UOHS S217/2003
Rozhodnutí: OF/S217/03-4763/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Tchibo Holding AG a Beiersdorf AG
Účastníci Beiersdorf AG, se sídlem Unnastrasse 48, Hamburg, Spolková republika Německo Tchibo Holding AG, se sídlem Uberseering 18, Hamburg, Spolková republika Německo
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 29. 12. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 87 KB


S 217/03-4763/03 V Brně dne 22. prosince 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 217/03, zahájeném dne 30. října 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Tchibo Holding AG, se sídlem Überseering 18, Hamburg, Spolková republika Německo, ve správním řízení zastoupená Mgr. Vlastislavem Kusákem, advokátem, se sídlem Husova 5, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Tchibo Holding AG, se sídlem Überseering 18, Hamburg, Spolková republika Německo, a Beiersdorf AG, se sídlem Unnastrasse 48, Hamburg, Spolková republika Německo, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o prodeji akcií uzavřené dne 23. října 2003 mezi společnostmi Allianz Aktiengesellschaft, se sídlem Königstrasse 28, Mnichov, Spolková republika Německo, a AZ-BDF Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, se sídlem Königstrasse 28, Mnichov, Spolková republika Německo, jako převodci, a společnostmi Tchibo Holding AG, HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens-und Beteiligungsverwaltung mbH, se sídlem Mönckebergstrasse 31, Hamburg, Spolková republika Německo, a TROMA Alters-und Hinterbliebenenstiftung, se sídlem Unnastrasse 48, Hamburg, Spolková republika Německo, jako nabyvateli, v jejímž důsledku má společnost Tchibo Holding AG nabýt akcie představující 19,6% podíl na základním kapitálu společnosti Beiersdorf AG, navýšit tak svůj dosavadní podíl na základním kapitálu společnosti Beiersdorf AG na 49,96 %, a tím získat možnost tuto společnost kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku spojujících se soutěžitelů, listiny zakládající předmětné spojení, výročních zpráv a účetních závěrek spojujících se soutěžitelů, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 46/03 ze dne 19. listopadu 2003 současně se zveřejněním výzvy k podání případných námitek k předmětnému spojení. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K předmětnému spojení má dojít na základě Smlouvy o prodeji akcií uzavřené dne 23. října 2003 (dále jen "Smlouva") mezi společnostmi Allianz Aktiengesellschaft, se sídlem Königstrasse 28, Mnichov, Spolková republika Německo (dále jen "Allianz"), a AZ-BDF Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, se sídlem Königstrasse 28, Mnichov, Spolková republika Německo (dále jen "AZ-BDF"), jako převodci, a společnostmi Tchibo Holding AG, se sídlem Überseering 18, Hamburg, Spolková republika Německo (dále jen "Tchibo Holding" nebo "navrhovatel"), HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens-und Beteiligungsverwaltung mbH, se sídlem Mönckebergstrasse 31, Hamburg, Spolková republika Německo (dále jen "HGV"), a TROMA Alters-und Hinterbliebenenstiftung, se sídlem Unnastrasse 48, Hamburg, Spolková republika Německo (dále jen "TROMA"), jako nabyvateli.
Podle Smlouvy má společnost Allianz a její dceřiná společnost AZ-BDF, dosavadní vlastníci cca 43,67 % akcií společnost Beiersdorf AG, se sídlem Unnastrasse 48, Hamburg, Spolková republika Německo (dále jen "Beiersdorf AG"), převést část těchto akcií, která odpovídá [ obchodní tajemství ]% podílu na základním kapitálu společnosti Beiersdorf AG, na (i) společnost HGV, která v důsledku tohoto převodu nabude [ obchodní tajemství ] % akcií společnosti Beiersdorf AG, (ii) společnost TROMA, která tak po tomto převodu bude vlastnit [ obchodní tajemství ] % akcií společnosti Beiersdorf AG, a (iii) společnost Tchibo Holding, která jako dosavadní vlastník cca 30 % akcií společnosti Beiersdorf AG navýší tento svůj akciový podíl na cca 49,96 %.
Protože po uskutečnění předmětné transakce nebude společnost Tchibo Holding disponovat majoritním podílem na základním kapitálu společnosti Beiersdorf AG, zabýval se Úřad otázkou, zda nabytí předmětného menšinového akciového podílu umožní společnosti Tchibo Holding fakticky kontrolovat společnost Beiersdorf AG a zda tedy bude naplněn základní předpoklad stanovený v § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), aby tuto transakci bylo možné považovat za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona.
V této souvislosti bylo přihlédnuto k následujícím skutečnostem. Společnost Tchibo Holding bude po spojení ve společnosti Beiersdorf AG disponovat takovým akciovým podílem (cca 49,96%), který bude výrazně převyšovat akciový podíl vlastněný jednotlivě kterýmkoli jiným akcionářem společnosti Beiersdorf AG 1 , přičemž v období let 1992 až 2003 se jednání valné hromady společnosti Beiersdorf AG účastnili akcionáři, disponující akciemi představujícími průměrně 80 % základního kapitálu této společnosti. Podle příslušného ustanovení právního předpisu Spolkové republiky Německo 2 , stejně jako podle stanov společnosti Beiersdorf AG 3 , je k přijetí jakéhokoliv rozhodnutí valné hromady, k volbě členů jak představenstva, tak i dozorčí rady společnosti Beiersdorf AG zapotřebí prosté (tj. nadpoloviční) většiny odevzdaných hlasů. Z toho lze dovodit, že při stávající průměrné účasti akcionářů společnosti Beiersdorf AG na jednání její valné hromady bude společnost Tchibo Holding schopna sama, bez přispění hlasů dalších akcionářů společnosti Beiersdorf AG, prosadit na valné hromadě tohoto subjektu svou vůli. Na druhé straně v případě snahy ostatních akcionářů společnosti Beiersdorf AG o přijetí rozhodnutí, které by vůli společnosti Tchibo Holding odporovalo, postačí jí její akciový podíl k zablokování přijetí takového rozhodnutí.
Při zkoumání, zda společnost Tchibo Holding po uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů získá možnost výlučné kontroly ve společnosti Beiersdorf AG, nebo se bude jednat o možnost kontroly společné, na níž se bude podílet některý z ostatních akcionářů společnosti Beiersdorf AG, vzal Úřad v úvahu rovněž skutečnost, že společnost Tchibo Holding nemá s žádným dalším akcionářem společnosti Beiersdorf AG uzavřenu dohodu o společném výkonu hlasovacích práv na její valné hromadě. Po uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů tak kontrola získaná ze strany navrhovatele bude mít povahu kontroly výlučné.
Na základě výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že společnost Tchibo Holding získá po uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů možnost v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona výlučně kontrolovat, a to přinejmenším v negativním smyslu, soutěžní chování jiného soutěžitele, kterým je společnost Beiersdorf AG. Předmětná transakce tak zakládá spojení soutěžitelů ve smyslu zákona.
V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů za poslední účetní období překročil 5 miliard Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Tchibo Holding celosvětově podniká především jako výrobce pražené a instantní kávy, kterou následně distribuuje formou velkoobchodního a maloobchodního prodeje za využití jednak sítě vlastních prodejen, jednak formou stánků v běžných a specializovaných prodejnách potravin, jako jsou například pekařství. Stejná forma distribuce je využívána i v případě prodeje nepotravinových výrobků každodenní spotřeby společnosti Tchibo Holding. Konečně potom pražená káva vyráběná společností Tchibo Holding a související výrobky, víno, květiny i nepotravinové výrobky každodenní spotřeby jsou nabízeny i prostřednictvím internetu. Další oblastí, do níž zasahují aktivity navrhovatele, je zajišťování cestovních a finančních produktů (například půjček a pojištění) koncovým spotřebitelům.
Společnost Tchibo Holding není kontrolována žádným subjektem. Na území České republiky navrhovatel kontroluje společnost Tchibo Holding, spol. s r.o., se sídlem Pávovská 3138/75, Jihlava, IČ: 16190773, která se zabývá zejména výrobou a úpravou kávových směsí, balením a pražením kávy a provozováním skladů.
Nabývaný soutěžitel, kterým je společnost Beiersdorf AG , sama či prostřednictvím svých dceřiných společností (dále též jen "skupina Beiersdorf"), vyvíjí celosvětově činnost v oblasti výroby a distribuce (i) kosmetických tělových produktů a produktů péče o pleť, (ii) produktů lékařské péče o pleť a (iii) produktů péče o zdraví. Skupina Beiersdorf je rovněž celosvětově činná v oblasti technologie lepidel (adhesivních technologií), konkrétně pak upevňovacích a spojovacích systémů používajících oboustrannou lepicí pásku, dále ochranných a krycích systémů a systémů pro vnitřní a vnější balení pro průmyslové odběratele a koncové spotřebitele. V neposlední řadě skupina Beiersdorf vyvíjí celosvětově činnost v oblasti profesionálních lékařských výrobků (jedná se především o produkty profesionální péče o rány a oblast ortopedie a flebologie 4 ).
V době před spojením jsou akcie společnosti Beiersdorf AG rozloženy mezi společnost Allianz, včetně jejích dceřiných společností (cca 43,67 % akcií společnosti Beiersdorf AG), společnost Tchibo Holding, vlastnící cca 30,36% akciový podíl ve společnosti Beiersdorf AG, rodinu Claussenových ([ obchodní tajemství ]% akciový podíl ve společnosti Beiersdorf AG) a ostatní akcionáře společnosti Beiersdorf, vlastnících jednotlivě [ obchodní tajemství ] % akcií společnosti Beiersdorf AG.
Na území České republiky působí skupina Beiersdorf prostřednictvím dceřiné společnosti Beiersdorf spol. s r.o., se sídlem Pekařská 16, Praha 5, IČ: 48117099 (dále jen "Beiersdorf CZ"), jež je činná v oblasti nákupu a prodeje (i) kosmetických výrobků, (ii) spotřebitelských výrobků péče o rány a (iii) technických lepicích pásek.
Dopady spojení
Jak je patrné z uvedených údajů o aktivitách spojujících se soutěžitelů, působí tyto subjekty v odlišných, navzájem nesouvisejících oblastech činnosti. Po spojení dojde k rozšíření portfolia činností u navrhovatele a jeho vstupu do oblasti, ve které před spojením na území České republiky působí prostřednictvím své dceřiné společnosti Beiersdorf CZ soutěžitel, v němž má být získána možnost kontroly. Na základě těchto skutečností se Úřad zabýval postavením spojujících se soutěžitelů v oblasti (i) kosmetických výrobků, (ii) spotřebitelských výrobků péče o rány a (iii) technických lepicích pásek.
Kosmetické výrobky dodávané na trh v České republice společností Beiersdorf CZ zahrnují například tělová mléka, sprchové gely a oleje nebo prostředky péče o pleť.
Spotřebitelské výrobky péče o rány dodávané na trh v České republice společností Beiersdorf CZ představují především náplasti a obvazy na méně závažná poranění.
Do skupiny technických lepicích pásek dodávaných na trh v České republice společností Beiersdorf CZ patří spojovací a upevňovací systémy používající oboustranných lepicích pásek, dále ochranné a krycí systémy a systémy pro vnitřní a vnější balení pro průmyslové odběratele a koncové spotřebitele.
Jak je zřejmé z výše podané charakteristiky produktů, jimiž se v České republice zabývá prostřednictvím své dceřiné společnosti nabývaný soutěžitel, jsou tyto výrobky, tedy (i) kosmetické výrobky, (ii) spotřebitelské výrobky péče o rány a (iii) technické lepicí pásky, přinejmenším z pohledu účelu svého použití navzájem nezaměnitelné a nezastupitelné.
Na základě výše uvedených skutečností tak Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil jako relevantní z hlediska věcného 1. trh kosmetických výrobků , 2. trh spotřebitelských výrobků péče o rány a 3. trh technických lepicích pásek . Po stránce geografické je každý z těchto trhů vymezen územím České republiky .
Hospodářské soutěže na relevantním trhu kosmetických výrobků na území České republiky se ze spojujících se soutěžitelů účastní pouze nabývaný soutěžitel, který na tomto relevantním trhu dosahuje tržního podílu ve výši [ obchodní tajemství ] %. Na předmětném trhu působí řada dalších soutěžitelů, mezi nimiž lze jmenovat například společnosti AVON Cosmetics, spol. s r.o., YVES ROCHER spol. s r.o. nebo Heitland & Petre s.r.o.
Na relevantním trhu spotřebitelských výrobků péče o rány je ze spojujících se soutěžitelů na území České republiky činný pouze nabývaný soutěžitel, jehož tržní podíl na tomto relevantní trhu dosahuje [ obchodní tajemství ] %. Spojením vzniklý subjekt bude na předmětném trhu nadále čelit konkurenci ze strany dalších soutěžitelů, mezi které patří například společnosti Johnson & Johnson, HARTMANN-RICO, a.s., GPS Praha s.r.o. nebo Lohmann & Rauscher, s.r.o.
Na relevantním trhu technických lepicích pásek se hospodářské soutěže na území České republiky ze spojujících se soutěžitelů účastní pouze nabývaný soutěžitel s přibližně [ obchodní tajemství ]% tržním podílem na vymezeném relevantním trhu, přičemž mezi jeho konkurenty se řadí řada dalších subjektů, z nichž lze uvést například společnosti Steroll s.r.o., MPM Trade spol. s r.o. či V & L Mais Zlín.
S ohledem na konglomerátní povahu posuzovaného spojení soutěžitelů, nízké tržní podíly dosahované na vymezených relevantních trzích a existenci významných konkurenčních subjektů na těchto relevantních trzích, dospěl Úřad k závěru, že jeho uskutečnění nepovede k nárůstu tržní síly spojujících se soutěžitelů na takovou úroveň, která by jim umožňovala chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Spojením tedy nevznikne dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o tom, že posuzované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Právní moc: 29. prosince 2003
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Vlastislav Kusák, advokát
AK Glatzová & Co.
Husova 5, Betlémský palác
110 00 Praha 1
1 Po spojení budou zbývajícími akcionáři společnosti Beiersdorf AG společnost HGV ([ obchodní tajemství ] % akcií), společnost TROMA ([ obchodní tajemství ] % akcií), společnost Allianz ([ obchodní tajemství ] % akcií), rodina Claussenových ([ obchodní tajemství ] % akcií), zbývající akcie ([ obchodní tajemství ] %) budou rozptýleny mezi veřejnost.
2 ustanovení § 133 odst. 1 zákona Spolkové republiky Německo o akciových společnostech
3 čl. 21 stanov společnosti Beiersdorf AG
4 lékařská disciplína zabývající se žilami