UOHS S207/2007
Rozhodnutí: S207/2007/KS-16993/2007/840 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů BVF Czech Republic, a.s. a BOCHEMIE s.r.o.
Účastníci BVF Czech, a.s., Praha 1 BOCHEMIE s.r.o., Bohumín
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 14. 9. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 168 KB


S 207/2007/KS-16993/2007/840 V Brně dne 14. září 2007
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp.zn. S 207/07, zahájeném dne 15. srpna 2007 dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu účastníka řízení, jímž je společnost BVF Czech, a.s., se sídlem Praha 1, Karoliny Světlé 303, PSČ 11000, IČ 27654087, ve správním řízení zastoupená JUDr. Ivo Jandou, advokátem, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 8, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl takto:
Spojení soutěžitelů BVF Czech, a.s., se sídlem Praha 1, Karoliny Světlé 303, PSČ 11000, IČ 27654087, a BOCHEMIE s.r.o., se sídlem Bohumín, Lidická 326, PSČ 73595, IČ 47150611, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Rámcové smlouvy vztahující se k převodu obchodních podílů ve společnosti BOCHEMIE s.r.o. uzavřené mezi společnostmi BVF Czech, a.s. a Taxibedrijf De Shinkel 132 B.V., se sídlem Koningslaan 17, Amsterdam, Nizozemské království, na straně jedné, jako kupujícími, a L. K., K. N., E. F., J. K., J. K., Z. P., I. T., V. L., D. L., na straně druhé, jako prodávajícími, ve spojení s navazujícími smlouvami o prodeji obchodních podílů, které budou uzavřeny vždy mezi společností BVF Czech, a.s., jako kupujícím, a společníky společnosti BOCHEMIE s.r.o., jako jednotlivými prodávajícími, v důsledku čehož společnost BVF Czech, a.s. nabude obchodní podíly představující [...obchodní tajemství...] % obchodních podílů ve společnosti BOCHEMIE s.r.o., a tím získá i možnost tuto společnost přímo a výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .

O d ů v o d n ě n í :
(1) Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
(2) Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 35/2007 ze dne 29. srpna 2007. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
(3) K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít v souvislosti s Rámcovou smlouvou vztahující se k převodu obchodních podílů ve společnosti BOCHEMIE s.r.o. , kterou dne 24. července 2007 uzavřeli na straně jedné společnosti BVF Czech, a.s., se sídlem Praha 1, Karoliny Světlé 303, PSČ 11000, IČ 27654087 (dále jen BVF ), a Taxibedrijf De Shinkel 132 B.V. (nyní Maxa Holding B.V.), se sídlem Koningslaan 17, Amsterdam, Nizozemské království (dále jen Maxa Holding ), jako kupující, a na straně druhé L. K., K. N., E. F., J. K., J. K., Z. P., I. T., V. L., D. L., jako prodávající. V důsledku této rámcové smlouvy a na ni navazujících smluv o prodeji obchodních podílů, které budou uzavřeny mezi společností BVF, vždy jako kupujícím, a jednotlivými shora uvedenými fyzickými osobami, dosavadními majiteli obchodních podílů ve společnosti BOCHEMIE s.r.o., se sídlem Bohumín, Lidická 326, PSČ 73595, IČ 47150611 (dále jen BOCHEMIE ), jako jednotlivými prodávajícími, nabude společnost BVF [...obchodní tajemství...] % obchodních podílů ve společnosti BOCHEMIE. Současně má společnost Maxa Holding získat ve společnosti BOCHEMIE [...obchodní tajemství...] % obchodních podílů.
(4) Nabytím vlastnického práva k [...obchodní tajemství...] % obchodních podílů společnosti BOCHEMIE získá společnost BVF možnost vykonávat rozhodující vliv, a tím i kontrolu, na činnost této společnosti. Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se totiž za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
(5) V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona.
(6) Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
(7) Společnost BVF se zabývá investováním ve formě nabývání a správy majetkových účastí ve společnostech podnikajících v různých oborech.
(8) Jediným akcionářem společnosti BVF je společnost Taxibedrijf De Schinkel 266 B.V., se sídlem Koningslaan 17, Amsterdam, Nizozemské království, která je ovládána společností Benson Oak Capital Coöperatief U.A., se sídlem Koningslaan 17, Amsterdam, Nizozemské království (dále jen BOCC ). Obě společnosti jsou určeny pouze k získávání a správě majetkových podílů v jiných společnostech.
(9) Na území České republiky náleží do skupiny společností kontrolovaných ze strany BOCC následující společnosti: - ETA a.s., se sídlem Hlinsko, Poličská 444, PSČ 53916, IČ: 00010341, zabývající se výrobou elektrospotřebičů pro domácnosti používaných na i) úklid (vysavače), ii) vaření (např. vařiče, fritézy, varné konvice), iii) žehlení, iv) péči o tělo (např. holicí strojky, vysoušeče vlasů) a v) ostatní účely (např. infrazářiče, ventilátory) a výrobou komponent pro automobilový průmysl (např. plastové součásti nebo kabelové svazky), - ETAFILTER spol. s r.o., se sídlem Hlinsko, Poličská 444, PSČ 53916, IČ 25267779, která zejména vyrábí zařízení pro filtraci vzduchu a filtračních systémů vysavačů, - PLASTKOV CZ a.s., se sídlem Hlinsko, Poličská 444, PSČ 53916, IČ 25430581, která se zabývá prodejem komponentů pro automobilový průmysl, - PLASTKOV MR a.s., se sídlem Liberec 9, V Horkách 67, PSČ 46007, IČ 44264658, zabývající se výrobou komponentů pro automobilový průmysl, a - Heligones s.r.o., se sídlem Praha 1, Jakubská 647/2, PSČ 11000, IČ 27635040, která se zaměřuje na získávání a správu majetkových podílů v jiných společnostech.
(10) Společnost BOCHEMIE je výrobním chemickým podnikem produkujícím zejména dezinfekční, fungicidní a čistící přípravky, materiály pro povrchové úpravy kovů a akumulátorových hmot.
(11) V době před realizací posuzovaného spojení soutěžitelů jsou společníky společnosti BOCHEMIE fyzické osoby, vystupující ve shora uvedené rámcové smlouvě jako prodávající.
(12) Produkty vyráběné společností BOCHEMIE na trh České republiky lze rozdělit do následujících oblastí:
i) Dezinfekce -Zemědělství-v tomto sektoru produkuje společnost BOCHEMIE výrobky na bázi chloru nebo na bázi peroxosloučenin určené k dezinfekci povrchů a ploch v zemědělské prvovýrobě. Vedle toho společnost BOCHEMIE vyrábí i veterinární přípravky určené k dezinfekci. -Zdravotnictví-pro zdravotnické účely produkuje společnost BOCHEMIE výrobky určené k dezinfekci rukou a pokožky, k dekontaminaci použitých nástrojů a k dezinfekci ploch nátěrů a předmětů.
ii) Spotřební zboží
V této oblasti vyrábí společnosti skupiny BOCHEMIE produkty určené k dezinfekci domácností a nebytových prostor, k odstranění různých druhů nečistot, dále prostředky osobní hygieny (mytí rukou). Hlavním výrobkem v této oblasti je SAVO, které se vyrábí v různých variacích odpovídajících různému použití.
iii) Fungicidy
V této oblasti se společnost BOCHEMIE zaměřuje na vývoj, výrobu a prodej prostředků na ochranu dřeva a stavebních materiálů proti napadení biotickými škůdci. Produkty lze dělit v závislosti na použití ošetřeného dřeva (interiér, exteriér) a účinků proti škůdcům (preventivní, likvidační)
iv) Povrchová úprava kovů
Společnost BOCHEMIE vyrábí chemikálii (FEROPUR) pro speciální technologii na povrchovou úpravu kovů (čištění nerezových drátů od drobných ocelových nečistot-tzv. pickling ). V České republice neexistuje žádný odběratel této chemikálie.
v) Materiály pro akumulátory
Společnosti skupiny BOCHEMIE produkují chemické látky určené jako aktivní náplň pro výrobu kladných a záporných elektrod kapslových akumulátorů, elektrodové desky, perforované pásky a hydroxid nikelnatý, to vše určené k výrobě Ni-Cd a Ni-Fe akumulátorů. Tyto výrobky jsou určeny výhradně pro export.
(13) Na území České republiky kontroluje společnost BOCHEMIE následující osoby: - HERBACOS-BOFARMA, s.r.o., se sídlem Pardubice, Štrossova 239, PSČ 530 03, IČ 15061 906 (dále jen HBF ), zabývající se výrobou generických léčiv, kosmetických přípravků, těhotenských testů a surovin pro lékárny, veterinárních a diagnostických prostředků, - BAS-FM, spol. s r.o., se sídlem Frýdek-Místek, Antala Staška 275, PSČ 73801, IČ 46581499, vyrábějící stroje a zařízení pro výrobu akumulátorů, které však žádný subjekt v České republice neodebírá, - ORT-ART, s.r.o., se sídlem Bohumín, Nový Bohumín, Lidická 326, PSČ 73595, IČ 25854232, která provozuje ortopedickou kliniku, a jejím prostřednictvím - ORT-ART ACC, s.r.o., se sídlem Bohumín, Nový Bohumín, Lidická 326, PSČ 73595, IČ 26840677, která se zabývá realitní činností a správou a údržbou budov. Dopady spojení
(14) Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
(15) Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
(16) Jak vyplývá ze skutečností uvedených v předchozí kapitole tohoto rozhodnutí, činnosti spojujících se soutěžitelů se nepřekrývají. Společnosti kontrolované společností BOCHEMIE působí v České republice především v oblasti výroby dezinfekčních přípravků pro zdravotnictví a zemědělství, výroby spotřební chemie, výroby fungicidních a insekticidních přípravků na ochranu dřeva a stavebních hmot proti biologickým škůdcům, výroby surovin pro lékárny a generickýh léčiv.
(17) Zejména s ohledem na skutečnost, že činnosti spojujících se soutěžitelů se nepřekrývají a charakter jejich produkce je značně odlišný, přičemž, jak vyplývá z předchozího odstavce, společnost BOCHEMIE je ve všech oblastech výroby vystavena na tuzemském trhu konkurenci ze strany dalších soutěžitelů, Úřad v tomto konkrétním případě nepřikročil k vymezení jednotlivých věcně relevantních trhů a ponechal otázku jejich konečného vymezení otevřenou.
(18) Z geografického hlediska lze považovat podmínky pro provozování uvedených činností považovat za dostatečně homogenní na celém území České republiky, nicméně otázku přesného vymezení geografických relevantních trhů ponechal Úřad z obdobných důvodů rovněž otevřenou.
(19) Pokud jde o oblast dezinfekčních přípravků pro zdravotnictví a zemědělství, společnost BOCHEMIE realizuje v České republice [...obchodní tajemství...] obratu v této oblasti dosaženého, zbytek je vyvážen do [...obchodní tajemství...] . Stěžejním výrobkem z této oblasti je Chloramin. Největším konkurentem společnosti BOCHEMIE v této oblasti je společnost ECOLAB s.r.o., s obdobným cca [...obchodní tajemství...] % podílem na trhu.
(20) V oblasti spotřební chemie realizuje společnost BOCHEMIE na tuzemském trhu přibližně [...obchodní tajemství...] příslušného obratu, zbývající část zboží je vyvážena do [...obchodní tajemství...] . Největšími konkurenty v této oblasti jsou zahraniční globální společnosti Unilever (Domestos, Cif), Henkel (Bref), Procter & Gamble nebo Reckitt Benckiser, zatímco hlavní výrobek společnosti BOCHEMIE, tj. SAVO je značkou lokálního významu. Podíl společnosti BOCHEMIE v tomto sektoru dosahuje na území České republiky maximálně [...obchodní tajemství...] %
(21) V oblasti fungicidních a insekticidních přípravků na ochranu dřeva (nikoli plodin) a stavebních materiálů je třeba poznamenat, že tuzemský trh je specifický tím, že zde existuje významný segment drobných spotřebitelů, na němž zaujímá společnost BOCHEMIE významné postavení s přibližně [...obchodní tajemství...] % podílem, zatímco zahraniční výrobci se zaměřují prakticky výlučně na dodávky pro průmyslové využití a pro malé spotřebitele nevyrábějí. Základním a nejvíce prodávaným výrobkem společnosti BOCHEMIE v tomto segmentu je Bochemit. Nejvýznamnějšími tuzemskými konkurenty společnosti BOCHEMIE v této oblasti jsou společnosti Qualichem s.r.o. (Lignofix), Katres s.r.o. (Katit) a Metrum s.r.o. (Dřevosan).
(22) Co se týká výroby surovin pro lékárny, jedná se o lékopisné a galenické přípravky, originální masťové základy, které slouží jako polotovary pro přípravu konečných výrobků vyráběných přímo lékárníky pro jednotlivé pacienty. Prodeje skupiny BOCHEMIE v této oblasti představují přibližně [...obchodní tajemství...] % obratu na tuzemském trhu, nicméně dodavatelé těchto surovin jsou pro lékárny snadno zaměnitelní.
(23) Pokud jde o výrobu jednotlivých generických léčiv, významnějšího postavení zaujímá společnost BOCHEMIE, respektive HBF, pouze v oblasti nenarkotických analgetik dostupných bez lékařského předpisu, kde s léčivy Valetol, Acylpyrin a Acifein dosahuje cca [...obchodní tajemství...] % podílu. Tento segment léčiv je však silně konkurenční, nejvýznamnější postavení zde zaujímá společnost BAYER, Zentiva a GlaxoSmithKline.
(24) Naproti tomu společnosti skupiny BOCC působí na území České republiky především v oblasti výroby a prodeje domácích elektrospotřebičů ( [...obchodní tajemství...] % podíl) a komponentů pro automobilový průmysl (méně než [...obchodní tajemství...] %).
(25) Po celkovém zhodnocení situace, která s největší pravděpodobností v důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů vznikne na trhu v České republice, dospěl Úřad k závěru, že toto spojení nepovede ke snížení úrovně konkurenčního prostředí ve shora uvedených oblastech, a to zejména s přihlédnutím k tomu, že nedochází k překryvu činností spojujících se soutěžitelů, dále vzhledem k neexistenci překážek vstupu v daných oblastech výroby a působení dalších konkurenčních subjektů. Posuzovaným spojením nedojde k navýšení tržní síly spojovaných společností natolik, aby toto mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
(26) Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 odst. 1 a 4 ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Robert Neruda
ředitel
Sekce hospodářské soutěže

Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Ivo Janda, Ph. D., advokát
AK White & Case
Na Příkopě 8
110 00 Praha 1