UOHS S216/2003
Rozhodnutí: OF/S216/03-4342/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů-ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. a Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s.,
Účastníci ENERGIE AG BOHEMIA, Hroznová 13, České Budějovice, IČ: 63908298 Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s.,
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 3. 12. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 100 KB


S 216/03-4342/03 V Brně dne 1. prosince 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 216/03, zahájeném dne 31. října 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., se sídlem Hroznová 13, České Budějovice, IČ: 63908298, ve správním řízení zastoupená Mgr. Monikou Wetzlerovou, advokátkou, se sídlem Bedřicha Smetany 2, Plzeň, na základě plné moci ze dne 16. října 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., se sídlem Hroznová 13, České Budějovice, IČ: 63908298, a Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., se sídlem Boženy Němcové 12, České Budějovice, IČ: 60071371, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o úplatném převodu akcií společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., uzavřené dne 29. října 2003 mezi ANGLIAN WATER OVERSEAS HOLDINGS LIMITED, se sídlem Anglian House, Ambury Road, Huntington Cambridgeshire, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, jako prodávajícím, AWG GROUP LIMITED, se sídlem Anglian House, Ambury Road, Huntington Cambridgeshire, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., jako kupujícím, a ENERGIE AG OBERÖSTERREICH, se sídlem Böhmerwaldstra e 3, Linz, Rakouská republika, jako ručitelem, v jejímž důsledku má kupující získat akcie představující 97,03% podíl na základním kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 45/2003 ze dne 12. listopadu 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy o úplatném převodu akcií společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s." uzavřené dne 29. října 2003 mezi společnostmi ANGLIAN WATER OVERSEAS HOLDINGS LIMITED, se sídlem Anglian House, Ambury Road, Huntington Cambridgeshire, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, jako prodávajícím, AWG GROUP LIMITED, se sídlem Anglian House, Ambury Road, Huntington Cambridgeshire, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., se sídlem Hroznová 13, České Budějovice, IČ: 63908298 (dále jen "ENERGIE"), jako kupujícím, a ENERGIE AG OBERÖSTERREICH, se sídlem Böhmerwaldstra e 3, Linz, Rakouská republika, jako ručitelem), v jejímž důsledku má kupující získat akcie představující 97,03% podíl na základním kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., se sídlem Boženy Němcové 12, České Budějovice, IČ: 60071371 (dále jen "VaK JČ").
Výše popsaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), neboť v jejím konečném důsledku získá společnost ENERGIE možnost přímo kontrovat společnost VaK JČ. Podle uvedeného ustanovení zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, nebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo či nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů. Povinnost podat návrh na povolení spojení v takovém případě je dle § 15 odst. 2 zákona uložena soutěžiteli, který má získat možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik. V posuzovaném případě má tuto povinnost společnost ENERGIE.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost ENERGIE je kontrolována společností ENERGIE AG OBERÖSTERREICH, se sídlem Böhmerwaldstrasse 3, Linz, Rakouská republika (dále jen "ENERGIE AG"), která působí na území Rakouska převážně v odvětví výroby a prodeje elektrické energie. Většinový akciový podíl na společnosti ENERGIE AG vlastní země Horní Rakousko, územní samosprávný celek zřízený za účelem výkonu veřejné správy, se sídlem Linz, Rakouská republika.
Společnost ENERGIE AG vykonává kontrolu nad rakouskými společnostmi, které vyvíjejí činnost v oblasti likvidace odpadů, výroby a prodeje elektrické energie, výroby a prodeje tepla, správy bytů, telekomunikací a vodárenství, na území České republiky však v uvedených oblastech nepůsobí.
Společnost ENERGIE je aktivní v oblasti poradenských služeb, které vykonává výhradně pro svého jediného společníka, případně pro další osoby kontrolované tímto jediným společníkem. Společnost Energie vykonává kontrolu nad společností ENSERV Bohemia s.r.o., se sídlem Hroznová 13, České Budějovice, IČ: 26049970 (dále jen "ENSERV"), která se zabývá poskytováním poradenských a konzultačních služeb v oblasti energetiky a projektování elektrických zařízení.
Společnost VaK JČ je před spojením kontrolována společností Anglian Water, holdingovou společností působící v oblasti vodohospodářských a kanalizačních služeb, která vlastní akcie představující 97,03% podíl na základním kapitálu této společnosti.
Společnost VaK JČ působí v oblasti provozování vodovodů a kanalizací, výroby a dodávek pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod a stavební činnosti v oblasti vodního hospodářství, a to na území Jihočeského kraje s výjimkou města České Budějovice a některých menších obcí a měst kraje. V uvedených oblastech zaujímá společnost VaK Beroun monopolní postavení, neboť spotřebitel nemá možnost na daném území získat tyto služby od jiného soutěžitele (jde o tzv. přirozené lokální síťové monopoly).
V souvislosti s předmětem správního řízení je třeba uvést, že v současné době je u Úřadu vedeno další správní řízení týkající se dceřiné společnosti společnosti Anglian Water, jež má v úmyslu ukončit v České republice svou činnost v oblasti vodárenství, a to společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. , se sídlem Mostníkovská 255, Beroun, IČ: 46356975 (dále jen "VaK Beroun"), nad níž má získat kontrolu rovněž společnost ENERGIE (správní řízení č.j. S 215/03 ). Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Pouze nabývaná společnost VaK JČ působí v oblasti provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, spočívající v dodávkách pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. Společnost ENERGIE, jakožto společnost nabývající, je činná v oblasti poradenských služeb, které vykonává výhradně pro svého jediného společníka, případně pro další osoby kontrolované tímto jediným společníkem. Dceřiná společnost společnosti ENERGIE, společnost ENSERV, poskytuje poradenské a konzultační služby v oblasti energetiky a projektování elektrických zařízení. K překrytí činností spojujících se soutěžitelů nedochází. Úřad tedy v případě posuzovaného spojení vymezil jako věcně relevantní trh dodávek pitné vody a trh služeb spočívajících v odvádění a čištění odpadních vod .
Z geografického hlediska jde v rámci České republiky o lokální trhy vymezené územím, které pokrývají jednotlivé vodovodní a kanalizační sítě, na nichž provozovatelé sítě mají monopolní postavení, neboť spotřebitelé využívající uvedené služby nemají možnost na daném území získat tyto služby od jiného soutěžitele (lokální síťové monopoly). V důsledku lokální izolovanosti jednotlivých trhů je nutno jednotlivé oblasti, v nichž soutěžitelé působí, považovat za vzájemně nezávislé a nepropojené, což bylo Úřadem konstatováno již např. v rozhodnutí č.j. S 186/02 ( 1. JVS a.s. a Vodohospodářský servis s.r.o. ).
Společnost VaK JČ působí na území Jihočeského kraje s výjimkou města České Budějovice a dalších menších obcí a měst kraje, kde společnost VaK JČ zaujímá monopolní postavení vyplývající z charakteru odvětví.
V celorepublikovém měřítku dosahuje společnost VaK JČ na trhu dodávek pitné vody podílu cca [ obchodní tajemství ] % a na trhu služeb spočívajících v odvádění a čištění odpadních vod podílu cca [ obchodní tajemství ] % a společnost VaK Beroun dosahuje na trhu dodávek pitné vody podílu cca [ obchodní tajemství ] % a na trhu služeb spočívajících v odvádění a čištění odpadních vod podílu cca [ obchodní tajemství ] %. Po uskuteční nabytí akcí společností VaK JČ a VaK Beroun společností ENERGIE bude v celorepublikovém měřítku její podíl na trhu dodávek pitné vody cca [ obchodní tajemství ] % a na trhu služeb spočívajících v odvádění a čištění odpadních vod cca [ obchodní tajemství ] %.
V České republice v dané oblasti působí rovněž společnosti patřící do skupin Veolia Water a Ondeo, které jsou spolu s Anglian Water nejvýznamnějšími trvalými provozovateli vodovodních a kanalizačních sítí. Ukončením činnosti společnosti Anglien Water v oblasti dodávek pitné vody a v oblastech spočívajících v odvádění a čištění odpadních vod v České republice a následným prodejem jejích dceřiných společností, které v daných oblastech působí, dojde k nahrazení jednoho významného subjektu dvěma.
Pokud jde o situaci v dotčené oblasti, v České republice existuje velké množství vlastníků vodovodních a kanalizačních sítí, jimiž jsou většinou obce či města, k jejichž provozování vlastníci infrastrukturního majetku uzavírají dlouhodobé smlouvy, příp. smlouvy na dobu neurčitou, s provozovatelskými společnostmi, které pro poskytování uvedených služeb mají oprávnění dle zvláštních předpisů.
Ceny vodného a stočného jsou cenami věcně usměrňovanými ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, přičemž Cenovým věstníkem Ministerstva financí je upraveno, jaké jednotlivé položky lze započítat do ceny vodného a stočného. Způsob kalkulace cen je stanoven zpravidla ve smlouvách o provozování vodohospodářského infrastrukturního majetku, které vodárenské společnosti uzavírají s vlastníky takového majetku.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem, zejm. ke skutečnosti, že na trzích dodávek pitné vody a služeb spočívajících v odvádění a čištění odpadních vod dojde k nahrazení jednoho soutěžitele dvěma, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných společností natolik, aby jim umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, a spojení tedy nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Monika Wetzlerová
advokátka
Bedřicha Smetany 2
301 00 Plzeň