UOHS S213/2003
Rozhodnutí: OF/S213/03-409/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Dupont Danmark ApS a Retrim CZ, spol. s r.o., RETRIM DK A/S
Účastníci RETRIM DK A/S RETRIM-CZ, spol. s r.o. DuPont Danmark ApS,
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 14. 2. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 128 KB


S 213/03-409/04 V Brně dne 28. ledna 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 213/03, zahájeném dne 30. října 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost DuPont Danmark ApS, se sídlem Skjtevej 26, Kastrup, Dánské království, ve správním řízení zastoupená Petrem Slachem, advokátem, se sídlem Václavské náměstí 57/813, Praha 1, na základě plné moci ze dne 11. dubna 2003, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o koupi akcií uzavřené dne 23. října 2003 mezi společnostmi DuPont Danmark ApS, se sídlem Skjtevej 26, Kastrup, Dánské království, jako kupujícím, a TRIMTRADE ApS, se sídlem Vandervaerksvej 22, Hulsig, Dánské království, a Falka ApS, se sídlem Anemonevej 8, Strandby, Dánské království, jako prodávajícími, a na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené dne 23. října 2003 mezi společnostmi DuPont Danmark ApS, jako kupujícím, a SPUR, a.s., se sídlem tř. Tomáše Bati 299, Zlín, IČ: 46900098, jako prodávajícím, v jejichž důsledku má společnost DuPont Danmark ApS získat možnost kontrolovat společnosti RETRIM DK A/S, se sídlem Vandervaerksvej 16, Hulsig, Dánské království, a RETRIM-CZ, spol. s r.o., se sídlem tř. T. Bati 299, Zlín, IČ: 48911348, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
povoluje. Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z následujících podkladů: návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku, vyjádření oslovených subjektů, jakož i dalších všeobecně známých skutečností, týkajících se spojovaných společností.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 45/2003 ze dne 12. listopadu 2003. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. V rámci správního řízení oslovil Úřad s žádostí o poskytnutí informací odběratele spojujících se soutěžitelů, kteří působí v České republice. 1 Notifikační podmínky
K posuzované transakci dochází na základě Smlouvy o koupi akcií uzavřené dne 23. října 2003 (dále jen "Smlouva o koupi akcií") mezi společnostmi DUPONT DANMARK ApS, se sídlem Skjtevej 26, Kastrup, Dánské království (dále jen "Dupont Danmark"), jako kupujícím, a TRIMTRADE ApS, se sídlem Vandervaerksvej 22, Hulsig, Dánské království (dále jen "Trimtrade"), a Falka ApS, se sídlem Anemonevej 8, Strandby, Dánské království (dále jen "Falka"), jako prodávajícími, a na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené dne 23. října 2003 (dále jen "Smlouva o převodu obchodního podílu") mezi společnostmi Dupont Danmark, jako kupujícím, a SPUR, a.s. se sídlem tř. Tomáše Bati 299, Zlín, IČ: 46900098 (dále jen "Spur"), jako prodávajícím. Na základě Smlouvy o koupi akcií získá společnost Dupont Danmark akcie, představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti RETRIM DK A/S, se sídlem Vandervaerksvej 16, Hulsig, Dánské království (dále jen "Retrim DK"). Společnost Retrim DK vlastní 51% obchodní podíl ve společnosti RETRIM-CZ, spol. s r.o., se sídlem tř. T. Bati 299, Zlín, IČ: 48911348 (dále jen "Retrim-CZ"). Zbylých 49 % obchodního podílu ve společnosti Retrim-CZ získá společnost Dupont Danmark na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu od společnosti Spur.
Výše popsaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje rovněž transakce, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. 2 Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Dupont Danmark je nadnárodní společností, patřící ke skupině, jejíž mateřskou společností je společnost E.I. du Pont de Nemours and Company (dále jen "Dupont"). Dupont je nadnárodní společností působící mimo jiné v oblastech elektronických a telekomunikačních technologií, nátěrových a barvících technologií, bezpečnostních a ochranných materiálů, zemědělství, výživy a potravinářství.
Dupont Danmark se zabývá distribucí výrobků společnosti Dupont v Dánsku. V České republice působí společnost Dupont prostřednictvím své dceřiné společnosti DuPont CZ s.r.o.
Společnost Retrim DK je dánskou společností, kontrolovanou společnostmi Trimtrade a Falka. Společnost Retrim DK vlastní 51% obchodní podíl ve společnosti Retrim CZ. Společnost Retrim DK má v České republice organizační složku Retrim DK, organizační složka zahraniční právnické osoby, se sídlem tř. T. Bati 299, Zlín. Společnost Retrim DK se zabývá prodejem polyvinyl butyralové bezpečnostní fólie (dále jen "PVB fólie"), vyprodukované společností Retrim-CZ, a nákupem surovin, potřebných pro činnost společnosti Retrim-CZ.
Společnost Retrim-CZ je českou společností, kontrolovanou z 51 % společností Retrim DK, zbývající 49% obchodní podíl je držen společností Spur. Společnost Retrim-CZ nekontroluje žádné další subjekty. Společnost Retrim-CZ se zabývá výrobou PVB fólie, která se používá ke zpevnění skel pro použití v automobilovém průmyslu a ve stavebnictví. 3 Dopady spojení 3.1 Vymezení relevantního trhu
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Společnost Retrim-CZ, stejně jako společnost Dupont, působí v oblasti výroby PVB fólie. PVB fólie se obecně používá k laminování skla za účelem zvýšení jeho pevnosti. Fólie se laminuje mezi dvě vrstvy skla jako mezivrstva. Sklo k fólii přilne a při rozbití skla fólie zabrání rozptýlení skla do okolí a sklo si tak udrží svou celistvost. Laminovaná bezpečnostní skla se používají zejména v automobilovém průmyslu a ve stavebnictví.
PVB fólie je prodávána odběratelům buď jako tzv. primární PVB fólie, nebo jako tzv. recyklovaná PVB fólie, která je vyráběna z odřezků primární PVB fólie.
Společnost Retrim-CZ se zabývá výrobou recyklované PVB fólie. K výrobě recyklované fólie používá Retrim-CZ odřezky primárních PVB fólií, které kupuje společnost Retrim DK od výrobců skla a ostatních dodavatelů primární PVB fólie. Tyto odřezky společnost Retrim CZ zpracuje a po přidání speciální směsi je používá k výrobě recyklované PVB fólie.
Společnost Dupont se zabývá mimo jiné výrobou a prodejem primární PVB fólie. Úřad se v rámci správního řízení zabýval otázkou, zda trh PVB fólie tvoří homogenní relevantní trh, či zda je nutné tento trh nadále členit na trh primárních PVB fólií a trh recyklovaných PVB fólií.
Pokud jde o zastupitelnost primární a recyklované PVB fólie, dle vyjádření účastníka řízení jsou primární a recyklované PVB fólie vzájemně zastupitelné, přestože u recyklované PVB fólie je díky způsobu, jakým je vyráběna, vyšší pravděpodobnost výskytu nečistot.
Na základě analýz provedených Úřadem bylo zjištěno, že použití primární a recyklované PVB fólie je možné vzájemně zaměňovat, rozhodnutí o tom, kterou PVB fólii spotřebitel při výrobě laminovaného bezpečnostního skla použije, závisí pouze na jeho subjektivní vůli, preferencích a důvěře. Recyklovanou PVB fólii lze použít pro výrobu skel používaných jak v automobilovém, tak ve stavebním průmyslu. Mezi cenou primární a recyklované PVB fólie jsou minimální rozdíly [ obchodní tajemství ]. Odběratelé PVB fólie jsou ve většině případů ochotni zaměňovat při své spotřebě oba druhy PVB fólií (primární za recyklovanou a naopak).
Za účelem ověření zaměnitelnosti primárních a recyklovaných fólií Úřad oslovil rovněž odběratele PVB fólie, kteří výše uvedené skutečnosti Úřadu potvrdili.
Na základě shora zmiňovaných skutečností Úřad vymezil relevantní trh z věcného hlediska jako trh PVB fólií.
Z geografického hlediska vymezil Úřad relevantní trh územím celé České republiky. 3.2 Postavení soutěžitelů na relevantním trhu v ČR
Společnost Dupont dosahuje na vymezeném relevantním trhu PVB fólií v České republice tržního podílu ve výši [ obchodní tajemství ]. Společnost Retrim-CZ na vymezeném relevantním trhu v České republice dosahuje tržního podílu ve výši [ obchodní tajemství ]. Spojující se soutěžitelé dosáhnou po spojení společného tržního podílu ve výši [ obchodní tajemství ].
Na území České republiky vyrábí PVB fólii pouze společnost Retrim-CZ. Společnost Dupont, stejně jako ostatní soutěžitelé, jejichž výrobky jsou na území České republiky dodávány, své produkty dováží ze zahraničí. Na území České republiky neexistují další výrobní kapacity pro výrobu PVB fólie. Tržní podíl společnosti Retrim-CZ, a tedy i podíl domácí produkce na celkové spotřebě PVB fólie, dosahuje na trhu v České republice výše cca [ obchodní tajemství ], zbylých [ obchodní tajemství ] spotřebovaných PVB fólií je do České republiky dodáváno ze zahraničí.
Na relevantním trhu v České republice působí kromě spojujících se soutěžitelů také další významní soutěžitelé, společnosti Solutia Inc. (dále jen "Solutia") a HT Troplast AG (dále jen "HT"). Společnost Solutia dosahuje na trhu v České republice tržního podílu ve výši [ obchodní tajemství ] a společnost HT tržního podílu ve výši cca [ obchodní tajemství ]. Oba tito soutěžitelé působí jak na trhu v České republice, tak na evropském a celosvětovém trhu.
Účastník řízení uvedl odhady tržních podílů soutěžitelů na vymezeném relevantním trhu za rok 2002, neboť k notifikaci spojení soutěžitelů Úřadu došlo v roce 2003, z tohoto důvodu nebyly ještě zpracovány souhrnné informace o situaci na relevantním trhu v roce 2003. V průběhu správního řízení Úřad na základě vyjádření jednoho z odběratelů spojujících se soutěžitelů (společnosti Saint-Gobain Sekurit ČR spol. s r.o.) zjistil, že na trh v České republice dodávala v roce 2003 své výrobky také společnost Sekisui a že společnost Saint Gobain Sekurit ČR spol. s r.o. plánuje zvyšovat množství odebírané od této společnosti na místo výrobků společnosti Dupont. 3.3 Postavení soutěžitelů na evropském a světovém trhu
Vzhledem ke specifickému charakteru dotčeného trhu (vysoký objem dovozů a zároveň vývozů PVB fólie při velmi nízkém počtu odběratelů) bylo nutné při zhodnocování dopadů spojení věnovat pozornost situaci na národním trhu PVB fólií v souvislosti s vývojem situace na trzích PVB fólií v zahraničí. V případě, že daný soutěžitel bude mít po spojení vyšší podíl na národním trhu, musí být rovněž zohledněno i postavení soutěžitelů působících na evropském či celosvětovém trhu PVB fólií, kteří představují současnou či potenciální konkurenci na relevantním trhu v České republice a kteří svými dovozy pokrývají až [ obchodní tajemství ] poptávky po PVB fóliích v České republice. Úřad se tedy v rámci správního řízení zabýval i situací na evropském a celosvětovém trhu PVB fólií.
Významní soutěžitelé na trhu PVB fólií, společnosti Solutia, Dupont, Sekisui, a HT dosahují společně tržního podílu ve výši [ obchodní tajemství ] na celosvětovém trhu PVB fólií. Jedná se o značně koncentrovaný trh, a to jak v České republice, tak v Evropě i celosvětově. Mezi těmito čtyřmi společnostmi existují silné konkurenční vztahy, zbytek celosvětového trhu je rozdělen mezi drobné výrobce PVB fólie, mezi něž se z celosvětového hlediska řadí také společnost Retrim CZ. 3.4 Zahraniční obchod, bariéry dovozu
Dopravní náklady jsou při dopravě PVB fólie na velmi nízké úrovni, tvoří cca 2 % z ceny konečného výrobku. S ohledem na tuto skutečnost je možné dopravovat PVB fólii na dlouhé vzdálenosti aniž by se dopravní náklady promítly významným způsobem do konečné ceny produktu. Obchod s PVB fólií se odehrává na celosvětové úrovni.
Na dovoz PVB fólie do České republiky, stejně jako na vývoz PVB fólie, nejsou stanoveny žádné kvóty, ani další bariéry obchodu. Dovoz PVB fólie představuje velmi významný podíl na spotřebě PVB fólie v České republice (dovoz pokrývá [ obchodní tajemství ] spotřebovaného množství PVB fólie v České republice), stejně tak převážná část produkce společnosti Retrim-CZ, která je vyrobena v České republice, je následně exportována (podíl exportu na produkci společnosti Retrim-CZ je cca [ obchodní tajemství ]). 3.5 Poptávková strana trhu
Odběrateli PVB fólie od spojujících se soutěžitelů jsou na území České republiky společnosti Glaverbel Czech, a.s., Glaverbel Glavostav, a.s., AGC Automotive Czech a.s., a Saint-Gobain Sekurit ČR spol. s r.o. Společnosti Glaverbel Czech, a.s., Glaverbel Glavostav, a.s a AGC Automotive Czech a.s. jsou součástí jednoho řetězce, skupiny společností kontrolované společností Glaverbel Group, se sídlem v Belgii (dále jen "skupina Glaverbel"). Společnost Saint Gobain Sekurit ČR spol. s r.o. je také součástí nadnárodní skupiny společností, a to skupiny Saint Gobain.
Smlouvy o dodávkách PVB fólie do České republiky uzavírají za společnosti působící v České republice mateřské společnosti skupin Glaverbel a Saint-Gobain. Skupiny Glaverbel a Saint-Gobain tvoří veškerou poptávku po PVB fólii v České republice. Společnosti skupiny Glaverbel i skupiny Saint-Gobain se zabývají výrobou plochého skla, mezi které patří mimo jiné sklo laminované pomocí PVB fólie. Skupiny Glaverbel i Saint-Gobain zaujímají významné postavení na trhu laminovaného bezpečnostního skla, a to jak v České republice, tak i v Evropě. Dalšími významnými světovými výrobci laminovaného bezpečnostního skla jsou společnosti Pilkington plc., Jaan Automotive Glass a Guardian.
Subjekty na straně poptávky uzavírají smlouvy o dodávkách PVB fólie obvykle na dobu [ obchodní tajemství ]. Jak bylo výše uvedeno, smlouvu uzavírají mateřské společnosti soutěžitelů, kteří působí na území České republiky. Smlouva obsahuje ujednání o celkovém množství PVB fólie pro jednotlivé skupiny společností a dále o množství fólie, které se dodavatel zavazuje dodat přímo do jednotlivých závodů zabývajících se výrobou laminovaného skla, jež patří do daných skupin. Smlouva dále obsahuje ujednání, [ obchodní tajemství ]V rámci správního řízení si nechal Úřad smlouvy uzavřené spojujícími se soutěžiteli s odběrateli předložit za účelem ověření těchto skutečností.
Tržní sílu na straně poptávky po PVB fólii potvrzují např. pokusy o zvýšení ceny PVB fólie ze strany společnosti Dupont, první v roce 1998, kdy se společnost Dupont pokusila zvýšit ceny PVB fólie dodávané skupině Saint-Gobain, v jehož důsledku došlo k 70% poklesu odebíraného množství, druhý v roce 2000, kdy došlo k pokusu o zvýšení ceny PVB fólie pro společnost Pilkington plc., v jehož důsledku došlo k poklesu odebíraného množství PVB fólie o 28 %. Oslovení odběratelé PVB fólie Úřadu potvrdili, že k podobným situacím dochází a že při pokusu o zvýšení cen ze strany dodavatelů skutečně došlo k tomu, že významní zákazníci začali PVB fólii odebírat od konkurence.
Odběratelé spojujících se soutěžitelů, konkrétně společnosti skupiny Glaverbel, dále uvedli, že využívají významu skupiny Glaverbel, jíž jsou členy, jako důležitého zákazníka, pro vyjednání výhodných podmínek pro dodávku PVB fólie. Skupina Saint Gobain uvedla, že zná strukturu nákladů výrobců PVB fólie a s touto počítá při sjednávání kontraktů o dodávkách PVB fólie. Rovněž dle vyjádření účastníka řízení jsou odběratelé PVB fólie do jisté míry obeznámeni se strukturou nákladů na její výrobu a tuto znalost využívají ve svůj prospěch.
Na tržní sílu subjektů na straně poptávky poukazuje také tendence vývoje cen na světovém trhu PVB fólií. Ceny na světovém trhu PVB fólií od roku 1993 klesají s výjimkou let 1995 a 2002, kdy došlo k jejich mírnému nárůstu, nicméně po těchto výkyvech se klesající trend cen obnovil. V roce 2003 dosahovaly ceny PVB fólií [ obchodní tajemství ]úrovně cen v roce 1993.
Pokud jde o cenu PVB fólie pro jednotlivé odběratele, ta je stejná pro všechny subjekty z jednoho řetězce bez ohledu na geografickou polohu jednotlivých závodů. Ceny odebírané PVB fólie jsou sjednávány s každým subjektem uzavírajícím smlouvu zvlášť. Součástí sjednávání kontraktu mezi mateřskými společnostmi soutěžitelů v České republice a dodavateli PVB fólie je tedy i vyjednávání o cenách. Jednotné ceníky PVB fólie neexistují, cena, za kterou bude odběratel PVB fólii odebírat závisí mimo jiné na vyjednávacím postavení odběratele, který uzavírá smlouvu o dodávkách PVB fólie. Tuto skutečnost dokládá například fakt, že průměrné ceny PVB fólie se liší mezi jednotlivými státy v Evropě až o [ obchodní tajemství ], což je způsobeno rozdílnou strukturou odběratelů s odlišnou tržní silou a s odlišnými vyjednávacími podmínkami v jednotlivých státech Evropy.
V případě pokusu o zvýšení ceny nebo omezení hospodářské soutěže ze strany spojujících se soutěžitelů existují na trhu ostatní významní soutěžitelé, na které se mohou odběratelé spojujících se soutěžitelů přeorientovat. Vzhledem k tomu, že na straně výrobců PVB fólie existuje přebytek výrobních kapacit, byli by konkurenti spojujících se soutěžitelů schopni zvýšenou poptávku po předmětných produktech pokrýt. Vstupu ostatních soutěžitelů na trh v České republice nebrání žádné bariéry. Kromě výrobků společnosti Retrim-CZ je zbývající objem PVB fólie, prodaný v České republice, importován ze zahraničí. Tuto skutečnost podporuje také fakt, že přepravní náklady jsou u PVB fólie velmi nízké (tvoří cca 2 % z ceny výrobku).
V rámci předmětného správního řízení Úřad oslovil všechny odběratele spojujících se soutěžitelů v České republice. Žádný z oslovených subjektů nevyjádřil z předmětného spojení soutěžitelů obavy a nebyly vzneseny žádné vážné námitky proti posuzovanému spojení soutěžitelů. Společnost Saint-Gobain Sekurit ČR spol. s r.o., která odebírá PVB fólie ze spojujících se soutěžitelů pouze od společnosti Dupont, uvedla, že zahájila jednání o výměně dodavatele PVB fólie. Místo od společnosti Dupont má v úmyslu odebírat PVB fólii od společností Solutia a Sekisui, přičemž současně ani nehodlá začít od společnosti Retrim-CZ PVB fólii odebírat. Na relevantním trhu v České republice tedy zůstane odběratelem spojujících se soutěžitelů pouze skupina Glaverbel prostřednictvím svých dceřinných společností Glaverbel Czech, a.s., Glaverbel Glavostav, a.s. a AGC Automotive Czech a.s. V důsledku uvedené skutečnosti pravděpodobně dojde k částečnému poklesu tržního podílu spojujících se soutěžitelů na trhu v České republice a k nárůstu významu konkurentů spojujících se soutěžitelů (společností Solutia a Sekisui) na tomto trhu.
Společnosti patřící do skupiny Glaverbel ve svých vyjádřeních uvedly, že předmětné spojení bude mít pozitivní dopad na odběratele z hlediska technického a kvality výrobků.
Dále z odpovědí oslovených subjektů, společností Glaverbel Czech, a.s., Glaverbel Glavostav, a.s., a AGC Automotive Czech a.s., byla patrná provázanost těchto subjektů v rámci skupiny, neboť všechny tyto oslovené společnosti zaujaly stejné stanovisko. Společnost Saint Gobain Sekurit ČR spol. s r.o. požádala o prodloužení lhůty k poskytnutí informací za účelem možnosti konzultace některých odpovědí na otázky Úřadu s nákupčím společnosti, který má sídlo v centrále mateřské společnosti v Paříži. Tyto skutečnosti Úřadu potvrdily provázanost společností v rámci jednoho řetězce tak, jak na ni poukázal účastník řízení. 3.6 Praxe Evropské komise
Spojení soutěžitelů na trhu s poměrně vysokou koncentrací subjektů na straně poptávky posuzovala rovněž Evropská komise, k jejíž rozhodovací praxi Úřad podpůrně přihlíží. Evropská komise v případě spojení soutěžitelů Bosch/Allied Signal 1 povolila transakci, v jejímž důsledku dosáhli spojující se soutěžitelé významného společného tržního podílu na trhu antiblokových brzdových systémů pro automobilový průmysl. Komise v tomto případě konstatovala, že i přes vyšší společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů není pravděpodobné, že by společnost Bosch posílila svoji dominantní pozici na trhu, neboť na trhu existuje další silný soutěžitel.
Obdobně v Úřadem posuzovaném případě již nyní na relevantním trhu v České republice působí společnost Solutia jako nejvýznamnější světový výrobce. Dále působí na vymezeném relevantním trhu v České republice společnost Sekisui jako třetí významný světový výrobce PVB fólie, která bude své postavení na trhu v České republice v důsledku spolupráce se svým odběratelem, společností Saint-Gobain, nadále posilovat. Na trh PVB fólií v České republice proniká rovněž společnost HT, která je čtvrtým světovým výrobcem. Odběratelé tedy mají možnost, v případě pokusu o zvýšení ceny ze strany spojujících se soutěžitelů, přejít k alternativním dodavatelům PVB fólie.
Tzv. faktor kupní síly Evropská komise mnohdy zohledňuje při posuzování spojení soutěžitelů v oblasti výroby komponentů pro automobilový průmysl, který je vysoce koncentrovaný. Stejně tak hlavní část poptávky po PVB fóliích tvoří výrobci bezpečnostního laminovaného skla, jehož trh je také značně koncentrován. Výrobci laminovaného bezpečnostního skla dodávají své výrobky do oblasti automobilového průmyslu.
Další významnou charakteristikou trhu v případě rozhodnutí Evropské komise o spojení soutěžitelů Bosch/Allied Signal je to, že ceny jsou sjednávány pro jednotlivé výrobce zvlášť a že neexistují jednotné ceníky pro jednotlivé typy výrobků. Na dodavatele je vyvíjen velmi silný tlak ze strany odběratelů, a to ohledně požadavků na kvalitu, výzkum a vývoj a cenu. Stejnou charakteristiku splňuje i trh PVB fólií, na němž je cena PVB fólií na základě kontraktu platná pro všechny odběratele z jednoho řetězce, jednotné ceníky PVB fólií neexistují.
V případě M.726 Evropská komise spojení soutěžitelů povolila s konstatováním, že přestože spojením soutěžitelů vznikne subjekt s vyšším tržním podílem na relevantním trhu, tento nebude v situaci, kdy by mohl zneužívat dominantní postavení, neboť několik silných subjektů na straně poptávky může jeho tržní pozici oslabit. 3.7 Předchozí rozhodovací praxe Úřadu
Vzhledem k dosaženému tržnímu podílu spojujících se soutěžitelů posuzoval Úřad navrhované spojení soutěžitelů i z hlediska své předcházející rozhodovací praxe, zejména případů, ve kterých byl rovněž dosažen vyšší společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů 2 . Při porovnání podmínek na vymezených relevantních trzích v případech R 18/2001 ve věci spojení soutěžitelů Karlovarské minerální vody, a.s, a Poděbradka, spol. s r.o. a S 57/01, R 13/2003, R 14/2003 ve věci spojení soutěžitelů Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt a Saint Louise Sucre S.A. shledal Úřad, že v případě předmětného spojení soutěžitelů Dupont Danmark, Retrim DK a Retrim-CZ existují na relevantním trhu zcela odlišné podmínky, spočívající v existenci několika málo odběratelů, výrobců bezpečnostních laminovaných skel, za současného masivního dovozu PVB fólií (85 %), zajišťovaného všemi nejsilnějšími světovými výrobci PVB fólií. Právě tyto skutečnosti vedly Úřad k závěru, že předmětné spojení soutěžitelů významně neposílí postavení nově vznikajícího subjektu, které by mohlo narušit hospodářskou soutěž v České republice. 4 Závěr
Při hodnocení dopadů spojení přihlédl Úřad k výše uvedeným skutečnostem a po jejich zvážení konstatuje následující:
Trh PVB fólie je na straně poptávky vysoce koncentrovaným trhem s oligopolní strukturou. Spojením soutěžitelů Dupont Danmark, Retrim DK a Retrim-CZ dojde k nárůstu společného tržního podílu spojujících se soutěžitelů. Vzhledem k charakteru dotčeného vymezeného relevantního trhu (způsob uzavírání smluv, nízké dopravní náklady, vysoký podíl importu na spotřebě v České republice, vysoký podíl vývozu české produkce do zahraničí apod.), na základě Úřadem provedených srovnávacích analýz a dále s přihlédnutím ke skutečnosti, že žádný z oslovených odběratelů PVB fólií nevyslovil obavy z uskutečnění spojení, a za podpůrného použití rozhodnutí Evropské komise vztahujícího se k obdobné tržní situaci, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z možného narušení hospodářské soutěže, a že spojením nevznikne nebo nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
Petr Slach, advokát
AK Squire, Sanders & Dempsey, v.o.s.
Václavské náměstí 57
110 00 Praha 1
1 rozhodnutí Evropské komise v případě M.726 Bosch /Allied Signal
2 Rozhodnutí Úřadu R 18/2001 ve věci spojení soutěžitelů Karlovarské minerální vody, a.s, a Poděbradka, spol. s r.o. a rozhodnutí Úřadu S 57/01-1746/01, R 13/2003, R 14/2003 ve věci spojení soutěžitelů Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim/ Ochsenfurt a Saint Louise Sucre S.A.