UOHS S218/2002
Rozhodnutí: OF/S218/02-4281/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů FAIVELEY TRANSPORT a LEKOV, a.s.
Účastníci FAIVELEY TRANSPORT, se sídlem 143, Boulevard Anatole France, 93285 Saint-Denis Cedex, Francie LEKOV a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 10. 12. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 70 KB


S 218/02-4281/02 V Brně dne 9. prosince 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 218/02, zahájeném dne 7. listopadu 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost FAIVELEY TRANSPORT, se sídlem 143, Boulevard Anatole France, 93285 Saint-Denis Cedex, Francie, ve správním řízení zastoupená Mgr. Martou Jarošovou, advokátkou se sídlem Krakovská 9, Praha, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů FAIVELEY TRANSPORT, se sídlem 143, Boulevard Anatole France, 93285 Saint-Denis Cedex, Francie a LEKOV, a.s., se sídlem Jirotova 375, 336 01 Blovice, okres Plzeň-jih, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne 30. října 2002 mezi panem Michalem Ovsjannikovem, bytem Do zámostí 36, 317 00 Plzeň, jako prodávajícím, a společností FAIVELEY TRANSPORT, se sídlem 143, Boulevard Anatole France, 93285 Saint-Denis Cedex, Francie, jako kupujícím, v jejímž důsledku společnost FAIVELEY TRANSPORT nabude 75% podíl akcií společnosti LEKOV, a.s., a získá tak možnost tuto společnost kontrolovat, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, smlouvy o prodeji akcií, výpisů z obchodního rejstříku, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci zástupce účastníka řízení, výročních zpráv společnosti LEKOV, a.s. a společnosti FAIVELEY TRANSPORT a dalších informací.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 47/02 ze dne 20.11.2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o prodeji akcií ze dne 30.10.2002, v jejímž důsledku společnost FAIVELEY TRANSPORT, se sídlem 143, Boulevard Anatole France, 93285 Saint-Denis Cedex, Francie (dále jen "Faiveley"), získá možnost kontrolovat společnost LEKOV, a.s., se sídlem Jirotova 375, 336 01 Blovice, okres Plzeň-jih, (dále jen "Lekov"), ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů činil v roce 2001 více než 5 miliard Kč, je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Strany spojení
Společnost Faiveley je francouzská společnost, která patří mezi nejvýznamnější světové výrobce speciálních komponentů pro kolejová vozidla a elektrická vozidla. Předmětem podnikání společnosti Faiveley a všech jejích kontrolovaných společností je obecně vývoj, projektování, výroba, prodej a servis komponentů pro železniční a jiné dopravní prostředky, a to zejména klimatizačních a ventilačních systémů, elektronických komponentů, automatických dveřních systémů, ochranných bariér nástupních ostrůvků, pantografů, spojovacích přechodových můstků mezi jednotlivými vagóny, vybavení vagónů a dalších elektormechanických komponentů pro železniční dopravní prostředky.
Faiveley je kontrolována společností Faiveley SA, akciovou společností založenou podle francouzského práva. Faiveley SA je holdingovou společností, která přímo kontroluje další 4 společnosti, působící v oblasti plastů. Společnost Faiveley SA a její dceřinné společnosti dohromady tvoří skupinu Faiveley.
Skupina Faiveley v České republice nekontroluje žádnou společnost. V uplynulých třech letech však společnost patřící do skupiny Faiveley, HFG-HVAC Faiveley GmbH & Co, dodala odběratelům v České republice komponenty klimatizačních zařízení a kompletní klimatizační zařízení na míru. Jednalo se však o jednorázové zakázky, a proto na základě těchto dodávek nelze ani odhadnout současný tržní podíl společnosti na trhu, ani odhadovat tržní podíl společnosti Faiveley v následujících letech.
Společnost Lekov je akciovou společností, která je činná v oblasti výroby a prodeje elektromechanických komponentů pro kolejová vozidla, jako jsou lokomotivy, tramvaje, vozy, metra a předměstské a příměstské vlaky a trolejbusy. Lekov vyrábí následující řady pro kolejová elektrická vozidla a trolejbusy:
přepojovače a odpojovače silových obvodů,
uzemňovače,
střešní odpojovače,
řídící kontroléry,
odporníky,
stejnosměrné vypínače,
pantografy,
stykače,
přístrojové podsestavy (platformy),
přístrojové skříně.
Společnost Lekov byla založena před téměř 70 lety a po poměrně dlouhou dobu své existence byla součástí podniku ŠKODA Plzeň, ve kterém se vyprofilovala jako velmi specializovaný a úzce zaměřený dodavatel komponentů pro finální výrobky tohoto podniku. Převážná část výrobního sortimentu společnosti Lekov byla konstruována pro potřeby a dle zadání společnosti ŠKODA Plzeň. Tyto výrobky, až na drobné výjimky, nemohou na tuzemském trhu nalézt uplatnění v jiných výrobcích než v elektrických lokomotivách, tramvajích a trolejbusech vyráběných ve ŠKODĚ Plzeň, případně tramvajích vyráběných v ČKD Praha.
Relevantní trhy
Přestože obě společnosti působí v oblasti výroby a prodeje komponentů pro kolejová a elektrická vozidla, na trhu v České republice nedochází k překrývání jejich činností. Při vymezení relevantního trhu po stránce věcné Úřad vycházel z činnosti nabývané společnosti Lekov, neboť činnosti této společnosti, resp. její výrobky a služby, rozšíří působení společnosti Faiveley na trhu v České republice.
V této souvislosti vymezil Úřad pro účely posuzovaného spojení relevantní trhy po stránce věcné jako trh přepojovačů a odpojovačů silových obvodů, trh uzemňovačů, trh střešních odpojovačů, trh řídících kontrolérů, trh odporníků, trh stejnosměrných vypínačů, trh pantografů, trh stykačů, trh přístrojových podsestav a trh přístrojových skříní .
Relevantní trh po stránce geografické byl vymezen jako území České republiky.
Z hlediska časového má relevantní trh trvalý charakter, bez časových omezení. Trh je však specifický tím, že na všech relevantních trzích dochází k jednorázovým dodávkám daného zařízení, a to na základě poptávky výrobce finálního výrobku (vagónu, tramvaje). Dodávky jsou realizovány po určitou, kratší či delší dobu, poté spolupráce končí. Dodavatel daného výrobku je v daný okamžik výlučným dodavatelem.
Dopady spojení
Jak již bylo výše uvedeno, činnost spojujících se soutěžitelů se na trhu v České republice nepřekrývá, spojení má čistě konglomerátní charakter.
Samotná společnost Lekov má na všech relevantních trzích vysoké tržní podíly. Ty jsou dány historickým vývojem a dlouhodobou spoluprací se společnosti ŠKODA Plzeň, která v České republice drží monopolní postavení ve výrobě a prodeji některých hromadných dopravních prostředků (elektrické lokomotivy a trolejbusy).
I při vysokých tržních podílech společnosti Lekov v České republice je společnost vystavena konkurenci. Při zahájení vývoje a následné výroby jakéhokoliv nového typu kolejového nebo elektrického vozidla má jeho výrobce možnost obrátit se s poptávkou na dodání požadovaných komponentů na jakéhokoliv výrobce schopného je vyrobit a dodat. Na území České republiky v současné době působí několik silných zahraničních soutěžitelů schopných vyrobit a dodat obdobná zařízení na míru. Každá dodávka je tak předmětem konkurenčního soutěžení mezi těmito dodavateli.
Protože se činnost spojujících se soutěžitelů nepřekrývá, uskutečněním posuzovaného spojení nedojde na žádném z vymezených relevantních trhů k navýšení tržního podílu spojujících se soutěžitelů, a nedojde ani k takové změně tržní struktury, která by vedla nebo mohla vést k narušení účinné hospodářské soutěže na vymezených relevantních trzích. Spojení naopak společnosti Lekov umožní výraznější vstup na zahraniční trhy a pomůže ji postavení na zahraničních trzích upevnit.
S ohledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že v důsledku předmětného spojení soutěžitelů nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Marta Jarošová, advokátka
AK Gide Loyrette Nouel
Krakovská 9
110 00 Praha 1
PM nabylo dne 10.12.2002