UOHS S214/2002
Rozhodnutí: VO II/S214/02 Instance I.
Věc určovací řízení podle § 7/2
Účastníci ATEA EXPORT IMPORT, s.r.o. PINELLI, spol. s r.o.
Typ správního řízení Určovací řízení podle §7/2
Typ rozhodnutí podléhá zákazu dohod
Rok 2002
Související rozhodnutí R001/02
Dokumenty dokument ke stažení 119 KB


Č.j.: S 214/02-2493/02 V Brně dne 20. 12. 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil dne 1. 11. 2002 dle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, na návrh jednoho z účastníků řízení, a to společnosti PINELLI spol. s r.o., se sídlem Svobodná Ves č. 50, Čáslav, PSČ 286 01, IČ 49811908, správní řízení ve věci určení dle § 7 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., zda Smlouva o výhradním prodeji uzavřená dne 14. 6. 2002, ve znění Dodatku č. 1 z téhož dne, mezi společností PINELLI spol. s r.o. a společností ATEA EXPORT IMPORT, s.r.o., se sídlem Čáslav, Matouše Ulického 1013, PSČ 286 01, IČ 47548835, jejímž předmětem je mj. závazek prodávajícího nepověřovat jinou osobu než kupujícího prodejem smluvního zboží dalším zákazníkům, neobsahuje dohodu podléhající zákazu dle § 3 až § 6 zákona č. 143/2001 Sb. Účastníci tohoto řízení jsou PINELLI spol. s r.o., se sídlem Čáslav, Svobodná Ves č. 50, PSČ: 286 01, IČ: 49811908 a ATEA EXPORT IMPORT, s. r. o., se sídlem Čáslav, Matouše Ulického 1013, PSČ: 286 01, IČ: 47548835. Na základě provedeného řízení a po zjištění rozhodných skutečností vydává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže toto
r o z h o d n u t í :
Určuje se, že dohoda obsažená ve Smlouvě o výhradním prodeji, uzavřené dne 14. 6. 2002 mezi společností PINELLI spol. s r.o., se sídlem Čáslav, Svobodná Ves č. 50, PSČ: 286 01, IČ: 49811908, jako prodávajícím a společností ATEA EXPORT IMPORT, s.r.o., se sídlem Čáslav, Matouše Ulického 1013, PSČ 286 01, IČ 47548835, jako kupujícím a to:
dohoda o výhradním prodeji, obsažená v čl. I. citované Smlouvy, kterou prodávající pověřuje kupujícího výhradním prodejem nápojů specifikovaných v čl. I. Přílohy č. 1 této Smlouvy, a to nápojů Semtex exclusive energy drink, Semtex forte, Erektus guarana energy drink, Isosprint, Truck power, Tesco KICK, Tantra, 99 Octane a Big One, pro oblast České republiky, podléhá zákazu dohod narušujících soutěž dle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů,
dohoda o výhradním prodeji, obsažená v čl. I. citované Smlouvy, kterou prodávající pověřuje kupujícího výhradním prodejem nápoje specifikovaného v čl. I. Přílohy č. 1 této Smlouvy, a to nápoje Ice coffee, pro oblast České republiky, nepodléhá zákazu dohod narušujících soutěž dle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, resp. je z tohoto zákazu vyňata za předpokladu splnění podmínky § 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. 198/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy vertikálních dohod, tj. za podmínky, že podíl odběratele na relevantním trhu daného zboží nepřesáhne 30 %.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 1. 11. 2002 na návrh společnosti PINELLI spol. s r.o., se sídlem Čáslav, Svobodná Ves č. 50, PSČ: 286 01, IČ: 49811908 (dále jen "PINELLI"), správní řízení podle § 7 odst. 2 zák. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále jen "zákon"). Předmětem řízení bylo určení, zda Smlouva o výhradním prodeji (dále jen "Smlouva") uzavřená dne 14. 6. 2002, ve znění Dodatku č. 1 z téhož dne, mezi společností PINELLI jako prodávajícím a společností ATEA EXPORT IMPORT, s.r.o., se sídlem Čáslav, Matouše Ulického 1013, PSČ 286 01, IČ 47548835 (dále jen "ATEA") jako kupujícím, podléhá zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž podle § 3 až 6 zákona. Účastníci tohoto řízení jsou PINELLI a ATEA.
K návrhu na určení dle § 7 odst. 2 zákona byla přiložena Smlouva, včetně její Přílohy č. 1 a Dodatku č. 1. V průběhu řízení byly od účastníků řízení i ostatních soutěžitelů (výrobců, dovozců zastupitelného zboží) vyžádány podklady k vymezení relevantního trhu; jejich postavení na tomto trhu. Pro účely vymezení relevantního trhu si Úřad vyžádal informace od Státního zdravotního ústavu, České zemědělské a potravinářské inspekce a Generálního ředitelství cel.
V souladu s § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), bylo účastníkům řízení umožněno seznámit se s podklady pro rozhodnutí dne 13. 12. 2002 a 16. 12. 2002. Účastník řízení ATEA svého práva nevyužil, účastník řízení PINELLI svého práva využil.
Popis rozhodných skutečností
Charakteristika účastníků řízení
Společnost PINELLI je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35589 dne 23. 8. 1993. Předmětem podnikání je výroba nealkoholických nápojů a sirupů, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (nevztahuje se na činnosti uvedené v příloze zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání), výroba lihovin studenou cestou, výroba destilované vody a výroba jedů a žíravin s výjimkou jedů zvláště nebezpečných. Společnost je výrobcem energetických a iontových nápojů těchto značek-Semtex exclusive energy drink, Semtex forte, Erektus guarana energy drink, Isosprint, Truck power, Tesco KICK, Tantra, 99 Octane a Big One a dovozcem nealko nápoje Ice coffee. Tyto nápoje dodává na tuzemský trh.
Společnost ATEA je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 20930 dne 2. 6. 1993. Předmětem podnikání je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (nevztahuje se na činnosti uvedené v přílohách zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání) a zprostředkování obchodu. Společnost působí jako velkoobchodní distributor, zabývá se prodejem alkoholických a nealkoholických nápojů, konzervovaných produktů, vatových a papírových produktů, pracích prášků, tekutých detergentů, úklidových prostředků a tukových surovin.
Smlouva
Dle čl. I. je předmětem smlouvy výhradní prodej smluvního zboží a dle Dodatku č. 1 závazek kupujícího provádět reklamu smluvního zboží.
Čl. I. bod 1. Smlouvy zní: "Touto smlouvou pověřuje prodávající kupujícího výhradním prodejem nápojů, dále výslovně uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě (dále jen smluvní zboží) pro oblast České republiky, Slovenské republiky, Rumunska, Polska, Ruska, Ukrajiny, Maďarska, Izraele, Kolumbie (dále jen smluvní oblast). Kupující přebírá tento výhradní prodej svým zákazníkům.
Čl. I. bod 2. Smlouvy zní: "Výhradní prodej podle této smlouvy představuje závazek prodávajícího nepověřovat jinou osobu než kupujícího prodejem smluvního zboží dalším zákazníkům."
Čl. II. bod 1. Smlouvy zní: "Kupující bude kupovat smluvní zboží od prodávajícího a prodávající je zavázán dodat smluvní zboží, objednané kupujícím a převést na něj vlastnictví, kupující je zavázán smluvní zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.
Čl. II. bod 2. Smlouvy zní: "Kupující bude smluvní zboží dále prodávat osobám třetím svým jménem a na vlastní účet."
Zboží, které je předmětem výhradního prodeje, je specifikováno v čl. I. Přílohy č. 1 ke Smlouvě a to uvedením názvů nápojů, jejich objemu, balení a nákupní ceny. Jedná se o tyto nápoje-Semtex exclusive energy drink, Semtex forte, Erektus guarana energy drink, Isosprint, Truck power, Tesco KICK, Tantra, 99 Octane, Big One a Ice coffee.
V dalších ustanoveních Smlouvy jsou upraveny další smluvní podmínky, a to: v čl. II. kromě prodeje zboží vlastním jménem a na vlastní účet prodávajícím, způsob objednávání a dodávání zboží a splatnost kupní ceny včetně výše úroku z prodlení, v čl. III. závazky kupujícího hájit zájmy prodávajícího, jeho obchodní jméno a pověst a informovat jej o své činnosti, informovat o zásazích třetích osob do práv a chráněných zájmů prodávajícího, minimální rozsah roční objednávky smluvního zboží, v čl. IV. podmínky reklamace vad zboží, v čl. V. závazek neposkytovat obchodní informace získané v souvislosti s obchody podle této Smlouvy třetím osobám, v čl. VI. smluvní pokuty za porušení závazků prodávajícím, v bodě 4. čl. VI. Smlouvy se dále prodávající zavazuje, že pokud by nedodal objednané zboží ve sjednané dodací lhůtě, dodá kupujícímu potřebné množství obalů a surovin pro náhradní výrobu a to za cenu obvyklou, případně je kupující oprávněn zajistit si odpovídající množství obalů a surovin přímo u výrobce.
Dle čl. VII. byla Smlouva uzavřená dne 14. 6. 2002 s účinností od 15. 9. 2002, "na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 rok, která plyne od prvního dne následujícího měsíce po předání doporučené zásilky obsahující výpověď". V čl. VIII. je upraveno, že práva a povinnosti z této Smlouvy, výslovně touto Smlouvou neupravená, se řídí obchodním, resp. občanským zákoníkem, že změny Smlouvy je možno provést pouze písemnou dohodou smluvních stran a počet výtisků Smlouvy.
Dle vyjádření společnosti PINELLI nedošlo dosud k plnění uvedené Smlouvy (viz str. spisu č. 15).
Předmětem určovacího řízení dle § 7 odst. 2 zákona je tedy dohoda obsažená v čl. I. Smlouvy o výhradním prodeji výše uvedeného zboží a to pro území ČR.
Vymezení relevantního trhu
Pro posouzení dohody je nutno vymezit relevantní trh, na němž se její případné protisoutěžní účinky projeví. Relevantní trh je obecně místem, kde se střetává nabídka s poptávkou. Trh se vymezuje věcně (výrobkově), časově a geograficky.
Trh po stránce věcné , tj. výrobkový trh, zahrnuje všechny identické výrobky a ty výrobky, které spotřebitelé považují za změnitelné nebo nahraditelné vzhledem ke svým charakteristickým vlastnostem, specifickým rysům, ceně a zamýšlenému způsobu použití.
Zbožím, které je předmětem dohody o výhradním prodeji obsažené ve Smlouvě a posuzované podle § 7 odst. 2 zákona v tomto správním řízení, jsou energetické a iontové nápoje a ledová káva , uvedené v Příloze č. 1 ke Smlouvě, a to Semtex exclusive energy drink, Semtex forte, Erektus guarana energy drink, Isosprint, Truck power, Tesco KICK, Tantra, 99 Octane, Big One a Ice coffee.
Tesco KICK, Tantra, 99 Octane, Big One jsou energetické nápoje privátních značek určené výhradně pro třetí osoby. A)Energetické a iontové nápoje
jsou zvláštním druhem nealkoholických nápojů. Jsou určeny k uspokojování nároků při zvýšeném tělesném (zvláště sportovním) a psychickém výkonu.
Tyto nápoje obsahují látky, které podporují výkonnost a regeneraci organismu, nahrazují minerály a tekutiny, k jejichž úbytku došlo v důsledku zvýšeného výkonu, doplňují energii, případně mají i další účinky jako je stimulace centrálního nervového systému (podpora rychlosti reakcí a koncentrace organismu), snižování hladiny cholesterolu či zvyšování látkové výměny (spalování tuků). Mezi tyto látky patří např. taurin, l-karnitin, glucuronolacton, myo-inosit, guarana, schizandra, maté, ginseng, carthama, některé druhy vitamínů, dále též kofein v kombinaci s některou s uvedených látek; obsahem těchto nápojů jsou rovněž sacharidy obsahující vyšší míru energetických živin, uhlovodany, chloridy, draslík a hořčík.
Podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 23/2001 Sb., kterou se stanoví druhy potravin určené pro zvláštní výživu a způsob jejich použití (dále jen "vyhláška MZem"), patří energetické a iontové nápoje mezi potraviny určené pro zvláštní výživu, potraviny určené k uspokojování nároků při zvýšeném tělesném výkonu, zvláště sportovním (oddíl 6, § 16 vyhlášky MZem) a mezi doplňky stravy podle § 30 této vyhlášky.
Potraviny určené pro zvláštní výživu jsou dle vyhlášky MZem potraviny, které se svým zvláštním složením nebo zvláštním výrobním postupem zřetelně odlišují od potravin pro běžnou spotřebu, jsou vhodné pro výživové účely stanovené touto vyhláškou a uvádějí se do oběhu s označením účelu použití. Při stanovení výživových účelů se vychází ze zvláštních nutričních požadavků určitých skupin osob nacházejících se ve zvláštním fyziologickém stavu a které proto mohou mít specifické výhody z řízené spotřeby určitých látek v potravinách.
Potravinami určenými k uspokojování nároků při zvýšeném tělesném výkonu dle § 16 vyhlášky Mzem se rozumí mimo jiné potraviny zajišťující vyšší přívod energie, které se svým zvláštním složením, zvláště vyšším obsahem energetických živin (sacharidů a tuků), zřetelně odlišují od potravin pro běžnou spotřebu a které obsahují nutrienty zvyšující využití energetických zdrojů (vitamin B1, karnitin, chrom a jiné látky s takovým účinkem); dále nápoje určené pro sportovce, zvláště iontové nápoje, které obsahují látky zvyšující tělesný výkon, nebo nápoje, jejichž účelem je náhrada minerálů, k jejichž úbytku došlo v důsledku zvýšeného tělesného (sportovního) výkonu a isotonické nápoje, jejichž osmolalita (látkové množství osmoticky aktivních částic rozpuštěných v 1 kg vody) činí 290 +/-15 miliosmolů v 1 kg nápoje připraveného ke spotřebě.
Energetické a iontové nápoje lze řadit dle § 30 vyhlášky Mzem rovněž mezi doplňky stravy, jimiž se rozumí potraviny určené k přímé spotřebě, odlišující se od potravin určených pro běžnou spotřebu vysokým obsahem potravních doplňků (nutriční faktory, vitamíny, minerální látky, aminokyseliny, speciální mastné kyseliny a další látky s významným biologickým účinkem) a které byly vyrobeny za účelem doplnění běžné stravy spotřebitele na úroveň příznivě ovlivňující jeho zdravotní stav a které se uvádí do oběhu pouze s označením účelu jejich použití.
Tato vyhláška MZem také upravuje požadavky na složení těchto nápojů, kdy je stanoveno maximální množství jednotlivých látek, které mohou být obsaženy ve 100 ml nápoje, a požadavky na označování těchto nápojů, které musí obsahovat údaje a upozornění pro spotřebitele, které běžné nealkoholické nápoje neobsahují.
Z výše uvedeného vyplývá, že energetické a iontové nápoje by měly být konzumovány v omezeném množství oproti ostatním nealkoholickým nápojům, neboť nepřiměřená konzumace nebo konzumace v míře překračující doporučenou úroveň by mohla představovat zdravotní riziko. Energetické a iontové nápoje neslouží tudíž primárně jen k uspokojení pocitu žízně.
Vzhledem k omezením množství jejich konzumace jsou tyto nápoje většinou prodávány v baleních o objemu 250 ml, zpravidla v hliníkových plechovkách a jsou určeny ke spotřebě bez další úpravy. Naproti tomu ostatní nealkoholické nápoje se většinou prodávají ve větších baleních, např. skleněných, plastových či papírových obalech.
Energetické a iontové nápoje jsou tak určeny specifickému okruhu spotřebitelů. Primárně jsou tyto nápoje určeny sportovcům a osobám, které vykonávají činnosti se zvýšenou fyzickou či psychickou námahou. Tyto nápoje jsou konzumovány spíše mladými lidmi, nejsou vhodné pro děti, mladistvé, diabetiky a další osoby citlivé na jednotlivé látky obsažené v těchto nápojích. Okruh spotřebitelů není tedy zcela totožný se spotřebiteli užívajícími ostatní ochucené nealko nápoje.
Energetické a iontové nápoje nejsou nezbytné k uspokojování základních životních potřeb, z uvedeného důvodu spotřebitel není nucen k jejich nákupu a konzumaci, a proto má na jejich prodej značný vliv reklama a propagace. Cílovými skupinami reklamy jsou především studenti, návštěvníci diskoték, klubů, hudebních a tanečních festivalů, sportovci a řidiči.
Energetické a iontové nápoje se vyznačují výrazně vyšší cenou na objemovou jednotku než ostatní ochucené nealkoholické nápoje. Průměrná maloobchodní cena jednoho balení (o obsahu cca 250 ml) těchto nápojů se dle ověření Úřadu pohybuje okolo 28 Kč; naproti tomu v přepočtu 250 ml ochuceného nealkoholického nápoje stojí průměrně 4 Kč (např. nealko nápoje Poděbradka, Mirinda, limonády, Fanta, Sprite, Toma, Vinea, 7 up, nejsou sem započítávány nápoje colového typu a džusy, protože tyto tvoří samostatný trh). To znamená, že úroveň cen energetických a iontových nápojů je až sedmkrát vyšší nežli úroveň cen běžných ochucených nealkoholických nápojů.
Ze všech uvedených důvodů tvoří energetické a iontové nápoje samostatný trh a tyto výrobky Úřad nepovažuje za shodné a zastupitelné zboží s ostatními balenými ochucenými nealkoholickými nápoji.
Součástí výrobkového trhu energetických a iontových nápojů nejsou práškové iontové nápoje, které je nutno před konzumací ředit vodou v určeném poměru, neboť jsou určeny k přímé spotřebě až po této úpravě. Poptávku po nich lze uspokojovat ve většině případů v odlišných místech (sportovní centra, fitness, specializované obchody nabízející práškové substance jako doplněk sortimentu sportovního zboží atd.) než je tomu u tekutých energetických a iontových nápojů. Tyto práškové nápoje jsou poptávány primárně jiným okruhem odběratelů, odlišná je i velikost balení. Ze stejných důvodů nejsou součástí téhož výrobkového trhu ani kapalné koncentráty a sirupy iontových a energetických nápojů, které jsou prodávány ve větších objemech nežli běžné malospotřebitelské balení. Odlišná je také cena.
Obdobné důvody pokud jde o nezastupitelnost energetických a iontových nápojů jinými nealko nápoji včetně ochucených uváděl navrhovatel (spis str. 239), a to zejména: odlišný účel užití energetických a iontových nápojů (podpora výkonnosti organismu v určitých zejména zátěžových situacích, stimulace centrálního nervového systému apod., nikoli jen pro zahnání žízně), zvláštní složení těchto nápojů limitované právními předpisy, doporučené množství spotřeby těchto nápojů, okruh spotřebitelů, který není zcela totožný s okruhem spotřebitelů poptávajících ostatní druhy nealko nápojů (mezi typické spotřebitele nelze s ohledem na složení nápojů řadit např. děti), velikost malospotřebitelského balení, které je nejčastěji o objemu 250 ml-plechovky (hliník), zatímco nealko nápoje jsou dodávány též ve skleněných obalech, případně v PET lahvích s objemem 1l až 2 l , případně 0,33 l, v neposlední řadě také cena, která je u energetických a iontových nápojů na jednotku množství výrazně odlišná (vyšší).
Dne 16. 12. 2002 obdržel Úřad vyjádření druhého účastníka řízení společnosti ATEA (viz spis str. 353-365), ve kterém uvádí, že zastupitelnými výrobky k iontovým a energetickým nápojům by měly být spíše potraviny pro zvláštní výživu např. vitamínové přípravky, doplňky potravy, dietetické přípravky, posilující a výživové přípravky, energetické tyčinky, bílkovinové výrobky, výživové extrakty, např. též přípravky pro sportovce včetně fitness přípravků atd. ATEA namítá, že iontové a energetické nápoje netvoří separátní trh, protože buď patří do trhu s potravinami pro zvláštní výživu nebo mezi nealkoholické nápoje. Dále ve svém podání ATEA argumentuje tím, že existují i alkoholické energetické nápoje (bez konkrétního označení výrobků).
K tomu Úřad uvádí, že nebyly zjištěny žádné skutečnosti nasvědčující, že spotřebitelé uspokojí svou poptávku po energetických a iontových nápojích v případě jejich aktuální nedostupnosti nákupem potravin pro zvláštní výživu, výživných přípravků či uváděných energetických tyčinek apod. Skutečnosti, které odůvodňují závěr, že energetické a iontové nápoje nejsou zastupitelné z hlediska poptávky spotřebitelů i dalších kritérií ostatními ochucenými nealkoholickými nápoji (obdobně též přírodními minerálními vodami), uvedl Úřad výše. K argumentu zastupitelnosti s alkoholickými energetickými nápoji, Úřad uvádí, že jejich účel užití nemůže být totožný s účelem užití iontových a energetických nápojů (např. podpora zvýšení tělesné či duševní činnosti, stimulace činnosti centrálního nervového systému při zátěži apod.). B)Ice coffee-ledová káva,
která je rovněž součástí smluvního zboží, je nesycený ochucený nealkoholický nápoj na bázi kávy. Její hlavní složkou je kofein, obsahuje také větší množství cukru. Na trh je dodávána v různých příchutích. Má povzbuzující a osvěžující účinky. Primárním účelem konzumace ledové kávy není jen uspokojení žízně. Ice coffee, které je předmětem dohody, je prodáváno v maloobchodním prodeji v plechovce o obsahu 240 ml. Tento nápoj je určen bez dalších úprav (ředění apod.) k přímé spotřebě. Jeho maloobchodní cena se pohybuje kolem 30 Kč/240 ml.
Tento nápoj nelze považovat za zaměnitelný s energetickými a iontovými nápoji, jak jsou charakterizovány výše, zejména s ohledem na jeho složení např. nepřispívá k regeneraci organismu-neumožňuje náhradu minerálů při zvýšené fyzické zátěži, sportovní činnosti, dále snižování hladiny cholesterolu či doplnění některých dalších látek-horčík, draslík apod. Účinky Ice coffee lze považovat za obecně povzbuzující (obdobně např. nápoje colového typu).
Úřad při hodnocení zastupitelnosti nápojů typu ledová káva s ostatními nealko nápoji vzal v úvahu také k rozhodnutí Evropské komise ve věci Coca-Cola Company/Nestle/JV ze dne 27. 9. 2001 (Comp/M.2276). Komise ve svém rozhodnutí uvádí, že ledová káva je v Evropě poměrně nový výrobek, který se dosud nachází z větší části ve vývojovém stádiu a většina těchto výrobků je prodávána na zkušební bázi. Nelze zcela vyloučit, že by Ice coffee mohl být samostatným trhem . Jednoznačný závěr však v tomto směru nebyl učiněn.
Nealkoholických ochucených nápojů je veliké množství druhů, dle závěru Úřadu sem patří zejména ochucené limonády, ledové čaje, ledová káva, ochucené minerální a stolní vody.
Pro účely posuzování trhu nealkoholických nápojů je zcela odhlíženo od specifických nápojů jako je káva, čaj a mléčné nápoje, neboť primárně uspokojují odlišnou potřebu spotřebitelů.
Z rozhodovací praxe Evropské Komise (např. rozhodnutí ve věci No IV/M.794-Coca-Cola/Amalgamated Beverages GB) dále vyplynulo, že tzv. džusové nápoje (ovocné a zeleninové nápoje, šťávy a nektary) tvoří samostatný výrobkový trh (tyto nápoje se odlišují od ostatních ochucených nealkoholických nápojů nejen svým složením, ale i vyšší prodejní cenou). Dle rozhodnutí Komise v případech No IV/M.794-Coca-Cola/Amalgamated Beverages GB a No IV/M.833-The Coca-Cola Company/Carlsberg A/S (1997) tvoří samostatný výrobkový trh nápoje colového typu (Coca-Cola, Pepsi-cola apod.). Tyto nápoje se liší zejména spotřebitelskými preferencemi, nezaměnitelností příchuti, rozdíly v marketingu a cenovými rozdíly oproti ostatním baleným ochuceným nealkoholickým nápojům; nejsou tedy součástí výrobkového trhu balených ochucených nealkoholických nápojů.
Na základě výše uvedených skutečností tak Úřad pro účely tohoto správního řízení vymezil relevantní trh po stránce věcné (výrobkové) jako
-trh energetických a iontových nápojů v malospotřebitelském balení ( s výjimkou tekutých koncentrátů těchto nápojů, sirupů a energetických a iontových nápojů v práškové/instantní formě),
-trh balených ochucených nealkoholických nápojů.
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné.
Po stránce geografické jde o trh celostátní , neboť dodávky předmětného zboží probíhají po celém území České republiky za homogenních podmínek, předmětná dohoda také stanoví, že výhradní prodej bude uskutečňován pro území celé České republiky.
Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovatelnost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
Z hlediska časového jde o trh trvalý , charakterizovaný pravidelnými a opakujícími se dodávkami uvedeného zboží po celý kalendářní rok.
Postavení účastníků řízení na relevantním trhu
Pro vymezení postavení soutěžitelů na relevantním trhu vycházel Úřad z údajů za rok 2001.
Na relevantním trhu energetických a iontových nápojů působí řada soutěžitelů. Kromě společnosti PINELLI působí na uvedeném trhu v České republice jako výrobci společnosti: Santa nápoje, Krnov, a. s., Coca-Cola Beverages Česká republika, spol. s r.o. a další. Mezi společnosti zabývající se dovozem předmětných nápojů patří Red Bull Česká republika, s.r.o., American Bull Czech, s.r.o., Coca-Cola Beverages Česká republika, spol. s r.o., Ed. Haas CZ s.r.o., Olimpex spol. s r.o., Novartis Czech Republic s. r.o., Eva Filsáková-VINAMET a další. .
Úřadem zjištěný podíl společnosti PINELLI na vymezeném relevantním trhu iontových a energetických nápojů činí cca 50 % (v objemovém i finančním vyjádření), přičemž údaje byly získány od převážné většiny soutěžitelů působících na trhu. Sám účastník řízení odhaduje svůj podíl na 41,3 %. Ostatní oslovení soutěžitelé pak shodně uváděli, že největšími soutěžiteli na daném trhu je společnost PINELLI a Red Bull Česká republika, s.r.o.
ATEA není výrobcem, nýbrž je distributorem. K výslovnému dotazu Úřadu uvedla, že z energetických a iontových nápojů bude distribuovat pouze nápoje účastníka řízení PINELLI. Vzhledem k tomu, že ATEA nedistribuuje iontové a energetické nápoje jiného výrobce či dovozce, její podíl na relevantním trhu iontových a energetických nápojů bude shodný s podílem PINELLI, jehož zboží má výhradně distribuovat na celém území ČR (viz spis str. 366-367 ).
S ohledem na objem dodávek výrobku Ice coffee (viz str. 311 spisu, obchodní tajemství) na tuzemský trh-rok 2001 (kdy tyto tvoří jen nepatrný podíl celkové produkce nápojů účastníka řízení), nedosahuje společnost PINELLI významnější podíl na relevantním trhu ochucených nealkoholických balených nápojů. Rovněž není předpoklad, že by objemem dodávek Ice coffee na tuzemský trh dosáhl PINELLI výraznějšího podílu na trhu Ice coffee v případě, že by byly zjištěny skutečnosti odůvodňující vymezení separátního trhu tohoto zboží. Tento závěr je odůvodněn objemem dodávek ledové kávy dalšího soutěžitele, který je mnohonásobně vyšší-viz str. 371 spisu.
Posouzení Smlouvy z hlediska zákona a obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž
Podle § 3 odst. 1 zákona jsou zakázané a neplatné dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě, které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, nebo pokud Úřad nepovolí svým rozhodnutím nebo vyhláškou z tohoto zákazu výjimku. Zakázanými ve smyslu § 3 odst. 1 zákona jsou především dohody výslovně uvedené v § 3 odst. 2 pod písm. a) až f) zákona, jako např. dohody o cenách, rozdělení trhu, vázání zboží atd.
Na základě § 26 odst. 1 zákona Úřad vydal vyhlášku č. 198/2001 Sb. o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona pro určité druhy vertikálních dohod ( dále jen "vyhláška"). Zákaz podle § 3 odst. 1 zákona se nevztahuje na vertikální dohody mezi soutěžiteli, splňující podmínky stanovené v této vyhlášce. Takové dohody požívají výhody obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž.
Základní podmínka pro aplikaci vyhlášky na vertikální dohody uzavřené mezi soutěžiteli je upravena v § 4 vyhlášky. Zákaz podle § 3 odst. 1 zákona se nevztahuje na vertikální dohody obsahující závazek výhradního prodeje, pokud podíl odběratele na trhu daného zboží nepřevýší 30 % (viz § 4 odst. 1 písm. b vyhlášky).
Úřad nejprve zkoumal, zda se na posuzovanou dohodu obsahující závazek výhradní dodávky vztahuje obecná výjimka ze zákazu dohod narušujících soutěž dle vyhlášky.
Dohody o výhradním prodeji jsou dohody, v nichž se dodavatel zaváže dodávat smluvní zboží za účelem jeho dalšího prodeje na vymezeném území pouze jednomu výhradnímu prodejci. Dohody o výhradním prodeji jsou dohodami narušujícími soutěž v několika směrech. Dochází k omezení soutěže mezi distributory u daných výrobků, neboť žádný jiný distributor na daném území nemá přístup ke zboží, které je předmětem dohody o výhradním prodeji a nemůže je tak nabízet za konkurenčních podmínek (resp. může je získat od výhradního distributora, avšak nikoli za srovnatelných podmínek, jako je získal výhradní distributor). Maloobchodní prodejci v daném území ztrácejí možnost získat zboží za konkurenčních podmínek.
Účastníci řízení působí pro účely dohody ve vertikálním vztahu dodavatel x odběratel, dohoda se týká výhradního prodeje smluvního zboží, jedná se tedy o vertikální dohodu dle § 1 vyhlášky.
Na základě posouzení postavení účastníků řízení na relevantním trhu Úřad ověřil, že generální klauzule pro aplikaci blokové výjimky (§ 4 odst. 1 písm. b vyhlášky) není splněna pro relevantní trh energetických a iontových nápojů, jak byl vymezen výše, neboť: podíl ATEI ( výhradního odběratele) na trhu energetických a iontových nápojů přesahuje 30 %.
Na základě výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že účastníci řízení nemohou pro dohodu o výhradním prodeji iontových a energetických nápojů obsaženou v čl. I. Smlouvy využít obecnou výjimku ze zákazu dohod narušujících soutěž dle vyhlášky, neboť podíl odběratele (ATEI) nesplňuje podmínku § 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky.
Úřad je oprávněn podle českého soutěžního práva posuzovat pouze dopady zakázané dohody o výhradním prodeji předmětných energetických a iontových nápojů na území České republiky. Vzhledem k tomu, že se výhradnost prodeje smluvního zboží týká i jiných zemí (Slovenské republiky, Rumunska, Polska, Ruska, Ukrajiny, Maďarska, Izraele, a Kolumbie), platí rozhodnutí Úřadu jen ve vztahu k tuzemskému trhu.
Úřad konstatuje, že dohoda o výhradním prodeji Ice coffee obsažená v čl. I. Smlouvy, nepodléhá zákazu dohod narušujících soutěž dle § 3 odst. 1 zákona, resp. je z tohoto zákazu vyňata, avšak za předpokladu splnění podmínky § 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky, tj. za předpokladu, že podíl odběratele na relevantním trhu daného zboží, tj. trhu balených ochucených nealkoholických nápojů, jak byl vymezen výše, nepřesáhne 30 %.
Závěrem Úřad konstatuje, že ve Smlouvě neshledal žádné jiné dohody, které by mohly vést k narušení hospodářské soutěže, a proto byla předmětem posuzování pouze dohoda o výhradním prodeji vyjmenovaného zboží obsažená v čl. I. Smlouvy.
Praxe v EU
Vertikální dohody, ke kterým patří i ujednání obsažená ve Smlouvě, jsou v současné době v rámci soutěžního práva ES upraveny blokovou výjimkou-Nařízením Evropské komise č. 2790/1999 ze dne 22. 12. 1999 o aplikaci čl. 81 (1) Smlouvy o ES na určité druhy vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě (OJ L 336 ze dne 29. 12. 1999), které nabylo účinnosti dne 1. června 2000. Základní podmínka pro aplikaci blokové výjimky je stanovena shodně jako ve vyhlášce 198/2001 Sb. Vertikální dohody, které nesplňují podmínky Nařízení Komise představují negativní dopad na hospodářskou soutěž.
Závěr
Posuzovaná dohoda o výhradním prodeji energetických a iontových nápojů Semtex exclusive energy drink, Semtex forte, Erektus guarana energy drink, Isosprint, Truck power, Tesco KICK, Tantra, 99 Octane a Big One, obsažená v čl. I Smlouvy, nespadá pod obecnou výjimku ze zákazu dohod narušujících soutěž upravenou ve vyhlášce a vztahuje se proto na ni zákaz stanovený v § 3 odst. 1 zákona.
Dále Úřad konstatuje, že posuzovaná dohoda o výhradním prodeji nápoje Ice coffee, obsažená v čl. I. Smlouvy, spadá pod obecnou výjimku ze zákazu dohod narušujících soutěž upravenou ve vyhlášce a nevztahuje se proto na ni zákaz stanovený v § 3 odst. 1 zákona, avšak za předpokladu splnění podmínky § 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky pro vertikální dohody, tj. že podíl odběratele na relevantním trhu daného zboží nepřesáhne 30 %.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podle § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Šárka Vlašínová
ředitelka odboru
Rozhodnutí obdrží:
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík
JUDr. Sylvie Schneeweissová
Jindřišská 34
110 00 Praha 1
ATEA EXPORT IMPORT, s.r.o.
Ing. Ivana Srovnalová-jednatelka
Matouše Ulického 1013
286 01 Čáslav