UOHS S206/2011
Rozhodnutí: S206/2011/KS-9739/2011/840/JMě Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Czech Property Investments, a.s. / a OLYMPIA Mladá Boleslav s.r.o. a OLYMPIA Teplice s.r.o.-pronájem kancelářských prostor, maloobchodních ploch a logistických center
Účastníci Czech Property Investments, a.s. OLYMPIA Mladá Boleslav s.r.o. OLYMPIA Teplice s.r.o. Europolis CE Amber Holding GmbH Union Investment Real Estate GmbH Marissa Alfa, a.s. Marissa Beta, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2011
Datum nabytí právní moci 13. 7. 2011
Dokumenty dokument ke stažení 87 KBČ. j.: ÚOHS-S206/2011/KS-9739/2011/840/JMě
V Brně dne: 21.6.2011


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S206/2011/KS, zahájeném dne 3.6.2011 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti Czech Property Investments, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, IČ: 42716161, zastoupeného JUDr. Tomášem Čihulou, LL.M. Eur., Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 1, Na příkopě 19, na základě plné moci, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů Czech Property Investments, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, IČ: 42716161, na straně jedné, a OLYMPIA Mladá Boleslav s.r.o., IČ: 27112225, a OLYMPIA Teplice s.r.o., IČ: 27112233, obě se sídlem Praha 8, Karolinská 654/2, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu obchodních podílů , uzavřené dne 13.5.2011 mezi společnostmi Europolis CE Amber Holding GmbH, se sídlem Republika Rakousko, Vídeň, Kohlmarkt 8-10, a Union Investment Real Estate GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Hamburk, Caffamacherreihe 8, jako prodávajícími, a Marissa Alfa, a.s., IČ: 24831107, a Marissa Beta, a.s., IČ:24831409, obě se sídlem Praha 1, Pohořelec 112/24, jako kupujícími, v jejímž důsledku má společnost Czech Property Investments, a.s. získat, prostřednictvím svých dceřiných společností Marissa Alfa, a.s. a Marissa Beta, a.s., 100% obchodní podíl na společnostech OLYMPIA Mladá Boleslav s.r.o. a OLYMPIA Teplice s.r.o., a tím i možnost tyto společnosti nepřímo výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona, povoluje. Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost Czech Property Investments, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, IČ: 42716161 (dále jen CPI ), prostřednictvím svých dceřiných společností Marissa Alfa, a.s., IČ: 24831107, a Marissa Beta, a.s., IČ:24831409, obě se sídlem Praha 1, Pohořelec 112/24, získat 100% obchodní podíly na společnostech OLYMPIA Mladá Boleslav s.r.o., se sídlem Praha 8, Karolinská 654/2, IČ: 27112225 (dále jen OMB ), a OLYMPIA Teplice s.r.o., se sídlem Praha 8, Karolinská 654/2, IČ: 27112233 (dále jen OT ), a tím i možnost tyto společnosti nepřímo výlučně kontrolovat. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost CPI , jež je výlučně kontrolována jednou fyzickou osobou, působí v České republice prostřednictvím svých dceřiných společností v oblasti investic, investičního a finančního poradenství, developmentu a správy a pronájmu nemovitostí. V oblasti pronájmu nemovitostí se společnost CPI soustředí na pronájem bytů (rezidenční bydlení), kancelářských prostor, maloobchodních ploch a logistických center a poskytování ubytovacích a souvisejících služeb.
3. Společnosti OMB a OT jsou před uskutečněním spojení společně kontrolovány společnostmi Europolis CE Amber Holding GmbH a Union Investment Real Estate GmbH. Společnosti OMB a OT působí v České republice v oblasti pronájmu nebytových prostor určených k maloobchodnímu prodeji zboží v Mladé Boleslavi a v Teplicích.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže
Obdrží:
JUDr. Tomáš Čihula, LL.M. Eur., Ph.D., advokát
Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář
Palác Myslbek
Na Příkopě 19
117 19 Praha 1
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
Právní moc: 13. 7. 2011.