UOHS S214/2003
Rozhodnutí: OF/S214/03-4390/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů IMS Meters Holdings, Inc., a Invensys Metering Systems spol. s r.o.
Účastníci IMS Meters Holdings, Inc., se sídlem Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA Invensys Metering Systems spol. s r.o., se sídlem Střelničná 48, 182 00 Praha 8-Libeň
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 4. 12. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 80 KB


S 214/03-4390/03 V Brně dne 3. prosince 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 214/03, zahájeném dne 30. října 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti IMS Meters Holdings, Inc., se sídlem Corporation Trust Center, Orange Street 1209, Wilmington, Delaware, Spojené státy americké, ve správním řízení zastoupeného Mgr. Janou Matiskovou, advokátkou, se sídlem Platnéřská 4, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů IMS Meters Holdings, Inc., se sídlem Corporation Trust Center, Orange Street 1209, Wilmington, Delaware, Spojené státy americké, a Invensys Metering Systems spol. s r.o., se sídlem Střelničná 48, Libeň, Praha 8, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o koupi akcií a obchodních podílů" uzavřené dne 21. října 2003 mezi společností IMS Meters Holdings, Inc., jako kupujícím, a v předmětné smlouvě specifikovanými subjekty, jako prodávajícími, v jejímž důsledku společnost IMS Meters Holdings, Inc. nabyde 100% podíl na základním kapitálu společnosti Invensys Metering Systems spol. s r.o., a tím získá i možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, informací o spojovaných soutěžitelích a dalších relevantních informací.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 45/2003 ze dne 12. listopadu 2003 současně se zveřejněním výzvy k podání případných námitek proti předmětnému spojení soutěžitelů. Ve stanovené lhůtě 5 dnů, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů IMS Meters Holdings, Inc., se sídlem Corporation Trust Center, Orange Street 1209, Wilmington, Delaware, Spojené státy americké (dále jen "IMS Meters"), a Invensys Metering Systems spol. s r.o., se sídlem Střelničná 48, Libeň, Praha 8 (dále jen "Invensys"), má dojít na základě "Smlouvy o koupi akcií a obchodních podílů" uzavřené dne 21. října 2003 mezi společností IMS Meters, jako kupujícím, a společnostmi Invensys Inc., se sídlem v Delaware, Spojené státy americké, Invensys International Holdings Limited (dále jen "Invensys International"), se sídlem ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska , BTR Industries Limited, se sídlem ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, Foxboro Iberica SA, se sídlem ve Španělském království, BTR France SAS, se sídlem ve Francouzské republice, Invensys Holdings Limited, se sídlem ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, Invensys SA Ltd., se sídlem v Jihoafrické republice, jako prodávajícími, a společností Invensys plc., se sídlem v Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (dále jen "Invensys plc."). Na základě této smlouvy dojde k uzavření navazujících smluv, týkajících se převodu jednotlivých společností, rovněž i "Smlouvy o převodu obchodního podílu", v důsledku které společnost IMS Meters nabude 100% podíl na základním kapitálu společnosti Invensys, a tím získá i možnost tuto společnost přímo kontrolovat.
Výše popsaná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), neboť v jejím konečném důsledku získá společnost IMS Meters možnost přímo kontrolovat společnost Invensys. Podle uvedeného zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, nebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo či nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím cenných papírů, obchodních nebo členských podílů. Povinnost podat návrh na povolení spojení v takovém případě je dle § 15 odst. 2 zákona uložena soutěžiteli, který má získat možnost přímo či nepřímo kontrolovat jiný podnik. V posuzovaném případě má tuto povinnost společnost IMS Meters.
Posuzované spojení soutěžitelů je součástí celosvětové transakce, v jejímž rámci má společnost IMS Meters nabýt účasti ve společnostech specifikovaných v příloze předmětné "Smlouvy o koupi akcií a obchodních podílů", mimo jiné i 100% podíl na základním kapitálu společnosti Invensys působící na území České republiky.
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období ve smyslu § 14 zákona překročil částku 5 miliard Kč, tzn. že je splněno obratové kriterium povinné notifikace dle § 13 písm. a) zákona a spojení podléhá povolení Úřadu. Strany spojení
Společnost IMS Meters byla založena podle právního řádu státu Delaware za účelem realizace předmětné transakce. Tato společnost je v současnosti kontrolována společností The Resolute Fund L.P., se sídlem Corporation Trust Center, Orange Street 1209, Wilmington, Delaware, Spojené státy americké (dále jen "Resolute Fund"), která je privátním investičním fondem, založeným podle práva státu Delaware. Resolute Fund není kontrolován žádnou další osobou a zabývá se investiční činností. Společnost Resolute Fund přímo či nepřímo, prostřednictvím jí kontrolovaných společností (dále jen "skupina Resolute Fund"), nepůsobí na žádném trhu na území České republiky. Společnost IMS Meters před spojením nevykonávala žádnou činnost a nepůsobila před spojením v žádné hospodářské oblasti.
Invensys je společností s ručením omezeným založenou podle českého právního řádu, před spojením kontrolovanou společností Invensys International. Společnost Invensys International je holdingovou společností působící prostřednictvím svých dceřiných společností v oblasti výroby a prodeje měřičů energií a souvisejících výrobků. Invensys International je dále kontrolován společností Invensys plc., která je činná v odvětví elektroniky a strojírenství. Společnost Invensys, která je předmětem převodu, působí na území České republiky v oblasti výroby a prodeje vodoměrů, měřičů spotřeby tepla a souvisejících výrobků. Společnost Invensys nekontroluje žádného dalšího soutěžitele. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území ČR provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Z výše uvedeného vyplývá, že na území České republiky působí pouze jeden ze spojujících se soutěžitelů, a to nabývaná společnost Invensys. Z tohoto důvodu Úřad při posuzování předmětného spojení soutěžitelů vycházel zejména z činností této společnosti na území České republiky. Posuzovaným spojením dotčenou oblastí jsou tedy výroba a prodej měřících zařízeních v oblasti spotřeby energií pro průmyslový a bytový sektor, a to měřičů spotřeby vody a měřičů spotřeby tepla.
Měřiče energie používají jednotlivé rozvodné společnosti (distributoři energie) pro účely vyúčtování spotřeby u konečných spotřebitelů. Měří se objem průtoku jednotlivých medií (např. vody, plynu, elektřiny aj.) potrubím nebo kabely. Z povahy jednotlivých druhů zařízení používaných k měření jednotlivých medií (např. vodoměry, měřiče tepla) vyplývá, že vzhledem k jejich odlišné technologii a způsobu měření jednotlivých energií, nejsou vzájemně zaměnitelné, a tedy tvoří z věcného hlediska samostatné trhy (v případě společnosti Invensys se jedná o oblasti výroby a prodeje měřičů spotřeby vody a výroby a prodeje měřičů spotřeby tepla). Každý z těchto trhů je možno dále členit dle kritéria, zda jsou jednotlivá měřící a regulační zařízení určená pro průmyslový nebo bytový sektor. Bytová měřidla se používají k měření menší spotřeby plynu, vody a elektrické energie v domácnostech a malých podnicích. Tato měřidla jsou obvykle menší a mají jen základní funkce. Prodávají se za relativně nízké ceny ve srovnání s výrobky projektovanými pro průmyslové použití. Průmyslová měřidla se používají ve velkých společnostech, kde spotřeba plynu, vody, elektrické energie či tepelné energie je výrazně vyšší. Tato měřidla nabízí velké množství různých technických parametrů, jsou větší a musí odpovídat vyšším nárokům na přesnost a životnost. Dalším možným kritériem pro další členění je, zda jsou měřidla elektronická nebo mechanická, či zda měřiče mají manuální odečet či automatický odečet (s využitím zařízení pro dálkový odečet) hodnot dané energie.
Pokud jde tedy o vymezení věcně relevantních trhů v tomto konkrétním případě Úřad konstatuje, že nebylo nutné vymezit relevantní trhy pro výše uvedené výrobky s konečnou platností, a to zejména vzhledem ke skutečnosti, že skupina Resolute Fund nepůsobí na žádném trhu v České republice (a tedy ani v oblasti výroby a prodeje zařízení pro měření spotřeby energií) a posuzovaným spojením nedojde k překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů. Úřad tedy ponechal otázku konečného vymezení relevantních trhů v dané oblasti otevřenou. Úřad se otázkou vymezení věcně relevantního trhu zabýval ve svých dřívějších rozhodnutích 1 .
V oblasti výroby a prodeje zařízení pro měření spotřeby energií v České republice působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Invensys. V oblasti výroby a prodeje zařízení pro měření spotřeby vody (vodoměrů) je podíl společnosti Invensys ve výši cca [ obchodní tajemství ] %, v případě výroby a prodeje zařízení pro měření spotřeby tepla (měřičů tepla) je podíl ve výši cca [ obchodní tajemství ] %. Jak již bylo výše uvedeno, skupina Resolute Fund v oblasti výroby a prodeje zařízení pro měření spotřeby energií v České republice nepůsobí.
V předmětné oblasti na území České republiky působí i další soutěžitelé, kteří disponující obdobnou či vyšší finanční a hospodářskou silou než spojením vzniklý subjekt, a jež jsou součástí skupin soutěžitelů činných v oblasti výroby a prodeje zařízení pro měření spotřeby energií v celoevropském měřítku. Jedná se např. o společnost Actaris, s.r.o. ([ obchodní tajemství ]% podíl v oblasti dodávek vodoměrů, podíl v oblasti dodávek měřičů tepla), Elster Méréstechnika Kft. ([ obchodní tajemství ]% podíl), Viterra Energy Services s.r.o. apod. V předmětné oblasti neexistují žádné významné bariéry vstupu nových soutěžitelů; kromě získání certifikátu pro používání měřících zařízení od Českého metrologického institutu zde nejsou žádné obchodní či jiné překážky, kvóty nebo dovozní cla či jiná omezení.
Ze shora uvedeného vyplývá, že posuzovaným spojením nedochází k navýšení podílů spojujících se soutěžitelů na výše uvedených trzích a k překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů vzhledem ke skutečnosti, že skupina Resolute Fund nepůsobí na území České republiky. V oblasti dotčené spojením působí i další významní soutěžitelé disponující významnou tržní silou a významné bariéry pro vstup potencionálních soutěžitelů na trh v ČR neexistují. V případě daného spojení nedojde k narušení struktury v úvahu přicházejících relevantních trhů v České republice, ani k podstatné změně tržní síly na těchto trzích působících soutěžitelů.
S ohledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že v důsledku předmětného spojení soutěžitelů nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Jana Matisková, advokátka
Salans, v.o.s.
Platnéřská 4
110 00 Praha 1
1 např. v rozhodnutí Úřadu S 100/03-2561/03 PREMAGAS /ABB, kde ponechal otázku vymezení relevantních trhů v dané oblasti rovněž otevřenou.