouterie Trading Company akciová společnost, se sídlem U Přehrady 3204/61, Jablonec nad Nisou, IČ: 47306611, a společnost Swarovski Bohemia spol. s r.o., se sídlem Dolní náměstí 5, Jablonec nad Nisou, IČ: 41324269, se zavazují k následujícímu:
zajistit plnění závazků nezbytných pro ochranu hospodářské soutěže, obsažených pod body 2., 3. a 6. výroku rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci povolení spojení podniků Bijou Terra, s.r.o. (nyní Bijou Terra, akciová společnost), se sídlem U Přehrady 61 (nyní Palackého 41), Jablonec nad Nisou, IČ: 62738933, a Železnobrodské sklo a.s., se sídlem Průmyslová 702, Železný Brod, IČ: 60278226, ze dne 17. dubna 2001 č.j. S 9/01-450/01-OF,
zachovat otevřenou a rovnou poptávku po dodávkách pro výrobu bižuterního zboží ode všech obchodních partnerů, včetně společností stojících mimo skupinu kontrolovanou účastníky řízení, do roku 2011 za standardních obchodních podmínek, zejména dodržování dodacích lhůt, kvality a ceny, a po stejnou dobu nabízet související služby za obdobných obchodních podmínek,
zachovat otevřenou a rovnou poptávku po dodávkách pro export bižuterního zboží prostřednictvím společnosti JABLONEX, akciová společnost, se sídlem Palackého 41, Jablonec nad Nisou, IČ: 00000892, ode všech obchodních partnerů, včetně společností stojících mimo skupinu kontrolovanou účastníky řízení, do roku 2011 za standardních obchodních podmínek, zejména dodržování dodacích lhůt, kvality a ceny, a po stejnou dobu nabízet související služby za obdobných obchodních podmínek.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících předmětné spojení, výročních zpráv a účetních závěrek spojujících se soutěžitelů, dalších obecně známých informací o spojujících se soutěžitelích, dále z protokolů o šetření za účelem poskytnutí informací ve smyslu § 21 odst. 4 a 5 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), z protokolů o ústních jednáních se zástupci účastníků řízení, z údajů Českého statistického úřadu a z údajů Generálního ředitelství cel České republiky. Rovněž tak Úřad vycházel z vyjádření a stanovisek oslovených (i) konkurentů spojujících se soutěžitelů, (ii) odběratelů produktů spojujících se soutěžitelů, (iii) dodavatelů produktů spojujícím se soutěžitelům a (iv) asociací sdružujících subjekty činné v oblastech dotčených předmětným spojením, k předmětnému spojení. Úřad podpůrně přihlédl k judikatuře Evropské komise, Soudu první instance a Evropského soudního dvora, což je postup, jehož správnost potvrdil svým rozsudkem Vrchní soud (2A 6/96) a následně svým nálezem Ústavní soud (ÚS 31/97-35).
Návrh na zahájení řízení o povolení předmětného spojení soutěžitelů byl podán v souladu s § 15 odst. 5 zákona před uzavřením smluv zakládajících předmětné spojení soutěžitelů, přičemž v průběhu správního řízení docházelo k postupnému uzavírání těchto smluv. Úřad tak při posuzování transakce jako celku a jejích dílčích kroků mohl vycházet jak z návrhů jednotlivých smluv, tak z jejich konečné podoby po jejich uzavření.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 45/03 ze dne 12. listopadu 2003 současně se zveřejněním výzvy k podání případných námitek k předmětnému spojení. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Úřad, který je kompetentní k ochraně hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb podle § 1 odst. 1 zákona, se v souladu se zásadou objektivní (materiální) pravdy 1 , ve snaze využít všechny dostupné způsoby k získání potřebných informací k objektivizaci stavu v oblasti dotčené předmětným spojením soutěžitelů, oslovil několik (i) konkurentů spojujících se soutěžitelů, (ii) odběratelů produktů spojujících se soutěžitelů, (iii) dodavatelů produktů spojujících se soutěžitelů a (iv) asociací sdružujících subjekty činné v oblastech dotčených předmětným spojením, k poskytnutí stanovisek a připomínek k předmětnému spojení.
Na základě vyjádření oslovených subjektů a zejména na základě závěrů provedených vlastních analýz vycházejících ze všech dostupných informací o spojením dotčených trzích , dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů vzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti sdělil Úřad dopisem č.j. S 218/03-4461/03 ze dne 8. prosince 2003 účastníkům správního řízení S 218/03, že ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 zákona bude v řízení nadále pokračovat, a že rozhodnutí ve věci bude vydáno v souladu s ustanovením § 16 odst. 4 zákona do pěti měsíců od zahájení správního řízení.
1. Notifikační podmínky
K předmětnému spojení soutěžitelů má dojít ve smyslu § 12 zákona na základě níže popsaných právních skutečností.
Průběh zamýšlené transakce jako celku je upraven v "Rámcové smlouvě", která byla uzavřena dne 7. listopadu 2003 (dále jen "Rámcová smlouva") mezi smluvními stranami, jimiž jsou (i) společnost ORNELA, akciová společnost, se sídlem v Zásadě 317, IČ: 46711538 (dále jen "ORNELA"), (ii) společnost Swarovski Bohemia spol. s r.o., se sídlem Dolní náměstí 5, Jablonec nad Nisou, IČ: 41324269 (dále jen "Swarovski Bohemia"), (iii) společnost Bijouterie Trading Company akciová společnost, se sídlem U Přehrady 3204/61, Jablonec nad Nisou, IČ: 47306611 (dále jen "Bijouterie Trading"), (iv) společnost Bižuterie Česká Mincovna, a.s., se sídlem U Přehrady 3204/61, Jablonec nad Nisou, IČ: 00012572 (dále jen "Bižuterie Česká Mincovna"), a (v) vymezené fyzické osoby, které jsou akcionáři společnosti ORNELA.
Průběh celé transakce se dělí do několika klíčových kroků.
Prvním stěžejním krokem celé transakce je postupné navýšení dosavadního [ obchodní tajemství ] akciového podílu na základním kapitálu společnosti Bižuterie Česká Mincovna ze strany společnosti ORNELA na hranici [ obchodní tajemství ]. Jednotlivé akciové podíly ve společnosti Bižuterie Česká Mincovna nabude společnost ORNELA od jejích dosavadních akcionářů. Těmito dosavadními akcionáři společnosti Bižuterie Česká Mincovna jsou: a) [ obchodní tajemství ], která je před transakcí vlastníkem [ obchodní tajemství ] akciového podílu na základním kapitálu společnosti Bižuterie Česká Mincovna 2 , b) [ obchodní tajemství ], před transakcí vlastnící [ obchodní tajemství ] akciový podíl ve společnosti Bižuterie Česká Mincovna 3 , a c) [ obchodní tajemství ], dosavadní vlastník [ obchodní tajemství ] akciového podílu ve společnosti Bižuterie Česká Mincovna 4 . Celková výše akciových podílů vlastněných individuálně ostatními akcionáři společnosti Bižuterie Česká Mincovna dosahuje před tímto krokem transakce cca [ obchodní tajemství ], přičemž po realizaci tohoto kroku transakce, ani po realizaci všech následujících kroků, z nichž se posuzovaná transakce skládá, se tato výše nezmění.
Na základě výše uvedených akvizic akciových podílů ve společnosti Bižuterie Česká Mincovna získá společnost ORNELA možnost výlučně kontrolovat soutěžní chování jiného subjektu, kterým je společnost Bižuterie Česká Mincovna. Protože společnost Bižuterie Česká Mincovna je před popsaným prvním krokem posuzované transakce samostatným a nezávislým soutěžitelem ve smyslu § 12 zákona, v němž dochází k získání kontroly ze strany jiného soutěžitele (tj. společnosti ORNELA) ve smyslu § 12 odst. 3 zákona, představuje tento dílčí krok sám o sobě samostatné spojení soutěžitelů. Avšak vzhledem ke skutečnosti, že je součástí širší transakce, založené na stejném smluvním rámci 5 a stejných ekonomických důvodech, byl tento dílčí krok posouzen v rámci celé této transakce .
V druhém postupném kroku předmětné transakce společnost Bijouterie Trading nabude od současných akcionářů společnosti ORNELA celkově [ obchodní tajemství ] akciový podíl ve společnosti ORNELA, a to na základě kupních smluv uzavřených postupně ve dnech 3. září 2003, 26. září 2003 a 4. listopadu 2003 mezi společností Bijouterie Trading, jako kupujícím, a akcionáři společnosti ORNELA, jimiž jsou [ obchodní tajemství ], jako prodávajícími.
Na základě výše uvedených akvizic akciových podílů ve společnosti ORNELA získává 6 společnost Bijouterie Trading možnost výlučně kontrolovat soutěžní chování jiného subjektu, kterým je společnost ORNELA. Protože společnost ORNELA je před popsaným krokem transakce samostatným a nezávislým soutěžitelem ve smyslu § 12 zákona, v němž dochází k získání kontroly ze strany jiného soutěžitele (tj. společnosti Bijouterie Trading) ve smyslu § 12 odst. 3 zákona, představuje tento dílčí krok samostatné spojení soutěžitelů. Avšak vzhledem ke skutečnosti, že je součástí širší transakce, založené na stejném smluvním rámci 7 a stejných ekonomických důvodech, byl tento dílčí krok posouzen v rámci celé této transakce .
V návaznosti na získání možnosti samostatné kontroly ve společnosti ORNELA ze strany společnosti Bijouterie Trading dojde k poslednímu klíčovému kroku předmětné transakce, který spočívá v získání možnosti společně kontrolovat soutěžní chování společnosti ORNELA ze strany společností Bijouterie Trading a Swarovski Bohemia. Právním základem pro uskutečnění tohoto kroku je v souladu s ustanoveními Rámcové smlouvy Dohoda akcionářů (dále jen "Dohoda akcionářů"), uzavřená dne 7. listopadu 2003 mezi společnostmi Bijouterie Trading a Swarovski Bohemia.
Před popisem závěrečné části celé transakce je třeba uvést, že společnost Swarovski Bohemia, která před svým vstupem do předmětné transakce vlastnila [ obchodní tajemství ] akciový podíl ve společnosti ORNELA, tento svůj podíl navýšila na [ obchodní tajemství ], a to nabytím předmětných akcií od společnosti [ obchodní tajemství ].
Závěrečnou část celé transakce lze popsat následujícím způsobem. Po uskutečnění předchozích dílčích kroků transakce bude společnost Bijouterie Trading vlastnit [ obchodní tajemství ] akciový podíl ve společnosti ORNELA, zatímco akciový podíl společnosti Swarovski na základním kapitálu společnosti ORNELA bude představovat [ obchodní tajemství ]. Ve výše uvedené Dohodě akcionářů se stanoví, že na valné hromadě společnosti ORNELA bude rozhodnuto o změně jejích stanov 8 , podle kterých se bude po uskutečnění transakce požadovat k přijetí vymezených strategických rozhodnutí valné hromady společnosti ORNELA souhlasu takové většiny hlasů akcionářů, která může být dosažena pouze součtem hlasů spojených s akciemi vlastněnými společnostmi Bijouterie Trading a Swarovski Bohemia (ty představují celkem [ obchodní tajemství ], tedy [ obchodní tajemství ]). Mezi tato strategická rozhodnutí se řadí například rozhodování [ obchodní tajemství ].
Uvedená Dohoda akcionářů dále předvídá společný postup společností Bijouterie Trading a Swarovski Bohemia [ obchodní tajemství ].
Dále Úřad uvádí, že v čl. 1.3 Dohody akcionářů se společnosti Bijouterie Trading a Swarovski Bohemia zavázaly zajistit, že [ obchodní tajemství ]. Dohoda akcionářů mimo jiné upravuje společný postup při [ obchodní tajemství ].
Jak je z výše uvedeného zřejmé, budou mít společnosti Bijouterie Trading a Swarovski Bohemia po uskutečnění všech dílčích úkonů transakce možnost rozhodujícího vlivu na klíčové záležitosti fungování a činnosti společnosti ORNELA (a jí kontrolované společnosti Bižuterie Česká Mincovna), včetně [ obchodní tajemství ]. V souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona, tím získají společnosti Bijouterie Trading a Swarovski Bohemia možnost společně určovat a ovlivňovat soutěžní chování společnosti ORNELA, včetně jí kontrolovaných subjektů, např. společnosti Bižuterie Česká Mincovna. Předmětná transakce tak zakládá spojení soutěžitelů ve smyslu zákona.
Jednotlivé dílčí kroky, jež byly výše popsány a z nichž se posuzovaná transakce jako celek skládá, tvoří samostatná spojení soutěžitelů ve smyslu zákona. Avšak vzhledem k tomu, že tato samostatná (dílčí) spojení jsou součástí širší transakce, založené na jednotném smluvním a ekonomické základě, přičemž i tato širší transakce jako celek představuje spojení soutěžitelů ve smyslu zákona, byla všechna uvedená samostatná spojení posouzena v rámci jednoho správního řízení .
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů za poslední účetní období překročil 5 miliard Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení podléhá povolení.
2. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Bijouterie Trading je akciovou společností založenou podle práva České republiky, jejímž předmětem podnikání je výroba bižuterie 9 a zejména obchodování s bižuterním zbožím. Společnost v rámci svého podnikání realizuje v omezené míře činnosti spojené s obchodováním s bižuterním zbožím a dále jednorázově uskutečňuje některé finanční operace kapitálové povahy. Její akcie jsou rozloženy mezi velký počet akcionářů (fyzických osob), z nichž žádný nemá možnost ovlivňovat či určovat její soutěžní chování. Společnost Bijouterie Trading v době před spojením vlastní [ obchodní tajemství ] akciový podíl ve společnosti Bižuterie Česká Mincovna.
Společnost Swarovski Bohemia je společností s ručením omezeným založenou podle práva České republiky, která se zabývá obchodováním s bižuterním zbožím. Společnost Swarovski Bohemia distribuuje v České republice zejména bižuterní výrobky, jako jsou broušené kameny z křišťálového skla 10 , drobné dárkové předměty z broušeného křišťálu 11 , hotová bižuterie, křišťálové polotovary pro výrobu lustrů a svítidel, skleněné bižuterní perle, dekorativní bytové doplňky a další produkty v rámci běžné činnosti níže charakterizované skupiny Swarovski.
Jediným společníkem společnosti Swarovski Bohemia je společnost Swarovski (Europe) Holding B.V., se sídlem v Nizozemí, přičemž její mateřskou společností je švýcarská společnost Swarovski International Holding AG. Tyto subjekty jsou součástí celosvětově působící skupiny společností Swarovski.
Skupina Swarovski, jejíž centrály se nacházejí na území Švýcarska a Rakouska, je celosvětově činná v oblasti výroby a prodeje bižuterních polotovarů, hotové bižuterie, dárkových předmětů z broušeného křišťálu a polotovarů pro výrobu svítidel z broušeného křišťálu, broušených ověsů ze skla, brousících nástrojů a technického skla (zejména skleněného prachu v reflexních nátěrech a stavebních hmotách).Vedle těchto činností také vyrábí a dodává na trh optická zařízení pro dalekohledy a zaměřovače.
V době před spojením společnost Swarovski Bohemia nekontroluje na území České republiky žádného soutěžitele, její jedinou majetkovou účast na jiném subjektu se sídlem v České republice představuje [ obchodní tajemství ] podíl na základním kapitálu společnosti ORNELA.
První z nabývaných soutěžitelů, kterým je společnost ORNELA , je akciovou společností založenou podle práva České republiky. Společnost ORNELA vyrábí na území České republiky a na trh dodává zejména tzv. sklářskou bižuterní surovinu (sklo ve tvaru tyčí), hutní užitkové sklo, skleněné bižuterní perličky, technické kuličky a skleněné výlisky a poskytuje související služby např. v oblasti povrchových úprav bižuterních výrobků.
V době před spojením jsou akcie společnosti ORNELA rozloženy mezi společnost Bižuterie Česká Mincovna ([ obchodní tajemství ]), společnost Swarovski Bohemia ([ obchodní tajemství ]), zbývající akcie představující [ obchodní tajemství ] podíl na základním kapitálu společnosti ORNELA jsou rozptýleny mezi fyzické osoby, z nichž žádná samostatně nevlastní takový počet akcií společnosti ORNELA, který by umožňoval kontrolu tohoto subjektu. Na základě těchto skutečností lze tedy konstatovat, že společnost ORNELA je před spojením samostatným a nezávislým soutěžitelem ve smyslu § 12 zákona.
Po uskutečnění předmětného spojení bude společnost Bijouterie Trading vlastnit [ obchodní tajemství ] akciový podíl ve společnosti ORNELA, [ obchodní tajemství ] akciový podíl ve společnosti ORNELA bude ve vlastnictví společnosti Swarovski Bohemia, [ obchodní tajemství ] akciový podíl ve společnosti ORNELA bude vlastnit společnost Bižuterie Česká Mincovna 12 , zbývající akcie činící [ obchodní tajemství ] akciový podíl ve společnosti ORNELA budou rozptýleny mezi větší počet drobných akcionářů.
Společnost ORNELA vlastní samostatně majoritní obchodní podíl ve společnosti Sklářská surovina, s.r.o. , jež je však v současné době v likvidaci, dále vlastnila většinový akciový podíl ve společnosti Jizerské sklo, a.s ., která však byla k 17. říjnu 2003 zrušena bez likvidace a její jmění přešlo na společnost ORNELA jako univerzálního právního nástupce.
Společnosti ORNELA rovněž před spojením vlastnila [ obchodní tajemství ] podíl na základním kapitálu společnosti Bižuterie Česká Mincovna. Po uskutečnění předmětného spojení získá společnost ORNELA akcie této společnosti ve výši [ obchodní tajemství ]. Kromě toho se prostřednictvím [ obchodní tajemství ] akciového podílu účastní na podnikání společnosti Bijou Terra , akciová společnost, se sídlem Palackého 41, Jablonec nad Nisou, IČ: 62738933 (dále jen "Bijou Terra") 13 a vlastní [ obchodní tajemství ] podíl na základním kapitálu společnosti Bijou de Bohéme , spol. s r.o. (dále jen "Bijou de Bohéme").
Druhý z nabývaných soutěžitelů, kterým je společnost Bižuterie Česká Mincovna , je akciovou společností založenou podle práva České republiky. Její podnikatelská činnost na území České republiky spočívá ve výrobě hotové kovové bižuterie, kovových bižuterních polotovarů, mincí a medailí a poskytování služeb výrobní povahy.
Před spojením společnost Bižuterie Česká Mincovna vlastní [ obchodní tajemství ] obchodní podíl ve společnosti Bohemian Jewelry spol. s r.o., [ obchodní tajemství ] obchodní podíl ve společnosti Bijou CZ s.r.o., [ obchodní tajemství ] obchodní podíl ve společnosti Bijou Service, spol. s r.o., což jí umožňuje tyto subjekty samostatně kontrolovat. Dále společnost Bižuterie Česká Mincovna vlastní [ obchodní tajemství ] obchodní podíl ve společnosti Metallic Security s.r.o. 14 a [ obchodní tajemství ] akcií společnosti ORNELA. Kromě toho se společnost Bižuterie Česká Mincovna, prostřednictvím vlastnictví [ obchodní tajemství ] akciového podílu ve společnosti Bijou Terra v době před transakcí, podílela na společné kontrole skupiny Bijou Terra. Dále se prostřednictvím vlastnictví [ obchodní tajemství ] obchodního podílu ve společnosti Bijou de Bohéme, spol. s r.o. podílela na společné kontrole tohoto subjektu. Předmět podnikání společnosti Bohemian Jewelry spol. s r.o. tvoří výroba a prodej bižuterie a dalšího zboží, v případě společnosti Bijou CZ s.r.o., je předmětem podnikání výroba bižuterie a ozdobnických předmětů a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, v případě společnosti Bijou Service, spol. s r.o., je předmětem podnikání mimo jiné výroba bižuterie, ozdobných předmětů a vánočních ozdob. Společnost Metallic Security s.r.o. se podle výpisu z obchodního rejstříku zabývá mimo jiné výrobou kovových hologramů.
V době před spojením jsou akcie společnosti Bižuterie Česká Mincovna rozloženy mezi společnost [ obchodní tajemství ] (samostatně vlastní [ obchodní tajemství ] akciový podíl ve společnosti Bižuterie Česká Mincovna), společnost [ obchodní tajemství ] (samostatně vlastní [ obchodní tajemství ] akciový podíl ve společnosti Bižuterie Česká Mincovna 15 ), společnost [ obchodní tajemství ] (samostatně vlastní [ obchodní tajemství ] akcií společnosti Bižuterie Česká Mincovna), společnosti [ obchodní tajemství ] (samostatně vlastní [ obchodní tajemství ] akcií společnosti Bižuterie Česká Mincovna) a drobné (menšinové) akcionáře, jejichž jednotlivé akciové podíly představují celkem [ obchodní tajemství ] podíl na základním kapitálu společnosti Bižuterie Česká Mincovna. Na základě těchto skutečností lze tedy konstatovat, že společnost Bižuterie Česká Mincovna je před spojením samostatným a nezávislým soutěžitelem ve smyslu § 12 zákona.
Po uskutečnění předmětného spojení, jak bylo výše uvedeno, budou akcie společnosti Bižuterie Česká Mincovna vlastněny společností [ obchodní tajemství ] ([ obchodní tajemství ] akciový podíl na základním kapitálu společnostiBižuterie Česká Mincovna) a drobnými akcionáři (tito budou jednotlivě vlastnit takový počet akcií společnosti Bižuterie Česká Mincovna, jež bude celkově tvořit [ obchodní tajemství ] podíl na jejím základním kapitálu).
Společnost Bijou Terra je v současné době společně kontrolována třemi subjekty, jedná se o společnosti ORNELA, Bižuterie Česká Mincovna a PRECIOSA, a.s., se sídlem Opletalova čp. 3197, Jablonec nad Nisou, IČ: 00012556 (dále jen "PRECIOSA"), z nichž každý jednotlivě vlastní [ obchodní tajemství ] akciový podíl této společnosti. V důsledku předmětného spojení má společnost ORNELA, jak bylo výše uvedeno, získat možnost kontroly ve společnosti Bižuterie Česká Mincovna, a bude tak přímo či nepřímo kontrolovat akcie představující celkem [ obchodní tajemství ] podíl na základním kapitálu společnosti Bijou Terra. Změna rozložení akcií společnosti Bijou Terra mezi jednotlivé samostatné soutěžitele tak může zakládat změnu kvality kontroly ve společnosti Bijou Terra. Pro vlastní posouzení, zda po spojení dojde ke změně kvality kontroly, je třeba vycházet nejen ze znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a stanov společnosti Bijou Terra, ale i z obsahu případných ujednání či dohod mezi jednotlivými akcionáři 16 , např. ujednání o zavedení klíče pro obsazování jednotlivých orgánů společnosti Bijou Terra.
Spojením vzniklý subjekt, jehož součástí se společnosti ORNELA a Bižuterie Česká Mincovna stanou, bude do budoucna disponovat akciemi představujícími celkem [ obchodní tajemství ] podíl na základním kapitálu společnosti Bijou Terra. Ve vztahu k působnosti valné hromady a jejímu způsobu rozhodování to znamená, že spojením vzniklý subjekt bude disponovat takovou většinou akcií, která mu umožní na valné hromadě prosadit bez ohledu na vůli druhého akcionáře, tj. společnosti PRECIOSA, rozhodnutí ve všech věcech s výjimkou rozhodnutí v záležitostech, u nichž stanovy společnosti Bijou Terra vyžadují k přijetí platného rozhodnutí většinu hlasů akcionářů, jejichž akcie přesahují [ obchodní tajemství ] podíl na základním kapitálu společnosti Bijou Terra. Přijetí rozhodnutí v těchto záležitostech tak společnost PRECIOSA může zablokovat. Skupinu těchto záležitostí tvoří například otázky týkající se rozhodování o změně stanov, zvýšení či snížení základního kapitálu, volby a odvolávání členů představenstva a dozorčí rady, rozhodování o uzavření smlouvy o převodu podniku, rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, rozhodování o vymezených formách přeměny společnosti či rozhodování o způsobu výkonu hlasovacích práv spojených s cennými papíry a majetkovými účastmi ve vlastnictví společnosti hlasovacími právy. Z podaného výčtu záležitostí, jež spadají do působnosti valné hromady společnosti Bijou Terra, v nichž společnost PRECIOSA disponuje "blokačním" počtem akcií, je tedy sice patrné, že se jedná o záležitosti, jež významným způsobem mohou ovlivňovat chod a existenci společnosti Bijou Terra, z uvedených skutečností nelze však dovodit zachování takového stavu možnosti kontroly soutěžního chování společnosti Bijou Terra, který zde existoval v době před spojením. Z pohledu posouzení změny možnosti kontroly ve společnosti Bijou Terra je tak klíčové zhodnocení vlivu na obsazování jednotlivých pozic v orgánu, který zabezpečuje každodenní obchodní vedení společnosti Bijou Terra a má zákonem i stanovami 17 svěřeny do své působnosti záležitosti operativního rázu, jimiž bezprostředně určuje a ovlivňuje chování daného subjektu, jež lze označit jako soutěžní chování. Tímto orgánem je představenstvo společnosti Bijou Terra, jež má podle jejích stanov sedm členů, volených a odvolávaných akcionáři společnosti Bijou Terra na její valné hromadě. Protože stanovy společnosti Bijou Terra neurčují konkrétní klíč, podle něhož jednotliví její akcionáři obsazují jednotlivá místa v představenstvu, stalo se toto rozdělení míst předmětem ujednání mezi akcionáři společnosti Bijou Terra. Podle tohoto ujednání [ obchodní tajemství ]. Po uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů bude spojením vzniklý subjekt disponovat v představenstvu společnosti Bijou Terra celkem [ obchodní tajemství ], což mu vzhledem k počtu hlasů 18 potřebnému k přijetí platného usnesení představenstva v jednotlivých záležitostech spadajících do jeho působnosti umožní prosadit veškerá usnesení představenstva, aniž by musel přihlížet k vůli vyjádřené při hlasování zbývajícím akcionářem, tj. společností PRECIOSA. Jedinou výjimku z tohoto pravidla tvoří rozhodování ve věci (i) schvalování základních pravidel řízení pro řízenou osobu a konkrétních řídících pokynů pro řízenou osobu a (ii) udělování souhlasu k nabývání, zcizování a zatěžování cenných papírů, nemovitostí a majetkových účastí.
Na základě výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů dojde ke změně kvality kontroly ve společnosti Bijou Terra z kontroly společné, vykonávané třemi samostatnými a na sobě nezávislými soutěžiteli, na kontrolu výlučnou , kterou bude mít možnost vykonávat spojením vzniklý subjekt.
Získání možnosti kontrolovat výlučným způsobem společnost Bijou Terra se současně promítne i do možnosti kontroly skupiny subjektů, samostatně kontrolovaných společností Bijou Terra (dále také jen "skupina Bijou Terra"), a to tak, že po spojení bude spojením vzniklý subjekt prostřednictvím společnosti Bijou Terra výlučně kontrolovat tyto subjekty. Do skupiny Bijou Terra patří z pohledu dopadů předmětného spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž významné společnosti Železnobrodské sklo a.s ., se sídlem Průmyslová 702, Železný Brod, IČ: 60278226 (dále jen "Železnobrodské sklo") 19 , zabývající se výrobou hotové skleněné bižuterie (broušená, voskovaná a mačkaná bižuterie), stropních a nástěnných skleněných svítidel, užitkového skla, hutního skla a skleněných figurek, hutních a skleněných bižuterních perlí, polotovarů a výlisků, a JABLONEX 20 , dodávající na trh v České republice hotovou bižuterii (kovovou i skleněnou), skleněné bižuterních perly a perličky a skleněné i kovové bižuterní polotovary a vlastnící distribuční síť, prostřednictvím které mimo jiné jsou exportovány bižuterní polotovary a hotové výrobky spojujících se soutěžitelů a velkého množství na relevantních trzích působících soutěžitelů do zahraničí. Společnost JABLONEX kontroluje další subjekty, mezi které patří společnost JABLONEX Trading s.r.o. a skupina společností sídlících na území Mexika, Francie, Spojených států amerických, Spolkové republiky Německo, Polska, Itálie, Velké Británie, Kanady, Ruska, Španělska a Slovenska (společně "skupina JABLONEX"). Skupina JABLONEX má vybudovánu distribuční síť, jež je využívána k exportu bižuterní produkce českých výrobců na zahraniční trhy.
V rámci skupiny spojujících se subjektů působí rovněž společnost Bijou de Bohéme , ve které společnosti ORNELA, Bižuterie Česká Mincovna a JABLONEX, jednotlivě vlastnící [ obchodní tajemství ] obchodní podíl ve společnosti Bijou de Bohéme, vykonávali před spojením společnou kontrolu. Předmět podnikání společnosti Bijou de Bohéme tvoří koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
3. Relevantní trh
Úřad šetřil, zda posuzovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Za účelem zjištění, zda tato podmínka byla splněna, bylo třeba, aby Úřad vymezil u jakého zboží a na jakém území dochází ke střetu nabídky a poptávky, tj. relevantní trh.
Za relevantní trh se obecně pokládá místo, kde se střetává nabídka s poptávkou po zboží, které je schopno uspokojit určitou konkrétní potřebu spotřebitele. Věcný relevantní trh v souladu s § 2 odst. 2 zákona zahrnuje všechny výrobky nebo služby, které spotřebitel pokládá vzhledem k jejich vlastnostem, ceně a způsobu použití za shodné nebo zaměnitelné. Geografický relevantní trh zahrnuje v souladu s § 2 odst. 2 zákona území, na němž jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky hospodářské soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné.
3.1. Věcné vymezení relevantního trhu
Věcně relevantní trh zahrnuje zboží, které je spotřebitelem považováno za shodné, zaměnitelné nebo vzájemně zastupitelné na základě jeho vlastností, ceny a zamýšleného způsobu užití (poptávková substituce), nebo které sice není substitutem z hlediska poptávky, ale u kterého lze v krátkém časovém období bez významných nákladů na jeho produkci přejít (nabídková substituce).
Při výrobkovém vymezení relevantního trhu vycházel Úřad z podnikatelské činnosti spojujících se soutěžitelů, tj. společností Bijouterie Trading, Swarovski Bohemia, ORNELA a Bižuterie Česká Mincovna, a to včetně subjektů jimi kontrolovaných.
Jak je z výše podaného výčtu 21 hospodářských aktivit spojujících se soutěžitelů patrné, je spojením dotčeno odvětví sklářského a bižuterního průmyslu a mincovnictví.
Společnost Bijouterie Trading na území České republiky v omezené míře obchoduje s bižuterním zbožím, přičemž nemá vlastní výrobní program.
Společnost Swarovski Bohemia je v České republice činná zejména v oblasti (i) hotové bižuterie, (ii) skleněných polotovarů pro výrobu svítidel, (iii) dárkových předmětů ze skla a (iv) polotovarů pro výrobu bižuterie-skleněných perlí a perliček a skleněných kamenů.
Společnost ORNELA vyrábí na území České republiky (i) sklo ve tvaru tyčí, (ii) polotovary pro výrobu bižuterie-skleněné perle a perličky, (iii) hutní užitkové sklo, (iv) skleněné technické kuličky a (v) skleněné výlisky.
Společnost Bižuterie Česká Mincovna vyrábí a dodává na území České republiky zejména (i) hotovou kovovou bižuterii, (ii) polotovary pro výrobu bižuterie-kovové polotovary pro bižuterní průmysl a (iii) mince a medaile.
Společnost Železnobrodské sklo se na území České republiky zabývá (i) výrobou hotové skleněné bižuterie, (ii) výrobou skleněných polotovarů pro výrobu svítidel, (iii) polotovarů pro výrobu bižuterie-skleněných perlí a perliček, skleněných kamenů a skleněných výlisků, (iv) výrobou skleněných technických kuliček, (vi) výrobou hutních a stolových figurek a (vii) výrobou hutního užitkového skla.
Společnost JABLONEX dodává na trh v České republice (i) hotovou bižuterii, (ii) polotovary pro výrobu bižuterie-skleněné perle a perličky, skleněné kameny a kovové polotovary pro bižuterní průmysl a (iii) sklo ve tvaru tyčí.
Na základě výše uvedených informací lze tedy shrnout, že aktivity spojujících se soutěžitelů ve vztahu k území České republiky zasahují do oblastí představovaných následujícími výrobky:
hotová bižuterie,
užitkové sklo,
dárkové předměty ze skla,
hutní a stolové figurky,
polotovary pro výrobu bižuterie-skleněné bižuterní perle a perličky, skleněné bižuterní kameny, kovové polotovary pro bižuterní průmysl a skleněné výlisky pro další zpracování v bižuterní výrobě,
skleněné polotovary pro výrobu svítidel,
skleněné technické kuličky a
sklo ve tvaru tyčí.
Hotová bižuterie zahrnuje celou řadu hotových bižuterních výrobků, jejichž odběrateli jsou koneční zákazníci. Oblast hotových bižuterních výrobků lze dále členit podle mnoha diferenciačních kritérií, z nichž lze jmenovat například (i) cílovou skupinu zákazníků, kteří hotovou bižuterii kupují (muži, ženy, děti, mládež, pracující ženy, ženy v domácnosti, starší lidé, etnické skupiny aj.), (ii) způsob jejího užití (šatová bižuterie, stříbrná bižuterie, vlasová bižuterie, bižuterie pro každodenní nošení, bižuterie večerní aj.), (iii) materiál použitý k výrobě hotové bižuterie (kovová, skleněná bižuterie, bižuterie z přírodních materiálů), (iv) způsob distribuce (maloobchodní či velkoobchodní síť, specializované obchody či nespecializované obchody, domovní prodej aj.), (v) cenu, za kterou je hotová bižuterie prodávána, (vi) kvalitu hotové bižuterie, případně (vii) značku, pod níž jsou hotové bižuterní výrobky prodávány. Z šetření Úřadu vyplynulo, že členění hotové bižuterie na užší segmenty by nebylo účelné, a to zejména z důvodu, že používání hotové bižuterie podléhá rychle se měnícím módním trendům, nelze v některých případech identifikovat typického konečného spotřebitele, dochází k prolínání jednotlivých kategorií a postavení bižuterních výrobců v jednotlivých dílčích segmentech bižuterie není sledováno a kvantifikováno. Závěry Úřadu, týkající se možného členění hotové bižuterie na další segmenty, byly rovněž potvrzeny ze strany účastníků řízení a oslovených subjektů 22 . Jediným subjektem, který své hotové bižuterní výrobky prodává pod zákazníky rozpoznatelnou značkou, je skupina Swarovski (jejíž bižuterní výrobky je možno rovněž odlišit od ostatních výrobců z pohledu kvality a ceny), nicméně objem dodávek hotové bižuterie realizovaných skupinou Swarovski na území České republiky je nízký. U ostatních výrobců nehraje obchodní značka důležitou roli a nepředstavuje tak pro konečného zákazníka významný faktor při rozhodování o tom, zda si konkrétní bižuterní výrobek koupí, či nikoli. V současné době je snaha ostatních českých spojujících se subjektů o zavádění obchodní značky Bijoux de Bohéme, pod kterou se toto zboží distribuuje zejména na zahraniční trhy. Na základě výše uvedených skutečností Úřad vymezil jako relevantní z hlediska věcného trh hotové bižuterie.
Užitkové sklo je konečným bižuterním produktem, který je představován různými užitkovými interiérovými předměty denní potřeby, jako jsou např. vázy, mísy, sošky, popelníky a svícny. Uvedené předměty ze skla je možno zaměnit z pohledu použití pro konečného uživatele s obdobnými předměty z keramiky. Protože uvedené produkty jsou z pohledu své charakteristiky, ceny a zamýšleného způsobu užití navzájem zaměnitelné, avšak současně odlišné od jiných bižuterních produktů, považoval Úřad za relevantní z hlediska věcného trh užitkového skla a porovnatelných výrobků z keramiky .
Dárkové předměty ze skla jsou konečné bižuterní výrobky, pod které lze zahrnout především zvířátka z broušeného křištálu a skleněné miniatury, představující předměty denního života-tzv. familiar objects. Tyto produkty jsou z pohledu svých vlastností, ceny a zamýšleného způsobu užití nezaměnitelné a nezastupitelné s jinými výrobky, proto Úřad vymezil pro tuto oblast produktů, jako relevantní z pohledu věcného, trh dárkových předmětů ze skla .
Hutní a stolové figurky představují skupinu konečných bižuterních výrobků, kterou vzhledem k jejich vlastnostem, ceně i zamýšlenému způsobu použití Úřad vymezil z pohledu věcného jako samostatný relevantní trh.
Polotovary pro výrobu bižuterie představují jednotlivé komponenty pro výrobu hotové bižuterie. Jedná se zejména o skleněné bižuterní perle a perličky , skleněné bižuterní kameny , kovové polotovary pro bižuterní průmysl a skleněné výlisky pro další zpracování v bižuterní výrobě .
Skleněné bižuterní perle a perličky představují bižuterní polotovar, který je následně zapracován do hotové bižuterie. V rámci kategorie skleněných bižuterních perlí a perliček jsou rozeznávány jednak a) perličky (kulaté perličky tzv. rokajl, čípky, dvoukrátky, tříkrátky), b) mačkané a lisované perle, c) broušené tepelně leštěné perle, d) voskované perle a e) strojně broušené perle. Rozdíl mezi perličkami, na straně jedné, a perlemi (pod písm. b až e), na straně druhé, je zejména v jejich velikosti. Podle vyjádření účastníků řízení lze perle a perličky při jejich zapracování do hotových bižuterních výrobků vzájemně kombinovat a zaměňovat. Na druhé straně však z šetření Úřadu vyplynulo, že skleněné bižuterní perličky jsou považovány za nejmenší perlový výrobek vyráběný ze skla, což předurčuje i jeho specifické finální použití v bižuterním i oděvním průmyslu. Jako polotovar pro výrobu perlí a perliček se používá mačkárenské sklo ve tvaru tyčí, s vyjímkou perliček (rokajlu), u kterých se používají jako polotovar tzv. rokajlové trubičky. Nicméně tzv. rokajl vykazuje obdobné vlastnosti a způsob použití jako ostatní druhy perel a perliček.
Skleněné bižuterní kameny představují další polotovar, k jehož produkci se používá jednak sklo ve tvaru tyčí, jednak skleněné výlisky pro další zpracování v bižuterní výrobě. Skleněné bižuterní kameny mohou být obecně zapracovány buď do hotové bižuterie, nebo do některých typů skleněných svítidel. V rámci segmentu skleněných bižuterních kamenů je možno dále tyto rozlišovat dle kvality jejich zpracování (např. kameny lisované a kameny strojně broušené).
Kovové polotovary pro bižuterní průmysl jsou v převážné míře určeny pro vlastní zpracování výrobními a exportními subjekty působícími v oblasti bižuterie, které je používají jako komponenty pro výrobu hotové bižuterie (jedná se o kovovou 23 hotovou bižuterii, kombinující kov a sklo). Rovněž tak jsou v malém rozsahu kovové polotovary pro bižuterní průmysl používány jako drobné součásti u některých druhů svítidel či jsou používány pro kompletaci křištálových broušených figurek.
Skleněné výlisky pro další zpracování v bižuterní výrobě se používají jako vstupní komponenty k výrobě skleněných bižuterních kamenů, které mohou být následně zapracovány buď do hotové bižuterie, nebo do některých typů skleněných svítidel.
Vzhledem ke skutečnosti, že výše uvedené výrobky tvoří komponenty pro výrobu hotové bižuterie, Úřad vymezil po stránce věcné jako relevantní trh trh polotovarů pro výrobu bižuterie 24 .
Kromě kovových polotovarů, popsaných výše, jsou pro výrobu svítidel používány skleněné polotovary, které představují z pohledu svých vlastností, ceny a zamýšleného způsobu užití produkty nezaměnitelné a nezastupitelné s jinými výrobky (včetně polotovarů kovových). Z tohoto důvodu Úřad vymezil pro tento segment produktů jako relevantní z pohledu věcného trh skleněných polotovarů pro výrobu svítidel .
Skleněné technické kuličky představují skupinu hotových bižuterních produktů, které jsou v České republice dodávány zpracovatelům pigmentů, barev a laků, kteří je používají k mletí surovin. Skleněné technické kuličky jsou z pohledu své charakteristiky, ceny a zamýšleného způsobu užití nezaměnitelné s jinými bižuterními produkty. Z uvedeného důvodu vymezil Úřad z pohledu věcného skleněné technické kuličky jako samostatný relevantní trh.
Sklo ve tvaru tyčí představuje základní sklářskou surovinu, která je používána jako výchozí materiál používaný při výrobě bižuterních polotovarů (perle a perličky, kameny) a hotových bižuterních výrobků (lustrové ověsy, dárkové předměty-figurky). V rámci kategorie skla ve tvaru tyčí lze rozeznávat řadu produktů (např. mačkárenské tyče, lampové tyčinky, FT tyče, kompoziční sklo atd.), lišící se podle barvy, odstínu a sytosti materiálu. Tyto jednotlivé produkty je možno z tohoto pohledu dále členit na skla ve tvaru tyčí transparentní (barevná), sytá (zakalená) a kombinovaná (speciální) skla vícebarevná. Dále je možno sklo ve tvaru tyčí členit na olovnaté a bez obsahu olova. Na straně nabídky jsou jednotlivé druhy skel ve tvaru tyčí zaměnitelné, neboť je lze mimo jiné vyrábět na stejném výrobním zařízení. Na základě těchto zjištění vymezil Úřad jako relevantní z pohledu věcného trh skla ve tvaru tyčí .
3.2. Geografické vymezení relevantního trhu
Vzhledem ke skutečnosti, že podmínky soutěže na každém z výrobkových trhů vymezených v bodu 3.1. jsou v rámci území České republiky homogenní, vymezil Úřad každý z těchto trhů z hlediska geografického územím celé České republiky .
4. Dopady posuzovaného spojení na hospodářskou soutěž
V rámci celkového posouzení spojení Úřad v souladu s ustanoveními hlavy IV zákona zkoumal, zda posuzovaným spojením soutěžitelů dojde ke vzniku nebo posílení dominantního postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu. Za tím účelem se Úřad zaměřil na kritéria, jejichž zkoumání mu předepisuje zákon v ustanovení § 17 odst. 1. Zkoumal tedy podíly soutěžitelů na všech dotčených trzích, zabýval se otázkou hospodářské a finanční síly spojujících se soutěžitelů, zohlednil potřebu zachování a rozvíjení efektivní hospodářské soutěže, kdy vzal v úvahu i strukturu všech spojením dotčených trhů, potřeby a zájmy spotřebitelů, výzkum a vývoj, jehož výsledky jsou ku prospěchu spotřebitele a nebrání účinné soutěži, a právní a jiné překážky vstupu na trh.
4.1. Posouzení spojení z hlediska tržních podílů spojujících se soutěžitelů dosahovaných na všech dotčených trzích, jejich vývoje v čase a nárůstu těchto tržních podílů po spojení
Trh hotové bižuterie
Na trhu hotové bižuterie působí ze spojujících se soutěžitelů společnosti Bižuterie Česká Mincovna (s [ obchodní tajemství ] tržním podílem), JABLONEX (s [ obchodní tajemství ] tržním podílem), Železnobrodské sklo (s [ obchodní tajemství ] tržním podílem) a Swarovski Bohemia (s [ obchodní tajemství ] tržním podílem). Společný tržní podíl za posuzované období roku 2002 činí [ obchodní tajemství ]. Oproti předcházejícímu období roku 2001 a 2000, kdy byl tržní podíl spojujících se soutěžitelů ve výši [ obchodní tajemství ] a [ obchodní tajemství ], došlo ke [ obchodní tajemství ]. Jedná se o objemově malý trh z pohledu celkové produkce hotové bižuterie v ČR, a to z důvodu nízké poptávky po hotové bižuterii. Převážná část produkce hotové bižuterie vyrobené v České republice je určena pro export ([ obchodní tajemství ]).
Na uvedeném trhu působí i další soutěžitelé, jedná se o několik desítek menších či středních obchodních společností či fyzických osob podnikajících v oblasti výroby bižuterie a dále se jedná o dovozce hotové bižuterie. Dovozy hotové bižuterie tvoří podíl ve výši [ obchodní tajemství ] z celkových dodávek na tento trh. Mezi významné společnosti patří např. Skleněná bižuterie, a.s. ([ obchodní tajemství ] tržní podíl), Opál Jablonec n. N. s.r.o. a další subjekty, jejichž podíl nepřesahuje [ obchodní tajemství ]. Dále na trhu v rámci kooperačních vazeb působí menší subjekty, jejichž tržní podíl je nižší než [ obchodní tajemství ].
Trh užitkového skla
Na trhu hotové bižuterie působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnosti ORNELA a Železnobrodské sklo, jejichž společný tržní podíl nepřesahuje výši [ obchodní tajemství ]. [ obchodní tajemství ].
Trh dárkových předmětů ze skla
Na trhu dárkových předmětů ze skla působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Swarovski Bohemia, jejíž tržní podíl je ve výši [ obchodní tajemství ]. [ obchodní tajemství ].
Trh hutních a stolových figurek
Na trhu hutních a stolových figurek ze skla působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Železnobrodské sklo, jejíž tržní podíl je ve výši [ obchodní tajemství ]. Oproti předcházejícímu období roku 2001 a 2000, kdy byl tržní podíl spojujících se soutěžitelů ve výši [ obchodní tajemství ], došlo ke [ obchodní tajemství ].
Trh polotovarů pro výrobu bižuterie
Na trhu polotovarů pro výrobu bižuterie působí ze spojujících se soutěžitelů společnosti ORNELA (s [ obchodní tajemství ] tržním podílem), Bižuterie Česká Mincovna (s [ obchodní tajemství ] tržním podílem), JABLONEX (s [ obchodní tajemství ] tržním podílem), Železnobrodské sklo (s [ obchodní tajemství ] tržním podílem) a Swarovski Bohemia (s [ obchodní tajemství ] tržním podílem). Společný tržní podíl za posuzované období roku 2002 je ve výši [ obchodní tajemství ]. Oproti předcházejícímu období roku 2001 a 2000, kdy byl tržní podíl spojujících se soutěžitelů ve výši [ obchodní tajemství ] a [ obchodní tajemství ], došlo ke [ obchodní tajemství ]. Dovozy na uvedený trh tvoří cca 25-30 %. Převážná většina bižuterních polotovarů je určena pro export a tuzemské dodávky jsou z velké části zapracovány do hotové bižuterie. Nicméně spojující se soutěžitelé disponují dostatečnou výrobní kapacitou, kterou mohou v případě potřeby nahradit podstatnou část dodávek ostatních soutěžitelů na trh polotovarů pro výrobu bižuterie (zejména v segmentu bižuterních perel a perliček a kovových polotovarů) a zvýšit svůj tržní podíl na tomto trhu.
Na uvedeném trhu působí i další soutěžitelé, kteří dodávají své bižuterní polotovary na vymezený trh, na rozdíl od spojujících se soutěžitelů však neposkytují celou šíři jednotlivých druhů polotovarů (jakou jsou skleněné bižuterní perle a perličky, skleněné bižuterní kameny, kovové polotovary pro bižuterní průmysl a skleněné výlisky pro další zpracování v bižuterní výrobě) a rovněž ucelenou nabídku v rámci jednotlivých druhů polotovarů z hlediska jejich tvarů, velikostí, barev a dalších charakteristik a kriterií.
Úřad se v rámci šetření rovněž zabýval jednotlivými segmenty trhu polotovarů pro výrobu bižuterie. Jedná se o segment bižuterních perel a perliček , skleněných bižuterních kamenů , kovových polotovarů pro bižuterní průmysl a skleněných výlisků pro další zpracování v bižuterní výrobě .
V segmentu bižuterních perlí a perliček působí ze spojujících se soutěžitelů společnosti JABLONEX (s [ obchodní tajemství ] tržním podílem), Železnobrodské sklo (s [ obchodní tajemství ] tržním podílem) a Swarovski Bohemia (s [ obchodní tajemství ] tržním podílem). Společný tržní podíl za posuzované období roku 2002 činí [ obchodní tajemství ], oproti předcházejícímu období roku 2001 a 2000, kdy byl tržní podíl spojujících se soutěžitelů ve výši [ obchodní tajemství ] a [ obchodní tajemství ]. V rámci segmentu bižuterních perlí a perliček rovněž ze spojujících se soutěžitelů působí i společnost ORNELA, jako výrobce zejména bižuterních perliček. Vzhledem ke skutečnosti, že dodávky bižuterních perliček-rokailu na trh v České republice, ale i export na zahraniční trhy, jsou uskutečňovány prostřednictvím výhradního distributora, společnosti JABLONEX, je tento podíl započítán této společnosti. Společnost ORNELA je v České republice výhradním výrobcem perliček-rokajlu a rovněž patří k jeho největším světovým výrobcům. Společnost Železnobrodské sklo se v rámci segmentu bižuterních perel a perliček zaměřuje na broušené tepelně leštěné perle, kde je největším výrobcem v České republice a rovněž patří k největším světovým výrobcům v této kategorii. Dále se společnost Železnobrodské sklo zabývá výrobou mačkaných a lisovaných perlí a voskovaných perlí. V segmentu bižuterních perlí a perliček působí i další soutěžitelé, např. společnost PAS Jablonec a.s., GB Bijoux s.r.o., FIPOBEX spol. s r.o.
V segmentu skleněných bižuterních kamenů působí ze spojujících se soutěžitelů společnosti Swarovski Bohemia (s [ obchodní tajemství ] tržním podílem), Železnobrodské sklo (s [ obchodní tajemství ] tržním podílem) a JABLONEX (s [ obchodní tajemství ] tržním podílem). Společný tržní podíl za posuzované období roku 2002 bude tedy ve výši [ obchodní tajemství ]. Oproti předcházejícímu období roku 2001 a 2000, kdy byl tržní podíl spojujících se soutěžitelů ve výši [ obchodní tajemství ] a [ obchodní tajemství ], došlo ke [ obchodní tajemství ].
Mezi největší domácí konkurenty patří společnost PRECIOSA, která je nejvýznamnějším výrobcem skleněných bižuterních kamenů v České republice a rovněž patří k nejvýznamnějším světovým výrobcům. Zabývá se zejména, obdobně jako skupina Swarovski, kategorií strojně broušených bižuterních kamenů.
V segmentu kovových polotovarů pro bižuterní průmysl působí ze spojujících se soutěžitelů společnosti Bižuterie Česká Mincovna (s [ obchodní tajemství ] tržním podílem) a JABLONEX (s [ obchodní tajemství ] tržním podílem). Společný tržní podíl za posuzované období roku 2002 bude tedy ve výši [ obchodní tajemství ]. [ obchodní tajemství ]. Společnost Bižuterie Česká Mincovna je nejvýznamnějším českým výrobcem kovových polotovarů, který disponuje rozsáhlým know-how a zkušenostmi v oblasti zpracování kovových polotovarů, včetně povrchových úprav kovů pro bižuterní průmysl a mincovnictví, a rovněž širokým sortimentem kovových bižuterních součástí a dílů. Mezi největší domácí konkurenty patří společnost Lucid s.r.o. a A.G. Plus s.r.o.
V segmentu skleněných výlisků pro další zpracování v bižuterní výrobě nezaujímají spojující se soutěžitelé významné postavení, společný tržní podíl za posuzované období je ve výši [ obchodní tajemství ] (společnost ORNELA a Železnobrodské sklo). V uvedeném segmentu působí i další soutěžitelé, jedná se o menší společnosti zabývající se mačkáním skleněných výlisků.
Trh skleněných polotovarů pro výrobu svítidel
Na trhu polotovarů pro výrobu svítidel pro další zpracování v bižuterní výrobě nezaujímají spojující se soutěžitelé významné postavení, společný tržní podíl za posuzované období je ve výši [ obchodní tajemství ] (společnosti Swarovski a Železnobrodské sklo).
Trh skleněných technických kuliček
Na trhu skleněných technických kuliček působí ze spojujících se soutěžitelů společnosti ORNELA (s [ obchodní tajemství ] tržním podílem) a Železnobrodské sklo (s [ obchodní tajemství ] tržním podílem). Společný tržní podíl za posuzované období roku 2002 bude tedy ve výši [ obchodní tajemství ]. Oproti předcházejícímu období roku 2001 a 2000, kdy byl tržní podíl spojujících se soutěžitelů ve výši [ obchodní tajemství ] a [ obchodní tajemství ], došlo k navýšení tržního podílu. Konkurenci představují dovozy ze zahraničí, které tvoří podíl na celkových dodávkách [ obchodní tajemství ]. Od roku 2000 rovněž působí na trhu společnost EcoGlas Ginzel, s.r.o. Na uvedeném trhu došlo k navýšení tržního podílu a posílení současného dominantního postavení spojujících se soutěžitelů na trhu skleněných technických kuliček.
Trh skla ve tvaru tyčí
Na trhu hotové bižuterie působí ze spojujících se soutěžitelů společnosti ORNELA (s [ obchodní tajemství ] tržním podílem) a JABLONEX (s [ obchodní tajemství ] tržním podílem). Společný tržní podíl za posuzované období roku 2002 bude tedy ve výši [ obchodní tajemství ]. Oproti předcházejícímu období roku 2001 a 2000, kdy byl tržní podíl spojujících se soutěžitelů ve výši [ obchodní tajemství ] a [ obchodní tajemství ], došlo k [ obchodní tajemství ].
Na uvedeném trhu působí i další soutěžitelé. Dovozy skla ve tvaru tyčí jsou nevýznamné. Mezi společnosti působící na uvedeném trhu patří např. společnosti PAS Jablonec a.s. a Vidrio s.r.o. Nicméně šetření prokázalo, že pro některé druhy skla ve tvaru tyčí je výhradním dodavatelem společnost ORNELA, jedná se např. o některé druhy kombinovaného skla ve tvaru tyčí, a neexistuje tak v současnosti alternativní dodavatel 25 . Na uvedeném trhu nedošlo k významnému navýšení tržního podílu, nicméně společnost ORNELA si udržela současné dominantní postavení na trhu skla ve tvaru tyčí.
Hospodářská a finanční síla a výrobkové portfolio
Jedním z hlavních kritérií, podle nichž Úřad posuzuje dopady konkrétního spojení z hlediska současného stavu soutěžního prostředí na relevantních trzích a jeho budoucího vývoje, je v souladu s § 17 odst. 1 zákona hospodářská a finanční síla spojujících se soutěžitelů v porovnání s hospodářskou a finanční silou konkurujících subjektů na spojením dotčených trzích.
Hospodářskou sílu lze obecně pojmout jako určitý souhrn konkurenčních výhod, kterými jednotliví soutěžitelé disponují. Jednou z těchto výhod pak může být vyšší finanční síla, jako vyjádření možnosti přístupu k finančním zdrojům (zejména pokud se jedná o významnou celosvětově působící společnost). Mezi základní kriteria hodnocení finanční a hospodářské síly může patřit výše investic, výše obratu, hodnota investičního a finančního majetku v porovnání s ostatními konkurenty, a dosahovaná výše úspor z rozsahu.
Společnost Bijouterie Trading dosáhla svou podnikatelskou činností obratu ve výši [ obchodní tajemství ] Kč. Dalším ze spojujících se soutěžitelů je společnost Swarovski Bohemia. Skupina Swarovski, jejíž součástí je i společnost Swarovski Bohemia, je největším světovým výrobcem bižuterie, přičemž její obrat se pohyboval za uplynulá období v rozmezí [ obchodní tajemství ] Kč. Nabývané subjekty, společnost ORNELA a Bižuterie Česká Mincovna, dosáhly za uplynulé období obratu ve výši [ obchodní tajemství ] Kč, resp. [ obchodní tajemství ] Kč. Subjekty nepřímo kontrolované ze strany účastníků řízení prostřednictvím společnosti Bijou Terra (obrat [ obchodní tajemství ]), tj. Železnobrodské sklo a skupina JABLONEX, dosáhly obratu [ obchodní tajemství ] Kč a [ obchodní tajemství ] Kč.
Spojením vzniklý subjekt bude disponovat celkovým obratem, který se bude pohybovat v rozmezí [ obchodní tajemství ] Kč .
Tato hodnota bude výrazně převyšovat obraty dosahované jednotlivě ostatními soutěžiteli působícími na relevantních trzích, přičemž například obrat jednoho z nejvýznamnějších konkurenčních subjektů na relevantních trzích, společnosti PRECIOSA, se pohybuje maximálně v řádu jednotek mld. Kč. O převaze spojením vzniklého subjektu z pohledu hospodářské a finanční síly svědčí i skutečnost, že na relevantních trzích vystupují často drobní výrobci bižuterních polotovarů a hotových bižuterních výrobků dosahující jednotlivě obratu v řádech stovek tisíc či milionů Kč.
Ze zjištění, ke kterým Úřad během svého šetření dospěl, tedy vyplývá, že v důsledku uskutečnění posuzovaného spojení dojde k významnému navýšení hospodářské a finanční síly spojením vzniklého subjektu, a to zejména z důvodu ekonomické pozice skupiny Swarovski na celosvětových trzích s bižuterními polotovary a hotovými výrobky. Spojením vzniklý subjekt bude moci po uskutečnění spojení využívat hospodářských a finančních možností skupiny Swarovski.
Vzhledem k hlubšímu majetkovému propojení spojujících se soutěžitelů, které na základě synergetických efektů vytvoří finančně silný subjekt, což tomuto subjektu umožní výrazně investovat jak do výrobní základny, tak i do oblasti výzkumu a vývoje a rovněž do oblasti distribučních sítí, a tím dojde k posílení jejich stávajícího postavení na jednotlivých bižuterních trzích a rovněž k možnému vstupu na nové trhy v rámci České republiky či světa. Navýšení hospodářské a finanční síly nebude vyváženo ani hospodářskou a finanční silou konkurenčních soutěžitelů ani dodavatelů spojujících se soutěžitelů, stejně jako kupní silou na straně odběratelů spojujících se soutěžitelů.
Významným aspektem, který vypovídá o hospodářské síle jednotlivých soutěžitelů, je rozsah jejich výrobkového portfolia (dále též "portfoliová síla"). Portfoliovou sílu lze hodnotit jak z pohledu šíře (tj. přítomnost na nových relevantních trzích), tak z pohledu hloubky (tj. více produktů v rámci jednoho relevantního trhu) portfolia.
Z výše podaného výčtu aktivit jednotlivých spojujících se soutěžitelů vyplývají následující skutečnosti.
První z navrhovatelů, společnost Bijouterie Trading, je subjektem bez vlastního výrobního programu, jež obchoduje s bižuterním zbožím vyráběným jinými subjekty. Z pohledu výrobkového portfolia spojením vzniklého subjektu a jeho rozšíření lze tedy konstatovat, že portfoliová síla spojením vzniklého subjektu se podílem společnosti Bijouterie Trading na posuzovaném spojení nerozšíří.
Druhý z navrhovatelů, společnost Swarovski Bohemia 26 , rozšíří výrobkové portfolio spojením vzniklého subjektu zejména o výrobu broušených bižuterních kamenů, broušených bižuterních perlí, broušených bižuterních dárkových předmětů (figurek) a rovněž o výrobu hotové bižuterie. V případech všech výše uvedených bižuterních produktů skupiny Swarovski se jedná o produkty, které ostatní spojující se soutěžitelé nevyrábí (např. broušené bižuterní dárkové předměty), nebo o produkty obdobného charakteru, které vyrábí ostatní spojující se soutěžitelé, ale odlišují se svou cenou a kvalitou a jsou prodávány pod zavedenou obchodní značkou "Swarovski". Tuto skutečnost potvrdily i některé oslovené subjekty, např. společnosti PRECIOSA ( ve spise l. č. 336 a násl.), RAINBOW TRADING, s.r.o. ( ve spise l. č. 665 a násl.), a Ing. Lochman (majitel prodejen, v nichž jsou prodávány výrobky značky Swarovski) ( ve spise l. č. 672 a násl.).
Ostatní spojující se soutěžitelé vznikali a rozvíjeli se na základě historických vazeb a většinou představují subjekty, které se specializují na určitou část bižuterní výroby a společně tvoří komplex výrobních a distribučních společností, který zahrnuje jak výrobu základní bižuterní suroviny (skla ve tvaru tyčí), přes bižuterní polotovary jako jsou perle a perličky, v menší míře bižuterní kameny, kovové části a komponety a skleněné výlisky, tak i výrobu hotové bižuterie, skleněných komponentů pro osvětlovací tělesa, užitkového skla, hutních a stolových výrobků a technických skleněných kuliček, a dále rovněž významný distribuční kanál reprezentovaný skupinou JABLONEX.
Jak již bylo výše uvedeno, v případě společnosti ORNELA se jedná o výrobu užitkového skla, skleněných perliček (a to zejména rokajlu), výrobu skla ve tvaru tyčí (zejména kombinovaného skla) a výrobu technických kuliček, přičemž v případě perliček-rokajlu a kombinovaného skla ve tvaru tyčí se jedná o výrobky obtížně nahraditelné dodávkami jiných soutěžitelů. Z vyjádření oslovených subjektů vyplynulo, že pro oblast dodávek skla ve tvaru tyčí neexistuje alternativní zdroj pro některé druhy této suroviny, např. vyjádření společnosti Skleněná bižuterie, a.s. (ve spise l. č. 152 a násl. a 411 a násl.), EcoGlass, s.r.o. (ve spise l. č. 317 a násl.), FIPOBEX spol. s r.o. (ve spise l. č. 324), PRECIOSA (ve spise l. č. 336 a násl. a 424 a násl.).
Další z nabývaných, před spojením samostatných soutěžitelů, společnost Bižuterie Česká Mincovna, posílí výrobkové portfolio spojením vzniklého subjektu zejména o výrobu hotové bižuterie, výrobu mincí a medailí a výrobu celého sortimentu kovových polotovarů pro bižuterní průmysl a rovněž o související služby.
Při posuzování šíře výrobkového portfolia spojením vzniklého subjektu bylo zapotřebí vzít v úvahu i výrobní činnost významného subjektu, na jehož kontrole se v době před spojením spojující se soutěžitelé (konkrétně společnosti ORNELA a Bižuterie Česká Mincovna) podílejí. Jedná se o společnost Železnobrodské sklo, jejíž výrobní program rozšíří výrobkové portfolio spojením vzniklého subjektu o broušené perle tepelně leštěné (tzv. ohňové perle) 27 , voskované perle a mačkané a lisované perle. V případě ohňových perlí se jedná o největšího výrobce jak v České republice (výrobní kapacita společnosti Železnobrodské sklo je [ obchodní tajemství ] Kč, což představuje hodnotu o [ obchodní tajemství ] vyšší než celkový současný obrat v segmentu bižuterních perlí a perliček na území České republiky), tak i významného dodavatele perlí v rámci celosvětovém. V případě skupiny JABLONEX se jedná o jednu z největších světových distribučních sítí, prostřednictvím které se distribuuje převážná část bižuterní výroby ostatních spojujících se soutěžitelů jak na zahraniční trhy, tak i na území České republiky.
V případě posuzovaného spojení tak dojde k vytvoření subjektu, který je horizontálně a vertikálně integrován, kontroluje přístup k základní bižuterní surovině a rovněž vlastní významnou distribuční síť.
Na druhé straně výrobková portfolia konkurenčních soutěžitelů, působících na spojením dotčených trzích, jsou omezená. Výrobkové portfolio nejvýznamnějšího konkurenta spojením vznikajícího subjektu, společnosti PRECIOSA zahrnuje výrobu skleněných polotovarů pro výrobu svítidel, výrobu dárkových předmětů ze skla (včetně křišťálových figurek), výrobu strojně broušených perlí a kamenů, produkci skla ve tvaru tyčí (pro vlastní výrobu bižuterních kamenů) a v omezené míře i hotové bižuterie.
Ze srovnání portfolia spojením vzniklého subjektu, na straně jedné, a konkurenčních subjektů, na straně druhé, vyplývá, že portfoliová síla vznikajícího subjektu bude větší než u kteréhokoli jiného samostatného subjektu v oblasti bižuterie, působícího na území České republiky, a rovněž tak bude patřit mezi nejvýznamnější subjekty z tohoto pohledu v celosvětovém měřítku. Tato skutečnost byla rovněž potvrzena v rámci šetření provedených ve smyslu § 21 odst. 4 zákona s třetími subjekty, jejichž účelem bylo poskytnutí informací relevantních pro posouzení předmětného spojení soutěžitelů, např. vyjádření společnosti PRECIOSA ( ve spise l. č. 424 a násl.).
Malí nezávislí výrobci se specializují pouze na výrobu určitého druhu (nebo určitých druhů) bižuterního zboží a mají tak úzké výrobkové portfolio. Tato specializace vede k nezbytnosti jejich kooperace se společnostmi patřícími do skupiny spojujících se subjektů, Touto kooperací si tyto nezávislé subjekty vynahrazují své nevýhody pramenící z úzkého výrobkového portfolia, z čehož plyne jejich závislost na dodávkách a poskytovaných službách ze strany spojujících se soutěžitelů.
V důsledku posílení portfoliové síly spojením vzniklý subjekt získá na řadě relevantních trhů několik výhod oproti ostatním soutěžitelům, v důsledku čehož bude významně posíleno postavení spojujících se soutěžitelů v celé oblasti bižuterie, tvořené vymezenými relevantními trhy. Spojením vzniklý subjekt bude moci nabízet širší paletu výrobků a bude mít mnohem vyšší flexibilitu při tvorbě struktury cen jednotlivých výrobků, neboť tento subjekt bude moci náklady i výnosy rozložit mezi širší portfolio výrobků a bude mít rovněž výhodu úspor z rozsahu. Vzhledem k podstatnému rozšíření portfolia bude v důsledku spojení soutěžitelů také posílena vyjednávací pozice spojením vzniklého subjektu vůči odběratelům.
Právní a jiné překážky vstupu dalších soutěžitelů na spojením dotčené trhy
Bariéry vstupu na trh jsou významným kriteriem pro posouzení toho, jaký prostor existuje na relevantních trzích pro realizaci nezávislého soutěžního chování. Jednak Úřad zjišťuje, zda na relevantních trzích bariéry vstupu existují a jaký mají charakter, a současně hodnotí, jakým způsobem jsou tyto bariéry ovlivněny v důsledku posuzovaného spojení. Navíc může být za bariéru vstupu považováno samotné posílení hospodářské a finanční síly způsobující "odstrašující efekt".
Nejčastějšími překážkami vstupu na trh jsou tzv. překážky právní, tedy omezení vyplývající z právních předpisů, která ztěžují vstup na relevantní trh. Může jimi být například nutnost disponovat určitými oprávněními k podnikání na relevantním trhu, celní či množstevní omezení (tarifní a netarifní) při importu, povinná certifikace zboží, existence práv plynoucích z průmyslového a jiného duševního vlastnictví apod. Druhou skupinou překážek vstupu na trh jsou překážky hospodářské, kterými se obvykle rozumí náklady, které jsou se vstupem na relevantní trhy spojeny. Poslední skupinou překážek jsou bariéry vyplývající zejména z nedostupnosti technologie či know-how. Překážky vstupu na trh mohou být dále prohloubeny dalšími faktory, jako jsou stagnující nebo klesající poptávka, loajalita odběratelů, význam výzkumu a vývoje či geografické ohledy.
Úřadem provedená šetření ukazují, že jak právní, administrativní, tak hospodářské a jiné překážky vstupu na spojením dotčené trhy jsou takového významu, že nebrání vstupu nových soutěžitelů na uvedené trhy. Spojením dotčené trhy lze charakterizovat jako otevřené, vyznačující středně náročnými administrativními a investičními bariérami. Rovněž tak přepravní náklady nehrají významnější roli. V dané oblasti je vstup na trh v rozhodující míře problémem organizačním, případně investičním, vzhledem k nezbytnosti vynaložení nákladů na výrobní zařízení. Ze šetření v této oblasti rovněž vyplynulo, že spojující se soutěžitelé mají u Úřadu pro průmyslové vlastnictví registrovány průmyslové vzory 28 pro některé ze svých bižuterních hotových produktů a polotovarů. Při posuzování významu této překážky vstupu na spojením dotčené trhy Úřad dospěl závěru, že za situace, kdy mají jednotliví soutěžitelé působící na spojením dotčených trzích registrovány pro své bižuterní produkty průmyslové vzory v počtu několika desítek či stovek 29 , může být tato skutečnost pro vstup potencionálních soutěžitelů významná a představovat tak jistou bariéru pro vstup nových soutěžitelů či významnou překážku pro inovaci stávajících výrobků.
V oblasti ochrany bižuterních polotovarů, hotových výrobků a výrobních a technologických postupů, které se k nim vztahují, prostřednictvím patentů 30 a užitných vzorů 31 , mají ze spojujících se soutěžitelů registrovány patenty u Úřadu průmyslového vlastnictvíspolečnost ORNELA (skleněné bižuterní kuličky a sklo ve tvaru tyčí), užitné vzory potom společnosti ORNELA a Železnobrodské sklo.
Při posuzování významu překážky vstupu na spojením dotčené trhy, jež spočívá v průmyslově právní ochraně jednotlivých bižuterních produktů, Úřad dospěl závěru, že tato práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví mohou představovat v případě registrace značného počtu průmyslových vzorů u jednotlivých typů výrobků spadajících pod tentýž relevantní trh, z pohledu možného vstupu dalších soutěžitelů na spojením dotčené trhy podstatnou překážku vstupu. Nicméně v důsledku předmětného spojení se nezvýší překážka vstupu potencionálních soutěžitelů, týkající se oblasti průmyslových vzorů, protože nedojde ke kumulaci počtu průmyslových vzorů, vlastněných spojujícími se soutěžiteli, na jednotlivých relevantních trzích či jejich segmentech 32 . V této souvislosti je rovněž nutno přihlédnout i k tomu, že spojující se soutěžitelé dosahují na těch relevantních trzích, kde mají registrovány průmyslové vzory, relativně nízké tržní podíly.
Možnost volby odběratelů a dodavatelů
Odběratele bižuterních výrobků spojujících se soutěžitelů je možno členit na dvě základní skupiny. V prvním případě jsou to větší a střední společnosti (např. PRECIOSA, Skleněná bižuterie, a.s., PAS Jablonec a.s. aj.), které odebírají od spojujících se soutěžitelů bižuterní polotovary a zejména bižuterní surovinu (skla ve tvaru tyčí), ze které zhotovují vlastní bižuterní polotovary, jako komponenty pro hotovou bižuterii, kterou následně vyvážejí zejména prostřednictvím své vlastní distrubuční sítě (či v omezené míře i prostřednictvím sítě JABLONEX). Druhou skupinu tvoří menší společnosti či jednotlivé fyzické osoby, které odebírají bižuterní sklářskou surovinu či bižuterní polotovary od spojujících se subjektů, ze kterých vyrábí v rámci kooperace bižuterní polotovary či hotovou bižuterii, které následně dodávají zpět spojujícím se soutěžitelům, kteří jejich výrobky dále distribuují prostřednictvím sítě JABLONEX.
Úřad v rámci šetření zjistil, že vzhledem k historickému vývoji bižuterního průmyslu a specializaci jednotlivých výrobců jsou producenti bižuterie odkázáni na širokou vzájemnou kooperaci a dlouhodobé vzájemné obchodní vazby. Mezi nejvýznamnější soutěžitele patří v případě spojujících se soutěžitelů společnost ORNELA, která představuje především výrobní základnu pro hlavní bižuterní surovinu (sklo ve tvaru tyčí) pro český bižuterní průmysl a pro výrobu bižuterních perliček, dále společnost Bižuterie Česká Mincovna, jako největší dodavatel sortimentu bižuterních kovových dílů a poskytovatel souvisejících služeb v oblasti úprav povrchu kovových dílů, a rovněž společnost Železnobrodské sklo, jako dodavatel různých druhů bižuterních perlí. Úřad dále zjistil, že zejména menší a střední odběratelé jsou v současné době ve velké míře závislí na dodávkách základní bižuterní suroviny, tj. skla ve tvaru tyčí, a dále některých typů polotovarů a poskytování souvisejících služeb ze strany spojujících se soutěžitelů. Zejména pro některé druhy skla ve tvaru tyčí a polotovarů neexistuje odpovídající alternativní zdroj jejich dodávek v příslušném objemu, kvalitě, tvaru a požadovaném barevném odstínu za současných dodacích podmínek (rychlost a termín dodávek). Možnost krátkého dodacího termínu požadovaného skla ve tvaru tyčí, v podmínkách rychle se měnících módních trendů, tvoří významný konkurenční faktor pro jednotlivé soutěžitele. Vybudování nového zdroje alternativních dodávek by bylo možné pouze za vynaložení vysokých investičních nákladů s dlouhodobou návratností vložených finančních prostředků. Navíc může po vstupu společnosti Swarovski dojít k situaci, kdy skupina Swarovski bude ve významné míře využívat odběry bižuterních surovin a polotovarů od ostatních spojujících se subjektů, či bude preferovat své dodávky pro ostatní spojující se soutěžitele před dodávkami konkurenčních subjektů, čímž může dojít k omezení či ztížení dodávek pro tyto subjekty ze strany spojujících se soutěžitelů nebo k omezení odběrů spojujících se soutěžitelů od konkurenčních subjektů.
Závěry Úřadu rovněž potvrzují i vyjádření některých oslovených subjektů, kteří mají obavu, že v důsledku realizace předmětného spojení dojde k zamezení přístupu ke sklu ve tvaru tyčí ze strany spojujících se soutěžitelů v příslušné kvalitě a požadovaném druhu, dále obavu z ohrožení možnosti odebírání skla ve tvaru tyčí za současných podmínek, zvýšení jeho ceny či obavu z "monopolního" diktování ročních odběrů skla ve tvaru tyčí, a to především vzhledem k neexistenci odpovídajícího alternativního dodavatele. Jedná se např. o vyjádření společností EcoGlass, s.r.o (ve spise l. č. 317 a násl.), FIPOBEX spol. s r.o. (ve spise l. č. 324), PRECIOSA (ve spise l. č. 336 a násl. a 424 a násl.), Skleněná bižuterie, a.s. (ve spise l. č. 152 a násl. a 411 a násl.) nebo RAINBOW TRADING, s.r.o. (ve spise l. č. 162 a násl. a 665 a násl.).
Distribuce bižuterních polotovarů a hotových výrobků
Významnou skutečností, jíž se oblast produkce bižuterních polotovarů a hotových bižuterních výrobků vyznačuje, je výrazná proexportní orientace českého bižuterního průmyslu. Až 90 % bižuterních polotovarů a hotových bižuterních výrobků je vyvážena do zahraničí, přičemž důvody tohoto stavu lze spatřovat zejména v nízké a nadále klesající poptávce po bižuterních produktech na území České republiky. V důsledku toho musí jednotliví producenti bižuterních polotovarů a bižuterních hotových výrobků vyvážet svou produkci do zahraničí , aby tak byli schopni své produkty prodat a dosahovat tím zisku. Úřad se tedy zabýval způsoby, jakými je česká bižuterní produkce umisťována na zahraniční trhy. V průběhu provedených šetření Úřad zjistil, že k exportu české bižuterní produkce slouží jednak distribuční síť společnosti JABLONEX, která byla z hlediska historického vývoje českého bižuterního průmyslu výhradním vývozcem do roku 1990, poté začaly vznikat i další nezávislé distribuční sítě jednotlivých subjektů (např. distribuční síť společnosti PRECIOSA). I přes vznik nových distribučních sítí však většina společností vlastnících tyto distribuční sítě uskutečňuje export některých komodit prostřednictvím distribuční sítě JABLONEX (tuto skutečnost potvrdili účastníci řízení ve svém podání, ve spise l. č. 639 a násl.).
Jak vyplývá z šetření Úřadu, distribuční síť společnosti JABLONEX zaujímá mezi těmito exportními kanály jak (i) z pohledu počtu druhů vyvážené bižuterní produkce, tak (ii) z pohledu počtu subjektů, které jejím prostřednictvím vyvážejí svou bižuterní produkci do zahraničí, nejvýznamnější postavení. Tuto skutečnost potvrdily v rámci svých vyjádření k předmětnému spojení i oslovené subjekty, např. společnost Skleněná bižuterie, a.s., která uvedla, že cit.: "Nejvýznamnější je JABLONEX, není mi známa existence další strukturované sítě." (ve spise l. č. 411 a násl.)
Distribuční sítě společnosti JABLONEX je využíváno i k umísťování bižuterních polotovarů a hotových produktů na území České republiky , přičemž tato síť má povahu sítě velkoobchodního i maloobchodního typu. Protože však je tato distribuční síť z hlediska svého významu ve vztahu k relevantním trhům v České republice nahraditelná jinými alternativními kanály a sítěmi, tak i přímými prodeji odběratelům, zaměřil se Úřad při svém hodnocení dopadů posuzovaného spojení na vztah této sítě k zahraničí.
V rámci provedených šetření bylo zjištěno, že prostřednictvím distribuční sítě společnosti JABLONEX je do zahraničí vyváženo [ obchodní tajemství ] z celkového objemu vývozu skleněných bižuterních perlí a perliček, přičemž tato distribuční síť představuje výhradního vývozce skleněných bižuterních rokajlových perliček. Podíl společnosti JABLONEX z celkového objemu uskutečněných vývozů na území České republiky vyrobených hotových bižuterních produktů, včetně kovových polotovarů, dosahuje výše [ obchodní tajemství ].
V roce 2003 exportovalo prostřednictvím distribuční sítě společnosti JABLONEX své produkty, spadající pod jednotlivé relevantní trhy, jež byly pro účely tohoto rozhodnutí vymezeny, [ obchodní tajemství ] subjektů, z toho [ obchodní tajemství ] subjektů působících na relevantním trhu hotové bižuterie a na relevantním trhu skleněných bižuterních perlí a perliček.
S ohledem na skutečnost, že v důsledku uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů dojde ke změně kvality kontroly ve společnosti Bijou Terra, která kontroluje skupinu subjektů, mezi které patří i společnost JABLONEX, z kontroly společné, o kterou se rovným dílem v době před spojením dělily tři samostatné a na sobě nezávislé subjekty, na kontrolu výlučnou, kterou bude mít možnost v době po uskutečnění spojení vykonávat spojením vzniklý subjekt, bude subjekt vzniklý spojením výlučně kontrolovat nejvýznamnější a pro dosahování zisku českých subjektů, vyrábějících bižuterní polotovary a hotové produkty, klíčovým distribučním kanálem. Objem prostřednictvím tohoto kanálu vyvážených bižuterních polotovarů a hotových produktů není v současné době ani v době po spojení schopen pokrýt svými distribučními sítěmi žádný jiný subjekt, což činí české bižuterní výrobce, kteří jsou na spojujících se soutěžitelích majetkově a personálně nezávislí a v současné době k exportu své produkce tento kanál využívají, do značné míry závislými na této distribuční síti, a tím i na spojením vzniklém subjektu. Tato skutečnost byla rovněž potvrzena ze strany oslovených subjektů, např. vyjádřením společnosti PRECIOSA, která uvedla, že cit.: " platí, že ten, kdo ovládá JABLONEX, ovládá i ty společnosti, které se společností JABLONEX spolupracují". (ve spise l. č. 424 a násl.). V této souvislosti je možno uvést, že za určitých okolností může vést ekonomická závislost k faktické kontrole, např. při významných dlouhodobých dodávkách a úvěrech poskytovaných ze strany dodavatelů. 33
Ze skutečností týkajících se výlučné kontroly distribuční sítě společnosti JABLONEX, Úřad dovodil následující obavu.
Společnost JABLONEX, jež bude po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů kontrolovaná spojením vzniklým subjektem, bude mít možnost výrazně omezit odběry bižuterních polotovarů či hotových výrobků od subjektů nezávislých na spojujících se soutěžitelích, kteří distribuují převážnou část své produkce prostřednictvím této sítě. Dále bude mít společnost JABLONEX možnost odebírat tyto výrobky za podmínek odlišných od těch, které by mohly být uplatňovány v případě odběru od společností patřících do skupiny spojujících se soutěžitelů. V tomto případě by došlo k omezení konkurenceschopnosti subjektů nezávislých na spojujících se soutěžitelích na světových trzích s bižuterními produkty, na něž převážná část české produkce bižuterních polotovarů a hotových výrobků směřuje. Tato skutečnost by se negativně promítla i do činnosti a postavení těchto nezávislých subjektů, které by nebyly schopny svou produkci prodat (neboť distribuční kanál obdobného významu a velikosti v současnosti neexistuje) a byly by nuceny omezovat svou výrobu s následným ekonomickým dopadem v oblasti ceny konečných produktů, a to zejména vhledem ke snížení úspor z rozsahu výroby, což by vedlo ke ztrátě konkurenceschopnosti na českém trhu. V konečném důsledku by se uvedená skutečnost mohla projevit i odchodem některých subjektů z bižuterních trhů, a tím i omezením volby konečného spotřebitele 34 .
Význam výzkumu a vývoje na relevantních trzích
Z pohledu výzkumu a vývoje představuje pro spojením nově vzniklý subjekt významný přínos výzkumná základna společnosti Swarovski, která pro oblast bižuterní produkce zahrnuje [ obchodní tajemství ] zaměstnanců z celkového počtu 14 000 zaměstnanců skupiny Swarovski.
Výzkum a vývoj nových bižuterních materiálů a tvarů u hotových bižuterních výrobků a možnost nabídnout tak odběrateli něco "nového" a schopnost reagovat v krátkých časových intervalech na rychlý vývoj módních trendů je rozhodujícím faktorem ovlivňujícím konkurenceschopnost jednotlivých soutěžitelů na trhu hotové bižuterie. Vývoj a výzkum soutěžitelů se tak soustředí na tvorbu kolekcí hotové bižuterie pro jednotlivá období (jednotlivé sezóny), v nichž charakteristika hotového bižuterního výrobku (barva, rozměr, tvar) odpovídá současnému módnímu trendu. Na výraznou spojitost bižuterie s módou a oblastí kultury (např. výtvarného umění) ukazuje například spolupráce skupiny Swarovski s předními světovými výtvarníky (B. Šípek), filmovými tvůrci a předními světovými módními návrháři (Christian Dior, Y. S. Laurent aj.), dále vlastnictví kulturního centra (zahrnujícího muzeum křišťálu, koncertní síň aj.) a výtvarných center po celém světě.
Výzkum a vývoj na trhu technických skleněných kuliček je celosvětově poměrně intenzivní a zaměřuje se především na segmenty mikrokuliček, dutých mikrokuliček, vysokoreflexních kuliček, přesných kuliček ze skla a jiných materiálů apod. Naproti tomu intenzita výzkumu a vývoje spojujících se soutěžitelů na trhu skleněných kuliček je nižší, přičemž se zaměřuje zejména na zlepšení vlastností důležitých pro účely, k nimž se jednotlivé produkty bezprostředně používají.
Výzkum a vývoj v oblasti sklářské suroviny (na trhu skla ve tvaru tyčí) je nezbytným předpokladem pro získání a udržení konkurenceschopnosti jak polotovarů (například skleněných perel a perliček), tak konečných produktů z této suroviny (hotové bižuterní produkty) na světových trzích. Jednotliví soutěžitelé se za tímto účelem snaží dosahovat lepších parametrů, a to zejména pokud se týká kvality, sortimentu, četnosti inovovaných výrobků a užitných vlastností ve vztahu k potřebám výroby bižuterních polotovarů. Nezbytnost uspokojování požadavků výrobců těch bižuterních polotovarů, k jejichž produkci se sklářská surovina používá, vede jednotlivé výrobce sklářské suroviny k inovacím, které se týkají zejména vlastností sklářské suroviny a rozšiřování a přizpůsobování barevných škál. Lze konstatovat, že výrobci skla ve tvaru tyčí mohou využívat výsledky dlouhodobého výzkumu a vývoje tuzemských i zahraničních výrobců sklářské suroviny, když rozhodující část know-how a dalších informací potřebných k realizaci výroby sklářské suroviny jsou dostupné a dosažitelné pro kteréhokoliv jejich výrobce.
Obdobný závěr z pohledu zaměření výzkumu a vývoje a dostupnosti know-how a dalších informací potřebných k realizaci výroby platí i pro trh skleněných bižuterních perel a perliček a trh skleněných výlisků pro další zpracování v bižuterní výrobě, u nichž v oblasti vývoje hraje rozhodující roli jejich tvar, vzhled a barevnost.
Celkové zhodnocení dopadů uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů
Z výsledků šetření a zhodnocení závěrů vlastních analýz Úřadu vyplynulo, že spojením vzniklý subjekt bude disponovat vysokou tržní silou. Tato tržní síla je dána (i) vysokými tržními podíly spojujících se subjektů na relevantním trhu skla ve tvaru tyčí a na relevantním trhu skleněných technických kuliček, na nichž v důsledku změny kontroly ve skupině Bijou Terra dochází k nárůstu těchto tržních podílů, (ii) odstupem tržních podílů nejbližších konkurentů na relevantním trhu skla ve tvaru tyčí a na relevantním trhu skleněných technických kuliček, (iii) značnou hospodářskou a finanční silou spojením vzniklého subjektu, která nebude vyvážena hospodářskou a finanční silou žádného jiného soutěžitele, činného v oblasti bižuterie, tvořené vymezenými relevantními trhy, buď v pozici a) konkurenta spojením vzniklého subjektu, b) odběratele bižuterních polotovarů a hotových produktů od spojujících se soutěžitelů, nebo c) dodavatele bižuterních polotovarů a hotových produktů spojujícím se soutěžitelům, (iv) rozšířením výrobkového portfolia spojením vzniklého subjektu na takovou úroveň, která bude zahrnovat všechny produktové segmenty v oblasti bižuterie, přičemž toto výrobkové portfolio bude širší než výrobkové portfolio kteréhokoli jiného subjektu činného v oblasti bižuterie, (v) výlučnou kontrolou nejvýznamnějšího distribučního exportního kanálu české bižuterní výroby, a (vi) vlastnictvím surovinové základny pro bižuterní výrobu (sklo ve tvaru tyčí). Spojením vzniklý subjekt bude rovněž moci, vzhledem ke své finanční síle, investovat do rozvoje výrobní základny a přenášet svou hospodářskou a finanční sílu i na jiné trhy (než na kterých nyní zaujímá dominantní postavení), např. na trh bižuterních polotovarů a hotové bižuterie, a zvyšovat svou výrobní kapacitu a snižovat tak výrobkové náklady z titulu úspor z rozsahu. Tento záměr rovněž potvrzují informace poskytnuté v rámci správního řízení S 9/01 (Podnikatelský záměr Bijou Terra, str. 2) a rovněž informace poskytnuté Úřadu v rámci stanovisek třetích subjektů a šetření Úřadu, např. vyjádření společnosti RAINBOW TRADING, s.r.o., která uvedla, že cit.: " pokud ovládnou (spojující se soutěžitelé) trh s tyčovým materiálem, bude to mít dopad i na trhy ostatní, jedná se o základní surovinu ostatních výrobků". (ve spise l. č. 665 a násl.), dále vyjádření společnosti PAS Jablonec a.s., která uvedla, že cit.: "Tím dojde k vytvoření subjektu, který bude mít dominantní podíl v oblasti suroviny a polotovarů pro skleněné perly a upevní si dominantní postavení ve skleněných perličkách". (ve spise l. č. 165 a násl.)
Úřad rovněž zhodnotil překážky vstupu nových soutěžitelů na vymezené relevantní trhy a význam výzkumu a vývoje. V důsledku výsledné tržní síly, plynoucí ze souboru výše uvedených jednotlivých faktorů a vazeb mezi nimi, získá spojením vzniklý subjekt takové postavení na celkovém trhu bižuterie, tvořeném jednotlivými, v tomto rozhodnutí vymezenými, relevantními trhy bižuterních polotovarů a hotových produktů, které bude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Toto postavení by mohlo vést k negativním důsledkům pro hospodářskou soutěž zejména pro střední a malé výrobce bižuterních polotovarů a hotových produktů, kteří jsou ve vztahu ke spojením vzniklému subjektu v pozici konkurenta (na stejném relevantním trhu), nebo v pozici odběratele zejména výchozí suroviny nezbytné pro výrobu jak bižuterních polotovarů, tak pro výrobu hotových bižuterních produktů, či v pozici dodavatele bižuterních polotovarů pro spojující se soutěžitele (v rámci kooperačních vazeb) či bižuterních výrobků určených na export prostřednictvím sítě společnosti JABLONEX.
Negativní dopady spojení tak Úřad zejména spatřuje:
v nebezpečí odepření přístupu do distribuční sítě společnosti JABLONEX nebo diskriminace v přístupu do této sítě pro subjekty mimo skupinu kontrolovanou spojením vzniklým subjektem,
v narušení dodavatelsko-odběratelských vztahů na výrobkových trzích, na nichž spojením vzniklý subjekt bude disponovat vysokým tržním podílem, v důsledku možného zániku subjektů, kterým byly uloženy rozhodnutím č.j. S 9/01-450/01-OF ze dne 17. dubna 2001 omezení nezbytná pro zachování hospodářské soutěže. Vzhledem k možnému zániku společnosti Bižuterie Česká Mincovna, dále s přihlédnutím k již zaniklým společnostem Sklářská surovina s.r.o. a Jizerské sklo a.s., jakož i k nevyloučení zániku společnosti ORNELA za situace, kdy dojde ke ztížení možnosti kontrolovat společnost Bijou Terra, a tím i JABLONEX a Železnobrodské sklo ze strany společnosti PRECIOSA, by došlo k nemožnosti kontroly podmínek uvedených v rozhodnutí č.j. S 9/01-450/01-OF.
v nebezpečí vytlačení ostatních, na spojujících se soutěžitelích nezávislých, subjektů, z trhů bižuterních polotovarů a výrobků na území České republiky, ke kterému by mohlo dojít jako ke konečnému důsledku situace, kdy na celkovém trhu bižuterie v České republice bude vystupovat subjekt (vzniklý posuzovaným spojením), který bude moci ovládat přístup k surovině pro výrobu bižuterních výrobků, bude disponovat značnou hospodářskou a finanční silou a uceleným bižuterním výrobkovým portfoliem.
Skutečnosti, na jejichž základě Úřad dovozuje výše uvedené obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích, stejně jako jednotlivé obavy, byly účastníkům řízení sděleny v Oznámení Úřadu o pokračování ve správním řízení ze dne 8. prosince 2003 a upřesněny v dopise Úřadu ze dne 8. dubna 2004. Uvedené obavy byly rovněž předmětem ústního jednání Úřadu s účastníky řízení, které se konalo dne 15. dubna 2004.
Zhodnocení závazků účastníků řízení
Úřad svým dopisem, č.j. S 218/03-1572/04 ze dne 8. dubna 2004, vyzval účastníky řízení mimo jiné ke zvážení přijetí závazků a omezení ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže. Účelem výzvy ke zvážení přijetí závazků a omezení bylo odstranění obav Úřadu z podstatného narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích uvedených Úřadem v předmětném dopise. V podání účastníků řízení ze dne 14. dubna 2004, kterým reagovali na dopis Úřadu ze dne 8. dubna 2004, účastníci řízení uvedli, že jsou ochotni za účelem odstranění obav Úřadu, uvedených v části 4.7. odůvodnění tohoto rozhodnutí nazvané "Celkové zhodnocení dopadů uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů", takové závazky přijmout. V souvislosti s dopisem Úřadu č.j. S 218/03-1572/04 ze dne 8. dubna 2004 účastníci řízení navrhli, aby Úřad za účelem projednání jeho obav a přijetí případných závazků nařídil ústní jednání.
Na nařízeném ústním jednání, které se konalo dne 15. dubna 2004, po projednání jednotlivých obav Úřadu a upřesnění znění jednotlivých navrhovaných závazků byly přijaty účastníkem řízení závazky, jejichž znění je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Úřad účastníky řízení navržené závazky posoudil jednak z toho pohledu, zda jsou způsobilé odstranit obavy Úřadu z podstatného narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích, jednak z toho hlediska, zda jsou tyto závazky (v navrženém znění) ze strany Úřadu do budoucna kontrolovatelné.
Závazek společností Bijouterie Trading a Swarovski Bohemia tak, jak je obsažen v bodě a) výroku rozhodnutí o závazcích ve prospěch zachování hospodářské soutěže, spočívají v povinnosti zajistit plnění závazků nezbytných pro ochranu hospodářské soutěže, obsažených pod body 2., 3., a 6. výroku rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. S 9/01-450/01-OF ze dne 17. dubna 2001 (dále jen "Původní rozhodnutí"), ve věci povolení spojení soutěžitelů Bijou Terra a Železnobrodské sklo, převádí uvedené závazky z Původního rozhodnutí ze společností Bijou Terra, Bižuterie Česká Mincovna a ORNELA na společnosti Bijouterie Trading a Swarovski Bohemia, jako subjekty, které budou mít po spojení možnost vykonávat společnou kontrolu nad skupinou subjektů, do níž budou patřit i ty subjekty, jimž byly v Původním rozhodnutí uloženy uvedené závazky, přičemž tyto subjekty byly v době Původního rozhodnutí samostatnými soutěžiteli ve smyslu § 12 zákona (platí o společnostech Bižuterie Česká Mincovna a ORNELA), nebo u nichž dochází ke změně kvality kontroly (platí o společnosti Bijou Terra) 35 .Důvodem tohoto postupu Úřadu je tedy odstranění nejistoty v tom, které subjekty mají povinnost do budoucna tyto závazky plnit za situace, kdy v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů dojde ke změnám ve vztazích kontroly mezi jednotlivými spojujícími se subjekty. Z obsahu závazků podle bodů 2., 3., a 6. výroku Původního rozhodnutí vyplývají jednotlivým subjektům následující povinnosti.
(i) Ve vztahu k trhu polotovarů pro výrobu bižuterie 36 a trhu skleněných technických kuliček byla společnosti Bijou Terra uložena povinnost učinit taková opatření, aby po dobu nejméně 10 let od právní moci Původního rozhodnutí společnost Železnobrodské sklo zachovala dodávky skleněných technických kuliček a polotovarů pro výrobu bižuterie svým odběratelům v České republice, minimálně v rozsahu dodávek v roce 2000, pokud nebude vzájemnou dohodou s jejich odběrateli dohodnuto jinak.
(ii) Ve vztahu k trhu skla ve tvaru tyčí, trhu polotovarů pro výrobu bižuterie a trhu skleněných technických kuliček byla společnostem Bižuterie Česká Mincovna a ORNELA uložena povinnost po dobu nejméně 10 let od právní moci Původního rozhodnutí zachovat dodávky skleněných technických kuliček, skla ve tvaru tyčí a polotovarů pro výrobu bižuterie stávajícím odběratelům v České republice, včetně dodávek ze společnosti Jizerské sklo, a.s., a to minimálně v rozsahu dodávek v roce 2000, pokud nebude vzájemnou dohodou s jejich odběrateli stanoveno jinak.
(iii) Za účelem kontroly plnění výše uvedených závazků byla společnostem Bijou Terra, Bižuterie Česká Mincovna, ORNELA a PRECIOSA uložena povinnost zasílat Úřadu po dobu 10 let od právní moci Původního rozhodnutí písemné vyhodnocení plnění uložených závazků, a to vždy za uplynulý kalendářní rok, nejpozději do konce ledna následujícího roku.
Závazek uložený v bodě a) výroku tohoto rozhodnutí tak zajistí zachování možnosti zejména malých a středních odběratelů odebírat od spojením vzniklého subjektu na jejich žádost, sklo ve tvaru tyčí, polotovary pro výrobu bižuterie a skleněné technické kuličky, a to nejméně v objemu dodávek realizovaných v roce 2000. Uvedený závazek umožní dále subjektům působícím na bižuterních trzích na území České republiky nadále získávat potřebné množství surovin nezbytných k výrobě bižuterních polotovarů a hotových produktů.
Uložení uvedených závazků směřujících k zachování možnosti odběratelů zejména bižuterních polotovarů (ale i hotových produktů) nadále odebírat požadované produkty za nezměněných podmínek (resp. takových podmínek, které nebudou vynuceny silným postavením dodavatele), v situaci, kdy na relevantním trhu existuje nízký počet alternativních dodavatelů, nebo by odběratelé v případě přechodu k jinému dodavateli museli vynaložit významné náklady, jsou v souladu s judikaturou Evropské Komise v oblasti soutěžního práva 37 . Pro takové situace platí, že odběratelé jsou velice citliví na růst cen předmětných produktů a uskutečnění spojení může nepříznivě ovlivnit jejich schopnost bránit se růstu cen.
Navíc je třeba přihlédnout i k tomu, že vliv spojením vzniklého subjektu na hospodářskou soutěž na relevantních trzích může být daleko větší, než by tomu napovídala samotná výše tržních podílů, a to například v situaci, kdy jedním ze spojujících se subjektů je soutěžitel nově vstupující na relevantní trhy (skupina Swarovski), u něhož lze očekávat po spojení vyvíjení významného soutěžního tlaku na další soutěžitele činné na relevantních trzích.
Nebezpečí možného zvyšování cen bižuterních produktů a polotovarů ze strany spojením vzniklého subjektu může být mimo to posíleno skutečností, že mezi některými jednotlivými produkty spojujících se soutěžitelů existuje značná zaměnitelnost (může se jednat zejména o jednotlivé druhy skleněných perel a perliček a jednotlivé druhy skel ve tvaru tyčí).
Uložení závazku uvedeného v bodě a) výroku tohoto rozhodnutí se nijak nedotýká závazků společnosti PRECIOSA, která se neúčastní předmětného spojení, které jí byly jako jednomu z účastníků řízení S 9/01 uloženy v bodech 3. a 6. závazky výroku Původního rozhodnutí.
Závazek společností Bijouterie Trading a Swarovski Bohemia tak, jak je obsažen v bodě b) výroku rozhodnutí o závazcích ve prospěch zachování hospodářské soutěže, spočívá v povinnosti zachovat otevřenou a rovnou poptávku po dodávkách pro výrobu bižuterního zboží ode všech obchodních partnerů, včetně společností stojících mimo skupinu kontrolovanou účastníky řízení, za standardních obchodních podmínek, zejména dodržování dodacích lhůt, kvality a ceny, a povinnosti nabízet související služby za obdobných obchodních podmínek.
Tento závazek zajistí zachování možnosti dodávek ze strany stávajících obchodních partnerů (dodavatelů bižuterních polotovarů a hotových produktů) spojujícím se soutěžitelům. Tato poptávka po dodávkách bižuterního zboží 38 bude probíhat za ustálených a obecně dohodnutých podmínek, tj. při zajištění konkurenceschopnosti vyráběné produkce a její kvality a požadovaných parametrů dodavatelského servisu (dodací lhůty), přičemž možnost dodávat bude otevřena všem dodavatelským subjektům a bude založena na principu rovnosti, tedy na nediskriminačním základě. Součástí obsahu tohoto závazku je rovněž povinnost subjektů, kontrolovaných účastníky řízení, poskytovat související služby 39 . Odmítnutí spojujících se soutěžitelů odebrat nabízené bižuterní zboží od třetích nezávislých subjektů, odběr za rozdílných obchodních a dodacích podmínek, odmítnutí poskytnout související služby či jejich poskytnutí za rozdílných obchodních a dodacích podmínek bude možné jen z objektivních a ospravedlnitelných důvodů. Závazek uložený v bodě b) výroku tohoto rozhodnutí dopadá na případy, kdy bižuterní polotovary či hotové produkty, dodávané spojením vzniklému subjektu, jsou prodány či použity (například zpracování odebraného bižuterního polotovaru do podoby hotového produktu) na území České republiky.
Závazek společností Bijouterie Trading a Swarovski Bohemia tak, jak je obsažen v bodě c) výroku rozhodnutí o závazcích ve prospěch zachování hospodářské soutěže, spočívá v povinnosti zachovat otevřenou a rovnou poptávku po dodávkách pro export bižuterního zboží prostřednictvím společnosti JABLONEX ode všech obchodních partnerů, včetně společností stojících mimo skupinu kontrolovanou účastníky řízení, za standardních obchodních podmínek, zejména dodržování dodacích lhůt, kvality a ceny, a povinnosti nabízet související služby za obdobných obchodních podmínek.
Tento závazek zajistí bezproblémovou spolupráci spojením vzniklého subjektu s výrobci bižuterních polotovarů a hotových produktů, kteří dodávají své produkty některému ze subjektů patřících do skupiny společně kontrolované účastníky řízení, kteří vlastní distribuční sítě, jejichž prostřednictvím jsou bižuterní polotovary a hotové produkty exportovány 40 . Tato spolupráce, resp. přístup do distribuční exportní sítě kontrolované spojením vzniklým subjektem, bude probíhat za ustálených a obecně dohodnutých podmínek, tj. při zajištění konkurenceschopnosti vyráběné produkce a její kvality a požadovaných parametrů dodavatelského servisu (dodací lhůty), přičemž možnost dodávat bude otevřena všem dodavatelským subjektům a bude založena na principu rovnosti, tedy na nediskriminačním základě. Součástí obsahu tohoto závazku je rovněž povinnost subjektu, kontrolovaného účastníky řízení, poskytovat související služby 41 . Odmítnutí či omezení přístupu třetích nezávislých subjektů do distribuční sítě kontrolované spojením vzniklým subjektem či umožnění tohoto přístupu za rozdílných obchodních a dodacích podmínek a odmítnutí poskytnout související služby či jejich poskytnutí za rozdílných obchodních a dodacích podmínek bude možné jen z objektivních 42 a ospravedlnitelných 43 důvodů. Závazek uložený v bodě c) výroku tohoto rozhodnutí dopadá na případy, kdy bižuterní polotovary či hotové produkty, dodávané do distribuční sítě spojením vzniklého subjektu, jsou exportovány za účelem jejich prodeje či použití (například zpracování odebraného bižuterního polotovaru do podoby hotového produktu) mimo území České republiky.
K plnění závazků uvedených ve výroku rozhodnutí se účastníci řízení zavázali na dobu do roku 2011. Při stanovení doby platnosti uložených závazků Úřad přihlédl k době platnosti závazků, uložených v Původním rozhodnutí. S přihlédnutím k podmínkám na relevantních trzích, jež se od doby vydání Původního rozhodnutí nezměnily buď vůbec, nebo pouze v nepatrné míře, má Úřad zato, že je dán objektivní důvod pro trvání dříve uložených podmínek po dobu stanovenou rozhodnutí Úřadu S 9/01. Úřad se domnívá, že tato doba je, i v případě v současnosti posuzovaného spojení soutěžitelů, dostatečná k eliminaci negativních dopadů spojení na hospodářskou soutěž, neboť toto časové období dává dodavatelům a odběratelům spojujících se subjektů možnost nalezení alternativních dodavatelů bižuterních produktů a služeb nebo odběratelů jejich bižuterních produktů a rovněž možnost vytvoření či nalezení alternativní distribuční sítě.
Úřad považuje závazky obsažené ve výroku rozhodnutí, kterými podmínil povolení posuzovaného spojení, za dostačující pro odstranění vyjádřených obav z podstatného narušení hospodářské soutěže, jež plynou z posuzovaného spojení soutěžitelů. Při splnění těchto podmínek nebudou narušeny v současné době fungující vazby ve spojením dotčené oblasti bižuterie, a to zejména vazby ve vztazích mezi odběrateli a dodavateli. Lze konstatovat, že při plnění uložených závazků nebude struktura spojením vzniklého subjektu představovat překážku pro uchování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže. Přijaté závazky povedou k uchování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže jak na jednotlivých, pro účely tohoto rozhodnutí vymezených, relevantních trzích, tak v celé oblasti bižuterie tvořené jednotlivými relevantními trhy
5. Právní posouzení
Podstatou posuzovaného spojení soutěžitelů je nabytí společné kontroly nad společnostmi ORNELA a Bižuterie Česká Mincovna, včetně subjektů jimi samostatně či společně kontrolovaných, ze strany společností Bijouterie Trading a Swarovski Bohemia, ke kterému dochází v souladu s Rámcovou smlouvou a smlouvami na ni navazujícími. V důsledku těchto smluv získají společnosti Bijouterie Trading a Swarovski Bohemia v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona možnost přímo kontrolovat společnosti ORNELA a Bižuterie Česká Mincovna, jejich prostřednictvím pak také možnost kontrolovat subjekty, které jsou v době před spojením samostatně či společně kontrolované nabývanými soutěžiteli. Vzhledem ke skutečnosti, že bylo splněno kritérium obratu uvedené v ustanovení § 13 zákona, podléhá toto spojení povolení ze strany Úřadu.
Úřad v průběhu správního řízení zkoumal, zda spojení bude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích. Na základě analýzy relevantních trhů a pravděpodobných dopadů spojení na ně Úřad zjistil, že uskutečněním spojení by mohlo dojít ke vzniku dominantního postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro odstranění výše uvedené obavy účastníci řízení v průběhu správního řízení přijali závazky ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže a navrhli Úřadu, aby jimi podmínil svoje povolení předmětného spojení. Tyto závazky spočívají v zachování možnosti na spojením vzniklém subjektu nezávislých soutěžitelů odebírat od spojením vzniklého subjektu vymezené bižuterní polotovary a hotové výrobky a v zachování možnosti na spojením vzniklém subjektu nezávislých soutěžitelů dodávat spojením vzniklému subjektu bižuterní polotovary a hotové výrobky určené jak pro trh České republiky, tak pro trhy zahraniční, a to vše do roku 2011.
Úřad konstatuje, že ve výroku rozhodnutí uvedené závazky společností Bijouterie Trading a Swarovski Bohemia jsou postačující k odstranění obav z podstatného narušení hospodářské soutěže na vymezených relevantních trzích. Z tohoto důvodu Úřad rozhodl o povolení posuzovaného spojení soutěžitelů v souladu s § 17 odst. 3 zákona tak, jak je uvedeno ve výroku, a ve stanovené lhůtě podle § 16 odst. 4 zákona vydává rozhodnutí, kterým posuzované spojení povoluje za podmínky splnění ve výroku uvedených závazků ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže.
Poučení o opravném prostředku Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Josef Vejmelka, advokát
AK Vejmelka & Wünsch v.o.s.
Italská 27
120 00 Praha 2
1 Tato zásada, platná ve správních řízeních, nachází své vyjádření zejména v ustanoveních § 3 odst. 4, § 32 odst. 1 či § 46 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění.
2 K převodu akcií dochází na základě Smlouvy o koupi cenných papírů, uzavřené dne 7. listopadu 2003 mezi společností ORNELA, jako kupujícím, a společností [ obchodní tajemství ], jako prodávajícím.
3 K převodu akcií dochází na základě Smlouvy o koupi cenných papírů, uzavřené dne 7. listopadu 2003 mezi společností ORNELA, jako kupujícím, a společností [ obchodní tajemství ], jako prodávajícím.
4 K převodu akcií dochází na základě Smlouvy o koupi cenných papírů, uzavřené dne 7. listopadu 2003 mezi společností ORNELA, jako kupujícím, a společností [ obchodní tajemství ].
5 viz Rámcová smlouva
6 na přechodnou dobu do uskutečnění dalšího klíčového kroku posuzované transakce, tj. vstupu společnosti Swarovski Bohemia
7 viz Rámcová smlouva
8 Ke změně stanov (§ 187 odst. 1 písm. a) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) je v souladu s ustanovením § 186 odst. 2 obchodního zákoníku zapotřebí rozhodnutí valné hromady přijaté alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, kterou vzhledem ke svým akciovým podílům ve společnosti ORNELA jsou společnosti Bijouterie Trading a Swarovski Bohemia ([ obchodní tajemství ]) schopny dosáhnout.
9 Tuto činnost má sice zapsánu v obchodním rejstříku, ve skutečnosti však tuto činnost nevykonává.
10 Jedná se především o křišťálové kameny do šperků, křišťálové polodrahokamy pro módní a šperkařský průmysl a jiné bižuterní polotovary a výrobky z broušeného křišťálu.
11 Jde zejména o zvířátka z broušeného křišťálu a tzv. familiar objects-skleněné miniatury, představující předměty denního života.
12 Společnost Bižuterie Česká Mincovna však jako subjekt po spojení kontrolovaný společností ORNELA nebude moci svá hlasovací práva spojená s vlastnictvím tohoto [ obchodní tajemství ] akciového podílu ve společnosti ORNELA vykonávat, jak to stanoví § 161f odst. 2 obchodního zákoníku.
13 Předmět podnikání společnosti Bijou Terra tvoří mimo jiné zprostředkování obchodu.
14 Společnost Metallic Security s.r.o. je společně kontrolována ze strany společnosti Bižuterie Česká Mincovna ([ obchodní tajemství ] obchodní podíl) a společnosti OPTAGLIO s.r.o. ([ obchodní tajemství ] obchodní podíl).
15 Vlastnictví uvedeného akciového podílu ve společnosti Bižuterie Česká Mincovna neumožňuje společnosti Bijouterie Trading vykonávat kontrolu.
16 Existenci takového ujednání mezi akcionáři společnosti Bijou Terra lze dovodit například z vyjádření účastníků řízení učiněného při ústním jednání, které se v rámci předmětného správního řízení uskutečnilo dne 15. dubna 2004 (viz Protokol o tomto ústním jednání, odpověď na otázku Úřadu č. 1, str. 3)
17 Podle stanov patří do působnosti představenstva například (i) zabezpečování obchodního vedení společnosti a výkon rozhodnutí valné hromady, (ii) schvalování finančního plánu společnosti, (iii) projednávání obchodně finančních plánů a výsledků hospodaření společností, ve kterých má majetkovou účast s rozhodujícím a podstatným vlivem, (iv) schvalování základních pravidel řízení pro řízenou osobu a konkrétních řídících pokynů pro řízenou osobu, (v) udělování souhlasu k nabývání, zcizování a zatěžování cenných papírů, nemovitostí a majetkových účastí, či (vi) jmenování a odvolávání ředitele společnosti, je-li tato funkce zřízena základní organizační strukturou společnosti, a jmenování a odvolávání dalších vedoucích zaměstnanců.
18 Podle stanov platí základní pravidlo, podle něhož usnesení představenstva jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů všech členů představenstva.
19 Společnost Bijou Terra vlastní 100% akciový podíl ve společnosti Železnobrodské sklo.
20 Společnost Bijou Terra vlastní cca 90,9% akciový podíl ve společnosti JABLONEX, akciová společnost.
21 Viz část "2. Charakteristika spojujících se soutěžitelů" tohoto rozhodnutí
22 viz podání účastníků řízení ze dne 4. února 2004, str 11-16, a např. vyjádření společností PRECIOSA a Skleněná Bižuterie, a.s. v rámci šetření
23 V menší míře nacházejí kovové polotovary své uplatnění v případě výroby skleněné bižuterie.
24 Obdobně vymezil Úřad věcně relevantní trh ve svém rozhodnutí S 9/01-450/01-OF.
25 Závěr Úřadu potvrzují i vyjádření oslovených subjektů, např. společnost PRECIOSA, EcoGlass, s.r.o., FIPOBEX spol. s r.o. aj.
26 Z tohoto pohledu je však třeba hodnotit výrobkové portfolio celé skupiny Swarovski, jejíž součástí společnost Swarovski Bohemia je.
27 Podle informací poskytnutých v rámci správního řízení S 9/01 (Podnikatelský záměr Bijou Terra, str. 2) má tato společnost dominantní postavení v této kategorii na světovém trhu.
28 Průmyslovým vzorem je chráněna vnější úprava výrobků, která je nová a průmyslově využitelná.
29 V případě spojujících se soutěžitelů (zejména společnosti Swarovski Bohemia) a rovněž konkurenční společnosti PRECIOSA je počet registrovaných průmyslových vzorů, např. v segmentu skleněných bižuterních kamenů vyšší než 100.
30 Patent je průmyslové právo chránící technické řešení, které je výsledkem duševní tvůrčí činnosti, je nové a průmyslově využitelné.
31 Užitný vzor je průmyslové právo chránící obdobně jako patent technické řešení, které je výsledkem duševní tvůrčí činnosti, je nové a průmyslově využitelné a které přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti. Užitný vzor se od patentu liší tím, že míra duševní tvůrčí činnosti vedoucí k vytvoření chráněného technického řešení je u něho nižší.
32 např. se jedná o segment skleněných bižuterních kamenů, kde má registrovány průmyslové vzory ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Swarovski Bohemia, či trh hotové bižuterie, kde má registrovány průmyslové vzory ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Železnobrodské sklo.
33 Bellamy & Child, European Community law of competition, fifth edition, London 2001, odst. 6-031
34 Závěry Úřadu potvrzují i vyjádření oslovených soutěžitelů, např. fyzická osoba Jindřich Marek-Coralex glass (ve spise l. č. str. 674 a násl.).
35 Skutečnost, že předmětné závazky z Původního rozhodnutí jsou nadále v platnosti, problém spočívající v nejistotě v tom, kdo bude tyto závazky za nové (předmětným spojením soutěžitelů vytvořené) situace plnit, neřeší.
36 Do tohoto relevantního trhu spadají skleněné bižuterní perle a perličky, skleněné bižuterní kameny, kovové polotovary pro další zpracování v bižuterní výrobě a skleněné výlisky pro další zpracování v bižuterní výrobě.
37 viz například rozhodnutí Evropské Komise M.877 ve věci spojení soutěžitelů Boeing/McDonnell Douglas a M.986 ve věci spojení soutěžitelů Agfa Gevaert/DuPont.
38 Obav z narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích, které spočívají ve vzájemných vztazích, kdy naopak spojující se soutěžitelé vystupují jako subjekt dodávající a ostatní, na spojujících se soutěžitelích nezávislé subjekty jako odběratelé, se týká závazek uložený účastníkům řízení v bodu a) výroku tohoto rozhodnutí.
39 Jedná se o kooperační služby, které jsou v rámci spolupráce ve vztazích odběratele a dodavatele poskytovány a které mohou být pro subjekty nezávislé na spojením vzniklém subjektu.
40 Jde o především o distribuční síť, kterou v současnosti vlastní společnost JABLONEX.
41 Jedná se o kooperační služby, které jsou v rámci spolupráce ve vztazích odběratele a dodavatele poskytovány a které mohou být pro subjekty nezávislé na spojením vzniklém subjektu významné.
42 například nepříznivá vojensko-politická situace v zemi, do níž má být export daného bižuterního polotovaru či hotového produktu uskutečněn
43 například nesplnění standardních (obvyklých, tj. od jiných dodavatelských subjektů vyžadovaných) povinností a závazků nezávislým dodavatelem v rámci jeho dodavatelsko-odběratelského vztahu se spojením vzniklým subjektem.