UOHS S210/2006
Rozhodnutí: S 210/06-14550/06/620 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů E.ON Energie, a.s a Teplárna Otrokovice a.s.
Účastníci E.ON Energie, a.s., České Budějovice Teplárna Otrokovice a.s., Otrokovice
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 21. 8. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 97 KB


S 210/06-14550/06/620 V Brně dne 21. srpna 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 210/06, zahájeném dne 20. července 2006 podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost E.ON Energie, a.s., se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, IČ: 26078201, ve správním řízení zastoupená Dr. Vítem Horáčkem, advokátem, se sídlem Betlémský palác, Husova 5, Praha 1, na základě plné moci ze dne 25. května 2006, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o úplatném převodu zaknihovaných cenných papírů, uzavřené dne 16. května 2006 mezi společností E.ON Energie, a.s., se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, IČ: 26078201, jako kupujícím, a společností Synergoinvest S.A., se sídlem Boulevard de Pérolles 26, Fribourg, Švýcarská konfederace, jako prodávajícím, v jejímž důsledku nabude společnost E.ON Energie, a.s., se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, IČ: 26078201, akcie představující 66% podíl na základním kapitálu společnosti Teplárna Otrokovice a.s., se sídlem Objízdná 1777, Otrokovice, IČ: 46347089, a tím získá i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále také jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 31/2006 ze dne 2. srpna 2006. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K posuzované transakci má dojít na základě Smlouvy o úplatném převodu zaknihovaných cenných papírů (dále jen "Smlouva"), která byla uzavřena dne 16. května 2006 mezi společností E.ON Energie, a.s., se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, IČ: 26078201 (dále jen "E.ON Energie"), jako kupujícím, a společností Synergoinvest S.A., se sídlem Boulevard de Pérolles 26, Fribourg, Švýcarská konfederace (dále jen "Synergoinvest"), jako prodávajícím. V době před posuzovanou transakcí vlastní prodávající akcie představují 100% podíl na základním kapitálu společnosti Teplárna Otrokovice a.s., se sídlem Objízdná 1777, Otrokovice, IČ: 46347089 (dále jen "Teplárna Otrokovice")
Na základě uvedené Smlouvy nabude společnost E.ON Energie akcie představující 66% podíl na základním kapitálu společnosti Teplárna Otrokovice. Podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona se za spojení soutěžitelů považuje mimo jiné situace, kdy jeden nebo více podnikatelů získá nabytím účastnických cenných papírů (například akcií) možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele. Vzhledem ke skutečnosti, že nabytí majoritního 66% akciového podílu ve společnosti Teplárna Otrokovice umožní společnosti E.ON Energie samostatně vykonávat rozhodující vliv na činnost společnosti Teplárna Otrokovice, tedy tuto společnost výlučně kontrolovat 1 , představuje předmětná transakce spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka podle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
E.ON Energie je společnost založená podle práva České republiky, která je výlučně kontrolována společností E.ON Czech Holding VerwaltungsGmbH, se sídlem ve Spolkové republice Německo, která je následně ovládána holdingovou společností E.ON Energie AG München, se sídlem ve Spolkové republice Německo. Uvedené subjekty jsou součástí skupiny společností, v jejímž čele stojí společnost E.ON Energie AG Düsseldorf, se sídlem ve Spolkové republice Německo (dále společně také jen "skupina E.ON").
Na území České republiky působí společnost E.ON Energie na trhu výroby a dodávek tepla, trhu výroby elektřiny, trhu dodávek elektřiny a trhu obchodu se zemním plynem. Dalšími subjekty skupiny E.ON, které v České republice vyvíjejí činnost na trhu výroby a dodávek tepla a trhu výroby elektřiny, jsou společnost Teplárna Tábor, a.s., se sídlem U Cihelny 2128, Tábor, IČ: 60826827 (dále jen "Teplárna Tábor"), a Teplárna Kyjov, a.s., se sídlem Havlíčkova 180, Kyjov, IČ: 25326368 (dále jen "Teplárna Kyjov").
Dále se skupina E.ON na území České republiky zabývá prostřednictvím svých dceřinných společností například ekologickým poradenstvím 2 , distribucí elektřiny 3 , obchodu s elektřinou 4 , poskytováním poradenských, účetních a přepravních služeb, služeb údržby a servisu 5 , výrobou zařízení pro sítě vysokého a nízkého napětí 6 či poskytováním služeb z oblasti informačních technologií 7 .
Teplárna Otrokovice je společnost založená podle práva České republiky, jejíž akcie jsou v době před spojením vlastněny holdingovou společností Synergoinvest, která je výlučně kontrolována společností Mostecká uhelná, a.s., se sídlem V. Řezáče 315, Most, IČ: 27261824. Společnost Teplárna Otrokovice nekontroluje žádný subjekt.
Společnost Teplárna Otrokovice působí na území České republiky na trhu výroby a dodávek tepla, trhu výroby a trhu dodávek elektřiny.
Dopady spojení
Úřad v rámci posuzování spojení soutěžitelů hodnotí jeho dopady na dotčené relevantní trhy. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
Jak je patrné z výše uvedeného výčtu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, působí společnost Teplárna Otrokovice v rámci území České republiky na (i) trhu výroby elektřiny, přičemž tato její činnost pokrývá celé území České republiky, (ii) trhu dodávek elektřiny 8 , a to rovněž na celém území České republiky, (iii) trhu výroby a dodávek tepla, a to na územích a) Otrokovic, b) Napajedel a c) Zlína.
Na trhu výroby elektřiny a na trhu dodávek elektřiny pokrývá skupina E.ON, jejíž součástí je společnost E.ON Energie, svou činností celé území České republiky, a tedy se s aktivitami nabývaného soutěžitele horizontálně překrývá.
Na trhu výroby a dodávek tepla působí skupina E.ON na územích a) Tábora 9 , b) Kyjova 10 a c) Mydlovar a Zlivu 11 . Vzhledem k tomu, že tato území představují geografické relevantní trhy výroby a dodávek tepla odlišné od těch, na nichž působí nabývaný soutěžitel 12 , aktivity spojujících se soutěžitelů na těchto trzích se horizontálně nepřekrývají.
Skupina E.ON je v rámci území České republiky činná rovněž na trhu distribuce elektřiny (distribucí se rozumí doprava elektřiny distribuční soustavou) 13 , a to na území Jihočeského kraje a území Jihomoravského kraje. Distribuce elektřiny představuje trh vertikálně související s trhem výroby elektřiny a trhem dodávek elektřiny, neboť soutěžitelé působící na těchto trzích potřebují k realizaci dodávek svým odběratelům distribuční soustavu.
Na uvedených trzích vyvíjejí spojující se soutěžitelé činnost na základě licencí, které jim k výkonu jednotlivých činností uděluje Energetický regulační úřad podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
V souladu se svou předchozí rozhodovací praxí vymezil Úřad pro účely daného správního řízení z pohledu věcného jako relevantní (i) trh výroby elektřiny , (ii) trh dodávek elektřiny 14 a (iii) trh výroby a dodávek tepla .
Z hlediska geografického jsou relevantní trh výroby elektřiny a relevantní trh dodávek elektřiny vymezeny územím celé České republiky , pro které je jednotlivým soutěžitelům udělována nevýlučná licence podle energetického zákona.
Výroba a dodávky tepla (zásobování teplem) je pojímáno jako síťové odvětví 15 , které je zcela vázáno na pevnou rozvodnou síť provozovanou soutěžitelem na území dané obce či města, přičemž z důvodu nepropojenosti rozvodných sítí jednotlivých obcí či měst není možné dodávat teplo vyrobené v jedné rozvodné soustavě do rozvodné soustavy jiné. Z pohledu geografického je tak relevantní trh výroby a dodávek tepla vymezen územím Otrokovic , územím Napajedel a územím Zlína , na nichž působí nabývaný soutěžitel. Uvedeným geografickým vymezením relevantního trhu výroby a dodávek tepla se Úřad přidržel své předchozí rozhodovací praxe, a to i přes navrhovatelem uváděnou skutečnost, že společnost Teplárna Otrokovice má možnost, vzhledem k relativně krátké vzdálenosti mezi uvedenými městy, obsluhovat tyto lokality z jednoho zdroje.
Z pohledu časového vymezení se jedná o trhy trvalé , charakterizované pravidelně se opakujícími dodávkami.
Na relevantním trhu výroby elektřiny na území České republiky působí ze spojujících se soutěžitelů společnost Teplárna Otrokovice, jejíž tržní podíl činí [ obchodní tajemství ] %, i skupina E.ON, jejíž tržní podíl na vymezeném relevantním trhu činí [ obchodní tajemství ] %. Po uskutečnění předmětného spojení se bude tržní podíl spojením vzniklého subjektu na relevantním trhu výroby elektřiny na území České republiky pohybovat pod hranicí [ obchodní tajemství ] %. Nejvýznamnější postavení na vymezeném relevantním trhu zaujímá společnost ČEZ s přibližně [ obchodní tajemství ]% tržním podílem.
Na relevantním trhu dodávek elektřiny na území České republiky je ze spojujících se soutěžitelů činná jak společnost Teplárna Otrokovice, která dosahuje tržního podílu ve výši méně než [ obchodní tajemství ] %, tak skupina E.ON, jejíž tržní podíl se pohybuje pod hranicí [ obchodní tajemství ] %. Po uskutečnění předmětného spojení se bude tržní podíl spojením vzniklého subjektu na relevantním trhu dodávek elektřiny na území České republiky pohybovat kolem hranice [ obchodní tajemství ] %. Ke konkurentům spojujících se soutěžitelů na vymezeném relevantním trhu patří především společnost ČEZ, a.s., jejíž tržní podíl činí přibližně [ obchodní tajemství ] %, a společnost Pražská energetika a.s., která dosahuje tržního podílu přibližně [ obchodní tajemství ] %.
Na relevantním trhu výroby a dodávek tepla na území Otrokovic působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Teplárna Otrokovice, jejíž tržní podíl činí [ obchodní tajemství ] %.
Na relevantním trhu výroby a dodávek tepla na území Napajedel je ze spojujících se soutěžitelů činný pouze nabývaný soutěžitel, dosahující tržního podílu ve výši [ obchodní tajemství ] %.
Rovněž tak na relevantním trhu výroby a dodávek tepla na území Zlína je ze spojujících se soutěžitelů činná pouze společnost Teplárna Otrokovice, která zde dosahuje tržního podílu ve výši [ obchodní tajemství ] %.
Ani na jednom z relevantních trhů výroby a dodávek tepla nedojde v důsledku posuzovaného spojení ke zvýšení tržního podílu spojením vzniklého subjektu. Skupina E.ON uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů vstoupí prostřednictvím nabývaného soutěžitele na relevantní trhy výroby a dodávek tepla na území Otrokovic, území Napajedel a území Zlína.
Ze zjištění, k nimž Úřad dospěl v průběhu předmětného správního řízení, vyplývá, že na relevantním trhu výroby elektřiny na území České republiky bude spojením vzniklý subjekt disponovat nízkým tržním podílem, zatímco na relevantním trhu dodávek elektřiny na území České republiky dochází v důsledku posuzovaného spojení k nevýznamnému navýšení tržního podílu spojením vzniklého subjektu. Na obou těchto relevantních trzích budou spojující se soutěžitelé i nadále čelit konkurenci ze strany dominantního soutěžitele. Na relevantních trzích výroby a dodávek tepla na území Otrokovic, území Napajedel a území Zlína zaujme skupina E.ON v důsledku posuzovaného spojení postavení nabývaného soutěžitele.
Po zhodnocení situace na vymezených relevantních trzích dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na vymezených relevantních trzích, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel
Sekce ochrany hospodářské soutěže I
PM: 21.8. 2006
Rozhodnutí obdrží:
Dr. Vít Horáček, advokát
AK Glatzová & Co., v.o.s.
Betlémská palác
Husova 5
110 00 Praha 1
1 Viz definice pojmu kontrola v § 12 odst. 4 zákona.
2 Prostřednictvím společnosti ECO trend s.r.o., se sídlem Štětkova 1638/18, Praha 4, IČ: 49683039.
3 Prostřednictvím společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, IČ: 26078198.
4 Prostřednictvím společnosti E.ON Bohemia, s.r.o., se sídlem Pobřežní č.p. 620, č.or. 3, Praha 8, IČ: 25733591.
5 Například prostřednictvím společnosti E.ON Česká republika, a.s., se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, IČ: 26078180, která vyjmenované služby poskytuje společnostem ze skupiny E.ON.
6 Prostřednictvím společnosti ENERGETIKA SERVIS s.r.o., se sídlem Křižíkova ulice č.p.1690, České Budějovice, IČ: 63911949.
7 Prostřednictvím společnosti E.ON IS Czech Republic s.r.o., se sídlem Křižíkova 1481/7, České Budějovice, IČ: 25155750.
8 Do konce roku 2005 bylo rozlišováno mezi dodávkami elektřiny oprávněným zákazníkům a dodávkami elektřiny chráněným zákazníkům. Od 1. ledna 2006 však v souvislosti s ukončením liberalizace trhu s elektřinou není mezi oběma uvedenými kategoriemi činěn rozdíl.
9 Prostřednictvím společnosti Teplárna Tábor.
10 Prostřednictvím společnosti Teplárna Kyjov.
11 Prostřednictvím společnosti E.ON Energie.
12 Viz níže geografické vymezení relevantního trhu.
13 Prostřednictvím společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, IČ: 26078198.
14 V případě trhu dodávek elektřiny by bylo možné rozlišovat mezi jednotlivými segmenty zákazníků (podle jejich velikosti), pro účely posouzení dopadů předmětného spojení soutěžitelů však není nutné takové členění učinit.
15 Viz případ č.j. S 52/03 ve věci spojení soutěžitelů Harpen ČR / organizační složka Teplárna Náchod.