UOHS S207/2006
Rozhodnutí: S 207/06-14331/06/620 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů LASSELSBERGER, a.s. a KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r.o.
Účastníci KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol.s r.o., Štramberk LASSELSBERGER, a.s.Plzeň-Jižní Předměstí
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 14. 8. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 98 KB


S 207/06-14331/06/620 V Brně dne 14. srpna 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 207/06, zahájeném dne 14. července 2006 podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost LASSELSBERGER, a.s., se sídlem Adelova 2549/1, Plzeň-Jižní Předměstí, IČ: 25238078, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Transakce, ke které má dojít na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené dne 20. června 2006 mezi společností LASSELSBERGER, a.s., se sídlem Adelova 2549/1, Plzeň-Jižní Předměstí, IČ: 25238078, jako nabyvatelem, a společností ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, IČ: 45274649, jako převodcem, v jejímž důsledku společnost LASSELSBERGER, a.s., se sídlem Adelova 2549/1, Plzeň-Jižní Předměstí, IČ: 25238078, nabude obchodní podíl představující 25 % základního kapitálu společnosti KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r. o., se sídlem Štramberk 500, pošta Ženklava, IČ: 47972165, není spojením soutěžitelů dle § 12 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a z tohoto důvodu dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
n e p o d l é h á .
O d ů v o d n ě n í:
Při posuzování předmětné transakce vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále také jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající transakci, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad posuzovanou transakcí zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 31/2006 ze dne 2. srpna 2006. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedené transakci neobdržel.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
LASSELSBERGER, a.s. , se sídlem Adelova 2549/1, Plzeň-Jižní Předměstí, IČ: 25238078 (dále jen "LASSELSBERGER"), je společnost založená podle práva České republiky, která je výlučně kontrolovaná společností LASSELSBERGER GmbH, se sídlem Pöchlarn 3380, Wörth 1, Rakousko. Oba subjekty jsou součástí skupiny LASSELSBERGER, která je činná ve větším počtu evropských zemí 1 , včetně České republiky, v oblasti výroby a prodeje keramických obkladových materiálů, stavebních hmot a surovin.
Na území České republiky se skupina LASSELSBERGER zabývá především výrobou keramických obkladových materiálů (zejména glazovaných a neglazovaných dlaždic, keramických obkladů), těžbou a zpracováním nerostných surovin pro keramický průmysl, zejména kaolínu, křemičitých písků, jílů a drceného kameniva, výrobou suchých maltových směsí, vodorozpustných nátěrových hmot a ostatních stavebních materiálů a rovněž výrobou polotovarů pro keramický průmysl.
KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r. o. , se sídlem Štramberk 500, pošta Ženklava, IČ: 47972165 (dále jen "KOTOUČ ŠTRAMBERK") je společnost založená podle práva České republiky, přičemž v době před posuzovanou transakcí vlastní 75% obchodní podíl na jejím základním kapitálu společnost LASSELSBERGER, zatímco vlastníkem zbývajícího 25% obchodního podílu na jejím základním kapitálu je společnost ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, IČ: 45274649 (dále jen "ČEZ"). Společnost KOTOUČ ŠTRAMBERK, která nekontroluje jiné subjekty, se na území České republiky zabývá těžbou a prodejem vápence, výrobou hydraulických pojiv a vápna a výrobou vysokopecní granulované mleté strusky.
Právní rozbor
K posuzované transakci má dojít na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené dne 20. června 2006 mezi společností LASSELSBERGER, jako nabyvatelem, a společností ČEZ, jako převodcem, v jejímž důsledku společnost LASSELSBERGER nabude obchodní podíl představující 25 % základního kapitálu společnosti KOTOUČ ŠTRAMBERK.
V prvním kroku bylo třeba posoudit, zda předmětná transakce je spojením soutěžitelů podle § 12 zákona. V souladu s uvedeným ustanovením jsou transakce, které spočívají v nabytí obchodního podílu, za předpokladu, že vedou k získání možnosti kontrolovat jiného soutěžitele ze strany soutěžitele, který obchodní podíl nabývá, považovány za spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona 2 .
Předpokladem nezbytným k tomu, aby nabytí obchodního podílu bylo považováno za spojení ve smyslu § 12 odst. 3 zákona, je požadavek, aby v jeho důsledku došlo k získání možnosti buď výlučně, nebo společně kontrolovat jiného soutěžitele ze strany soutěžitele nabývajícího obchodní podíl 3 . V tomto kroku tedy Úřad posuzoval, zda v důsledku předmětné transakce dojde ke změně možnosti vykonávat kontrolu nad nabývaným soutěžitelem, tj. společností KOTOUČ ŠTRAMBERK.
V době před uskutečněním předmětné transakce vlastní společnost LASSELSBERGER obchodní podíl představující 75 % základního kapitálu společnosti KOTOUČ ŠTRAMBERK, zatímco obchodní podíl druhého společníka, kterým je společnost ČEZ, představuje 25 % základního kapitálu společnosti KOTOUČ ŠTRAMBERK. V souvislosti s velikostí uvedených obchodních podílů společností LASSELSBERGER a ČEZ se Úřad zabýval schopností těchto společností ovlivňovat jednání orgánů společnosti KOTOUČ, a tím i jejich možností kontrolovat společnost KOTOUČ ŠTRAMBERK.
Z obsahu předložené společenské smlouvy 4 společnosti KOTOUČ ŠTRAMBERK vyplývají následující skutečnosti. Do působnosti valné hromady společnosti KOTOUČ ŠTRAMBERK spadají (i) záležitosti, o nichž valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů obou společníků 5 , (ii) záležitosti, o nichž valná hromada rozhoduje alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů obou společníků 6 a (iii) záležitosti, u nichž je třeba k přijetí rozhodnutí valné hromady souhlasu společníků disponujících celkem 100 % hlasů 7 . K tomu je třeba rovněž uvést, že podle uvedené společenské smlouvy je valná hromada společnosti KOTOUČ ŠTRAMBERK schopná usnášení, jsou-li přítomni oba společníci nebo jejich zástupci, přičemž při hlasování má každý společník jeden hlas na každých 10000,-Kč vkladu.
Z podaného výčtu záležitostí náležejících do působnosti valné hromady společnosti KOTOUČ ŠTRAMBERK a způsobu rozhodování o těchto záležitostech je patrné, že v době před uskutečněním předmětné transakce může společnost LASSELSBERGER ve všech záležitostech, které spadají do působnosti této valné hromady a které jsou podstatné pro soutěžní chování společnosti KOTOUČ ŠTRAMBERK 8 , sama, bez ohledu na druhého společníka, prosadit svoji vůli.
Ve vztahu k dozorčí radě společnosti KOTOUČ ŠTRAMBERK vyplývají z předložené společenské smlouvy 9 a ujednání mezi společnostmi LASSELSBERGER a ČEZ následující skutečnosti. Dozorčí rada společnosti KOTOUČ ŠTRAMBERK má tři členy, z nichž dva jsou jmenováni a odvoláváni valnou hromadou na návrh společnosti LASSELSBERGER a jeden je jmenován a odvoláván valnou hromadou na návrh společnosti ČEZ. Dozorčí rada společnosti KOTOUČ ŠTRAMBERK rozhoduje ve všech záležitostech spadajících do její působnosti 10 prostou většinou hlasů všech jejích členů. Vzhledem ke sjednanému postupu pro obsazování pozic v dozorčí radě společnosti KOTOUČ ŠTRAMBERK 11 a způsobu jejího rozhodování Úřad dospěl k závěru, že společnost LASSELSBERGER může ve všech záležitostech, které spadají do působnosti této dozorčí rady, sama, bez ohledu na druhého společníka, prosadit svoji vůli.
Ve vztahu k jednatelům společnosti KOTOUČ ŠTRAMBERK vyplývají z předložené společenské smlouvy 12 a ujednání mezi společnostmi LASSELSBERGER a ČEZ následující skutečnosti. Společnost KOTOUČ ŠTRAMBERK má dva jednatele, kteří jsou jmenováni a odvoláváni valnou hromadou na návrh společnosti LASSELSBERGER. Jednatelé společnosti KOTOUČ ŠTRAMBERK jednají jménem této společnosti ve všech záležitostech spadajících do jejich působnosti 13 společně. Vzhledem k uvedeným skutečnostem lze dospět k závěru, že společnost LASSELSBERGER může ve všech záležitostech, které spadají do působnosti jednatelů společnosti KOTOUČ ŠTRAMBERK, sama, bez ohledu na druhého společníka, prosadit svoji vůli.
Z Úřadem výše učiněných závěrů vyplývá, že již v době před uskutečněním posuzované transakce je společnost LASSELSBERGER schopná vzhledem k výši obchodního podílu ve společnosti KOTOUČ ŠTRAMBERK a s tím souvisejícími oprávněními vztahujícími se k jednání orgánů společnosti KOTOUČ ŠTRAMBERK vykonávat výlučně, bez ohledu na vůli společnosti ČEZ, rozhodující vliv na činnost společnosti KOTOUČ ŠTRAMBERK, a tedy tuto společnost ve smyslu § 12 odst. 3 zákona kontrolovat. Nabytí obchodního podílu představujícího 25 % základního kapitálu ve společnosti KOTOUČ ŠTRAMBERK, k němuž má dojít uskutečněním předmětné transakce, na této možnosti výlučné kontroly nic nezmění. Posuzovaná transakce tak není spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona, a nepodléhá tak povolení Úřadu.
Vzhledem k výše uvedenému Úřad v dané věci v souladu s § 16 odst. 2 zákona rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel sekce
ochrany hospodářské soutěže I
PM: 14.8. 2006
Rozhodnutí obdrží:
LASSELSBERGER, a.s.
Adelova 2549/1
320 00 Plzeň-Jižní Předměstí
1 Například na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Itálii, Rakousku, SRN a na Maltě.
2 Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů podle zákona považují situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, anebo kdy jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele, zejména a) nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů, nebo b) smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují jiného soutěžitele kontrolovat.
3 Pod pojem získání kontroly jsou v souladu s rozhodovací praxí Úřadu i Evropské komise řazeny i situace, kdy dochází ke změně kvality kontroly v nabývaném soutěžiteli, a to buď změně z kontroly výlučné na společnou, nebo změně z kontroly společné na výlučnou.
4 A rovněž z příslušných ustanovení obchodního zákoníku (§ 125 an.), která se podpůrně použijí, neupravuje-li danou otázku společenská smlouva společnosti KOTOUČ ŠTRAMBERK.
5 Do této skupiny patří například (i) rozhodování o schvalování řádné, mimořádné a konsolidované a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát, (ii) jmenování, odvolání a odměňování jednatelů, (iii) jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady, nebo (iv) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn.
6 Do této skupiny patří, a to i s přihlédnutím k ustanovení § 127 odst. 3 obchodního zákoníku (umožňujícího sjednat ve společenské smlouvě vyšší-nikoli však již nižší-počet hlasů potřebný pro přijetí rozhodnutí valné hromady ve věcech spadajících do její působnosti), například rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení vkladu.
7 Do této skupiny patří podle společenské smlouvy společnosti KOTOUČ ŠTRAMBERK, a to i s přihlédnutím k ustanovení § 127 odst. 3 obchodního zákoníku, (i) rozhodování o souhlasu k převodu obchodního podílu ve společnosti KOTOUČ ŠTRAMBERK nebo jeho části na třetí osobu, (ii) rozhodování o souhlasu s přistoupením dalšího zájemce (společníka) do společnosti KOTOUČ ŠTRAMBERK a o míře jeho účasti na podnikání této společnosti, (iii) schvalování stanov a jejich změn, (iv) rozhodování o zrušení smluv o dodávkách vápence pro odsíření tepelných elektráren provozovaných společností ČEZ na území České republiky, (v) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k němu na základě jiných právních skutečností, (vi) rozhodování o fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení a změně právní formy, a (vii) rozhodování o prodeji nebo jiném zcizení pozemku p.č. 1482/1 v katastrálním území Štramberk, zapsaného na LV č. 6 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, na kterém se nachází vápencový lom s vymezeným dobývacím prostorem, nebo o zřízení zástavního práva k tomuto pozemku.
8 Jde zejména o oprávnění vztahující se k finančním zdrojům umožňujícím společnosti KOTOUČ ŠTRAMBERK účastnit se hospodářské soutěže na trhu.
9 A rovněž z příslušných ustanovení obchodního zákoníku (§ 137 an.), která se podpůrně použijí, neupravuje-li danou otázku společenská smlouva společnosti KOTOUČ ŠTRAMBERK.
10 Jedná se například o (i) dohled nad činností jednatelů a prokuristů, (ii) nahlížení do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontrolu hospodaření společnosti, (iii) přezkum řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, (iv) podávání zpráv valné hromadě, či (v) posuzování konkrétních směrů činnosti společnosti a dohled na jejich provádění.
11 Navíc je třeba přihlédnout i ke skutečnosti, že jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady spadá do okruhu záležitostí, o nichž valná hromada společnosti KOTOUČ ŠTRAMBERK rozhoduje prostou většinou hlasů obou společníků. Jedná se tak o záležitost, v níž může společnost LASSELSBERGER sama, bez ohledu na druhého společníka, prosadit svoji vůli.
12 A rovněž z příslušných ustanovení obchodního zákoníku (§ 133 an.), která se podpůrně použijí, neupravuje-li danou otázku společenská smlouva společnosti KOTOUČ ŠTRAMBERK.
13 Jedná se především o (i) obchodní vedení společnosti, (ii) realizaci usnesení valné hromady, či (iii) povinnost zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, povinnost vést seznam společníků a povinnost informovat společníky o záležitostech společnosti.