UOHS S208/2006
Rozhodnutí: S 208/06-14483/06-620 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů DELTA PEKÁRNY a.s., Vanelor S.A. DELTA FROZEN PRODUCTS, a.s.
Účastníci DELTA FROZEN PRODUCTS, a.s. DELTA PEKÁRNY a.s. Vanelor S.A., Belgie
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 23. 8. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 91 KB

S 208/06-14483/06-620 V Brně dne 18. srpna 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 208/06, zahájeném dne 19. července 2006 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníků řízení, jimiž jsou společnosti DELTA PEKÁRNY a.s., se sídlem Bohunická 24/519, Brno, IČ: 25348833, a Vanelor S.A., se sídlem Joseph Cardijnstraat 52, Erpe-Mere, Ottergem, Belgické království, ve správním řízení zastoupených JUDr. Pavlem Dejlem, LL.M, Ph.D., advokátem, se sídlem Jungmannova 24, Praha 1, na základě plných mocí ze dne 5. a 15. června 2006, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů DELTA PEKÁRNY a.s., se sídlem Bohunická 24/519, Brno, IČ: 25348833, a Vanelor S.A., se sídlem Joseph Cardijnstraat 52, Erpe-Mere, Ottergem, Belgické království, na straně jedné, a DELTA FROZEN PRODUCTS, a.s., se sídlem Bohunická 24, Brno, IČ: 25544551, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 5 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] mezi společností DELTA PEKÁRNY a.s., se sídlem Bohunická 24/519, Brno, IČ: 25348833, jako prodávajícím, a společností Vanelor S.A., se sídlem Joseph Cardijnstraat 52, Erpe-Mere, Ottergem, Belgické království, jako kupujícím, v jejímž důsledku společnost Vanelor S.A., se sídlem Joseph Cardijnstraat 52, Erpe-Mere, Ottergem, Belgické království, získá akcie představující [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] podíl na základním kapitálu společnosti DELTA FROZEN PRODUCTS, a.s., se sídlem Bohunická 24, Brno, IČ: 25544551, a tím i možnost společně se společností DELTA PEKÁRNY a.s., se sídlem Bohunická 24/519, Brno, IČ: 25348833, vykonávat přímou společnou kontrolu nad společností DELTA FROZEN PRODUCTS, a.s., se sídlem Bohunická 24, Brno, IČ: 25544551, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 31/2006 ze dne 2. srpna 2006. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází na základě Smlouvy [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] mezi společností DELTA PEKÁRNY a.s., se sídlem Bohunická 24/519, Brno, IČ: 25348833, (dále jen "DELTA PEKÁRNY"), jako prodávajícím, a společností Vanelor S.A., se sídlem Joseph Cardijnstraat 52, Erpe-Mere, Ottergem, Belgické království (dále jen "Vanelor"), jako kupujícím. V důsledku realizace zmíněné smlouvy získá společnost Vanelor od společnosti DELTA PEKÁRNY akcie představující [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] podíl na základním kapitálu společnosti DELTA FROZEN PRODUCTS, a.s., se sídlem Bohunická 24, Brno, IČ: 25544551 (dále jen "DELTA FP").
Vzhledem ke skutečnosti, že v době předcházející posuzovanému spojení měla společnost DELTA PEKÁRNY v držení akcie představující [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] podíl na základním kapitálu společnosti DELTA FP a společnost Vanelor byla držitelem akcií téže společnosti ve výši [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] podílu na základním kapitálu, dochází v důsledku realizace předmětné transakce ke změně kvality kontroly nad společností DELTA FP, a to z kontroly výlučné vykonávané společností DELTA PEKÁRNY na kontrolu společnou vykonávanou společnostmi DELTA PEKÁRNY a Vanelor.
Ustanovení zákona týkající se vzniku kontroly se vztahuje, stejně jako např. ustanovení nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků, nejen na případy získání kontroly nad jedním podnikem ze strany jednoho subjektu, ale též na jakoukoli transakci, která má za následek změnu kvality kontroly. Pokud jde o kvalitativní rozdíl mezi kontrolou společnou a výlučnou, rozhodující vliv (tj. kontrola) vykonávaný samostatně se podstatně liší od rozhodujícího vlivu, jež je vykonáván společně, neboť v druhém případě je vždy nutné brát ohled na potenciálně odlišné zájmy druhé strany. Jestliže tedy jeden soutěžitel, který doposud výhradně kontroloval druhého soutěžitele, přizve třetího soutěžitele tak, že vznikne společná kontrola nad joint-venture, jedná se o spojení soutěžitelů stejně jako v případě, kdy jeden z partnerů v joint-venture koupí od druhého partnera jeho podíl ve společném podniku. Navrhované spojení soutěžitelů tedy představuje spojení ve smyslu § 12 odst. 5 zákona.
Dle § 12 odst. 5 zákona spojením podle § 12 odst. 3 zákona je i vznik společné kontroly nad soutěžitelem, který dlouhodobě plní všechny funkce samostatné hospodářské jednotky, přičemž za spojení dle § 12 odst. 3 se považuje, jestliže jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů, nebo smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují jiného soutěžitele kontrolovat.
Kontrolou se pak ve smyslu § 12 odst. 4 rozumí možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele, zejména na základě vlastnického práva nebo práva užívání podniku kontrolovaného soutěžitele nebo jeho části, anebo práva nebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona.
Vzhledem k tomu, že čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky alespoň jedním ze soutěžitelů vytvářejících společně kontrolovaný podnik je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliardy Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. b) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost DELTA PEKÁRNY je česká akciová společnost zabývající se zejména činnostmi v oblasti pekařství a cukrářství, dále pak obchodní a poradenskou činností. Do skupiny společností kontrolovaných společností DELTA PEKÁRNY náleží mj. společnosti: i) DELTA FP zabývající se výrobou a prodejem pekařských a cukrářských výrobků, ii) EURECA SHOPS s.r.o., jež provozuje obchodní síť v oblasti rychlého občerstvení, pekařství a cukrářství, iii) LE PATIO CZ s.r.o. zabývající se obchodem s dekorativními předměty a provozováním restaurací, iv) HELI FOOD s.r.o. činná v oblasti výroby potravinářských produktů, zejména hotových jídel a v oblasti specializovaného maloobchodu s potravinami, a v) MITA THOR INTERNATIONAL, spol.s r.o. zabývající se reklamní, poradenskou a zprostředkovatelskou činností.
Společnost DELTA PEKÁRNY je kontrolována lucemburskou společností UNITED BAKERIES LUXEMBOURG S.A., se sídlem 16, Rue Notre-Dame, Lucembursko (dále jen "UBL"), jež se zabývá činnostmi [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] .
Společnost Vanelor je belgická akciová společnost, která působí v oblasti potravinářství a obchodu. Společnost Vanelor kontroluje společnosti: [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] .
Společnost Vanelor je výlučně kontrolována [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] , menšinový podíl ve společnosti je v držení [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] .
Společnost DELTA FP je česká akciová společnost, která působí v oblasti výroby a prodeje pekárenských a cukrářských výrobků, zejména předpečeného a zamraženého pečiva. Před uskutečněním posuzované transakce je výlučně kontrolována společností DELTA PEKÁRNY, menšinový podíl ve společnosti je v držení společnosti [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] .
Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území. Při vymezování relevantních trhů v předmětném správním řízení Úřad přihlédl ke své předchozí rozhodovací praxi.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 5 zákona, resp. § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a zejména pak na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele, resp. navrhovatelů.
Jak bylo uvedeno výše, společnosti DELTA PEKÁRNY, Vanelor a DELTA FP působí zejména v oblasti výroby a prodeje pekárenských a cukrářských výrobků. Tyto produkty lze charakterizovat jako výrobky z moučného těsta určené k přímé spotřebě, přičemž jedním z rozlišovacích kritérií těchto výrobků je doba jejich trvanlivosti.
Pekárenské výrobky čerstvé, s dobou trvanlivosti do několika dnů, jsou určeny k běžné denní spotřebě. Vzhledem k jejich odlišné charakteristice (tj. obsahu tuků, cukrů a přísad, např. medu, ovoce, náplní, polev atp.) je lze dále dělit na běžné pečivo, např. chléb, rohlíky, housky, a pečivo cukrářské (sladké), mezi které náleží např. koláče, koblihy, vánočky a různé druhy zákusků.
Obdobně lze postupovat i v případě pečiva trvanlivého, jehož doba trvanlivosti může být delší než 1 měsíc. Sladké trvanlivé pečivo, jako jsou oplatky, sušenky nebo perníky, není vzhledem ke svému složení z hlediska spotřebitele zaměnitelné s ostatním (nesladkým) trvanlivým pečivem jako jsou např. suchary nebo knäckebrot.
Společnost DELTA FP, se zabývá výrobou a distribucí výhradně předpečených a zamražených baget, kaiser žemlí, croissantů a jiných výrobků ze sortimentu jemného pečiva. Tyto produkty jsou dodávány nejen do prodejen v rámci obchodních řetězců, ale i menším odběratelům jako jsou restaurace, hotely nebo čerpací stanice k dopečení a následnému prodeji. Uvedená specializace výrobního programu nabývané společnosti by mohla být faktorem svědčícím pro užší vymezení relevantního trhu, se zvláštním zřetelem na segment mraženého pečiva. Ačkoli spol. DELTA FP zaujímá v uvedeném tržním segmentu velmi silné postavení, s ohledem na skutečnost, že nedochází k překrytí aktivit nabývané a nabývajících společností ani k jejich vertikálnímu propojení, Úřad pro účely předmětného správního řízení nepovažuje za nutné přistoupit k vymezení relevantního trhu v užším pojetí.
Vzhledem k výše uvedenému tedy Úřad pro účely tohoto správního řízení vymezil relevantní trh z hlediska věcného jako trh čerstvého běžného pečiva a chleba a trh čerstvého cukrářského pečiva .
Relevantní trh z hlediska geografického zahrnuje území, na kterém se realizuje vztah nabídky a poptávky po zboží za dostatečně homogenních podmínek, jimiž se odlišuje od ostatních území, na kterých nabídka a poptávka probíhá za podmínek zřetelně odlišných. Úřad v rámci správního řízení zkoumal, zda je možno relevantní trh vymezit jako trh národní nebo zda území ovlivněné předmětným spojením zahrnuje širší území, přesahující hranice České republiky.
Vzhledem ke skutečnosti, že pekárenské a cukrářské výrobky jsou určeny k běžné denní spotřebě na celém území České republiky, přičemž mezi jednotlivými regiony neexistují významné rozdíly z hlediska cenové úrovně a dále pak ke skutečnosti, že srovnatelné produkty různých výrobců jsou na výše vymezených věcně relevantních trzích vzájemně zastupitelné, vymezil Úřad každý z těchto trhů z hlediska geografického územím celé České republiky .
Na vymezených relevantních trzích působí ze spojujících se soutěžitelů především společnost DELTA PEKÁRNY a jí kontrolované společnosti, včetně DELTA FP (dále též "skupina DELTA"). Společnost Vanelor je v České republice činná pouze okrajově prostřednictvím dodávek výrobků pro společnost DELTA FP, nedochází tedy k překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů na území ČR.
Celková velikost relevantního trhu čerstvého běžného pečiva a chleba v České republice činila v objemovém vyjádření v roce 2005 cca 941 tis. tun, velikost trhu čerstvého cukrářského pečiva pak činila cca 68 tis. tun, přičemž společnosti skupiny DELTA dosahují tržního podílu ve výši cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] % na trhu čerstvého běžného pečiva a chleba a cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] % podílu na trhu čerstvého cukrářského pečiva. V důsledku realizace spojení soutěžitelů United Bakeries Luxembourg S.A. (UBL) a Bakeries International Luxembourg S.A. (BIL) 1 došlo ke spojení skupiny DELTA a společnosti ODKOLEK a.s. do jedné ekonomické struktury. Společný tržní podíl jmenovaných společností na trhu čerstvého běžného pečiva a chleba činí cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %, na trhu čerstvého cukrářského pečiva pak cca [ OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ ] %.
Na věcně vymezených relevantních trzích na území České republiky předmětným spojením soutěžitelů nedochází k navýšení tržního podílu. Ačkoli spojující se soutěžitelé zaujímají na relevantních trzích pečiva vedoucí postavení, zvláště pak po výše uvedeném spojení společností UBL a BIL, resp. DELTA PEKÁRNY a ODKOLEK a.s., budou i nadále vystaveni konkurenčnímu tlaku ze strany dalších soutěžitelů působících na předmětných trzích, přičemž mezi tyto soutěžitele patří velmi významné subjekty působící na celém území České republiky, jako např. PENAM, a.s., dále pak regionální výrobci jako např. MILLBA-CZECH a.s. či družstvo ČEMPEK, obchodní řetězce provozující vlastní pekárny (mj. Ahold, Tesco), které na relevantních trzích působí nejen v roli konkurenta, ale rovněž v roli odběratele se značnou hospodářskou silou, případně drobní výrobci na lokání úrovni.
S ohledem na skutečnost, že se činnosti spojujících se soutěžitelů nepřekrývají a ani na sebe vertikálně nenavazují, dále pak na existenci významných konkurenčních subjektů v oblasti výroby pekařských a cukrářských produktů, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 ve spojení s § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel sekce
ochrany hospodářské soutěže I

Rozhodnutí obdrží: (2x)
JUDr. Pavel Dejl, LL.M., Ph.D., advokát
AK Kocián Šolc Balaštík
Jungmannova 24
110 00 Praha 1
1 Viz rozhodnutí Úřadu č.j. S 55/05-3453/2006/620 ze dne 13. února 2006