UOHS S208/2002
Rozhodnutí: OF/S208/02-788/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-SITA CZ s.r.o., a SLUŽBY K.K.Š.,
Účastníci SITA CZ s.r.o., se sídlem Koněvova 1107/54, Praha Služby K.K.Š., se sídlem K Lipníkům 31, Boskovice
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 2. 4. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 74 KB


S 208/02-788/03 V Brně dne 14. března 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 208/02, zahájeném dne 16. října 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost SITA CZ s.r.o., se sídlem Koněvova 1107/54, Praha 3, ve správním řízení zastoupená JUDr. Danielou Chvátalovou, právničkou společnosti SITA CZ s.r.o., na základě plné moci ze dne 11. října 2002, ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů SITA CZ s.r.o., se sídlem Koněvova 1107/54, Praha 3,Cse sídlem K Lipníkům 31, Boskovice, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené dne 9. října 2002 mezi společností SITA CZ s.r.o., se sídlem Koněvova 1107/54, Praha 3, jako kupujícím, a Františkem Křížem, bytem Lhota Rapotina 58, jako prodávajícím, a na základě smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené dne 9. října 2002 mezi společností SITA CZ s.r.o., se sídlem Koněvova 1107/54, Praha 3, jako kupujícím, a Jaroslavem Šmeralem, bytem Valchov 105, jako prodávajícím, kterými společnost SITA CZ s.r.o., se sídlem Koněvova 1107/54, Praha 3 získá 100% obchodní podíl společnosti SLUŽBY K.K.Š., se sídlem K Lipníkům 31, Boskovice, a tím i možnost přímé kontroly nad touto společností, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, smluv o převodu obchodního podílu, doplňujících informací vyžádaných od účastníka řízení, výpisů z obchodního rejstříku a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 44/02 ze dne 30. října 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené dne 9. října 2002 mezi společností SITA CZ s.r.o., se sídlem Koněvova 1107/54, Praha 3, jako kupujícím (dále jen " SITA CZ "), a Františkem Křížem, bytem Lhota Rapotina 58, jako prodávajícím, a na základě smlouvy o převodu obchodního podílu uzavřené dne 9. října 2002 mezi společností SITA CZ, jako kupujícím, a Jaroslavem Šmeralem, bytem Valchov 105, jako prodávajícím, kterými společnost SITA CZ získá 100% obchodní podíl společnosti SLUŽBY K.K.Š., se sídlem K Lipníkům 31, Boskovice (dále jen " SLUŽBY K.K.Š. "), a tím i možnost kontroly nad touto společností.
Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů přesahuje hranici 5 miliard Kč, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona o ochraně hospodářské soutěže. Spojení soutěžitelů tedy podléhá povolení Úřadu.
Dopady spojení
Společnost SITA CZ je dceřinou společností belgické akciové společnosti SITA Holding BE, jejímž předmětem podnikání je mj. sběr, odvoz, doprava, skladování, třídění, zpracování a skládkování, provozování zařízení pro všechny odpady pevné a kapalné (komunální odpady z obchodní činnosti, průmyslové nebo jiné).
Společnost SITA CZ i její dceřiné společnosti jsou činné především v oblasti nakládání s odpady, což zahrnuje sběr odpadů z domácností, spalování komunálního odpadu, sběr nemocničního odpadu, termickou desorpci, biodegradaci, sběr průmyslového odpadu, skládkování a třídění. Společnost SITA CZ a její dceřiné společnosti působí v celé České republice.
Společnost SITA CZ přímo či nepřímo kontroluje tyto společnosti, které působí rovněž v oblasti nakládání s odpady: SITA Moravia a.s., se sídlem v Brně, RCP-Recycling park trans, s.r.o., se sídlem v Havlíčkově Brodu, RCP-Recycling park Šumperk s.r.o., se sídlem v Rapotíně, EKO-SERVICE KTM a.s., se sídlem v Hradčanech, RESON spol. s r.o., se sídlem v Němčicích nad Hanou, SITA Ecotech, s.r.o., se sídlem v Ostravě, OZOBEL a.s., se sídlem v Ostravě, ECOTECHNIEK CZ spol. s r.o., se sídlem v Brně, SPOVO, s.r.o., se sídlem v Ostravě-Mariánských Horách, SITA Bohemia, a.s., se sídlem v Praze 3, Západočeské odpady s.r.o., se sídlem v Plzni, Severočeské odpady s.r.o., se sídlem v Liberci.
Společnost SLUŽBY K.K.Š. podniká především v oblasti nakládání s odpady se zaměřením na sběr odpadů z domácností. Společnost SLUŽBY K.K.Š. byla před spojením vlastněna dvěma společníky: Františkem Křížem, bytem Lhota Rapotina 58, 679 01, a Jaroslavem Šmeralem, bytem Valchov 105, 680 01, z nichž každý vlastnil 50% obchodní podíl. Společnost SLUŽBY K.K.Š. působí převážně v Jihomoravském kraji, zejména v okrese Blansko a Vyškov, a částečně působí i na území kraje Pardubického v okrese Svitavy.
Oba subjekty tedy podnikají v oblasti komunálního odpadu. Komunálním odpadem je podle platné právní úpravy provedené zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Jakmile fyzická osoba odloží odpady na místě k tomu určeném, stává se jejich původcem a současně i vlastníkem obec, která pak na základě výběrového řízení vyhlašovaného ve smyslu zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů, kterého se mohou zúčastnit různé subjekty z celé České republiky, uzavírá smlouvy na sběr odpadů z domácností.
Tyto smlouvy jsou většinou časově omezeny na dobu určitou, s tím, že délka smluvních vztahů u obchodních partnerů z oblasti komunální infrastruktury je dána především podmínkami výběrových řízení vyhlašovaných ve smyslu zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů. Smlouvy se zákazníky z oblasti komunální infrastruktury jsou uzavírány obvykle na jeden až dva roky.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. Jak bylo uvedeno, na trhu v České republice působí spojující se soutěžitelé především v oblasti nakládání s odpady. Tuto oblast lze dále členit podle jednotlivých fází např. na sběr, třídění, svoz, ukládání a likvidaci odpadů. Podle typu odpadu lze členit odpady na průmyslové a komunální, základní a speciální.
S ohledem na výše uvedené lze obecně v sektoru nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona vymezit následující výrobkové trhy:
a) pro základní odpady:
1) sběr odpadů z domácností,
2) sběr základních průmyslových odpadů,
3) spalování základních odpadů,
jejich ukládání na skládku;
b) pro speciální průmyslové odpady (dále jen "SPO"):
sběr SPO,
spalování SPO,
detoxikace SPO,
ukládání SPO.
Výše uvedené vymezení relevantních trhů ve své rozhodovací praxi používá i Evropská komise (viz rozhodnutí M.916-Lyonnaise des Eaux/SUEZ ).
Vzhledem ke skutečnosti, že činnosti společností skupiny SITA a společnosti SLUŽBY K.K.Š. se překrývají pouze v oblasti sběru odpadů z domácností, vymezil Úřad jako věcně relevantní trh sběru odpadů z domácností .
Protože soutěž probíhá při podávání nabídek obcím v rámci výběrových řízení na poskytování daných služeb obci, na trhu sběru odpadů z domácností probíhá tzv. "soutěž o trh", které se mají možnost zúčastnit soutěžitelé z celé České republiky, i když po udělení licence či uzavření smlouvy je tento trh monopolní do uspořádání dalšího výběrového řízení. Z tohoto důvodu vymezil Úřad jako geograficky relevantní trh území celé České republiky . Obdobně postupovala při vymezení geograficky relevantního trhu i Evropská komise (např. rozhodnutí M.567-Lyonnaise des Eaux/Northumbrian Water , M.916-Lyonnaise des Eaux/SUEZ , M.1365-FCC/Vivendi ).
Z časového hlediska se jedná o trh trvalý .
Výše tržního podílu společností patřících do skupiny SITA na vymezeném relevantním trhu nepřesahuje (obchodní tajemství) % a společnosti SLUŽBY K.K.Š. nepřesahuje (obchodní tajemství) %.
K významným soutěžitelům s působností na území celé České republiky patří z větších společností se zahraničním kapitálem např. společnost .A.S.A., patřící do skupiny EDF, společnost RPS Ekologie, s.r.o., patřící do nadnárodní skupiny REO-RWE, a nadnárodní holandská společnost van Gansewinkel. Z menších společností působících v rámci menších územních celků jsou to např. společnosti RESPONO, a.s., a Technické služby Moravská Třebová s.r.o.
Vzhledem k nízkým tržním podílům spojujících se soutěžitelů a vzhledem ke konkurenčnímu prostředí na vymezeném relevantním trhu dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných společností natolik, aby jim umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, a spojení tedy nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží: JUDr. Daniela Chvátalová,
právnička společnosti SITA CZ s.r.o. Koněvova 1107/54 130 00 Praha 3
Právní moc: 2. 4. 2003