UOHS S211/2002
Rozhodnutí: OF/S211/02-4139/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů Modřanská lékárna a.s., Poliklinika Ulrichovo náměstí s.r.o. a Lékárna u Pelikána, s.r.o.,
Účastníci Lékárna u Pelikána, s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha Modřanská lékárna a.s., se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1 Poliklinika Ulrichovo náměstí s.r.o., se sídlem Jeronýmova 750, 500 02 Hradec Králové 2
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 3. 12. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 68 KB


S 211/02-4139/02 V Brně dne 29. listopadu 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 211/02, zahájeném dne 24.10.2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnosti Modřanská lékárna a.s., se sídlem Revoluční 1082/8, Praha 1 a Poliklinika Ulrichovo náměstí s.r.o., se sídlem Jeronýmova 750, Hradec Králové, ve správním řízení právně zastoupené Liborem Prokešem, advokátem, se sídlem Na Příkopě 15, Praha 1, na základě plné moci ze dne 16.5.2002, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Modřanská lékárna a.s., se sídlem Revoluční 1082/8, Praha 1, Poliklinika Ulrichovo náměstí s.r.o., se sídlem Jeronýmova 750, Hradec Králové, a Lékárna u Pelikána, s.r.o., se sídlem Revoluční 8/1082, Praha 1, ke kterému dochází dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené mezi společností Poliklinika Ulrichovo náměstí s.r.o., se sídlem Jeronýmova 750, Hradec Králové, jako nabyvatelem, a společností Modřanská lékárna a.s., se sídlem Revoluční 1082/8, Praha 1, jako převodcem, v jejímž důsledku společnosti Modřanská lékárna a.s., se sídlem Revoluční 1082/8, Praha 1, a Poliklinika Ulrichovo náměstí s.r.o., se sídlem Jeronýmova 750, Hradec Králové, získají společnou kontrolu nad společností Lékárna u Pelikána, s.r.o., se sídlem Revoluční 8/1082, Praha 1, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, Smlouvy o převodu obchodního podílu a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 45/02 ze dne 6.11.2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k jeho podkladu a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené mezi společností Poliklinika Ulrichovo náměstí s.r.o., se sídlem Jeronýmova 750, Hradec Králové (dále jen "Poliklinika Ulrichovo náměstí"), jako nabyvatelem, a společností Modřanská lékárna a.s., se sídlem Revoluční 1082/8, Praha 1 (dále jen "Modřanská lékárna"), jako převodcem, v jejímž důsledku společnosti Poliklinika Ulrichovo náměstí a Modřanská lékárna získají společnou kontrolu nad společností Lékárna u Pelikána, s.r.o., se sídlem Revoluční 8/1082, Praha 1 (dále jen "Lékárna u Pelikána").
Posuzované spojení se uskuteční formou převodu 50% obchodního podílu ve společnosti Lékárna u Pelikána z dosavadního jediného společníka, společnosti Modřanská lékárna, na společnost Poliklinika Ulrichovo náměstí. Lékárna u Pelikána tak bude mít nově dva společníky, každého s obchodním podílem 50 %. Účelem získání společné kontroly je záměr společností Poliklinika Ulrichovo náměstí a Modřanská lékárna účastnit se prostřednictvím společností Lékárna u Pelikána na privatizaci Poliklinika I. Hradec Králové, se sídlem Jeronýmova 750, Hradec Králové (dále jen "Poliklinika I."). V současné době má společnost Poliklinika Ulrichovo náměstí část budovy Polikliniky I. v pronájmu a vykonává v rámci svého předmětu podnikání i správu této budovy.
Dne 30.10.2002 uzavřela společnost Lékárna u Pelikána s Fondem národního majetku České republiky smlouvu o prodeji zdravotnického zařízení kategorie B, na základě které získá Lékárna u Pelikána kontrolu nad podnikem Polikliniky I. Povolení spojení soutěžitelů Lékárna u Pelikána a Poliklinika I. je předmětem samostatného správního řízení vedeného Úřadem pod č.j. S 233/02.
Strany spojení
Společnost Modřanská lékárna je akciovou společností, jejímž předmětem podnikání je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; v současné době nevykazuje žádnou obchodní činnost. K 31.7.2002 rozhodl jediný akcionář společnosti Modřanská lékárna, společnost Lékárny Lloyds s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, Praha 1 (dále jen "Lékárny Lloyds"), o zrušení společnosti Modřanská lékárna bez likvidace a o převzetí jmění společnosti jediným akcionářem. Po zápisu převzetí jmění do obchodního rejstříku vstoupí společnost Lékárny Lloyds do všech práv a povinností společnosti Modřanská lékárna. Společnost Lékárny Lloyds v současné době provozuje v České republice přímo nebo prostřednictvím svých dceřiných společností 93 lékáren. Společnost Lékárny Lloyds je dále kontrolována společností GEHE AG, se sídlem v SRN, která podniká v oblasti velkoobchodní i maloobchodní distribuce léčiv; v České republice kontroluje také společnost GEHE Pharma Praha s.r.o., velkoobchodního distributora léčiv a farmaceutických výrobků.
Společnost Poliklinika Ulrichovo náměstí je společností s ručením omezeným, jejímž předmětem činnosti je především zprostředkování a poskytování léčebně preventivní péče a správa zařízení určených k poskytování léčebně preventivní péče; aktivně je činná pouze ve druhém z uvedených předmětů podnikání. V současné době má společnost Poliklinika Ulrichovo náměstí v pronájmu část budovy Polikliniky I. v Hradci Králové a vykonává i správu této budovy. Pronajaté prostory dále pronajímá jednotlivým praktickým lékařům. Většina těchto lékařů je také společníky Polikliniky Ulrichovo náměstí; celkově má společnost 13 společníků. Dále nekontroluje společnost Poliklinika Ulrichovo náměstí žádné další soutěžitele.
Společnost Lékárna u Pelikána je společností s ručením omezeným, jejímž předmětem činnosti je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a poskytování lékárenské péče v lékárně základního typu; v současné době však společnost nevyvíjí žádnou podnikatelskou činnost. Před uskutečněním posuzovaného spojení byla výlučně kontrolována společností Modřanská lékárna. Společnost Lékárna u Pelikána nekontroluje žádného dalšího soutěžitele.
Celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období přesahuje hranici stanovenou v § 13 písm. a) zákona, je tedy splněna notifikační podmínka dle tohoto ustanovení a posuzované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Dopady spojení
Společnosti Modřanská lékárna a Lékárna u Pelikána nevyvíjejí v současné době žádnou činnost. Společnost Poliklinika Ulrichovo náměstí je činná v oblasti správy zařízení určených k poskytování léčebně preventivní péče a společnost Lékárny Lloyds, která kontroluje Modřanskou lékárnu, je přímo nebo prostřednictvím svých dceřiných společností činná v oblasti provozování lékáren.
Samotným spojením tedy nedojde k překrývání činností spojujících se soutěžitelů, a tudíž ani ke zvýšení jejich společných podílů na jakémkoli trhu v České republice. Účelem samotného spojení je pouze záměr společností Modřanská lékárna a Poliklinika Ulrichovo náměstí získat prostřednictvím Lékárny u Pelikána zprivatizovanou Polikliniku I. v Hradci Králové. Poliklinika Ulrichovo náměstí vykonává správu budovy Polikliniky I. a společníky Polikliniky Ulrichovo náměstí jsou lékaři, kteří v prostorách Polikliniky I. působí. Společnost Lékárna Lloyds, mateřská společnost Modřanské lékárny, si hodlá, podle dohody účastníků řízení, v budově Polikliniky I. pronajmout prostory za účelem zřízení a provozování nové lékárny.
Je tedy zřejmé, že neexistuje žádný navrhovaným spojením přímo dotčený trh; získání společné kontroly účastníků řízení ve společnosti Lékárna u Pelikána, která nevyvíjí žádnou činnost, se projeví až případnou realizací budoucího záměru-získání Polikliniky I., jež se stane předmětem samostatného správního řízení o povolení spojení vedeného před Úřadem.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby jim umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Nedojde tedy ke vzniku dominantního postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Libor Prokeš, advokát
c/o NÖRR STIEFENHOFER LUTZ
Na Příkopě 15
110 00 Praha 1
Právní moc: 3.12.2002