UOHS S217/2002
Rozhodnutí: OF/S217/02-4131/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů 1. JVS a.s. a VODOSPOL s. r. o.
Účastníci 1. JVS a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice VODOSPOL s. r. o., Ostravská 169/IV, Klatovy
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 18. 12. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 69 KB


S 217/02-4131/02 V Brně dne 29.11. 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 217/02, zahájeném dne 6. listopadu 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost 1. JVS a.s., se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, ve správním řízení zastoupená JUDr. Martinem Šebkem, advokátem, se sídlem Moravská 52, 120 00 Praha 2, na základě plné moci ze dne 24.10.2002, ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Převod obchodního podílu, ke kterému má dojít na základě "Smlouvy o převodu obchodního podílu" ze dne 16.10.2002, uzavřené mezi společností 1. JVS a.s., se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, jako kupujícím, a společností VODÁRNA PLZEŇ a.s., se sídlem Malostranská 2, 317 68 Plzeň, jako prodávajícím, v jejímž důsledku se společnost 1. JVS a.s., se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, stane jediným společníkem společnosti VODOSPOL s. r. o., se sídlem Ostravská 169/IV, Klatovy, není spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, a z toho důvodu povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
n e p o d l é h á.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 6. listopadu 2001 na návrh společnosti 1. JVS a.s., se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, správní řízení č.j. S 217/02 ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
K převodu 100% obchodního podílu na společnosti VODOSPOL s. r. o., se sídlem Ostravská 169/IV, Klatovy (dále jen " VODOSPOL ") má dojít na základě "Smlouvy o převodu obchodního podílu" ze dne 16.10.2002, uzavřené mezi společností 1. JVS a.s., se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, jako kupujícím (dále jen " JVS "), a společností VODÁRNA PLZEŇ a.s., se sídlem Malostranská 2, 317 68 Plzeň (dále jen " VODÁRNA PLZEŇ "), jako prodávajícím, v jejímž důsledku se společnost JVS stane jediným společníkem společnosti VODOSPOL.
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, "Smlouvy o převodu obchodního podílu", výpisu z obchodního rejstříku a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 47/02 ze dne 20.11.2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.
Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost JVS je 100% kontrolována společností CTSE a.s. se sídlem Národní 13, 110 00 Praha 1 (dále jen " CTSE "), která je jejím jediným akcionářem. Společnost JVS kontroluje 1. Jihočeskou vodohospodářskou spol. s r.o. a v současné době probíhá řízení před Úřadem týkající se získání kontroly nad společností Vodohospodářský servis s.r.o. Společnost CTSE kontroluje dále tyto společnosti: Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., AQUA Příbram spol. s r.o., CGES, s.r.o., COFET a.s., STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., a společnost VODÁRNA PLZEŇ. Společnost CTSE je kontrolována francouzskou společností COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, se sídlem 52, rue d´ Anjou, 75008 Paris, a to z 50% přímo a z 50% prostřednictvím společnosti VIVENDI WATER ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o., se sídlem Pařížská 11, 110 00 Praha 1. Společnost CGE kontroluje dále prostřednictvím společnosti Prague Water CGE-AW společnost Pražské vodovody a kanalizace a.s. Společnost CGE vlastní také 49,6% společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Společnost JVS podniká v oblasti provozování vodohospodářských děl, projektové činnosti ve výstavbě, inženýrské činnosti ve stavebnictví, nakládání s odpady, provozování vodovodů a kanalizací, provádění staveb včetně jejich změn a udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, nakládání s nebezpečnými odpady, montáže strojně technologického zařízení čističek odpadních vod a jiných montáží, bez elektrické instalace (mimo přílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších právních předpisů), koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodeje, činnosti organizačních a ekonomických poradců, silniční motorové dopravy nákladní.
Společnost VODOSPOL je 100% dceřinou společností společnosti VODÁRNA PLZEŇ, která je z 98,3% vlastněna společností CTSE. VODÁRNA PLZEŇ kontroluje dále společnost Stavby vodovodů a kanalizací s.r.o., se sídlem Jateční 40, Plzeň. Předmětem podnikání společnosti VODOSPOL je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží, na které je třeba zvláštní povolení, v režimu živnosti volné, revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob v rozsahu oprávnění ITI, revize elektrických zařízení (v rozsahu oprávnění ITI), laboratorní práce, rozbory vod a kalů, projektová činnost v investiční výstavbě, provozování vodovodů a kanalizací, provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování v rozsahu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších právních předpisů, silniční doprava nákladní, prodej drogistického zboží.
Právní rozbor
Obě dotčené společnosti, tedy JVS a VODOSPOL, jsou ovládány stejným subjektem, a to společností CTSE: společnost JVS podléhá přímé a výlučné kontrole společnosti CTSE a společnost VODOSPOL je společností CTSE kontrolována prostřednictvím společnosti VODÁRNA PLZEŇ.
V prvním kroku Úřad zkoumal, zda se jedná o spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona. Dle § 12 odst. 1 dochází ke spojení soutěžitelů přeměnou dvou nebo více na trhu dříve samostatně působících soutěžitelů. Jednou ze základních podmínek uvedených v zákoně je, že spojovaní soutěžitelé musí být před spojením vzájemně ekonomicky nezávislí a po spojení musí tuto nezávislost ztratit. Jsou-li tedy spojující se soutěžitelé ovládáni jedním subjektem a jsou tak součástí jedné hospodářské jednotky, nejde o spojení soutěžitelů podléhající povolení Úřadu. Podmínka samostatnosti spojovaných soutěžitelů se vztahuje i na případy získání možnosti přímo či nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím obchodních podílů podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
Úřad dále doplňuje, že obdobný princip je uplatňován i v rozhodovací praxi Soudního dvora ES a Evropské komise. Dceřiné společnosti v rámci jedné hospodářské jednotky (jedné vlastnické struktury) nejsou považovány za soutěžitele, kteří si volně určují svůj postup na trhu, ale za soutěžitele závislé na rozhodování mateřské společnosti (uvedený přístup byl např. aplikován v rozhodnutí Soudního dvora č. 66/86 ze dne 11.4.1989 ve věci Ahmed Saeed Flugreisen and Silver Line Reisebüro GmbH v. Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V ., nebo v rozhodnutí č. 30/87 ze dne 4.5.1988 ve věci Corinne Bodson v. SA Pompes funÖbres des régions libérées ). Uvedené případy mají v tomto rozhodnutí pouze podpůrný charakter.
Z výše uvedeného důvodu navrhovaný převod obchodního podílu není spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona a v návaznosti na to Úřad dle § 16 odst. 2 zákona rozhodl, že navrhované spojení nepodléhá povolení.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Martin Šebek, advokát,
AK JUDr. Martin Šebek
Moravská 52
120 00 Praha 2
Právní moc: 18.12.2002