UOHS S213/2002
Rozhodnutí: OF/S213/02-4106/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů HERMES Versicherungsbeteiligungen GmbH a ČESCOB, úvěrová pojišťovna, a.s.
Účastníci ČESCOB, úvěrová pojišťovna, a.s. HERMES Versicherungsbeteiligungen GmbH
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 3. 12. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 74 KB


S 213/02-4106/02 V Brně dne 28. listopadu 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 213/02, zahájeném dne 31.10.2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Hermes Versicherungsbeteiligungen GmbH, se sídlem Friedensallee 254, D-22763 Hamburg, SRN, ve správním řízení právně zastoupená paní JUDr. Vladimírou Glatzovou, advokátkou, se sídlem Husova 5, Betlémský palác, 110 00 Praha 1, na základě plné moci ze dne 3.6.2002, ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č.143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů Hermes Versicherungsbeteiligungen GmbH, se sídlem Friedensallee 254, D-22763 Hamburg, SRN, a ČESCOB, úvěrová pojišťovna, a.s., se sídlem Jankovcova 1518/2, 170 88 Praha 7, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č.143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o koupi a prodeji akcií, která byla uzavřena dne 23. října 2002 mezi společností Hermes Versicherungsbeteiligungen GmbH, se sídlem Friedensallee 254, D-22763 Hamburg, SRN, jako kupujícím, a společností Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, jako prodávajícím, v jejímž důsledku získá společnost Hermes Versicherungsbeteiligungen GmbH, se sídlem Friedensallee 254, D-22763 Hamburg, SRN, možnost přímé kontroly nad společností ČESCOB, úvěrová pojišťovna, a.s., se sídlem Jankovcova 1518/2, 170 88 Praha 7, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, smlouvy o koupi a prodeji akcií, výpisů z obchodního rejstříku a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 46/02 ze dne 13.11.2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít na základě smlouvy o koupi a prodeji akcií, která byla uzavřena dne 23. října 2002 mezi společností Hermes Versicherungsbeteiligungen GmbH, se sídlem Friedensallee 254, D-22763 Hamburg, SRN, jako kupujícím (dále jen " Hermes "), a společností Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, jako prodávajícím (dále jen " Česká pojišťovna "). V důsledku smlouvy se společnost Hermes stane vlastníkem 50,63% akcií společnosti ČESCOB, úvěrová pojišťovna, a.s., se sídlem Jankovcova 1518/2, 170 88 Praha 7 (dále jen " ČESCOB "), a tím získá možnost přímé kontroly nad touto společností ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č.143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Společnost Hermes vlastní 35,89% akcií společnosti ČESCOB. Společnost EULER-COBAC Belgium S.A., se sídlem re Montoyer 15, 1000 Brusel, Belgie, která patří, stejně jako společnost Hermes, do skupiny Allianz, tvořené německou společností Allianz AG a jejími dceřinými společnostmi, vlastní 14,11% akcií společnosti ČESCOB. Na základě smlouvy o koupi a prodeji akcií získá společnost Hermes od společnosti Česká pojišťovna 14,74% akcií společnosti ČESCOB a celková účast společnosti Hermes ve společnosti ČESCOB se tak zvýší na 50,63%. Dojde tedy ke změně kontroly společné, vykonávané společností Česká pojišťovna a společností Allianz AG prostřednictvím jejích dceřiných společností, na kontrolu výlučnou, vykonávanou společností Allianz AG prostřednictvím jejích dceřiných společností.
Ustanovení zákona týkající se vzniku kontroly se vztahuje na jakoukoliv transakci, která má za následek změnu kvality kontroly, tedy v tomto případě ze společné kontroly na kontrolu výlučnou. Pokud jde o kvalitativní rozdíl mezi kontrolou společnou a výlučnou, rozhodující vliv (tj. kontrola), vykonávaný samostatně se podstatně liší od rozhodujícího vlivu, jenž je vykonáván společně, neboť ve druhém případě je vždy nutné brát ohled na potenciálně odlišné zájmy druhé strany.
Uvedený přístup uplatnil Úřad již v rozhodnutí č.j. S 8/02 a aplikuje jej rovněž Evropská komise, k jejímuž postupu Úřad při svém rozhodování podpůrně přihlíží. Komise tento přístup potvrdila v řadě svých rozhodnutí, např. IV/M.023-ICI/Tioxide, IV/M.221-ABB/BREL, IV/M.553-Brittish Steel/UES, IV/M.576-Ferruzzi Finaziaria/Fodiaria, apod.
Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných společností přesahuje hranici 5 miliard Kč, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Dopady spojení
Společnost Hermes působí v oblasti správy majetkových vkladů. Společnost Hermes patří do skupiny EULER&HERMES, která je činná především v oblasti pojištění úvěrů. Skupina EULER&HERMES je dále součástí skupiny Allianz.
Skupina Allianz, která je tvořena společností Allianz AG a jejími dceřinými společnostmi, je celosvětově působící finanční skupinou podnikající v oblasti životních i neživotních pojištění a zajištění, bankovnictví, správy majetku a v oblasti investičních činností.
V České republice působí ze skupiny Allianz tyto společnosti:
Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem Římská 103/12, 12000 Praha 2,
Allianz penzijní fond, a.s., se sídlem Nové Butovice, Bucharova 1281/2, 15800 Praha 5,
Dresdner Bank CZ a.s., se sídlem Vítězná 126/1, 15000 Praha 5,
ELVIA Assistance s.r.o., se sídlem Na Maninách 876/7, 17000 Praha 7,
Hermes-Kredit Service s.r.o., se sídlem Záhřebská 23-25, 12000 Praha 2.
Předmětem podnikání společnosti ČESCOB je pojištění úvěrových rizik, zábranná činnost, zajišťovací činnost, zprostředkovatelská činnost, činnost související s pojišťovací a zajišťovací činností, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. Společnost ČESCOB působí na trhu v České republice v oblasti pojištění komerčních rizik krátkodobých dodavatelských úvěrů proti riziku neplacení ze strany odběratele a souvisejících činností, zejména v oblasti vymáhání pohledávek a posuzování bonity subjektů. Před spojením podléhala společnost ČESCOB kontrole České pojišťovny (50%) a společnosti Allianz AG (50%), která vykonávala kontrolu nepřímo prostřednictvím svých dceřiných společností.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. V tomto případě je kontrola získávána nad společností ČESCOB, která působí v České republice v oblasti pojištění komerčních rizik krátkodobých dodavatelských úvěrů proti riziku neplacení ze strany odběratele a souvisejících činností, zejména v oblasti vymáhání pohledávek a posuzování bonity subjektů. K překrytí podnikatelských aktivit společnosti ČESCOB s činnostmi společností patřících do skupiny Allianz dochází v oblasti pojištění úvěrů proti komerčním rizikům.
Na základě výše uvedených skutečností určil Úřad jako věcně relevantní trh pojištění úvěrů proti komerčním rizikům . Z časového hlediska se jedná o trh trvalý. Geograficky je relevantní trh vymezen územím celé České republiky.
Tržní podíl společnosti ČESCOB na takto vymezeném relevantním trhu je cca (obchodní tajemství) % a tržní podíl skupiny Allianz cca (obchodní tajemství) %. Významným konkurentem na relevantním trhu je Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 110 00 Praha 1, která byla zřízena státem a jejímž jediným akcionářem je stát; tržní podíl této společnosti představuje dle odhadu navrhovatele cca (obchodní tajemství) %- (obchodní tajemství) %. Na vymezeném relevantním trhu působí dále společnost GERLING-Konzern Všeobecná pojišťovací akciová společnost-organizační složka, se sídlem Na Zátorce 5, Praha 6, s tržním podílem cca (obchodní tajemství) %- (obchodní tajemství) %.
Za poslední tři roky vstoupili na relevantní trh dva soutěžitelé: společnost GERLING-Konzern Všeobecná pojišťovací akciová společnost-organizační složka, se sídlem Na Zátorce 5, Praha 6, a společnost Hermes-Kredit Service s.r.o., se sídlem Záhřebská 23-25, 12000 Praha 2, která patří do skupiny Allianz. Navrhovatel uvádí, že po získání členství České republiky v EU lze očekávat vstup dalších konkurentů, jako např. COFACE a AIG.
Mezi faktory ovlivňující vstup na trh patří nutnost vypracování systému, na jehož základě je stanovováno pojistné riziko. Pokud jde o právní překážky vstupu na trh, je v případě založení pojišťovny nezbytné získat povolení ministerstva financí podle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, a minimální výše základního jmění činí 156 000 000 Kč.
Vzhledem ke skutečnosti, že jde o změnu kontroly ze společné (vykonávané z 50% společností Česká pojišťovna a z 50% společností Allianz AG prostřednictvím jejích dceřiných společností) na kontrolu výlučnou (podíl společnosti Česká pojišťovna se sníží na 35,26% a podíl společnosti Allianz AG se zvýší celkem na 64,74%) dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby jim umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Vladimíra Glatzová, advokátka
AK Glatzová & Co.
Husova 5, Betlémský palác
110 00 Praha 1