UOHS S212/2003
Rozhodnutí: OF/S212/03-4745/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Tarmac Central Europe GmbH a Bilfinger Berger Baustoffe GmbH
Účastníci Tarmac Central Europe GmbH, se sídlem Anhornstrasse 12, Berlín, Spolková repulika Německo Bilfinger Berger Baustoffe GmbH
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 22. 12. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 76 KB


S 212/03-4745/03 V Brně dne 22. prosince 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 212/03, zahájeném dne 29. října 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Tarmac Central Europe GmbH, se sídlem Ahornstrasse 20, Berlín, Spolková republika Německo, ve správním řízení zastoupená Mgr. Markem Lošanem, advokátem, se sídlem Na Příkopě 8, Praha 1, na základě plné moci ze dne 31. října 2003, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů Tarmac Central Europe GmbH, se sídlem Ahornstrasse 20, Berlín, Spolková republika Německo, a Bilfinger Berger Baustoffe GmbH, se sídlem Chemnitzer Strasse 26, Hartmannsdorf, Spolková republika Německo, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o převodu obchodních podílů a postoupení pohledávek, uzavřené dne 20. října 2003 mezi společnostmi Tarmac Central Europe GmbH, jako kupujícím, a Bilfinger Berger AG, se sídlem Carl-Reiss-Platz 1-5, Mannheim, Spolková republika Německo, jako prodávajícím, v jejímž důsledku má společnost Tarmac Central Europe GmbH nabýt 100% obchodní podíl na společnosti Bilfinger Berger Baustoffe GmbH, a tím získat možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
povoluje.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, informací poskytnutých třetími subjekty, jakož i dalších všeobecně známých skutečností, týkajících se spojovaných společností.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 47/2003 ze dne 26. listopadu 2003. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Úřad v rámci správního řízení oslovil odběratele spojujících se soutěžitelů a další soutěžitele, působící v oblasti, ve které působí spojující se soutěžitelé.
Notifikační podmínky
K posuzované transakci má dojít na základě Smlouvy o převodu obchodních podílů a postoupení pohledávek, uzavřené dne 20. října 2003 mezi společnostmi Tarmac Central Europe GmbH, se sídlem Ahornstrasse 20, Berlín, Spolková republika Německo (dále jen "TCE"), jako kupujícím, a Bilfinger Berger AG, se sídlem Carl-Reiss-Platz 1-5, Mannheim, Spolková republika Německo (dále jen "BBAG"), jako prodávajícím. V důsledku realizace předmětné transakce má společnost TCE získat možnost přímo kontrolovat společnost Bilfinger Berger Baustoffe, se sídlem Chemnitzer Strasse 26, Hartmannsdorf, Spolková republika Německo (dále jen "BBB").
Výše popsaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje transakce, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost TCE je obchodní společností a je součástí skupiny Anglo American, která je kontrolována společností Anglo American plc., se sídlem v Londýně. Společnost TCE je činná v oblasti výroby a odbytu stavebních materiálů, zejména pak drceného kameniva a štěrkopísku. Součástí skupiny Anglo American je v České republice společnost Tarmac Severokámen a.s., se sídlem Rumjancevova 3, Liberec, IČ: 46710981 (dále jen "Tarmac Severokámen"). Společnost Tarmac Severokámen je v České republice činná v oblasti dobývání a prodeje drceného kamene a štěrkopísku. Společnost Tarmac Severokámen kontroluje v České republice společnost Tarmac Písky s.r.o., se sídlem Rumjancevova 3, Liberec, IČ: 61537420, která ovšem v roce 2002 nevykonávala žádnou činnost a nedosáhla žádného obratu.
Společnost BBB je německou společností, činnou v oblasti výroby a distribuce stavebních materiálů, zejména pak drceného kamene a štěrkopísku. Společnost BBB kontroluje v České republice společnost Západokámen a.s., se sídlem Hřbitovní 33, Plzeň, IČ: 45358141 (dále jen "Západokámen"). Společnost Západokámen je v České republice činná taktéž v oblasti dobývání a prodeje drceného kamene.
Dopady spojení
Úřad v rámci posuzování spojení soutěžitelů hodnotí jeho dopady na dotčené relevantní trhy. Při vymezování relevantních trhů se zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Společnost BBB působí v České republice prostřednictvím společnosti Západokámen v oblasti výroby a distribuce drceného kamene. Společnost Západokámen vlastní kamenolomy na území Plzeňského a Karlovarského kraje, konkrétně pak na území okresů Plzeň-sever, Plzeň-jih, Rokycany, Karlovy Vary a Sokolov. Společnost Západokámen je dále vlastníkem dvou pískoven v okresech Plzeň-sever a Cheb. Obě tyto pískovny jsou v současnosti pronajaté jinému soutěžiteli a společnost Západokámen tak není činná v oblasti těžby a prodeje štěrkopísku, přičemž nájemní smlouva je [ obchodní tajemství ].
Společnost Tarmac Severokámen působí taktéž v oblasti výroby a distribuce drceného kamene. Kamenolomy společnosti Tarmac Severokámen se nacházejí na území Ústeckého, Středočeského, Libereckého a Královéhradeckého kraje, konkrétně pak na území okresů Chomutov, Louny, Teplice, Ústí nad Labem, Litoměřice, Nymburk, Kutná Hora, Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily a Trutnov. Společnost Tarmac Severokámen je dále činná v oblasti těžby štěrkopísku.
Z šetření vedeného Úřadem vyplynulo, že maximální vzdálenost, na kterou lze bez významných přepravních nákladů transportovat drcené kamenivo, je díky dopravním nákladům cca 50 km od kamenolomu. Od této vzdálenosti se náklady na dopravu promítají do ceny kameniva natolik výrazně, že odběratelé volí raději jinou, bližší lokalitu pro dovoz tohoto materiálu. Při zohlednění této možné dopravní vzdálenosti a polohy kamenolomů spojujících se soutěžitelů, je územím, na kterém se činnosti spojujících se soutěžitelů překrývají, část okresů Karlovy Vary a Rakovník.
Pro posouzení předmětného spojení vymezil tedy Úřad relevantní trh z hlediska věcného jako trh drceného kameniva a z hlediska geografického územím okresů Karlovy Vary a Rakovník.
Co se týká vymezení relevantního trhu pro oblast štěrkopísku, vzhledem ke skutečnosti, že společnost Západokámen v současnosti na trhu štěrkopísku nepůsobí, a vzhledem k tomu, že kapacita pískoven společnosti Západokámen nedosahuje při jakémkoli v úvahu přicházejícím vymezení relevantního trhu ani hranice [ obchodní tajemství ], ponechal Úřad otázku vymezení relevantního trhu pro oblast štěrkopísku otevřenou.
Na vymezeném relevantním trhu drceného kamene v okrese Karlovy Vary dosahuje společnost Tarmac Severokámen tržního podílu ve výši [ obchodní tajemství ]. Společnost Západokámen dosahuje na tomto relevantním trhu tržního podílu ve výši [ obchodní tajemství ]. Po uskutečnění posuzovaného spojení bude společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu činit cca [ obchodní tajemství ].
Na vymezeném relevantním trhu drceného kamene na území okresu Rakovník dosahuje společnost Tarmac Severokámen tržního podílu ve výši [ obchodní tajemství ], společnost Západokámen pak dosahuje na relevantním trhu v okrese Rakovník tržního podílu ve výši [ obchodní tajemství ]. Po uskutečnění posuzovaného spojení bude společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu činit cca [ obchodní tajemství ].
Pro oba výše vymezené relevantní trhy pak platí, že na jejich území přímo působí další soutěžitelé, jejichž tržní podíly přesahují hranici 10 %. V okrese Karlovy Vary působí společnosti Karlovarské silnice, a.s. (tržní podíl na relevantním trhu [ obchodní tajemství ]), Sokolovská uhelná a.s. ([ obchodní tajemství ]), Stavby silnic a železnic, a.s. ([ obchodní tajemství ]), Cefeus spol. s r.o. ([ obchodní tajemství ]) a Jan Hamáček-Stavby Prunéřov ([ obchodní tajemství ]). V okrese Rakovník působí společnosti Kámen Zbraslav spol s r.o. (tržní podíl [ obchodní tajemství ]) a na území obou okresů působí dále společnost Berger Bohemia a.s. (s tržním podílem cca 10%). Na obou trzích působí dále menší společnosti, jejichž tržní podíl dosahuje hranice nepřesahující [ obchodní tajemství ].
V rámci předmětného správního řízení obdržel Úřad námitku proti spojení od jednoho z oslovených konkurentů spojujících se soutěžitelů. Ten ve svém vyjádření vyjadřuje obavy z možného ohrožení jeho tržního podílu na území relevantních trhů vlivem spojení. Jeden z oslovených odběratelů dále vyjádřil obavu z poklesu počtu dodavatelů drceného kamene na relevantních trzích. K těmto námitkám Úřad uvádí, že na území relevantních trhů působí další významní soutěžitelé, kteří budou schopni zachovat hospodářskou soutěž, a že na vymezených relevantních trzích dojde vlivem spojení k nízkému nárůstu společných tržních podílů spojujících se soutěžitelů. Tyto skutečnosti potvrdili Úřadu další oslovení odběratelé spojujících se soutěžitelů, kteří ve svých stanoviscích nevyjádřili žádné obavy z možných negativních dopadů předmětného spojení.
Náklady na vstup do odvětví představují zejména administrativní náklady na povolení otevírky, přípravy a dobývání, povolení pro trhací práce a vysoké počáteční náklady na stroje a zařízení lomů ve výši 10-100 mil. Kč. Tyto bariéry však nejsou nepřekonatelné, o čemž svědčí vstupy soutěžitelů na trhy drceného kamene v minulosti (vstup společnosti ASAMER & HUFNAGL Kies-und Betonwerke GmbH do oblasti prodeje drceného kamene a rozšíření společnosti BASALT AG o kamenolom ve Všechlapech).
Na základě výše uvedených skutečností a s ohledem na skutečnosti, že na relevantních trzích působí další významní soutěžitelé, kteří jsou schopni zachovat účinnou hospodářskou soutěž, a s ohledem na malý nárůst společného tržního podílu ([ obchodní tajemství ]) na všech geograficky vymezených relevantních trzích, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby jim umožnilo chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, a spojení tedy nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů, nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Marek Lošan, advokát
White & Case, advokátní kancelář,
Na Příkopě 8,
110 00 Praha 1