UOHS S207/2008
Rozhodnutí: S207/2008/KS-14902/2008/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o./1. JVS a.s.
Účastníci 1. JVS a.s. ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 14. 8. 2008

S 207/2008/KS-14902/2008/840
V Brně dne 8. srpna 2008

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 207/2008, zahájeném dne 9. července 2008 dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, společnosti ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., se sídlem České Budějovice, Boženy Němcové č.p. 38/4, IČ: 63908298, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Ing. Janem Vychem, advokátem, se sídlem Praha 2, Rumunská 25, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), vydává toto
rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu akcií , uzavřené dne 16. června 2008 mezi Robertem Perglem, advokátem, se sídlem Praha 6, Na Ořechovce 580/4, IČ: 1476743, jako komisionářem společnosti VEOLIA VODA S.A., se sídlem Francouzská republika, Paříž, 52 rue d´Anjou, jako prodávajícím, a společností ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., se sídlem České Budějovice, Boženy Němcové č.p. 38/4, IČ: 63908298, jako kupujícím, v jejímž důsledku získá společnost ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti 1. JVS a.s., se sídlem České Budějovice, Severní 8/2264, IČ: 60849657, a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
Odůvodnění:
1. Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících spojujících se soutěžitelů.
2. Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 30/2008 ze dne 23. 7. 2008. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. I. Notifikační podmínky
3. K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o převodu akcií , uzavřené dne 16. června 2008 mezi Robertem Perglem, advokátem, se sídlem Praha 6, Na Ořechovce 580/4, IČ: 1476743, jako komisionářem společnosti VEOLIA VODA S.A., se sídlem Francouzská republika, Paříž, 52 rue d´Anjou, jako prodávajícím, a společností ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., se sídlem České Budějovice, Boženy Němcové č.p. 38/4, IČ: 63908298 (dále jen ENERGIE AG BOHEMIA ), jako kupujícím.
4. V důsledku uvedené smlouvy získá společnost ENERGIE AG BOHEMIA akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti 1. JVS a.s., se sídlem České Budějovice, Severní 8/2264, IČ: 60849657 (dále jen 1. JVS ), a tím i výlučnou kontrolu nad touto společností. Posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
5. V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
6. Společnost ENERGIE AG BOHEMIA je kontrolována společností Energie AG Oberösterreich Wasser GmbH (dále jen Energie AG Oberösterreich Wasser ), nad níž vykonává kontrolu společnost ENERGIE AG Oberösterreich, (dále jen ENERGIE AG Oberösterreich ), obě se sídlem Rakouská republika, Linz, Böhmerwaaldstrasse 3.
7. Společnost ENERGIE AG BOHEMIA se zabývá zejména poradenstvím v oblasti podnikání a řízení, velkoobchodu, moloobchodu a podnikání v oblasti hardware a software. Společnost Energie AG Oberösterreich Wasser působí zejména v oblasti provozování vodovodů a kanalizací a společnost ENERGIE AG Oberösterreich působí v oblasti výroby a rozvodu elektrické energie, zajištění služeb odpadového hospodářství, správy a údržby komunikací, provozování vodovodů a kanalizací, výroby a rozvodu tepla a telekomunikací.
8. Společnost ENERGIE AG BOHEMIA vykonává v České republice kontrolu nad následujícími společnostmi, které působí zejména v oblasti provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a nakládání s odpady: Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., VODOS, s.r.o., Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
9. Součástí skupiny, do níž náleží společnost ENERGIE AG BOHEMIA jsou dále společnosti působící v České republice v oblasti: - energetiky (zejména společnosti Energie AG Teplo Bohemia s.r.o., Městské tepelné hospodářství Kolín, spol. s r.o., Energie AG Teplo Morava, a.s., Tepelné zásobování Rakovník, spol. s r.o. a SATEZA, a.s.), - odpadového hospodářství (zejména společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., AVE CZ Ústí nad Labem s.r.o., AVE CZ Nasavrky a.s., REKKA s.r.o., Západočeské sběrné suroviny a.s., ASPG CZ, spol. s r.o., K-TRANS CB s.r.o., Kalojem s.r.o., Teploinvest CB s.r.o., EKO SKLÁDKA spol. s r.o.) a - provozování vodovodů a kanalizací (zejména společnosti Vodárenská společnost Beroun, s.r.o., SVĚTLO A SERVIS s.r.o.).
10. Společnost 1. JVS je před uskutečněním spojení kontrolována společností VEOLIA VODA S.A., se sídlem Francouzská republika, Paříž, 52 rue d´Anjou. Společnost 1. JVS vykonává kontrolu nad společností 1. Jihočeská vodohospodářská spol. s r.o., se sídlem České Budějovice, Severní 8/2264, IČ: 49050907, přičemž obě uvedené společnosti působí zejména v oblasti provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. III. Dopady spojení
11. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
12. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
13. Společnost 1. JVS působí v České republice v oblasti dodávek pitné vody a služeb spočívajících v odvádění a čištění odpadních vod, společnosti náležející do stejné skupiny jako společnost ENERGIE AG BOHEMIA působí v České republice rovněž v oblasti dodávek pitné vody a služeb spočívajících v odvádění a čištění odpadních vod. Spojující se soutěžitelé jsou tzv. provozními společnostmi, které samy vodohospodářský majetek nevlastní, ale pronajímají si jej od obcí, svazků obcí či jejich sdružení a zajišťují jeho odborné provozování.
14. K překrytí činností spojujících se soutěžitelů dochází v oblasti poskytování dodávek pitné vody a služeb spočívajících v odvádění a čištění odpadních vod. Z tohoto důvodu vymezil Úřad v případě posuzovaného spojení jako věcně relevantní trh dodávek pitné vody a trh služeb spočívajících v odvádění a čištění odpadních vod . Touto problematikou se úřad již zabýval ve svých předchozích rozhodnutích. [1]
15. Podnikání v oblasti provozování vodohospodářského majetku je činností regulovanou prostřednictvím zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění. Spojující se soutěžitelé jako tzv. provozní společnosti si pronajímají vodohospodářský majetek od jeho vlastníků (zejm. obcí). Ceny v této oblasti jsou cenami věcně usměrňovanými ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Do ceny pro konečné spotřebitele mohou být zahrnuty toliko ekonomicky oprávněné náklady a přiměřená míra zisku, a tudíž provozovatel vodárenského majetku je při rozhodování o cenách svých služeb a tedy i o míře zisku limitován.
16. Z geografického hlediska jde v rámci České republiky o lokální trhy vymezené územím, které pokrývají jednotlivé vodovodní a kanalizační sítě, na nichž provozovatelé sítě mají monopolní postavení, neboť spotřebitelé využívající uvedené služby nemají možnost na daném území získat tyto služby od jiného soutěžitele (lokální síťové monopoly). V důsledku lokální izolovanosti jednotlivých trhů je nutno jednotlivé oblasti, v nichž soutěžitelé působí, považovat za vzájemně nezávislé a nepropojené. [2]
17. Společnost 1. JVS působí na území Jihočeského kraje a Plzeňského kraje, společnosti náležející do stejné skupiny jako společnost ENERGIE AG BOHEMIA působí na území Jihočeského kraje, Středočeského kraje a Pardubického kraje.
18. Společnosti 1. JVS i ENERGIE AG BOHEMIA působí sice obě na území Jihočeského kraje, nicméně v odlišných městech či obcích. Zatímco společnost Energie AG BOHEMIA působí prostřednictvím společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. zejména v Jindřichově Hradci, Písku, Strakonicích, Českém Krumlově, Prachaticích a Táboře, působí společnost 1. JVS v následujících obcích a městech: Blatnice, Bohumilice, Borek, Borovany, Borová Lada, Buková, Černá v Pošumaví, Černošín, Česká Bříza, České Budějovice, Dobrá Voda, Dobřany, Dolní Lukavice, Dubné, Dýšina, Frymburk, Hlincova Hora-Kodetka, Horažďovice, Horní Planá, Horní Poříčí, Hořice na Šumavě, Hradešice, Chanovice, Chelčice, Chlum u Třeboně, Chlumčany, Chotěšov, Choustník, Chválenice, Jankov, Jarošov nad Nežárkou, Kamenná, Katovice, Kyšice, Ledenice, Lhenice, Líně, Lipno nad Vltavou, Líšťany, Losiná, Loučovice, Lužany, Přeštice, Lužnice, Malšice, Malý Bor, Merklín, Milevsko, Netolice, Nové Mitrovice, Pištín, Přední Výtoň, Rychnov u Nových Hradů, Sedlec, Soběkury, Srubec, Staré Hodějovice, Střížovice, Suchdol nad Lužnicí, Sušice, Staňkov, Šťáhlavy, Trhové Sviny, Únětice, Úsilné, Vacov, Veselí nad Lužnicí, Vimperk, Vlčtejn, Vodňany, Vstiš, Vyšší Brod, Záchlumí, Zbůch, Žákava a Žíšov.
19. S ohledem na skutečnost, že v České republice existuje velké množství vlastníků vodovodních a kanalizačních sítí (většinou obce či města), k jejichž provozování tito vlastníci uzavírají dlouhodobé smlouvy, příp. smlouvy na dobu neurčitou, s provozovatelskými společnostmi, které pro poskytování uvedených služeb mají oprávnění dle zvláštních předpisů, a v oblasti provozování vodovodů a kanalizací se tak uskutečňuje soutěž o trh, je nutno zohlednit také postavení soutěžitelů na věcně relevantních trzích v celorepublikovém měřítku .
20. V celorepublikovém měřítku dosahuje podíl skupiny do níž náleží společnost ENERGIE BOHEMIA AG na trhu dodávek pitné vody cca cca ...(obchodní tajemství)... % (podle počtu obyvatel zásobených pitnou vodou) a na trhu služeb spočívajících v odvádění a čištění odpadních vod cca ...(obchodní tajemství)... % (podle počtu obyvatel, kterým je odváděna odpadní voda).
21. Tržní podíl společnosti 1. JVS dosahuje v celorepublikovém měřítku na trhu dodávek pitné vody cca ...(obchodní tajemství)... % (podle počtu obyvatel zásobených pitnou vodou), a na trhu služeb spočívajících v odvádění a čištění odpadních vod cca ...(obchodní tajemství)... % (podle počtu obyvatel, kterým je odváděna odpadní voda).
22. Po uskutečnění posuzovaného spojení bude tedy společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na trhu dodávek pitné vody činit cca ...(obchodní tajemství)... % (podle počtu obyvatel zásobených pitnou vodou) a na trhu služeb spočívajících v odvádění a čištění odpadních vod cca ...(obchodní tajemství)... % (podle počtu obyvatel, kterým je odváděna odpadní voda).
23. Nejsilnějšími soutěžiteli působícími v současné době na území České republiky na trzích dodávek pitné vody a služeb spočívajících v odvádění a čištění odpadních vod jsou např. společnosti ze skupin Veolia (s tržním podílem na vymezených trzích cca ...(obchodní tajemství)... %) či Ondeo (s tržním podílem na vymezených trzích cca ...(obchodní tajemství)... %). Předmětnou transakcí tedy dochází k mírnému snížení tržního podílu Veolie na úkor jejího konkurenta v soutěži o získání možnosti provozovat vodovodní a kanalizační sítě.
24. Po zhodnocení výše uvedených skutečností, zejména s ohledem na nepřekrývání aktivit spojujících se soutěžitelů, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
25. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda, Ph.D.
ředitel Sekce hospodářské soutěže
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Ing. Jan Vych, advokát
Rumunská 25
120 00 Praha 2
Právní moc: 14.8.2008.

[1] Např. rozhodnutí Úřadu S 28/05- Královéhradecká provozní/část podniku Vodovody a kanalizace Hradec Králové
[2] Uvedená skutečnost byla Úřadem konstatována již např. v rozhodnutí S 186/02- 1. JVS/Vodohospodářský servis