UOHS S216/2007
Rozhodnutí: S216/2007/KS-17346/2007/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů AB SPÓŁKA AKCYJNA a AT Computers Holding a.s.
Účastníci AB SPÓŁKA AKCYJNA AT Computers Holding a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 24. 9. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 111 KB


S 216/2007/KS-17346/2007/840
V Brně dne 20. září 2007

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 216/2007, zahájeném dne 21. srpna 2007 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 odst. 1 ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti AB SPÓŁKA AKCYJNA, se sídlem Wrocław, ul. Kościerzyńska 32, Polská republika, ve správním řízení zastoupené JUDr. Ing. Karlem Dřevínkem, LL.M., Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 3, Nám. Jiřího z Poděbrad 6, adresa pro doručování: Praha 1, Křižovnické náměstí 1/193, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi akcií , jež bude uzavřena mezi všemi dosavadními akcionáři společnosti AT Computers Holding a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Nemocniční 987/12, IČ: 27805760, jako prodávajícími, a společností AB SPÓŁKA AKCYJNA, se sídlem Wrocław, ul. Kościerzyńska 32, Polská republika, jako kupujícím, v jejímž důsledku společnost AB SPÓŁKA AKCYJNA získá akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti AT Computers Holding a.s., a tím i možnost přímo kontrolovat tuto společnost, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojovaných soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 35/2007 ze dne 29. srpna 2007. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
3. K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o koupi akcií , jež bude uzavřena mezi všemi akcionáři společnosti AT Computers Holding a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Nemocniční 987/12, IČ: 27805760 (dále jen AT ), jako prodávajícími, a společností AB SPÓŁKA AKCYJNA, se sídlem Wrocław, ul. Kościerzyńska 32, Polská republika (dále jen AB ), jako kupujícím.
4. V důsledku výše uvedené smlouvy získá společnost AB akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti AT, a tím i možnost vykonávat na základě právních skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele. Posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
5. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem ke skutečnosti, že čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky soutěžitelem, nad nímž je získávána kontrola, je vyšší než 1 500 000 000 Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1 500 000 000 Kč, je splněna notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. b) zákona a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost AB působí především v oblasti velkoobchodní distribuce výrobků informačních technologií (hardware a software), spotřební elektroniky a mobilních telefonů, a to zejména na území Polské republiky, v menší míře pak na území České republiky. Nad společností AB vykonávají společnou kontrolu dvě fyzické osoby, (obchodní tajemství) , které společně disponují akciemi představujícími (obchodní tajemství) % podíl na hlasovacích právech společnosti AB. Zbytek akcií společnosti AB je rozptýlen mezi ostatní akcionáře.
7. Společnost AB vykonává kontrolu nad společností Alsen Sp. z o.o., se sídlem Katovice, ul. Roździeńskiego 91, Polská republika (dále jen Alsen ), která působí v oblasti maloobchodního prodeje výpočetní techniky (hardware a software) a poskytování servisních služeb v oblasti výpočetní techniky prostřednictvím sítě maloobchodních prodejen fungujících na bázi franšízy v Polské republice.
8. Společnost AT je společností holdingového typu, která vznikla 1. července 2007 rozdělením zanikající společnosti AutoCont a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Nemocniční 987/12, IČ: 60793741. Zániku výše uvedené společnosti předcházelo její zrušení bez likvidace s tím, že její jmění včetně případných práv a povinností pracovněprávních vztahů přešlo na tři nově vzniklé nástupnické akciové společnosti: AT, AutoCont Holding a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Nemocniční 987/12, IČ: 27805786, a Amorgos a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Nemocniční 987/12, IČ: 27805816. V současné době vlastní akcie společnosti AT prodávající fyzické osoby, přičemž obchodní podíl žádné z nich nepřesahuje (obchodní tajemství) %.
9. Společnost AT v současnosti nevykonává žádnou činnost, prostřednictvím svých dceřiných společností AT Computers a.s., se sídlem Ostrava, Slezská Ostrava, Těšínská 1970/56, IČ: 61672599 (dále jen AT Computers ), AT Compus s.r.o., se sídlem Ostrava, Slezská Ostrava, Uhlířská 413/3, IČ: 26217911 (dále jen AT Compus ), COMFOR STORES a.s., se sídlem Brno, Kounicova 67a/966, IČ: 26290944 (dále jen COMFOR STORES ), a AT Computer, s.r.o., se sídlem Žilina, Internátna ul, Unimoblok H, Slovenská republika (dále jen AT Computer ), však působí v následujících oblastech: velkoobchodní distribuce výrobků informačních technologií (hardware, software) a spotřební elektroniky, výroba a montáž osobních počítačů, notebooků a serverů, technická podpora a prodej výpočetní techniky, maloobchodní prodej výpočetní techniky (hardware a software), prodej spotřební elektroniky a poskytování servisních služeb v oblasti výpočetní techniky prostřednictvím sítě maloobchodních prodejen fungujících na bázi franšízy. Dopady spojení
10. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
11. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný podnik, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
12. Jak je patrné z výše uvedeného výčtu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, působí nabývaný soutěžitel, společnost AT prostřednictvím svých dceřiných společností v České republice v oblasti distribuce výrobků informačních technologií, tj. stolních počítačů, notebooků, serverů, pokladních systémů, GPS navigací, monitorů, projektorů, tiskáren, multifunkčních zařízení, kopírek, faxů, skenerů, procesorů, pamětí, základních desek, disků, mechanik a řadičů, grafických karet, střižen, zdrojů, borebone systémů, softwaru, serverových komponent, záložních zdrojů, síťových prvků herních konzolí a doplňkového materiálu (společnost AT Computers), dále v oblasti výroby, montáže a prodeje výpočetní techniky zahrnující zejména klasické stolní počítače, notebooky a servery, a v oblasti oprav, údržby a modernizace výpočetní techniky (společnost AT Compus) a dále v oblasti poskytování služeb v oblasti informačních technologií a v oblasti maloobchodního prodeje výrobků informačních technologií prostřednictvím sítě maloobchodních prodejen (společnost COMFORT STORES).
13. Nabyvatel, společnost AB, působí v České republice především v oblasti distribuce výrobků informačních technologií, zejména osobních počítačů (desktopy i laptopy), monitorů, serverů, tiskáren, klávesnic, faxů, projektorů, základních desek, procesorů, paměťových karet, grafických karet, zvukových karet, vyměnitelných disků, webových kamer, síťových prvků, dvd přehrávačů, softwarových produktů, záložních zdrojů či paměťových modulů (tzv. flashdisky).
14. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že k překrytí hlavních aktivit spojujících se soutěžitelů v České republice dochází v oblasti distribuce výrobků informačních technologií. Distribuce výrobků informačních technologií spočívá v nákupu rozsáhlého spektra hardware a software přímo od výrobců, v jejich skladování a následném prodeji maloobchodníkům, kteří dodávají tyto výrobky konečným zákazníkům [1] .
15. Vzhledem k uvedeným skutečnostem vymezil Úřad pro účely tohoto rozhodnutí jako věcně relevantní trh distribuce výrobků informačních technologií . Z hlediska geografického se jedná o trh vymezený územím celé České republiky .
16. Na relevantním trhu distribuce výrobků informačních technologií v České republice dosahuje nabývaná společnost AT tržního podílu cca (obchodní tajemství) % a nabývající společnost AB cca (obchodní tajemství) %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů po uskutečnění spojení na trhu distribuce výrobků informačních technologií v České republice tedy nepřesáhne (obchodní tajemství) %.
17. Na relevantním trhu distribuce výrobků informačních technologií v České republice působí řada dalších soutěžitelů, z nichž významné postavení zaujímají zejména společnosti eD´ system Czech, a.s., se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, Novoveská 1262/95, IČ: 47974516, a Tech Data Distribution, s.r.o., se sídlem Praha 5-Zličín, Na Radosti 414, IČ: 40767701.
18. Nabývaný soutěžitel působí dále na území České republiky v oblasti poskytování služeb v oblasti informačních technologií a v oblasti prodeje výpočetní techniky, a to prostřednictvím společnosti COMFOR STORES, která zde provozuje síť maloobchodních prodejen, jejichž prostřednictvím zajišťuje prodej výrobků informačních technologií a související odborný servis, včetně oprav, údržby a poradenství, a dále v oblasti vývoje, výroby a uvádění na trh osobních počítačů a serverů, a to prostřednictvím společnosti AT Compus, přičemž tržní podíl v žádné z uvedených oblastí nepřesahuje (obchodní tajemství) %. Zejména s ohledem na skutečnost, že v těchto oblastech nedochází k překrytí aktivit nabývané společnosti s činnostmi nabyvatele, ponechává Úřad ve výše uvedených oblastech pro účely tohoto rozhodnutí otázku vymezení relevantních trhů otevřenou.
19. Po zhodnocení výše uvedených skutečností, zejména s ohledem na výši tržních podílů spojujících se soutěžitelů, nízkému překrytí jejich činností a existenci významných konkurenčních subjektů na relevantním trhu, a dále s ohledem na skutečnost, že v důsledku spojení nedochází k významnému posílení vertikální integrace spojujících se soutěžitelů, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na vymezeném relevantním trhu, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
20. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda
ředitel Sekce hospodářské soutěže

Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M, Ph.D., advokát
AK WEL, GOTSHAL & MANGES v.o.s.
Křižovnické náměstí 1/193
110 00 Praha 1
Právní moc: 24.9.2007.

[1] Oblastí distribuce výrobků informačních technologií se Úřad zabýval např. v rozhodnutí čj. S 33/03-928/03- Tech Data Corporation a Azlan Group PLC , kde odkazuje rovněž na rozhodnutí Evropské komise M.1179- Tech Data/Computer 2000 .