UOHS S209/2002
Rozhodnutí: OF/S209/02-4137/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů Pika, s.r.o. a Pragoinvest a.s., v likvidaci
Účastníci PIKA, s.r.o. Pragoinvest a.s.,
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 23. 12. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 56 KB


S 209/02-4137/02 V Brně dne 29. listopadu 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 209/02, zahájeném dne 17. října 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost PIKA, s.r.o., se sídlem Na Kavčích Horách 4, Praha 4, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů PIKA, s.r.o., se sídlem Na Kavčích Horách 4, Praha 4, a Pragoinvest akciová společnost v likvidaci, se sídlem Českomoravská 23, Praha 9, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o prodeji listinných akcií, uzavřené mezi společností PIKA, s.r.o., se sídlem Na Kavčích Horách 4, Praha 4, jako kupujícím, a Fondem národního majetku České republiky, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, jako prodávajícím, v jejímž důsledku kupující získá 100 % neregistrovaných akcií společnosti Pragoinvest akciová společnost v likvidaci, se sídlem Českomoravská 23, Praha 9, a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat, podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
n e p o d l é h á p o v o l e n í . Odůvodnění
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení a dalších informací o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 44/02 ze dne 30. října 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst., 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází na základě smlouvy o prodeji listinných akcií, v jejímž důsledku získá společnost PIKA, s.r.o., se sídlem Na Kavčích Horách 4, Praha 4 (dále jen "PIKA"), 100% neregistrovaných akcií společnosti Pragoinvest akciová společnost v likvidaci, se sídlem Českomoravská 23, Praha 9 (dále jen "Pragoinvest"), a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat. Oznamovaná transakce je tedy spojením soutěžitelů podle ustanovení § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Společnost PIKA je společnost zabývající se převážně zpracováním účetnictví. Její obrat dosažený za poslední účetní období byl nižší než 1 milion Kč. Společnost Pragoinvest je již od roku 1991 v likvidaci a její čistý obrat dosažený za poslední účetní období je nulový.
Podle ustanovení § 13 podléhá spojení soutěžitelů povolení Úřadu, jestliže:
celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, nebo
celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 550 milionů Kč a alespoň dva ze spojovaných soutěžitelů dosáhli každý čistého obratu nejméně 200 milionů Kč za poslední účetní období.
Vzhledem k výše uvedeným hodnotám obratů spojujících se soutěžitelů Úřad konstatuje, že podmínky obratu podle § 13 nejsou splněny, a z tohoto důvodu oznamované spojení soutěžitelů nepodléhá jeho povolení. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
PM: 23.12.2002
Rozhodnutí obdrží:
PIKA, s.r.o.
Na Kavčích Horách 4
140 00 Praha 4