UOHS S217/2007
Rozhodnutí: S217/2007/KS-17307/2007/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Syner s.r.o./VHS Vysočina, a.s. a Vodohospodářské stavby Pelhřimov a.s.
Účastníci Vodohospodářské stavby VYSOČINA, s.r.o. Vodohospodářské stavby Pelhřimov a.s. SYNER, s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 9. 10. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 112 KB


S 217/2007/KS-17307/2007/840 V Brně dne 20. září 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 217/07, zahájeném dne 22. srpna 2007 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost SYNER, s.r.o., se sídlem Liberec 4, Rumuská 655/9, IČ: 48292516, ve správním řízení zastoupená JUDr. Oldřichem Filipem, advokátem, se sídlem Česká Lípa, Jiráskova 613, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů SYNER, s.r.o., se sídlem Liberec 4, Rumuská 655/9, IČ: 48292516, na straně jedné, a VHS Vysočina, a.s., se sídlem Jihlava, Na Hranici 14, IČ: 25183052, a Vodohospodářské stavby Pelhřimov a.s., se sídlem Pelhřimov, Myslotínská 1430, IČ: 00515744, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů, uzavřené dne 29. června 2007 mezi společností SYNER, s.r.o., jako kupujícím, a [ obchodní tajemství ], jako prodávajícími, v jejímž důsledku společnost SYNER, s.r.o., nabude akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společností VHS Vysočina, a.s. a Vodohospodářské stavby Pelhřimov a.s., a tím získá i možnost nad jmenovanými společnostmi vykonávat přímou kontrolu, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
(1) Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku či jiného obdobného registru, dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
(2) Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 35/2007 ze dne 29. srpna 2007. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
(3) K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů, uzavřené dne 29. června 2007 mezi společností SYNER, s.r.o., se sídlem Liberec 4, Rumuská 655/9, IČ: 48292516 (dále jen SYNER ), jako kupujícím, a [ obchodní tajemství ], jako prodávajícími. V důsledku realizace zmíněné smlouvy nabude společnost SYNER od [ obchodní tajemství ] akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společností (i) VHS Vysočina, a.s., se sídlem Jihlava, Na Hranici 14, IČ: 25183052 (dále jen VHS Vysočina ), a (ii) Vodohospodářské stavby Pelhřimov a.s., se sídlem Pelhřimov, Myslotínská 1430, IČ: 00515744 (dále jen VS Pelhřimov ), a tím získá i možnost uvedené společnosti přímo kontrolovat. V rámci uvedené transakce společnost SYNER rovněž nabude nepřímou kontrolu nad společnostmi VHS Jihlava a.s., Jihlava, se sídlem Pacovská 5, IČ: 18197833 (dále jen VHS Jihlava ), VHS Třebíč a.s., se sídlem Třebíč, Na Nivkách, IČ: 25510258 (dále jen VHS Třebíč ), a IPOS Jihlava, se sídlem Jihlava, Na Hranici 14, IČ: 46904450 (dále jen IPOS ). Předmětná transakce tak představuje spojení podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
(4) V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a současně alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli za poslední účetní období na trhu v České republice čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
(5) SYNER se zabývá činnostmi v oblasti stavebnictví, zejména pozemním stavitelstvím, a to převážně výstavbou obytných a nebytových budov. Společnost SYNER kontroluje v České republice následující společnosti: (i) Aréna SYNER s.r.o., se sídlem Liberec 7, Jeronýmova 567/22c, činnou v oblasti realitní činností a ubytovacích služeb, (ii) MANĎÁK a.s., se sídlem Kroměříž, 1. máje 532, působící v oblasti pozemního stavitelství, (iii) Bílí Tygři Liberec, s.r.o., se sídlem Liberec 7, Jeronýmova 494/20, zabývající se manažerskou činností v ledním hokeji, (iv) CL-EVANS s.r.o., se sídlem Česká Lípa 2, Bulharská 1557, poskytující služby v oblasti stavebnictví, (v) GENUS TV a.s., se sídlem Liberec 4, Rumunská 655/9, zabývající se provozováním regionálního vysílání, (vi) Investorsko Inženýrská a.s., se sídlem Liberec 1, Gorkého 658/15, vyvíjející investorsko-inženýrské činnosti ve výstavbě, (vii) Nadace SYNER, se sídlem Liberec 4, Rumunská 655/9, zabývající se podporou handicapovaných skupin obyvatel, (viii) PALÁC SYNER, a.s., se sídlem Liberec 4, Rumunská 655/9, podnikající v oblasti pronájmu bytových a nebytových prostor a provozování parkoviště, (ix) STADION spol. s r.o., se sídlem Liberec 7, Jeronýmova 570/22, provozující tělovýchovné zařízení a poskytující ubytovací služby, a (x) STAVEBNINY ARTIS a.s., se sídlem Brno, Holandská 1, činnou v oblasti obchodu se stavebním materiálem (dále jen skupina SYNER ). Společnost SYNER je vlastněna fyzickými osobami, [ obchodní tajemství ].
(6) Společnosti VHS Vysočina a VS Pelhřimov jsou české akciové společnosti, které podnikají v oblasti stavebnictví, a to převáženě výstavby a rekonstrukce vodohospodářských staveb jako jsou čistírny komunálních a průmyslových odpadních vod, úpravny vody a vodojemy a vodovodní sítě, kanalizační sběrače, rozvody plynu, dopravní komunikace a chodníky, úpravy vodních toků a ploch. V České republice společnost VHS Vysočina přímo kontroluje společnosti VHS Jihlava a VHS Třebíč, společnost VS Pelhřimov přímo kontroluje společnost IPOS, přičemž předmětem činnosti kontrolovaných společností je rovněž provádění vodohospodářských staveb. Jak společnost VHS Vysočina, tak společnost VS Pelhřimov jsou před uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů kontrolovány fyzickými osobami, panem M. R. a panem F. Š..
Dopady spojení
(7) Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
(8) Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a zejména pak na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele, resp. navrhovatelů.
(9) Společnost SYNER a společnosti VHS Vysočina a VS Pelhřimov, též prostřednictvím svých dceřiných společností, působí v oblasti stavebnictví. Skupina SYNER se konkrétně zabývá zejména výstavbou bytových a nebytových budov v oblasti pozemního stavitelství, zatímco VHS Vysočina a VS Pelhřimov provádějí převážně vodohospodářské stavby, tj. čističky odpadních vod, vodovody a kanalizace, inženýrské sítě ap.
(10) Oblast stavebnictví lze na základě způsobů provádění jednotlivých staveb či typů staveb, pro něž je potřeba určitých stejných speciálních znalostí či užití obdobných strojů či zařízení, členit na oblast pozemního stavitelství a oblast inženýrského stavitelství . Do pozemního stavitelství náleží převážně výstavba budov, a to bytových či nebytových prostorů, naopak do inženýrského stavitelství lze zahrnout výstavbu dopravní infrastruktury, telekomunikační a elektrická vedení, kanalizační, vodárenské objekty a sítě, zavlažovací a meliorační sítě, soubory staveb pro průmyslové účely a ostatní inženýrská díla. Toto členění bylo použito ve shodě s předchozí rozhodovací praxi Úřadu [1].
(11) Zejména s ohledem na skutečnost, že činnosti spojujících se soutěžitelů jsou vystaveny konkurenci ze strany dalších soutěžitelů, a vzhledem k výši tržního podílu spojujících se soutěžitelů, Úřad ponechal otázku možného vymezení věcně relevantního trhu otevřenou.
(12) Relevantní trh z hlediska geografického zahrnuje území, na kterém se realizuje vztah nabídky a poptávky po zboží za dostatečně homogenních podmínek, jimiž se odlišuje od ostatních území, na kterých nabídka a poptávka probíhá za podmínek zřetelně odlišných. Úřad v rámci správního řízení zkoumal, zda je možno relevantní trh vymezit jako trh národní nebo zda území ovlivněné předmětným spojením zahrnuje užší region či širší území, přesahující hranice České republiky.
(13) Z pohledu geografického bylo zjištěno, že skupina SYNER působí na vymezeném relevantním trhu na celém území České republiky, zejména na území severních Čech, města Prahy, části Zlínského a Olomouckého kraje, zatímco VHS Vysočina a VS Pelhřimov jsou činné na území kraje Vysočina. S ohledem na skutečnost, že mezi jednotlivými regiony neexistují významné rozdíly z hlediska obchodních podmínek, Úřad pro posouzení dopadů předmětného spojení soutěžitelů považuje za relevantní území České republiky, nicméně otázku konečného vymezení geografického trhu nechává otevřenou.
(14) Tržní podíly spojujících se soutěžitelů ani v případě nejužšího možného vymezení věcně relevantního trhu jako trhu pozemního stavitelství a trhu inženýrského stavitelství na území České republiky, nepřesahují na uvedených trzích výši 3 % za posuzované období.
(15) Obecně lze konstatovat, že oblast stavebnictví, resp. pozemního stavitelství je ovlivněna celkovým stavem ekonomiky na území České republiky, např. hospodářskými cykly, výší úrokových sazeb, výší veřejných výdajů, výší zahraničních investic a rovněž sezónními vlivy. Rozhodujícím faktorem pro působení soutěžitele v dané oblasti je pak cena nabídnutá v rámci zadávání veřejných zakázek nebo soukromému investorovi při zachování podmínek a kvality konkrétní zakázky.
(16) V oblasti stavebnictví existuje silně konkurenční prostředí, neboť na trhu stavebních prací celkem působí velké množství soutěžitelů, z nichž nejvýznamnější postavení zaujímají společnosti Skanska CZ, a.s., Metrostav, a.s., Stavby silnic a železnic, a.s. nebo Strabag, a.s. Společnosti skupiny SYNER, VHS Vysočina a VS Pelhřimov patří mezi subjekty menší až střední velikosti, v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů tedy nejsou na vymezeném relevantním trhu očekávány zásadní změny.
(17) S ohledem na uvedené skutečnosti dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 5 zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 ve spojení s § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda
ředitel
Sekce hospodářské soutěže

P.M.-9.10.2007


Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Vítězslav Štumpf
SYNER, s.r.o.
Rumunská 655/9
460 01 Liberec

[1] Viz rozhodnutí Úřadu sp. zn. S 334/06 Strabag/MiTTaG ze dne 28.11.2006